ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
2 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
3 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
4 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง เครื่องดัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง  10  กันยายน 2564
5 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมท่อประปาบริเวณริมถนนสาย 4015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
6 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
7 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-51-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
8 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
9 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (รร.กระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
10 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
11 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
12 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
13 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
14 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
15 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
16 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
17 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6790 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
18 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
19 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,271 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
20 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
21 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
22 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
23 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
24 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
25 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
26 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (งานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
27 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตูพร้อมกุญแจ(ห้องน้ำคนพิการชั้น๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
28 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา)  10  กันยายน 2564
29 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
30 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
31 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
32 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
33 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
34 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง  10  กันยายน 2564
35 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  10  กันยายน 2564
36 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง-ปลักปอม หมู่ที่ 2,5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  10  กันยายน 2564
37 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด  10  กันยายน 2564
38 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย - หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ  10  กันยายน 2564
39 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กันยายน 2564
40 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย ทุ่งวัวแล่น ซอย 1 บ้านทุ่งวัวแล่น หมู่ที่ 8 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  10  กันยายน 2564
41 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อลำโพง ขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
42 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
43 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองสาธารณะและวางท่อ คสล. (ท่อเก่า) ซอยภักดี (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
44 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายติงลิหงอ-กีดอล หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
45 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
46 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
47 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กันยายน 2564
48 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
49 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุงานก่อสร้าง  10  กันยายน 2564
50 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
51 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
52 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
53 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเสื้อกั๊กกรมส่งเสริมการปกครองพร้อมหมวก จำนวน ๖๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
54 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10  กันยายน 2564
55 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน ๓ โรง และให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
56 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
57 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กันยายน 2564
58 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา  10  กันยายน 2564
59 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนสะท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  10  กันยายน 2564
60 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหราด หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  10  กันยายน 2564
61 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทุ่งวัวแล่น โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมหาราช หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เภอปะทิว จังหวัดชุมพร  10  กันยายน 2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย สระน้ำ บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  10  กันยายน 2564
63 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
64 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) จำนวน 4 เส้น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
65 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Battery UPS 7.2 Ah จำนวน 1 ก้อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
66 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
67 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
68 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างใต้อาคารอัฒจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
69 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
70 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อปั๊มน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
71 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
72 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
73 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. บริเวณที่ทำการ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
74 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหราด หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
75 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนสะท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
76 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
77 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
78 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
79 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
80 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
81 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขยม 66 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
82 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
83 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
84 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
85 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
86 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
87 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
88 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother MFC-9140CND จำนวน 2 กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
89 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ  10  กันยายน 2564
90 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
91 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
92 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปากเหมืองพัฒนา (สายสันเขื่อน) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
93 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมศิปล์-คลองลำวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
95 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
96 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
97 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
98 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท. 2001 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 001 59 0002 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
99 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
100 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
101 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
102 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาล้างอัดฉีด ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
103 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
104 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
105 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
106 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
107 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
108 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
109 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
110 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อลำโพง ขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
111 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมเครืองตัดหญ้าและเครื่องอัดฉีดน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
112 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
114 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลูกไก่ - บางพูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
115 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้ำบ้านคชาธาร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม 2,620 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
116 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
117 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีน้อย หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 665 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,325 ตารางเมตร (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหว  10  กันยายน 2564
118 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยถวิล หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
119 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
120 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
121 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10  กันยายน 2564
122 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
123 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
124 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า สวิตซ์แสงแดง ๓ A จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
125 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม้น (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 12,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
126 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ สายนาบ้านเหนือ - หนองหอม หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
128 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
129 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเเบียน 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
130 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
131 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
132 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
133 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์กีฬาในร่ม เทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
134 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อสายยางสำหรับฉีดน้ำประจำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
135 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ - หน้าบ้านนางประไพ จันทร์ดำ หมู่ที่ 9 (บ้านควนยายหม่อม) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  17  กันยายน 2564
136 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๑๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
137 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
138 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
139 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
140 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
141 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายท่าเรือคลองเขา) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
142 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
143 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
144 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านบางผรา ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  17  กันยายน 2564
145 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
146 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
147 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
148 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างทำถังขยะอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
149 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ  17  กันยายน 2564
150 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
151 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้าน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
152 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังเเรงดันขนาด ๕๐๐ ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือนซอยคลองกัด หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
153 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอมบ้านคลองเหลง หมู่ที่ ๖ บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
154 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
155 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
156 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บายและซอยลุงป้วน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
157 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดกุญแจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
158 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
159 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
160 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาเขียนแบบแปลนก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
161 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
162 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
163 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
164 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
165 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเปลี่ยนทรายถังกรองสนิมเหล็กของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
166 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  17  กันยายน 2564
167 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กันยายน 2564
168 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
169 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กันยายน 2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง  17  กันยายน 2564
171 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  17  กันยายน 2564
172 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
173 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการขุดลอกตะกอนอาคารอัดน้ำบ้านห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
174 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบาลาดูวอ โดยวิธีคัดเลือก  17  กันยายน 2564
175 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนอนามัย โดยวิธีคัดเลือก  17  กันยายน 2564
176 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน  17  กันยายน 2564
177 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลองวัด หมู่ที่ 5  17  กันยายน 2564
178 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ  17  กันยายน 2564
179 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
180 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ซอยกอตอ-ทุ่งนา หมู่ที่ ๓ ตำบลบาโลย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. ๗๔-๐๓๐ ช่วงที่ ๒ สายหน้าบ้านจูพี-สามแยกคาราบาว หมู่ที่ ๓ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. ๗๔-๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
181 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
182 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างออกแบบก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
183 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
184 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ถัง) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
185 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
186 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
187 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงห้องสุขาและระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนฝั่งตะวันออก เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
188 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายสำนักปลัด จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
190 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
191 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
192 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
193 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายถนนสายราษฎร์อุทิศล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
194 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายชุมชนบ้านเพิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก  17  กันยายน 2564
195 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อปั๊มบาดาลและเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
196 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
197 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้อ(5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
198 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กันยายน 2564
199 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.51-040 สายสระหนองกก บ้านหนองเกียบ หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 10,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  17  กันยายน 2564
200 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
201 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม) ขนาด 2 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
202 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
203 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
204 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
205 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสถานที่พักคอยผู้เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิท 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
206 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
207 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
208 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๔๔ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
209 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดแต่งดินและถมหินบริเวณข้างฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
210 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
211 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
212 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม- บ้านเพิง หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  17  กันยายน 2564
213 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
214 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
215 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.ทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2564
216 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
217 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4280 ระนอง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
218 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
219 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
220 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
221 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
222 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0021 และ 420-58-0023 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
223 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา เครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  16  กันยายน 2564
224 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
225 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโทรโข่งแบบสะพายไหล่ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
226 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลท่าฉาง จำนวน 2 รายการ (งบ สปสช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
227 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  16  กันยายน 2564
228 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดินแดง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
229 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
230 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
231 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเด่น-บ้านนายบุญหัส หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
232 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนปันแต ตำบลปันแต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
233 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยท่าเรือบ้านควน หมู่ที่ ๒ บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
234 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
235 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตามโครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ (ถังขยะแยกประเภท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
236 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
237 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
238 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สามแยกทางเข้าประปาเทศบาล ถึง บ้านเช่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
239 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
240 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2712 เข้ารับการเช็คซ่อม/เปลี่ยนกระปุกเพาเวอร์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
241 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
242 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0120 โดยการเปลี่ยน DRUM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
243 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
244 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
245 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
246 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
247 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
248 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
249 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
250 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
251 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
252 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
253 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
254 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
255 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาเขียนแบบแปลนก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
256 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
257 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างตามโครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
258 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างการต่อสัญญาเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
259 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ตาม โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน ๑๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
260 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นท่อเมนต์น้ำประปาให้กับประชาชน ถนนสายแพรกเหรียง-ควนหินส้ม หมู่ที่ ๗ และถนนสายบ้านนายฉ่ำ-บ้านนายประจวบ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
261 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ตัดหญ้าบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
262 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
264 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
265 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
266 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
267 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายอาเยาะหลง - ทุ่งนา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  16  กันยายน 2564
268 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
269 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
270 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
271 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
272 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
273 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
274 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
275 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
276 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
277 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๔ ๐๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
278 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2564
279 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพจ 244 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 024-46--0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
280 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
281 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
282 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายสม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
283 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
284 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
285 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
286 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
287 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
288 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทเบียน กธฉ 292 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 024-41-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
289 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
290 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
291 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
292 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
293 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
294 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
295 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
296 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
297 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างตามโครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ (จัดนิทรรศการและจัดทำตะแกรงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
298 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายทางเข้า อบต.บางชนะ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2564
299 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองอาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2564
300 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อยางรถพร้อมเปลี่ยน สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9902 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
301 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
302 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
303 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
304 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดวางท่อ ค.ส.ล.เหมืองน้ำสายหนองเตย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
305 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
306 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านขาม - วังหลุมพอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
307 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายควนตอ - คลองปากพะเนียด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
308 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคลองนาหยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
309 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด อบต.หน้าเขา (โต๊ะ ,เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
310 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3615 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
311 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
312 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (รอบที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
313 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
314 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ถังขยะ ทรงกลม สีน้ำเงิน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 30 ใบ  16  กันยายน 2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการจัดทำถังขยะประจำมัสยิดภายในตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
316 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงรั้วมัสยิดปอฮงตือเบาะ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
317 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
318 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
319 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
320 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
321 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
322 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนสายนบน้ำท่าไทรจุดน้ำกัดเซาะทาง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
323 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปรุ- แพรกขวา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
325 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
326 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 532 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
327 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายพุทธรักษา 3 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 4,820 ตารางเมตร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 964 เมตร กว้าง 5 เมตร  16  กันยายน 2564
328 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-กูมุง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๓ ถึงหมู่ ๗ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  16  กันยายน 2564
330 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบสมุนไพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
331 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
332 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
333 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
334 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายควนดินสอ - ต้นยอม โดยซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนน สายควนดินสอ - ต้นยอม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
335 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
336 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
337 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณกูโบร์บาโงยือริง หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
338 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16  กันยายน 2564
339 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างถนนพาราแคพซีล รหัสสายทาง ตง.ถ.80-007 บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  16  กันยายน 2564
340 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๙ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  16  กันยายน 2564
341 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๔ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  16  กันยายน 2564
342 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
343 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
344 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๙๒๙๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
345 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อของเพื่อทำถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ผู้ถูกกักตัว ๑๔ วัน ของเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
346 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
347 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดห้วยเรือ (ควนเผยอ 2) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
348 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
349 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 80-2711 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
350 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 5,854 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
351 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
352 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๗ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  16  กันยายน 2564
353 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
354 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
355 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนผ้าเบรค รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข ๗๔๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
356 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
357 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
358 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
359 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โพเดี้ยม จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
360 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลไม้ฝาด ที่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์ไว้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
361 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๓ ถึง หมู่ ๕ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  16  กันยายน 2564
362 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
363 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
364 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
365 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
366 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดเขียนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
367 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
368 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสมุดฝึกเขียน เซท C ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
369 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
370 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
371 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
372 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายโคกพิกุล ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
373 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
374 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรัง สายบลูกานากอ-ปิยา หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
375 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาล้างแอร์ห้องกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
376 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)  16  กันยายน 2564
377 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้อ(5)  16  กันยายน 2564
378 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการขยายถนนสายราษฎร์อุทิศล่าง  16  กันยายน 2564
379 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลท่าฉาง จำนวน 2 รายการ (งบ สปสช)  16  กันยายน 2564
380 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  16  กันยายน 2564
381 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการถนนลาดยางสายนบกุย - ควนทัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16  กันยายน 2564
382 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
383 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา)  16  กันยายน 2564
384 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผังปาล์ม ๑ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  16  กันยายน 2564
385 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  16  กันยายน 2564
386 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  16  กันยายน 2564
387 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
388 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2564
389 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2564
390 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
391 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการถนนลาดยางสายนบกุย - ควนทัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16  กันยายน 2564
392 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนทุเรียน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
394 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
395 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
397 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหนังสือการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
398 เทศบาลตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงกำแพงด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
399 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA (600 Watts) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
400 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
402 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
403 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
404 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
405 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
406 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
407 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
408 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
409 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
410 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
411 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
413 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำเว็บไซด์ของ อบต.รับร่อ บริการดูแลเว็บไซด์อัพเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
414 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
415 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
416 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น ๗๓๒๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
417 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
418 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2564
419 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบอ่างเก็บน้ำควนเล้าเป็ด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2564
420 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
421 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 32.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตรม.ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า8.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
422 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
423 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
424 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
425 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
426 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
427 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย หมู่ที่ 2,3 กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  15  กันยายน 2564
428 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
429 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน โดยวิธีคัดเลือก  15  กันยายน 2564
430 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
431 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-47 สายทุ่งมหาชัย-บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,294 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,764 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล  15  กันยายน 2564
432 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ไทยทรงดำตำบลบางหมาก หมู่ที่ 4 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายคูขุด-ดอนตาล ระยะทาง 1,400 กิโลเมตร จำนวน 48 ต้น เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  15  กันยายน 2564
433 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
434 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
435 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
436 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
437 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
438 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิ้ลซิเบิ้ล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
439 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสิ่งของบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
440 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๘๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
441 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง ๆ ละ 110.- บาท เป็นเงิน 33,000. บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
442 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
443 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ไทยทรงดำตำบลบางหมาก หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายดอนไทรงาม ระยะทาง 2,130 กิโลเมตร จำนวน 72 ต้น เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  15  กันยายน 2564
444 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะหมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
445 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กันยายน 2564
446 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
447 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
448 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
449 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานตามโครกงารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
450 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อม/เปลี่ยน ผ้าม่านสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
451 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำวันที่ 17 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
452 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยออกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กันยายน 2564
453 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างกล่องเกรเบี้ยนกั้นดินซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
454 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟฟ้าสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
455 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 3738 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
456 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
457 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
458 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กันยายน 2564
459 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
460 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา เนื่องจากเช็คระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
461 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4550 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
462 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
463 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
464 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ (พลาสวูด) โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  15  กันยายน 2564
465 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
466 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๓๐๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
467 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
468 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสะพลี - บ้านทุ่งวัวแล่น หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  15  กันยายน 2564
469 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
470 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างกล่องเกรเบี้ยนกั้นดินซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
471 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
472 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
473 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องปรับอากาศ 18000BTU (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
474 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั้มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
475 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อสายยางสำหรับฉีดน้ำประจำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
476 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
477 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
478 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
479 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
480 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
481 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเขียว (ควนดินดำ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
482 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
483 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
484 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
485 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
486 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวยๆ-เขาเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
487 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา เนื่องจากระบบเบรกล้อหลังด้านซ้ายชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
488 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
489 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ที่ชำรุด จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
490 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
491 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไม้ทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
492 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
493 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
494 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
495 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย  15  กันยายน 2564
496 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
497 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการว่างท่อ คสล. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลอง ? นาเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
498 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคประจำปี 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
499 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู ฝ้าเพดาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
500 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
501 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำโลโก้เทศบาลตำบลวังไผ่ (สแตนเลส) และป้ายสติ๊กเกอร์ติดแผ่นอคิลิคพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
502 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
503 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้าส์ไร้สาย) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
504 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
505 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
506 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
507 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
508 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
509 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
510 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
511 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 (หนองแฟบ และหนองเสม็ด) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
512 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
513 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
514 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
515 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6892 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
516 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
517 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
518 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
519 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓๘ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
520 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
521 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาตเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
522 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
523 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
524 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
525 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
526 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา เนื่องจากตะแกรงดักขยะ ถังเก็บน้ำเสียและสายไฮดรอลิคชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2564
527 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
528 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์เรียนรู้ - สระน้ำแก้มลิงบ้านสะพานไทร หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
529 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง พื้นที่ตัดหญ้ารวม 93,700 ตารางเมตร ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 ถึง 11 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
530 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
531 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
532 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อไอเสียรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
533 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
534 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ ,ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประ  14  กันยายน 2564
535 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
536 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายอนุศาสตร์ เฉ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมุ่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
537 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับจนท.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
538 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ 9 - สระน้ำพรุนายพรหม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
539 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบโบราณสถานภูเขาสาย - สระน้ำพรุจูด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
540 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
541 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนของนางสาวนภาภรณ์ แท่นศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
542 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนม่วง-ควนพน หมู่ที่ 8-7 (ช่วงควนพน-ควนขร่อย) (ช่วงปลาย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.19-71 บ้านควนพน ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
543 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำไห - มุดสีดา หมู่ที่ ๓ ตำบลโพรงจระเข้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
544 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
545 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปรีดาราษฎร์ (สฎ.ถ11-007) หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
546 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
547 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FORWARD หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
548 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
549 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
550 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กันยายน 2564
551 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
552 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินโรย ขนาด 3/4) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง หมวดสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
553 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
554 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพัดลมสไลด์แบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
555 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายหมีด สุทธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
556 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหิน 3/8 จำนวน 40 ตัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
557 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
558 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
559 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
560 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
561 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
562 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขเครื่อง 211-55-547 (เครื่องของไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
563 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือเรียน 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
564 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือเรียน (3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือเรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
567 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระจกมองโค้ง ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 7 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
568 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้กดน้ำดื่ม ระบบจ่ายน้ำ 2 หัวก๊อก ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
569 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
570 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
571 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
572 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
573 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
574 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
575 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
576 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
577 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
578 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
579 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
580 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างตรวจเช็ค ซ่อม พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
581 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ Stretcher) จำนวน ๑ เตียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
582 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
584 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
585 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
586 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
587 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
588 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองช่าง ( รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
589 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
590 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
591 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายมนูญ สีนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
595 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
596 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำไฟฟ้าอำเภอมะนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
597 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
598 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้งานในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
599 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
600 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
601 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนอนุบาลเนินสำลี หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ฯ โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
602 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
603 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
604 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
605 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประเมินผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
606 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประเมินผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
607 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายโนนสว่างข้างโรงเรียน-วัดแสงสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
608 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
609 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประเมินผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
610 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
611 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
612 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
613 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
614 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองนิน (เก่า) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
615 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
616 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
617 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
618 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมากั้นห้องจุดกักกันที่รัฐกำหนด (ครั้งที่ 2) ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านเล็ดตอก Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
619 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9- หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
620 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างย้านศูนย์ควบคุมกล้่องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ไปยังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
621 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถังขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
622 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
623 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
624 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-หัวม่วง หมู่ที่ 3  14  กันยายน 2564
625 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏฺิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๔๐ หมายเลขคุรภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
626 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับ รถตักล้อยางทะเบียน ตค 60 ครุภัณฑ์หมายเลข 018-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
627 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
628 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ วัสดุก่อสร้าง (หินผุ)  14  กันยายน 2564
629 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  14  กันยายน 2564
630 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินผุ จำนวน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
631 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินโรย ขนาด 3/4) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง หมวดสำรองจ่าย  14  กันยายน 2564
632 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายทางเข้า อบต.บางชนะ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กันยายน 2564
633 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังจากสายข้างโรงเรียนบ้านเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
634 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาล้างแอร์ห้องกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
635 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาล้างแอร์ห้องกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
636 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
637 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงศูนย์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
638 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
639 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  14  กันยายน 2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
641 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ค.ส.ล.เดิม สายทุ่งคา-หน้าถ้ำ (นศ.ถ 67-002) หมู่ที่5 ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กันยายน 2564
642 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ. 67 -015 บ้านคุ้งวังวัว ,บ้านชายทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กันยายน 2564
643 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
644 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
645 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
646 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
647 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
648 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมิร์สสูบน้ำ Submerse) พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
649 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
650 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TAS-๓๕๑๑i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
651 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
652 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
653 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
654 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
655 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
656 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
657 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุบัว ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
658 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
659 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
660 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0007 และรหัสครุภัณฑ์ 416 62 0025 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
661 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
662 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
663 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
664 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
665 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
666 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
667 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
668 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
669 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
670 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (กองคลัง)  14  กันยายน 2564
671 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิล ป้ายโฟร์มบอร์ด และแผนพับให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
672 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
673 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๖ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14  กันยายน 2564
674 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
675 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งน้ำใส ๖ โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
676 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
677 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้า หมู่ ๒ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14  กันยายน 2564
678 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14  กันยายน 2564
679 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ ๗ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14  กันยายน 2564
680 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ถึงวัดป่าสนวล ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14  กันยายน 2564
681 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
682 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14  กันยายน 2564
683 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒,๙๐๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
684 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๔๕-๐๐๙ สายห้วยต้นตอ - ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๓,๖,๙ ตำบลคลองไทร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒.๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่  14  กันยายน 2564
685 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ เช่าอาคารพร้อมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
686 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8463 ชุมพร (ยางนอก,ยาวใน,ยางรองขอบ(ลิ้นยาง)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
687 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร และอาหารว่างตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
688 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
689 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กค 2174 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
690 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลควนทอง  14  กันยายน 2564
691 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยประปา บ้านหนองฉ่อง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  14  กันยายน 2564
692 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 ซอยประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ยาว 1,300 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.5 เมตร  14  กันยายน 2564
693 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างุถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ อบต.โคกกลอย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายอะคริลิค และป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
695 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
696 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
697 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
698 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก  14  กันยายน 2564
699 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
700 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
701 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ (ทั้งคัน) รถยนต์ กระบะ กข 5051 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
702 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คระบบครัทช์และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง บฉ 2200 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
703 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตัดกระจกสำหรับวางบนโต๊ะทำงาน จำนวน 5 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
704 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถจักรยานยนต์ กงน 291 พังงา เลขครุภัณฑ์ 009-41-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
705 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมระบบกรองและเปลี่ยนทรายกรองประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
706 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างราวเหล็ก บริเวณท่อลอดเหลี่ยมถนนสายทรายขาวใต้-ทุ่งคา ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๙ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
707 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV เนื่องจากตู้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย และกล้องดับและไม่บันทึกภาพ จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
708 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ คัน  14  กันยายน 2564
709 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  14  กันยายน 2564
710 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อยางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บฉ 2200 พังงา (ยางหน้า จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
711 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
712 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
713 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ  14  กันยายน 2564
714 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน  14  กันยายน 2564
715 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการแอสฟัลท์สำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง จำนวน ๓๗๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
716 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)  14  กันยายน 2564
717 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๙๘๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2564
718 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่ากลิ้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  14  กันยายน 2564
719 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  14  กันยายน 2564
720 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ช่องแห้ง ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ (ศูนย์ข้อมูล) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
722 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
723 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 52 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
724 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
725 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 7225 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
726 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  13  กันยายน 2564
727 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
728 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10 ผิวทางรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  13  กันยายน 2564
729 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
730 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
731 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
732 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นพงษ์ - บ่อช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
733 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมากั้นห้องจุดกักกันที่รัฐกำหนด (ครั้งที่ 2) ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านเล็ดตอก Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
734 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงลานทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
735 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
736 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมจักรยานยนต์ เลขครุภัณฑ์ 009-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
737 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  13  กันยายน 2564
738 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
739 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำห้องน้ำ - ห้องส้วม จุดกักกันที่รัฐกำหนด (ครั้งที่ 2) ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านเล็ดตอก Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
740 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
741 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
742 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  กันยายน 2564
743 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
744 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารเคมีกำจัดยุงและแมลง จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
745 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
746 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  กันยายน 2564
747 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  13  กันยายน 2564
748 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
749 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง คสล.  13  กันยายน 2564
750 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  กันยายน 2564
751 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำถังขยะเหล็ก (ตะแกรงเหล็กฉีก) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
752 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
753 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
754 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและคบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
755 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
756 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
757 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  13  กันยายน 2564
758 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
759 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
760 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  13  กันยายน 2564
761 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
762 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
763 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
764 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  กันยายน 2564
765 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.80055 สายสากล หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร)  13  กันยายน 2564
766 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5  13  กันยายน 2564
767 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  13  กันยายน 2564
768 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๔๖ สายซอยสุขท่ามะพลา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพา  13  กันยายน 2564
769 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๊ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  13  กันยายน 2564
770 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
771 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
772 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านคลองโร (ตามข้อบัญญัติ งปม.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
773 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
774 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
775 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 480 59 0023 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
776 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
777 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อลูกลอยเดี่ยว จำนวน ๕ ตัว และแมทเนติก จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
778 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
779 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
780 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
781 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อหนังสือสำหรับกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
782 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางล้อหลังซ้าย รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๖๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
783 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
784 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
785 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
786 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
787 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
788 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
789 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
790 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) สำหรับ รถยนต์ส่วนกลางหมาขเลขทะเบียน กข 1421 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
791 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
792 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวชุมชน (Community Isolation) ณ วัดเขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
793 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
794 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
795 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
796 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
797 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
798 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
799 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
800 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
801 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อสำรองสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตพื้นที่ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
802 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมท่อประปาสายหลัก จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
803 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ชาร์จแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
804 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิล ประกาศคำสั่งจังหวัดพังงา เรื่อง พังงา ยกระดับคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัด จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
805 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพันธุ์ปลาและวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
806 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
807 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
808 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณืกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
809 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ (001-62-0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
810 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
811 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
812 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
813 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
814 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ Canon G ๒๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
815 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
816 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
817 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
818 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
819 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
820 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
821 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำนวน ๒๐ เล่มๆ ละ ๑๑๘ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
822 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดตั้งสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Local Quarantine) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
823 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
824 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
825 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
826 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
827 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
828 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขยายเขต/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในตำบล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
829 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดตั้งสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Local Quarantine) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
830 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
831 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
832 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
833 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
834 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมสภา อบต.ครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
835 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมสภา อบต.ครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
836 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมปราถนาหมู่ที่ 10 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
837 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
838 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทาง เข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1  13  กันยายน 2564
839 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
840 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำตะบิ้ง (พรุนาฆอ) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังไฟ ๖๐ วัตต์ อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  13  กันยายน 2564
841 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  13  กันยายน 2564
842 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  13  กันยายน 2564
843 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  13  กันยายน 2564
844 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  13  กันยายน 2564
845 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายกริม - น้ำชล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร  13  กันยายน 2564
846 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2  13  กันยายน 2564
847 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม - หาดใน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้่างละ ๑.๐๐ เมตร  13  กันยายน 2564
848 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ ซอยมะม่วงเอน หมู่ 5  13  กันยายน 2564
849 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ (สมุด ปากกา) จำนวน ๘๐ ชุดๆละ ๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
850 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอพร (สามแยกตาเวียน) หมู่ที่ 6,7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
851 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
852 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
853 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  13  กันยายน 2564
855 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์มพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  13  กันยายน 2564
856 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  กันยายน 2564
857 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
858 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
859 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15003 สายทุ่งยาว - ไสหญ้าคา หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล  13  กันยายน 2564
860 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างอาคารประชุม รพ.สต.บ้านสัมปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
861 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
862 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเจริญ - ห้วยเรียน หมู่ที่ ๔ บ้านไทรล่า ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๐๐ ตารางเมตร  13  กันยายน 2564
863 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  13  กันยายน 2564
864 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
865 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
866 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  13  กันยายน 2564
867 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพสถิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  13  กันยายน 2564
868 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาด หมู่ที่ 6  13  กันยายน 2564
869 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาด หมู่ที่ 6  13  กันยายน 2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเคี่ยม - หาดใน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้่างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ  13  กันยายน 2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
872 เทศบาลตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
873 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมากั้นห้องจุดกักกันที่รัฐกำหนด (ครั้งที่ 2) ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านเล็ดตอก Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
874 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
875 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์)องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุุรี จังหวัดปัตตานี  13  กันยายน 2564
876 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ - ๐๓๓ สายโรงน้ำยาง บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  13  กันยายน 2564
877 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
878 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
879 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
880 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
881 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
882 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
883 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
884 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
885 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
886 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
887 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
888 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
889 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
890 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  13  กันยายน 2564
891 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
892 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ พร้อมแบตเตอรี่และชื่อองค์กร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
893 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
894 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
895 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
896 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
897 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
898 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
899 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน-เขาหลัก หมู่ที่ ๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  13  กันยายน 2564
900 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหรี่ยง-ห้วยแห้ง หมู่ที่ ๑,๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  13  กันยายน 2564
901 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
902 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
903 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมากิจกรรมตามโครงการถนนสวยคลองใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
904 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อชุดฝึกและเสื้อยืดคอปกแขนยาวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
905 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
906 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (ชนิด 4 ล้อ เทท้ายได้) หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ (จำนวน 1 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
907 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ วัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ  13  กันยายน 2564
908 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
909 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ค่าจัดซื้อไมค์ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
910 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
911 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คระยะตามรอบ 40,000 กิโลเมตร รถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน ขก 8518 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
912 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
913 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
914 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
915 เทศบาลตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ เทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
916 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
917 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำสายเลียบสถานีรถไฟบ้านเขาพนมแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
918 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดหาตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
919 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
920 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
921 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  13  กันยายน 2564
922 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปูนขาว จำนวน 60 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
923 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเทศบาลตำบลบางหมาก ลานคอนกรีตหน้าสำนักงาน พื้นที่เทคอนกรีต กว้าง 25.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,084 ตารางเมตร ใช้คอนกรีต 240 KSc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2564
924 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กันยายน 2564
925 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กันยายน 2564
926 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กันยายน 2564
927 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
928 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
929 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
930 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบเบรคของรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
931 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้่าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
932 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
933 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เยน ขนาด 13 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
934 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
935 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
936 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.เกาะไม้ไผ่ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
937 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
938 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลงหินย่อย 3/4) ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
939 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
940 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
941 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกชยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
942 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
943 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ/ใบเเจ้งหนี้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
944 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายบ้านแบลา ? ศูนย์บำบัด ? บือเจาะ หมู่ที่ 7 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  10  กันยายน 2564
945 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
946 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
947 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ 10 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
948 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
949 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
950 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
951 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
952 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
953 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างทำบอร์ดทำเนียบบุคลากรเทศบาลตำบลควนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
954 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
955 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจเกษตร 1 (บ้านตาลบ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
956 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวนผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
957 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ๋อมบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
958 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
959 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
960 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
961 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
962 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
963 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว1,700) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
964 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี (กองการศึกษา) จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
965 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งโครงหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
966 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
967 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน ๕๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
968 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
969 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
970 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาปรับปรุงผ้าม่านที่อาคารใหม่ชั้น 2 ในห้องคลังเก่า(ห้องบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
971 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
972 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
973 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
974 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
975 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
976 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
977 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่องและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
978 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
979 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
980 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะแบบไม้พร้อมแกะสลักชื่อผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 5 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
981 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (รหัสพัสดุ ๐๐๙-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
982 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
983 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
984 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
985 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณอาคารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
986 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
987 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
988 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
989 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
990 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
991 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดคั้ง จำนวน 15 เครื่อง สำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรังแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
992 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
993 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
994 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
995 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุการเกษตร(ใบตัดหญ้า) จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
996 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หัวดูดทองเหลือง ๓ นิ้ว) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
997 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
998 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
999 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๕๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิงใส่ถังดับเพลิง ABC ขนาด ๑๕ ปอนด์ (ถังสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อลำโพงขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1003 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ  10  กันยายน 2564
1004 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1008 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมสายซอยบ้านผู้ใหญ่เอียด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1009 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1010 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานสาธารณสุข จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.บ้านท่าด่าน (กองการศึกษา) จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1013 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสาธารณสุข จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านลาแล หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิงได้) เลขทะเบียน บจ-9591 พังงา จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อถังเคมีดับเพลิง ABC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนสายประชาร่วมจิต-ตำบลเขาหัวควาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ  10  กันยายน 2564
1024 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างบริเวณไหล่ทางในพื้นที่ตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1025 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน พร้อมค่าบริการจัดส่ง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 22 เมตร เพื่อใช้สำหรับให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลเขาชัยสนใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพันธุกรรมพืช จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1029 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจ่ายในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อไดโว่สูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 175 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการเดินท่อเมนระบบประปาใหม่บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 2 ลูกที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๙๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ปรับปรุงห้องเก็บของเป็นห้องทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1041 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  กันยายน 2564
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมประตูห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1043 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1044 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 58 0016 จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1049 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  กันยายน 2564
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมบรรทุก ๖ ล้อ กระบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล ซอย 2 ตำบลสะพลี หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  9  กันยายน 2564
1053 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1054 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (รร.กระบุรี)  9  กันยายน 2564
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน กิจกรรมที่ ๑. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีตสายอำเภอมะนัง-อบต.ปาล์มพัฒนา กิจกรรมที่ ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ปาล์มออก-ฝายผังปาล์ม ๔ กิจกรรมที่ ๓. ซ่อมสร้  9  กันยายน 2564
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน Covid 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1059 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1060 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1061 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 9 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) จำนวน 9 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1066 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระเป๋าพร้อมชุดเอกสาร จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1068 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1069 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล ซอย 2 ตำบลสะพลี หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1073 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1074 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  กันยายน 2564
1075 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  กันยายน 2564
1076 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1078 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)  9  กันยายน 2564
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำเพื่อใช้กับมอเตอร์ขนาด ๕๐ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมผิวทาง SKIN PATCH บ้านปากบารา หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.208 กิโลเมตร  9  กันยายน 2564
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1084 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  กันยายน 2564
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดดินวางท่อขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2,10,11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 10 ป้าย ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1088 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1089 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1090 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1093 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมปะผุและเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน ๕๐๐ ชุด(โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7630 เปลี่ยนระบบไฟ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนสายไฮโดรลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1099 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ  9  กันยายน 2564
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยฯ จำนวน ๓๙๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1104 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังขยะพลาสติก ความจุขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1105 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1106 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ประเภทหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1107 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1108 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกือเล็งออก กาโดะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก  9  กันยายน 2564
1112 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1115 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 63 0055 (1) และ บม.416 51 0026 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงถนนสายเขื่อนท่าน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 13,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1118 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๕๓๙ กบ จำนวน ๑ โครงการ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1119 จ้างปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1120 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก  9  กันยายน 2564
1121 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1126 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV) จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ป้ายทำเนียบผู้บริหารและหัวหน้าส่วน) เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้วและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท -ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1133 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ , ๒๕๖๔ อย่างละ ๖ เล่ม พร้อมเข้าเล่มสันกาว รวมจำนวน ๑๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1136 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดเคลือบกันรอย ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1138 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุนายขาว - ทุ่งค่าย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒,๓,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๒,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน - ท่าเฟือง หมู่ที่ 9  9  กันยายน 2564
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1151 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายที่เลี้ยงไก่ - กูโบร์มะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายหน้าบ้านเซ็ง - ที่นา หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1154 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1155 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1157 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1158 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1159 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถโยกคนพิการ) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1160 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (ไม้เท้าขาว) จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1161 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการขยายสัญญาณ Internet พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1162 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1163 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1164 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1165 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านเปาะเตะ (ภารโรง) หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1167 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำถังขยะ (ตะแกรงเหล็กฉีก) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1168 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเตียงพยาบาลฉุกเฉินประจำรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมฐาน จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1169 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1170 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1171 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗KW) จำนวน ๓ เครื่อง หมู่ที่ ๒ บ้าน ทรายขาว จำนวน ๒ เครื่อง และหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง จำนวน ๑ เครื่อง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1172 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1173 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างป้ายโรงเรียนบ้านช้างตาย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ขนาดความสูง 2.50 เมตร ความยาว 5.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ (ไข่ไก่) จำนวน 50 แผง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อกล่องใส่เเฟ้มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1184 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๕ ,๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงมอเตอร์ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1192 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพร้อมติดตั้งระบบแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1194 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4280 ระนอง จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี (วงดุริยางค์) ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ  9  กันยายน 2564
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนตืส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๖๑๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพและความเป็นอยู่จากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COvid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1201 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1205 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564
1208 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2564