ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูปแบบบรรจุถุงขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
2 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
4 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
5 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
7 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2364 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
8 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
9 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 80 x 120 ซม จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 อบต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
10 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างตกแต่งประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 อบต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
12 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
13 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
14 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
15 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
16 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 2 ผืน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
17 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
18 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมกุญแจบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
20 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา  12  กรกฎาคม 2564
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำฉากกั้นระหว่างบุคคล ของ ศพด.บ้านเขาฝาชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำฉากกั้นระหว่างบุคคล ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ของ ศพด.บ้านบางแก้วใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
25 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อปั๊มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
26 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
27 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาหญ้าเทียม (คลับเฮาส์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายการตามประมาณการ ที่อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
28 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 21 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
29 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยวิธีคัดเลือก  12  กรกฎาคม 2564
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายทางเข้า อบต.บางชนะ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  กรกฎาคม 2564
31 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
32 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
33 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
34 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
35 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
36 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
37 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
38 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และใช้กับกระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
39 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
40 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย)  12  กรกฎาคม 2564
41 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
42 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม(นม)  12  กรกฎาคม 2564
43 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
44 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
45 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
46 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคลคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
47 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
48 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมถนนสายโหล๊ะจังกระ-ห้วยท้อน หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
49 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างย้ายเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
50 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
51 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) จำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
52 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
53 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล (แจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือสาธารณภัยต่างๆ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
54 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเปลี่ยนเบาะรถยนต์ กค ๑๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
55 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กง ๒๗๐๕ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
56 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน  12  กรกฎาคม 2564
57 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2564
58 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๒๗๓ คน จำนวน ๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กรกฎาคม 2564
59 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุงานบ้านงานครัว  9  กรกฎาคม 2564
60 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ ไม้สักและลายหุ้มผ้าหลุยส์ ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
61 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
63 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
64 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
65 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  กรกฎาคม 2564
66 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเคียนเจาะ - ทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างไหล่ทางดินถมและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 294 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 147 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
67 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  กรกฎาคม 2564
68 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารโรงอาหารและรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  9  กรกฎาคม 2564
69 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมะม่วงหวาน-ไสใหญ่ ม.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
70 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  9  กรกฎาคม 2564
71 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
72 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
73 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
74 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงต่อเติมถนน สายนารา - บ้านขัน หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างไหล่ทางดินถมและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 550 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
75 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๐-๐๐๐๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
76 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
77 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา (เขื่อนคลองน้ำจืด) หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
78 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างต่อเติมอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
79 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92 - 008 สายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  9  กรกฎาคม 2564
80 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกบิดประตู จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
81 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
82 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
83 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
84 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  กรกฎาคม 2564
85 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
86 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
87 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้การจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
88 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารโรงอาหารและรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
89 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
90 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
91 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
92 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ประจำปี 2564 จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
93 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  9  กรกฎาคม 2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
95 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
96 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
97 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กจน ๒๔ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
98 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
99 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าค่าย - นายอดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
100 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสุนัข/แมวจรจัด ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
101 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
102 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
103 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
104 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายสตงกลาง-บางท่า กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
105 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และใช้กับกระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
106 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนแม็คซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓,๑๗) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
107 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
108 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
109 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู่้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
110 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนมิถุนายน 2564 (สำนักปลัด)  9  กรกฎาคม 2564
111 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
112 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยาว - ห้วยหมี หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
114 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
115 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง - ไสหาร หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 840 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
116 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำกะ - โคกบาก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 780 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
117 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
118 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสฝ้าย - แพรกยอ หมู่ที่ 4, 14 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
119 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0253 เข้าตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
120 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโหมรง - ไสหญ้าคา หมู่ที่ 6,13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
121 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กรกฎาคม 2564
122 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7375 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
123 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP-๘๓A จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
124 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
125 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
126 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วน) ศพด.หินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
128 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมากั้นห้องกักกัน (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
129 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
130 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
131 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบเเยกส่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
132 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.40 X 3.60 เมตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 ก.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
133 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
134 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
135 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
136 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
137 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางหินคลุก สายถ้ำสิงห์-ทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
138 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
139 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
140 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L2715DW จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
141 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
142 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
143 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
144 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
145 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 1/2 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
146 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
147 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
148 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
149 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
150 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
151 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดับผ้าบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
152 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
153 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
154 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
155 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
156 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
157 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเช่าเต้นท์โค้งขนาดใหญ่ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
158 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
159 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
160 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
161 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
162 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
163 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อมอเตอร์กระจกรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
164 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อมอเตอร์กระจกรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
165 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อแผงกั้นจราจร และไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
166 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-6750 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
167 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
168 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
169 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0046 และ 420-60-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
171 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
172 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมประตูกระจกสำนักงาน (ด้านหลัง) จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
173 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม ชนิดก้อนขุ่น จำนวน ๒๔๐ กระสอบ  8  กรกฎาคม 2564
174 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
175 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสายคลองวาฬ-หว้ากอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
176 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
177 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
178 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
179 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
180 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
181 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
182 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1660 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
183 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของฝ่ายกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
184 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  กรกฎาคม 2564
185 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
186 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอื่น มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ศก.1/2 นิ้ว ขนิดสองชั้น จำนวน 16 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
187 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อน้ำมันเดือนมิถุนายน 2564 (กองช่าง)  8  กรกฎาคม 2564
188 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  กรกฎาคม 2564
190 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
191 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติงานทั่วไป)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
192 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
193 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโทรทัศน์สี จอแบน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
194 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
195 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2564
196 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2564
197 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างออกแบบ เขียนแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
198 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
199 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
200 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพ่นหมอกควันในหมู่่บ้านในเชตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน ๒,๔๘๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
201 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ X ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในเขตพื้นที่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
202 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก เดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
203 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ น้ำยากำจัดยุงตัวแก่ (ชนิดละอองฝอย) จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
204 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมความชำรุดภายในห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
205 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
206 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ๑. น้ำยากำจัดยุงตัวแก่ (ชนิดละอองฝอย) จำนวน 6 ขวด ๒,ทรายอะเบทชนิดซอง (บรรจุ ๑,๒๕๐ ซอง/ถัง จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
207 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
208 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
209 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
210 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
211 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
212 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
213 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
214 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 11 จุดบ้านตารอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
215 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช. ที ชนิดกล่อง จำนวน ๒๔,๑๕๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
216 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมราวแขวนผ้าม่านสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
217 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2564
218 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
219 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
220 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
221 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
222 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
223 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
224 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
225 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
226 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชนิดบานหัว ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2564
227 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกสั่งให้กักตัวตามมาตรการควบคุมโรคโคโรนาไวรัส2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
228 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
229 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
230 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
231 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
232 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน1กญ 3018 สุราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
233 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารกลางวันของศพด.ต.แสงอรุณ จำนวน 16 คน ๆ ละ 20.-บาท รวม 21 วัน (วันทำการ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
234 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ X ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในเขตพื้นที่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
235 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
236 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
237 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานฆ่าโค ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
238 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
239 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
240 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
241 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
242 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
243 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
244 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
245 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
246 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
247 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
248 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ซุ่มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
249 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)  30  กรกฎาคม 2564
250 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
251 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
252 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
253 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น FAX-L๑๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
254 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อเชือกโรยตัว ขนาด ๑๒ มม. รอกเดี่ยวขนาดใหญ่ คาราไบเนอร์ อุปกรณ์สำหรับโรยตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
255 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
256 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการดำเนินการขุดลอกและจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ป่าชายเลน (หลังจุดพักขยะ) บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
257 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
258 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองช่าง จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
259 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
260 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
261 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0024 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
262 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0033 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
264 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
265 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง 1-31 กรกฎาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
266 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
267 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้ง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
268 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อต้นไม้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
269 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตซอยบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
270 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง เปลี่ยนสารกรอง และทำความสะอาดหอถัง หมู่ที่ 8 หน่วยในวัดหนองโต๊ะ  30  กรกฎาคม 2564
271 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ เปลี่ยนสารกรอง เเละทำความสะอาดหอถัง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
272 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
273 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมยู.เอช.ที จำนวน 3,549 กล่องๆ ละ 7.82 บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
274 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
275 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลคึกคัก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
276 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2564
277 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2564
278 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564  30  กรกฎาคม 2564
279 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา เช่าที่ดินและอาคารสถานที่ สำหรับฉีดวัคซีนโควิด - 19 ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  30  กรกฎาคม 2564
280 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่ในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
281 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
282 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
283 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
284 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
285 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
286 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
287 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
288 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๒ โรงเรียน (งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
289 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชนิดบานหัว ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2564
290 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา เช่าเช่าที่ดินและอาคารสถานที่ สำหรับฉีดวัคซีนโควิด - 19 ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
291 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยทุ่งขมิ้นกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
292 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
293 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
294 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
295 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
296 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
297 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
298 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
299 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
300 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
301 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
302 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมหรือการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับตำบลและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
303 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาแมว หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
304 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
305 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวันเฉลิมหมู่ที่ ๗ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
306 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมือนเนรมิต หมู่ที่ ๗ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
307 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
308 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
309 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2564
310 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๕๖๕ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
311 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
312 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 91 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
313 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
314 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กล้องวงจรปิด)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุหินผุ และ ดินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
316 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  29  กรกฎาคม 2564
317 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
318 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
319 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
320 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
321 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
322 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ภายในอาคาร ศพด. หลังเก่า (กองช่างและกองการศึกษาฯ) ของ อบต.เขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
323 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
325 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
326 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
327 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
328 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทกขยะ ทะเบียน 81-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
330 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 1 ชุด รวมค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
331 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เตาเผาขยะ หมายเลขทะเบียน 280 57 0001 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
332 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
333 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
334 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
335 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
336 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
337 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
338 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
339 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 10,560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
340 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
341 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
342 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
343 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบีะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
344 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 1 ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
345 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
346 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโกีะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
347 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
348 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
349 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
350 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยดินถมบริเวณเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
351 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 35 ชิ้น บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
352 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
353 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
354 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์  29  กรกฎาคม 2564
355 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าสระหินหลัก (สระ 5 ไร่) หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2564
356 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าสระหินหลัก (สระ 5 ไร่) หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2564
357 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
358 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
359 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (ศพด.บ้านท่าด่าน) กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
360 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
361 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๙๕ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
362 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
363 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
364 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอส ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 อบต.กะไหล (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
365 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
366 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณถ้ำน้ำเย็น ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นปรับปรุงทางเดินบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
367 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
368 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
369 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
370 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซ่อมปั๊มน้ำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง  29  กรกฎาคม 2564
371 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๑๔๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
372 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
373 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพร้อมบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายทางหลวงหมายเลข 4 นบปราบ หมู่ที่ 10-13  29  กรกฎาคม 2564
374 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์แบบเครื่องคีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
375 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
376 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
377 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างอัดจารบีรถเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
378 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างบริการรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
379 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
380 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
381 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างครบกำหนดเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
382 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
383 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์  29  กรกฎาคม 2564
384 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
385 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคอมเพรสเซอร์แอร์รถตู้ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
386 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
387 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
388 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อลำโพงอเนกประสงค์พร้อมขาตั้ง จำนวน 3 ตัว (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง ทั้ง 3 ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
389 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุ เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
390 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำแผ่นป้ายสติกเกอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
391 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
392 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ  29  กรกฎาคม 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2  29  กรกฎาคม 2564
394 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
395 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายห้วยระกำ บริเวณแยกห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
397 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในการดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
398 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
399 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
402 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
403 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
404 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
405 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
406 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
407 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบและควบคุมงานงานก่อสร้างโครงการที่จะบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
409 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
410 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์งดใช้สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
411 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
413 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
414 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
415 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 01/2564 (ประจำเดือน ส.ค. 64 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
416 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๓-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
417 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2564
418 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กรกฎาคม 2564
419 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างรื้อถอนโครงเหล็กซุ้มสะพานลอยบริเวณสามแยกตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
420 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
421 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
422 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างการบริหารงาน จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
423 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
424 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กค ๑๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
425 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ๋อมระบบแอร์รถยนต์ หมายทะเบียน กค.2404 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
426 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในโครงการฯของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
427 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
428 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
429 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
430 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9082 ชุมพร จำนวน 23 รายการ  27  กรกฎาคม 2564
431 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3054 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
432 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำบอร์ดทำเนียบบุคลากรและบอร์ดทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
433 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมหัวฉีดน้ำล้างถนนรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน.1026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
434 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการฯของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
435 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
436 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้ารณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของโครงการฯของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
437 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำของโครงการฯของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
438 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
439 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
440 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
441 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดชักโคลก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
442 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
443 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
444 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
445 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
446 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
447 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  27  กรกฎาคม 2564
448 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
449 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564-15 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
450 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานในกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
451 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
452 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
453 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างรถแบคโฮ เพื่อขุดหารอยแตกของท่อส่งน้ำฝายคลองสวนพลู หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
454 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๗๘ ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ของอำเภอนิคมคำสร้อย กรณีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
455 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
456 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๑ และ ๔๑๖-๖๔-๐๐๕๗ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
457 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
458 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย 3,7,8 และสายพุ้งพั้ง ในพื้นที่ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
459 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 สายท่าเล-แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 3+373 ถึง กม.ที่ 4+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2564
460 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อผงหมึกและน้ำหมึกเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ทั้ง ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
461 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมแและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
462 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
463 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
464 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
465 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง 1-31 กรกฎาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564  27  กรกฎาคม 2564
466 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1  27  กรกฎาคม 2564
467 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ปรับปรุงห้องสุขาและระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนฝั่งตะวันตก เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  27  กรกฎาคม 2564
468 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)  27  กรกฎาคม 2564
469 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
470 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
471 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
472 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนสาย 3,7,8 และสายพุ้งพั้ง ในพื้นที่ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
473 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
474 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
475 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2564
476 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมหลังคาและรางรับน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
477 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
478 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
479 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๓๔๒ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
480 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
481 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างย้ายชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า (กราว) ห้องประชุม อบต.รับร่อ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
482 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
483 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายเหม ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
484 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน (สำเร็จรูป) พร้อมน้ำดื่ม โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรณีร่วมบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
485 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
486 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
487 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ใน โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
488 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
489 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
490 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
491 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
492 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
493 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
494 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
495 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
496 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
497 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
498 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำตัวอักษรพาสวูด (วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
499 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
500 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
501 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2037 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
502 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
503 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งหลังมัสยิดนูรุลยันนะฮ์คลองสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
504 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
505 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
506 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อคลอรีน จำนวน 7 ถัง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
507 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์ - นายประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
508 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564  27  กรกฎาคม 2564
509 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปูกระเบื้อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
510 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
511 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
512 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาต่อท่อ PVC ระบบส่งน้ำโรงพยาบาลสนาม หมู่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
513 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
514 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมากั้นช่องทางเดินด้านหน้าห้องสถานที่จุดกักกัน (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
515 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
516 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพืื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
517 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
518 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
519 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2564
520 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2564
521 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
522 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
523 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายเหม ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
524 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
525 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
526 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคึกฤทธิ์เชื่อมซอยพัฒน์จันทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
527 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
528 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
529 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
530 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาขุดดินวางท่อขยายระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
531 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึก Cannon ๓๒๘ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
532 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
533 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
534 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ และระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
535 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และผู้กักตัว จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
536 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อาสัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
538 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าคลองไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2564
539 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
540 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเก็บสายไฟ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
541 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเทฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
542 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยากำจัดวัชพืช ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
543 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมัน ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูง 28 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
544 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
545 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
546 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
547 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบรรจุผงเคมีแห้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
548 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
549 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น สำหรับรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
550 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
551 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
552 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2128 ชุมพร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
553 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ 933 ชุมพร ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
554 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
555 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
556 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
557 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
558 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา เนื่องจากเครื่องยนต์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
559 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
560 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายสูหวัด - ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2564
562 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother จำนวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
563 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother (ฃนิดน้ำหมึกเติมแท้งก์) จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
564 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค P1440F ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
566 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
567 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
568 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
569 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อเทียนพรรษา, ผ้าไตร และผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
570 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายยุทธศาสตร์-ควนหลังเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  23  กรกฎาคม 2564
571 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง คสล.  23  กรกฎาคม 2564
572 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
573 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
574 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพนักงาน ตำแหน่งนิติกร) จำนวน 1 ตัว และสำหรับอาคารบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
575 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างรายงานขอความเห็นจ้างเหมากั้นห้องกระจกรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
576 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0283 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
577 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0288 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
578 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
579 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายบ้านนายสมยศ หมู่ที่ 3 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2564
580 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกหน้าฝายไร่นายจักรวรรดิ หมู่ที่ 5 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2564
581 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายหนองไม้ดำ หมู่ที่ 3 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2564
582 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าคลองไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายบ้านนายสมยศ หมู่ที่ 3 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2564
584 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกหน้าฝายไร่นายจักรวรรดิ หมู่ที่ 5 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2564
585 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าสระหินหลัก (สระ 5 ไร่) หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ  23  กรกฎาคม 2564
586 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
587 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
588 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
589 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
590 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
591 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา สามแยกช่องลด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา บ้านหน้าควน หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
593 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจากกระบอกไฮดรอลิคชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
594 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
595 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 56 0033(2) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
596 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายป้องกันและกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
597 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
598 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
599 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
600 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดตั้งสถานที่เอกทัศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
601 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อของเพื่อทำถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ผู้กักตัว 14 วัน ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
602 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายเหม ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
603 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
604 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายโครงการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันสำคัญทางราชการภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
605 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
606 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
607 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
608 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
609 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
610 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
611 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์และรายการอื่นๆอีก 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
612 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
613 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาติดตั้งสแลทพลาสติกพรางแสงกั้นรั้วโรงพยาบาลสนาม หมู่ 3 และบริเวณสถานที่กักกัน (Local Quarantine) หมู่ 5 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
614 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
615 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
616 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เก้าอี้พลาสติก พัดลมขาตั้งขนาดใหญ่ และเดินสายระบบปลั๊กไฟและสายพ่วง โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรณีร่วมบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
617 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
618 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝาคูระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
619 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
620 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องกักกัน (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2564
621 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำโฟมบอร์ดโครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด ๑๐๕x๑๐๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
622 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าม่าน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
623 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2564
624 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
625 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2564
626 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
627 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๔๖๗ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๓ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
628 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
629 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
630 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
631 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมกล่้องวงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
632 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
633 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล)  22  กรกฎาคม 2564
634 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายยายแจ๋ว หมู่ที่ 2 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2564
635 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
636 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร ชนิดตัวรถ 10 ล้อ  22  กรกฎาคม 2564
637 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
638 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่- ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
639 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณประปาบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  22  กรกฎาคม 2564
641 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายยายแจ๋ว หมู่ที่ 2 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2564
642 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะสูแอ-ต่อจากถนนเดิม บ้านหน้าเกษตร โดยวิธีคัดเลือก  22  กรกฎาคม 2564
643 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2564
644 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศพด.บ้านท่าม่วงประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
645 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ  22  กรกฎาคม 2564
646 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564  22  กรกฎาคม 2564
647 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3  22  กรกฎาคม 2564
648 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
649 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
650 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างรายงานขอความเห็นจ้างเหมากั้นห้องกระจกรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
651 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2564
652 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
653 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ ๖๘ (ถังละ ๑๘ ลิตร) จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
654 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คีย์บอร์ด) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
655 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0133 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
656 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
657 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(หลอดไฟ LED แบบยาว๑๘W) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
658 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อดินปลูก จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
659 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างช่างเพื่อตรวจเช็คการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย CAL Telecom มายังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
660 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อปุ๋ย จำนวน 1 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
661 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
662 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
663 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
664 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
665 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ จำนวน 1 เครื่อ หมายเลขครุภัณฑ์ 625-57-0001 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพ่นชนิดละอองฝอย (ULV) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-48-0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
666 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน 1/2564 ศพด.บ้านท่าจันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
667 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
668 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
669 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คีย์บอร์ด) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
670 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
671 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
672 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
673 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
674 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คีย์บอร์ด) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
675 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KONICA) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
676 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมพลังกำจัดยุงลาย ภัยร้ายไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดซอง ซองละ ๕๐ กรัม จำนวน ๕,๐๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
677 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
678 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
679 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อผ้าคลุมโต๊ะสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
680 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
681 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
682 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
683 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
684 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๕๙๙ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
685 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  22  กรกฎาคม 2564
686 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
687 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันธมิตร หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
688 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท่าหยีเขียว (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
689 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  22  กรกฎาคม 2564
690 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลองประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2564
691 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข -3 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
692 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
693 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
695 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
696 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุสำนักงาน  22  กรกฎาคม 2564
697 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุแร่แอนไฮไลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนซอยต้นเหรียง -เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
698 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายท่าเล-แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 7+196.50 - กม.ที่ 7+844.00 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2564
699 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
700 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาไม้ไผ่ - นาทุ่งยาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
701 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
702 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน นข 6107 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
703 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
704 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
705 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างพิมพ์ร่วมถวายพระพร ร.10 ในหน้าหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
706 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างร่วมถวายพระพรในหนังสือพิมพ์ไทม์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
707 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
708 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
709 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
710 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
711 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
712 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
713 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
714 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ ศพด.บ้านบางมาศเหนือ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๕๙-๖๒-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
715 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ระบบ Windows (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
716 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
717 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มและคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
718 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2564
719 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  21  กรกฎาคม 2564
720 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
721 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภท รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
722 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
723 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
724 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช จำนวน ๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
725 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๙๑-๖๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
726 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
727 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
728 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
729 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถังขยะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร พร้อมสกรีนตามแบบของหน่วยงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
730 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อทรายหล่อ จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
731 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
732 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
733 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตามโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
734 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนที่ 2 และอาคารเรียนที่ 1 ของ ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
735 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
736 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
737 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกสิคุณ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
738 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
739 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหนือคลอง ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
740 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารื้อถอนฝายน้ำล้นสะพานเคียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
741 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
742 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
743 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องเลื่อย ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
744 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังดินสอ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
745 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกระจกบานประตูหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
746 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำสติกเกอร์ของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
747 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
748 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
749 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
750 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
751 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนสาย 3,7,8 และสายพุ้งพั้ง ในพื้นที่ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
752 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์  21  กรกฎาคม 2564
753 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน(2)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
754 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
755 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
756 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
757 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
758 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
759 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
760 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
761 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (บ้านนางสาวหลับ ชัยชนะ) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
762 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
763 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองย้อย หมู่ที่ 6 ยาว 81 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 243 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยว  21  กรกฎาคม 2564
764 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายทางเข้า อบต.บางชนะ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2564
765 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
766 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงสร้างก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น (ธนาคารน้ำใต้ดิน)  21  กรกฎาคม 2564
767 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ  21  กรกฎาคม 2564
768 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  21  กรกฎาคม 2564
769 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในท่อง หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอยกว่า 3,400 ตารางเมตร  21  กรกฎาคม 2564
770 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนที่ 2 และอาคารเรียนที่ 1 ของ ศพด.บ้านท่าฉาง  21  กรกฎาคม 2564
771 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2564
772 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  21  กรกฎาคม 2564
773 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
774 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมใช้งานสำหรับ Local Quarantine โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
775 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน ) รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
776 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (บ้านนายประพันธ์ บุตรฉกรรจ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
777 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายทางเข้า อบต.บางชนะ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2564
778 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์และวัสดุที่ใช้ในการจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
779 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
780 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
781 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยฝดอกาสในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
782 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
783 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเขียว - หนองหมี หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
784 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ประนอม หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
785 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพจำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
786 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
787 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตารัน เชื่อมต่อซอยตาขาว หมู่ที่ 3 ยาว 175 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับป  21  กรกฎาคม 2564
788 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
789 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างตรวจซ่อมและเช็คระยะรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บฉ 2200 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
790 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการตำบลบางนอน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
791 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
792 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
793 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
794 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
795 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
796 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
797 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโหนด - นาต้นกุล หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวั  21  กรกฎาคม 2564
798 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
799 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๗๓๑ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
800 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
801 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0283 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
802 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
803 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด ครุภัณฑ์เลขที่ 005 - 50 - 0003 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
804 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงสร้างก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น (ธนาคารน้ำใต้ดิน) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
805 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงและเตรียมพื้นที่ริมรอบหนองน้ำโพรงจระเข้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
806 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อพันธ์ุไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
807 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
808 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
809 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0283 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
810 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
811 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
812 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
813 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายรายการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
814 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสถานที่กักกันฯ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
815 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
816 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณที่ปลูก ปักไม้แนว เพื่อปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ ช่วงที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
817 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
818 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2564
819 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน จำนวน 200 คน วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 50 บาทต่อคน ระยะเวลา 14 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
820 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
821 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระเป๋าพร้อมชุดเอกสาร จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
822 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ - ๗ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
823 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๔๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนน จำนวน ๒ สาย ได้แก่๑.ถนนสายทุ่งงิ้ว - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๒.ถนนสายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๖ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
824 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
825 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินซอยบ้านออก หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
826 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดไฟ) เพื่อเพิ่มความสว่างห้องนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
827 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ของกองคลัง จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
828 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
829 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
830 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำสวิงครอบสุนัขและแมว,กรงดักจับสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
831 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
832 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
833 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่งกำลังรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต.7116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
834 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
835 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารเหล็ก 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
836 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง สายสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
837 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังช้าง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
838 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
839 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
840 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๕๘๔๖ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
841 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าที่ดินพื้นที่ธรณีสงฆ์ วัดสุคนธาวาส สนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
842 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 80 x 170 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
843 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลง.628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
844 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
845 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
846 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ KSC. จำนวน ๓๙.๕๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
847 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๙ และเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๒-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
848 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
849 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟถนนสาธารณะริมหาดทุ่งวัวแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
850 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหน้ากากอนามัย (โครงการจัดตั้ง/จุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เทศบาลตำบลท้องเนียน ) จำนวน ๑๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
851 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเพื่อจัดศาสนพิธีตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
852 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
853 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหม้อปรับโวลล์ของประปาหมู่บ้าน บ้านวัดอัมพาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
855 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (หมู่ที่ ๓ จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
856 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
857 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
858 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
859 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
860 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7(สายห้วยเจ-ควนเคียนค้อม ตอน.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
861 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
862 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ (สายลำไห-มุดสีดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
863 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
864 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและติดตั้งขาเสียบธง จำนวน ๕ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธีกรรมการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระว  20  กรกฎาคม 2564
865 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
866 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย โควิด - ๑๙ ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
867 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๒๔๐X ๔๘๐ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
868 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  20  กรกฎาคม 2564
869 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  20  กรกฎาคม 2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
872 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
873 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
874 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
875 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
876 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
877 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย ?โควิด - ๑๙? ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  20  กรกฎาคม 2564
878 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ โครงการขุดลอกฝายยายแจ๋ว หมู่ที่ 2 ต.แสงอรุณ  20  กรกฎาคม 2564
879 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุสำนักงาน  20  กรกฎาคม 2564
880 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
881 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7  20  กรกฎาคม 2564
882 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  20  กรกฎาคม 2564
883 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปั้มหอยโข่ง WCH-๒๒๐๕S,ปั้ม CALPEDA Nm๓๒/๒๐A และปั้มบาดาล ๑.๕ HP ๑๒ ใบพัด ๒๒๐V จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
884 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  20  กรกฎาคม 2564
885 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อแกลลอนพลาสติก HDPE พร้อมจุกตันและฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
886 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  20  กรกฎาคม 2564
887 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  20  กรกฎาคม 2564
888 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  20  กรกฎาคม 2564
889 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  20  กรกฎาคม 2564
890 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
891 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
892 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
893 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
894 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมพลังกำจัดยุงลาย ภัยร้ายไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดยุง ชนิดสารเคมีเดลทาเมทริน ความเข้มข้น ๒.๕% w/v ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร/ขวด จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
895 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
896 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุอุปกรณ์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
897 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
898 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
899 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการชุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  20  กรกฎาคม 2564
900 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
901 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
902 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
903 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
904 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถตัหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร ขนาด 16.9-24 BKT จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
905 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
906 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
907 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
908 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
909 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
910 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ข้างซอยฝ่ายท่าปากน้ำ 1 (ข้างอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
911 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
912 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
913 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (มอเตอร์กวนสารส้ม ๐๕๕-๕๘-๐๐๒๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
914 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2564
915 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
916 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2564
917 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าห้องพักรายเดือน จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
918 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
919 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
920 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
921 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  19  กรกฎาคม 2564
922 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๐๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
923 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
924 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบแม หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  19  กรกฎาคม 2564
925 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารุซซาฮาดะฮ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
926 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน  19  กรกฎาคม 2564
927 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลบริเวณริมบึงละหาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
928 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
929 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ด้านการดำรงชีพ ประเภทถุงยังชีพ สำหรับผู้ถูกกักกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลผดุงมาตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
930 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
931 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
932 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช๋็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
933 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
934 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
935 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา หนังสือ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
936 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนดินลูกรังพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 2 และหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
937 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนวัดหนองเสม็ดและโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
938 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
939 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
940 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
941 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ  19  กรกฎาคม 2564
942 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางซอยบ่อลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
943 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
944 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
945 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลองไสโป๊ะใต้ (ซอยบ้านออก) หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
946 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
947 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
948 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
949 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างจัดเตรียมสถานที่ และจัดทำแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ (บ้านปลา) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
950 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
951 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์สำหรับขุดวางหลักเขตที่ดินสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
952 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคัดเลือกหลังท่อ คสล.พร้อมเกลี่ยตกแต่งจำนวน 70 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
953 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
954 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายภายในตำบลชุมพล หมู่ที่ ๑,๒,๗ และหมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
955 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0288 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
956 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
957 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
958 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
959 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
960 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
961 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
962 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
963 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
964 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน 7 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
965 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
966 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
967 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (การป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
968 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
969 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายเกียร์ พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถบดถนน ทะเบียน ถข ๘๖ ชุมพร จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
970 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
971 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
972 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
973 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
974 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างฉีดพ่นยากำจัดปลวก อาคารสำนักงาน อาคารห้องเก็บพัสดุ อาคารห้องประชุม และบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
975 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง 1383 ประจวบคีรีขันธ์ (ยางรถยนต์,แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
976 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
977 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
978 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
979 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
980 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน,โต๊ะเหล็กบัญชี, ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
981 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ จำนวน 4 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
982 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
983 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
984 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
985 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน-ผักฉีด หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
986 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
987 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
988 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
989 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
990 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
991 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
992 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อมิเตอร์มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
993 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
994 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
995 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
996 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
997 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
998 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
999 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
1001 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
1002 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำโต๊ะสำหรับตักบาตร จำนวน 50 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
1003 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
1004 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ตามโครงการ การดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
1005 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2564
1007 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพรง ? ควนเนียง หมู่ที่ 6 ตำบลควนศรี เชื่อมต่อ ตำบลพรุพีและตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1008 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคลองหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1009 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1010 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1011 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อพานพุ่ม และธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1012 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1013 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพัดลมฝาผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1014 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1015 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1016 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฏ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1017 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1018 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1019 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1020 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมป้ายจราจรแบบสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1021 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1022 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหลุง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1024 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1025 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1026 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1028 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.72013 สายเขาวัว-ควนคีรี หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  16  กรกฎาคม 2564
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยศิรินุพงศ์ โดยวิธีคัดเลือก  16  กรกฎาคม 2564
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยยายนั่ง-ศูนย์หมู่บ้าน โดยวิธีคัดเลือก  16  กรกฎาคม 2564
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อน้ำ-ช่องลม ซอย 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2712 กระบี่ เข้ารับการเช็ค/ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1043 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1045 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายผวนอุปถัมภ์ 1/1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว ซอยสวนปาล์ม ๒ หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1053 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1054 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2564
1055 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2564
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1057 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) ติดห้องประชุม รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1058 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๕ ผืน  16  กรกฎาคม 2564
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 2 ผืน เนื่องในเทศกาลวันฮารีรายาอีฏิ้ลอัดฮา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1062 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  16  กรกฎาคม 2564
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านบางหละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  16  กรกฎาคม 2564
1065 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1066 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยากำจัดวัชพืช (ไกลโฟเซต) จำนวน ๒๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1069 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บริเวณน้ำตกอ่างทอง (บริเวณศาลาทวด) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน ๕๐ ลบ.ม. เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนทางเข้าสถานที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1076 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1077 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1078 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) จำนวน ๘๐ กิโลกรัม กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1079 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1080 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1081 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ ศดม.  16  กรกฎาคม 2564
1083 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1085 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนารา - บ้านขัน ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  16  กรกฎาคม 2564
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 4 และ 5 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1087 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  16  กรกฎาคม 2564
1088 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1089 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๕ ผืน  16  กรกฎาคม 2564
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟน)  16  กรกฎาคม 2564
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุการเกษตร  16  กรกฎาคม 2564
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน  16  กรกฎาคม 2564
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox Docuprint CM๓๐๕Df รหัส ๔๑๖-๕๙-๐๐๑๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  16  กรกฎาคม 2564
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  16  กรกฎาคม 2564
1097 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1099 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ด -หลังค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 329 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,316 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  16  กรกฎาคม 2564
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1101 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(เทปวัดระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม วัดธรรมสวนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล โครงการถวายเทียนจำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1106 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหล๊ะบ้า - โคกเลียบ หมู่ที่ 4  16  กรกฎาคม 2564
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดโคมไฟฟ้ากันน้ำ กันฝุ่น และชุดสัญญาณไฟวาบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1109 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์/80 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1110 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2564
1112 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1114 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างไวนิลธงญี่ปุ่น-โครงเหล็ก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อแกลลอนพลาสติก HDPE พร้อมจุกตันและฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1116 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1117 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1118 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1119 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1120 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1121 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2564
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1123 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1124 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1125 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1126 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำสะอาด สำหรับประกอบการจัดทำแอลกอฮอล์ ๗๔.๔% ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1128 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1129 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1130 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืิอการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1131 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1132 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1133 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  15  กรกฎาคม 2564
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อแกลลอนพลาสติก HDPE พร้อมจุกตันและฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1137 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ประดับเทียนในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์สำหรับติดแกลลอนพลาสติก ได้แก่ สติ๊กเกอร์ขาวอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน ขนาด ๗ x ๑๐ เซนติเมตร พร้อมตัดแยก จำนวน ๑,๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค ? 19) จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1143 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1144 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1145 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรอก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1151 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP-๖๘๐ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์และศูนย์อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาผูกผ้าสีเหลืองและสีขาวบริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนยางเทรลเลอร์ลากแบ็คโฮเล็ก (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๒-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัรฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ ๓ และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาทอง พื้นที่ 15,342 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยม บ้านพันวาล4 กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๒ เมตร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ ๑๑,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำแก้ว-คลองด้วน หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  15  กรกฎาคม 2564
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1173 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2564
1175 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2564
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุคอมพิวเตอร์  15  กรกฎาคม 2564
1179 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 5275 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1181 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2564
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย และทรายอะเบท ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ ได้แก่ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปิดชายหาด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1184 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1187 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1188 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1189 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องรองปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1192 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1193 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อผ้าสำหรับประดับบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 19 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 19 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1195 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1.ถุงดำ ขนาด 18x20 ซ.ม. 2.ถุงดำ ขนาด 30x40 ซ.ม. 3.ไม้กวาดทางมะพร้าว 4.น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 900 มล. 5.แปรงขัดห้องน้ำ 6.สายยางพีวีซี 6 หุน 7.ถุงมือแบบบางสีขาว 8.ถังน้ำ 9.ขันน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1197 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1198 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1199 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1200 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1203 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1205 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1206 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1207 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1208 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1209 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1210 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1211 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1212 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1213 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564
1214 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2564
1215 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2564