ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
2 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางม้วน ม.4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2564
4 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ ม.2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2564
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2564
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2564
7 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางม้วน ม.4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2564
8 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ ม.2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2564
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2564
10 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
11 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
12 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเช่าเต็นและติดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
13 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  31  มีนาคม 2564
14 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
15 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด  31  มีนาคม 2564
16 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
17 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง เช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
18 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
19 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
20 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายชลธารา ซอย ๖ (ยกระดับผิวทาง) ชุมชนบางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการรายงานติดตามผลการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
23 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เช่าอาคารสถานที่ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 480-59-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
25 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
26 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแท้งค์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
27 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
28 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
29 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
30 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
31 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
32 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
33 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บว 5551 สุราษฏร์ธานี (รอบ 200,000 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
34 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (เข็ม , ไซ  31  มีนาคม 2564
35 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2564
36 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาตร์ประเภทน้ำยาป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
37 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลรถยนต์ หมามเลขทะเบียน กข 7428 พังงา (สัญญาณไฟ T-BLT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
38 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซิงค์ล้างจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
39 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
40 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2564
41 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
42 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างป้ายไวนิลขนาด 1.00x3.00 เมตร โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
43 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
44 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
45 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
46 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2564
47 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
48 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
49 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุขัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
50 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
51 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
52 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 44 คน คนละ 20 บาท จำนวน 17 วัน เป็นเงิน 14,960.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
53 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือสปีดโบ๊ท วันที่ 4 มีนาคม 2564  31  มีนาคม 2564
54 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
55 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
56 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
57 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 ? 9 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
58 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
59 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โยธา หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
60 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
61 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
63 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย - หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเ  31  มีนาคม 2564
64 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
65 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
66 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
67 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าส้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,060.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,240 ตารางเมตร โดยการถมหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ จำนวน 1,272 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
68 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
69 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
70 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
71 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
72 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
73 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
74 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
75 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
76 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางพรศรี ลูกแป้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
77 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางสาวแอน ลูกอ้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
78 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
79 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงาน อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
80 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
81 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม - ป่าช้าท่านางพรหม (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
82 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อของสมนาคุณในการดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
83 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
84 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
85 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
86 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
87 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
88 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน (กิจกรรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเ  31  มีนาคม 2564
89 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
90 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
91 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
92 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
93 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
95 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำอาหารเช้า/เที่ยง/เย็น สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
96 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อหลอดไฟฟ้า LED และโคมไฟขาสปริง (1x40w) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
97 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
98 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
99 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางโครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2564
100 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
101 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
102 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
103 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟแสงสว่างถนนแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
104 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  30  มีนาคม 2564
105 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4  30  มีนาคม 2564
106 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
107 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
108 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1  30  มีนาคม 2564
109 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-มัสยิดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
110 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
111 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
112 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด)  30  มีนาคม 2564
113 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  30  มีนาคม 2564
114 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนสร้อยทอง-เอเชีย ๔๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
115 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายแม่ทาบ - คลองโรง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
116 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  30  มีนาคม 2564
117 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  30  มีนาคม 2564
118 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๖ ไร่-ผัง ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  30  มีนาคม 2564
119 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น (บ้านหนองสองพี่น้อง) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
120 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๙๕ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
121 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
122 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
123 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
124 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานด้านกฏหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
125 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
126 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างขุดลอกฝายบางทราย พร้อมต่อเติมสันฝาย คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าที่ทำการ อบต. โดยวิธีคัดเลือก  30  มีนาคม 2564
128 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
129 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งชยะ จำนวน 6 เดือน(ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
130 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
131 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
132 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
133 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
134 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องเสียงสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
135 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
136 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
137 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 7225 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
138 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
139 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
140 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
141 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ ซอยสุราษฎร์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
142 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
143 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
144 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
145 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
146 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
147 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6004 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
148 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
149 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
150 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
151 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
152 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
153 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
154 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
155 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
156 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5051 พังงา เลขครุภัณฑ์ 001-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
157 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
158 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการด้านโภชนาการ อนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
159 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
160 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
161 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
162 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
163 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
164 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0076 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
165 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
166 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
167 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนด้วยหินแอนไฮไลท์ จำนวน ๙ สาย (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
168 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
169 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
171 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
172 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
173 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองเจริญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
175 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (ศพอส.) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
176 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาซ่อมรถขนชยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
177 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
178 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
179 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
180 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
181 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายบ้านสร้างตนเอง -บ้านอินทนิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
182 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
183 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม) ถนนห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
184 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
185 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
186 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
187 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
188 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
190 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
191 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน  30  มีนาคม 2564
192 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุในการจัดงานโครงการปลูกต้นไม้ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
193 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมตกแต่งและจัดสถานที่จุดเช็กอิน สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
194 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
195 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สำรวจ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
196 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
197 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง ระหว่างวันที่ 1-9 เม.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
198 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๕๖ ๐๐๑๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
199 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ ระหว่างวันที่ 1-9 เม.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
200 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการ ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
201 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
202 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
203 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
204 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
205 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลความเรียบร้อย ประจำตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
206 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงถนนผิวจจราจรหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
207 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
208 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
209 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
210 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
211 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(ชั้นพัดลม) ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
212 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
213 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
214 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
215 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2564
216 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มีนาคม 2564
217 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
218 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
219 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มีนาคม 2564
220 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มีนาคม 2564
221 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มีนาคม 2564
222 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างคลองป่าหัวพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,557 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถ  29  มีนาคม 2564
223 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0007ซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
224 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  29  มีนาคม 2564
225 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร อบต.บ้านเพิง ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนัก งานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
226 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน -มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
227 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4550 พังงา เนื่องจากน้ำมันเครื่องรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
228 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผค 294 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
229 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
230 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
231 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๘ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
232 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผักสร้างตนความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
233 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
234 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
235 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
236 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
237 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
238 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 182.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
239 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์คอนกรีตสายท่ากง ม.๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
240 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
241 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
242 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
243 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
244 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
245 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
246 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 4963 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
247 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
248 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
249 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
250 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเทศบาล ๒ ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
251 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มีนาคม 2564
252 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรวมคะแนนและป้ายบอกสถานที่เลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาวและนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
253 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
254 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
255 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
256 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
257 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
258 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
259 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
260 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
261 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
262 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
264 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
265 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
266 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขยายถนนสายคลองสุข-คลองริ่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
267 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา วัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก  29  มีนาคม 2564
268 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำภาพสื่อการเรียนการสอนสติ๊กเกอร์บนแผ่นอะครีลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
269 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ (ไตรมาส 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
270 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - บ่อหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๐๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๐+๓๐๐.๐๐๐ ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๔๙๐.๐๐ - กม. ๐+๗๔๐.๐๐๐ โดยวิธีคัดเลือก  29  มีนาคม 2564
271 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
272 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
273 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดปั๊มแช่จุ่มน้ำ (ไดโว่) ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐V มีท่อออกขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
274 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
275 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
276 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ บรรจุถังละ ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๖๕ ถัง ระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
277 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
278 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
279 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
280 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-๓๐๓๒ พังงา (กองช่าง) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
281 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
282 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตัดหญ้าสองข้างทางถนนภายในเขตตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
283 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
284 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
285 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
286 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
287 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
288 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
289 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
290 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
291 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
292 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
293 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า - กองช่าง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
294 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
295 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 16 ตัว ๆ ละ 3,250.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
296 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเคาน์เตอร์สำนักงานสำหรับงานธุรการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
297 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ วัสดุก่อสร้าง - กองช่าง  29  มีนาคม 2564
298 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2564
299 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2564
300 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2564
301 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2564
302 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
303 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแกะ หมู่ที่ ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
304 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2564
305 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี เช่าเช่าที่ดินวัดเขียน(ร้าง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
306 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร(โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
307 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
308 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อถ้วยรางวัล ลูกฟุตบอล และตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพด้านยาเสพติด แขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
309 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้นิรภัย/เซฟรุ่นกันไฟ ขนาด 190 KG 2 กุญแจ 1 รหัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
310 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
311 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖  26  มีนาคม 2564
312 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2564
313 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  26  มีนาคม 2564
314 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมอเนกประสงค์ (๘ คน),เก้าอี้แบบล้อเลื่อน ปรับประดับสุงต่ำได้,ตู้เหล็ก ตู้ ๑ บาน ๔ ลิ้นชัก,ตู้เหล็ก ตู้กระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
316 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2564
317 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  26  มีนาคม 2564
318 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงสถานีลูกข่ายชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายบริเวณชายหาดสวนสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
319 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
320 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ม.1,ม.2 และ ม.3 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
321 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
322 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางลัดดา - สติ๋น หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
323 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
325 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2564
326 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแกะ หมู่ที่ ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
327 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
328 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแกะ หมู่ที่ ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
330 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
331 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-หนองอินนินทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
332 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กงธ 592 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
333 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง และเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
334 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำของแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านยางงาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
335 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
336 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
337 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
338 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) ทะเบียน กข - 6423 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
339 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) ทะเบียน กน - 572 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
340 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
341 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
342 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 25,400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
343 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำจุดเช็คอิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
344 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
345 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางาย-ป่าโหมง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
346 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์พร้อมชื่อ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
347 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อกล่องพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
348 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการเครื่องปั่นไฟสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
349 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาอุปกรณ์เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
350 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
351 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
352 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
353 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
354 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
355 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ เหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 ม.4 และ ม.5 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา  26  มีนาคม 2564
356 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
357 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
358 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2035 จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
359 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
360 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนยางนอกสถานที่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
361 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
362 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์/ปั้มน้ำ จำนวน 3 ตัว ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
363 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
364 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -กองช่าง อบต.หน้าเขา (ซ่อมแซมไฟฟ้าสำนักงานและไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
365 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
366 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-004 สายถนนสะพานตาทองถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม  26  มีนาคม 2564
367 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
368 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) (โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
369 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
370 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
371 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟพร้อมอุปกรณ์ในวันเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
372 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
373 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
374 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเครื่องเขียน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
375 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
376 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
377 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
378 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
379 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
380 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แผนงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
381 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
382 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
383 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบรรเทา 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
384 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
385 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-บางน้ำใส หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
386 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-ลำไพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
387 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
388 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 7691 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
389 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
390 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
391 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(กจ ๗๕๗๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
392 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
394 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
395 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
397 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการ อบต.พบและบริการประชาชน กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อจักทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
398 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (กรณีเกิดสาธารณภัย) จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
399 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายเลียบคลองบ้านผู้ช่วยเรือง)หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
402 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
403 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
404 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
405 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ?โครงการจิตอาสา กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
406 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
407 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พ.ท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
409 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายทอนหญ้า บ้านโตนดินนอก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
410 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
411 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ในการทำงานภายในสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการ อบต.พบและบริการประชาชน กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
413 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโนนสว่าง) หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
414 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลรณงค์ไม่ทิ้งขยะริม ๒ ข้างทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2564
415 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
416 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
417 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดต่ั้งไฟแสงสว่าง,เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
418 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่เป็นปะรำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
419 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  25  มีนาคม 2564
420 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2564
421 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2564
422 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านสำเภาทอง ตำบลทุ่งคา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2564
423 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุก ขนย้ายกากยางมะตอย จำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
424 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2564
425 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์การเลือกตั้ง (บัตรตัวอย่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
426 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำข้าวต้ม จำนวน 1 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
427 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง กุญแจ  25  มีนาคม 2564
428 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑,๓๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
429 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สุราษฎร์ธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
430 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
431 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
432 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เสาธงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน  25  มีนาคม 2564
433 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
434 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
435 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๔,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
436 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลในการประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา ,ป้ายไวนิลบอกสถานที่เลือกตั้ง,สติกเกอร์(ติดหีบบัตร)จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
437 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถทัวร์โดยสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
438 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
439 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์การเลือกตั้ง (บัตรตัวอย่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
440 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลช้างซ้าย) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
441 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
442 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
443 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ ขนาด 45 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
444 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพนักงานผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
445 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การให้บริการของกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
446 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
447 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก ๐-๑๒ ปีต่อเนื่องปีงบ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
448 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
449 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
450 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2564
451 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอด LED บับ 9w แสงขาว จำนวน 20 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
452 จ้างรถแห่พระพร้อมประดับตกแต่ง โครงการประเพณีชักพระบก ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
453 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
454 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดต่ั้งไฟแสงสว่าง,เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
455 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
456 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
457 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
458 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารการรับสมัครเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑,๓๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
459 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
460 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น (FS-๖๕๓๐MFP) รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๔๑๗ ๕๗ ๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
461 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
462 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
463 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดทำโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
464 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง โครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที ๒  25  มีนาคม 2564
465 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
466 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
467 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2564
468 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2564
469 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
470 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านสำเภาทอง ตำบลทุ่งคา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2564
471 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
472 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
473 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
474 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
475 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
476 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดต่ั้งไฟแสงสว่าง,เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
477 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างต่ออายุโดเมนเนมเเละโฮสติ้งรายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
478 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
479 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
480 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗  25  มีนาคม 2564
481 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน กข - 3552 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
482 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
483 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
484 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
485 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จัดเก็บค่าน้ำประปา ในเขตตำบลมะรุ่ย โดยกำหนดให้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
486 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
487 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
488 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
489 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
490 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
491 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
492 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
493 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน ๗ ชุด หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ชุด , หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ ชุด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
494 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
495 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
496 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
497 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
498 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2564
499 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2564
500 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
501 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
502 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
503 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
504 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
505 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
506 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
507 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
508 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
509 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 50 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
510 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
511 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
512 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) และงานตามภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
513 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
514 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง(กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน นข ๘๔๒ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
515 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาตามโครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
516 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
517 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกองอาหารว่างและเครื่่องดื่มรับรองผู้ตรวจการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
518 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
519 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน-แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
520 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
521 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
522 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
523 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
524 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
525 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
526 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
527 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-สำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
528 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
529 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
530 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
531 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
532 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
533 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
534 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2564
535 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
536 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบริการพัฒนา ซอย๑ ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีคัดเลือก  24  มีนาคม 2564
537 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายางปลัดเทศบาลตำบลน้ำจืด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
538 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2564
539 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมราวสะพานคลองม่วง หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
540 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเปลี่ยนหน้าต่างกระจกบานเลื่อนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
541 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2564
542 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
543 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
544 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์และจัดทำแผ่นสปอตประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
545 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
546 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
547 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดสถานที่และทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 12 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
548 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร เช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
549 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแว่นตาตามผลการตรวจผู้สูงอายุตามโครงการตรวจคัดกรองสายตากลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
550 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
551 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
552 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคูหาเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
553 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
554 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร เช่าไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
555 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อบัตรเลือกตั้ง,บัตรทาบผู้พิการทางสายตาและบัตรตัวอย่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
556 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งและจัดพิมพ์คู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
558 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
559 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปั๊มหอยโข่ง WCM-๒๒๐๕FS (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
560 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องตบคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
561 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่อง Computer Desktop หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
565 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
566 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องตบคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
567 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖  24  มีนาคม 2564
568 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำมันจาระบี เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
569 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
570 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
571 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
572 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
573 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บริเวณบ้านนายสายน้อย พลายบัว) หมู่ที่ 3 บ้านยุบหวาย ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
574 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ชนิดถุง) จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
575 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถทัวร์โดยสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
576 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถทัวร์โดยสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
577 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
578 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
579 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
580 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
581 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแฟลชไดรฟ์ขนาด ๓๒ GB จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
582 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
584 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นปราง - เกาะชำนาญ หมู่ที่ ๑ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
585 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำสปอตโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
586 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ HP - CF 230A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
587 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
588 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายวัดบางขยะ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
589 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
590 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2564
591 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยนวล หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 13/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
595 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
596 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
597 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
598 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
599 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาจัดทำจุดเช็คอินท์จำนวน 1 จุด ตามโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลประจำปี 2564 ณ ลานท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
600 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
601 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน 06/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
602 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ตามโครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
603 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
604 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
605 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
606 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุ โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
607 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
608 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
609 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 2936 เข้ารับการเช็ค/ซ่อมซีลปั๊มดูดน้ำและเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
610 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK เลขพัสดุ 420-43-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
611 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖  24  มีนาคม 2564
612 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
613 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวถนนในพื้นที่ตำบลเหล จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
614 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวิเชียร หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
615 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
616 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้ในการอบรมโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
617 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่ายาง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 15/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
618 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อเบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
619 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง กมายเลขทะเบียน กฉ ๔๘๕๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
620 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
621 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
622 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
623 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
624 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
625 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อเบตเตอร์รี่  24  มีนาคม 2564
626 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
627 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
628 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
629 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์กระดาษไดเร็คเทอร์มอลล์ ดวงเปล่า) ของ รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
630 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
631 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
632 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอส ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 23,892 กล่อง ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
633 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
634 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อข้าวกล่องพร้อมไข่ดาว ขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
635 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2564
636 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
637 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๑ วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
638 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  24  มีนาคม 2564
639 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564  24  มีนาคม 2564
641 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  24  มีนาคม 2564
642 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2564
643 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี เช่าที่ดินวัดเขียน(ร้าง) หมู่ที่ 6  24  มีนาคม 2564
644 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
645 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
646 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  24  มีนาคม 2564
647 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
648 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องตบคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2564
649 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2564
650 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม  24  มีนาคม 2564
651 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
652 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก  23  มีนาคม 2564
653 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
654 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
655 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
656 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุซ่อมแซมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ครน ๓ แห่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
657 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
658 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
659 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
660 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
661 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายนับคะแนน เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะพลีและนายก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
662 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
663 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลครน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
664 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 100x150 ซม. จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
665 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับใช้ในวันอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
666 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส เช่าเต้นท์ จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
667 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
668 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
669 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยหนูเนื้อ หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
670 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
671 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายางและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
672 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลและตรายางใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
673 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อไม้เนื้อแข็งเพื่อจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
674 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
675 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
676 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
677 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมประตูสำนักงานด้านหน้า (ซ้าย) ไม่สามารถเปิด-ปิดได้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
678 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง ซอย 1 หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
679 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
680 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร และแบบโลโก้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
681 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายวายจี้คอนกรีต (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๔-๕๗-๐๐๑ และ ๐๖๔-๕๗-๐๐๒) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
682 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
683 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
684 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายสามแยกไม้ฝาด-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4162 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
685 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน,ท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน,ท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
686 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขยาย/ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ ทางแยก ทางโค้ง จุดเสี่ยงอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
687 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
688 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
689 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
690 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
691 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
692 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายซอยปากลัด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
693 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายบ่อหิน-บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ ๑๔,๑๖,๑๘ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
695 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมารถทัวร์ไป - กลับ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
696 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายคล่องลำยาว หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
697 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกHP M12A) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
698 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
699 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกบ้านนาหละ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
700 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
701 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
702 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 3 - 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
703 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
704 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือรับส่งไป - กลับ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
705 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
706 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
707 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายโค้งจ่ากล่อม บ้านนายชวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
708 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายซอยตายอด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
709 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
710 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
711 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
712 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 43015 สายหัวท่า-บ้านเขาบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา กว้าง 6 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก  23  มีนาคม 2564
713 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
714 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
715 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
716 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
717 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุก ขนย้ายกากยางมะตอย จำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
718 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อผงหมึกและน้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
719 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๘,๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง จำนวน ๑๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
720 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
722 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 135 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
723 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดดอกไม้ประดับสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
724 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยหนูเนื้อ หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
725 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
726 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
727 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
728 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
729 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
730 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนายสวัสดิ์ ขันพระแสง) หมู่ที่ ๘ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
731 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
732 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
733 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
734 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
735 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
736 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ขนาด 4.00 X 7.00 เมตร โครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
737 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
738 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๕ HP ๓ เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
739 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา , หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
740 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
741 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม(วันอบรม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
742 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
743 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
744 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
745 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์การเลือกตั้ง (บัตรตัวอย่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
746 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
747 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
748 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุก ขนย้ายกากยางมะตอย จำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
749 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
750 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
751 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-6185 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
752 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
753 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
754 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
755 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
756 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว(แบบหินทิ้ง) จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
757 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
758 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
759 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
760 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
761 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
762 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาแบ็คโฮเล็กซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
763 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
764 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
765 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
766 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ต้านยาเสพติดแขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
767 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
768 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดเตรียมโต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
769 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา เนื่องจากระบบเบรกชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
770 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
771 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
772 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
773 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
774 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนายสวัสดิ์ ขันพระแสง) หมู่ที่ ๘ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2564
775 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
776 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2564
777 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  23  มีนาคม 2564
778 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำคัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนและทำป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
779 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
780 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-41-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
781 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
782 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
783 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อคู่มือ แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
784 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
785 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกดับเพลิง บจ 1123 พังงา หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
786 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างถนน คสล.หลังมัดราเซาะห์ปะดอ ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
787 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
788 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
789 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
790 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
791 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
792 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างผลิตสปอตและรถแห่โฆษณารณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
793 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
794 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
795 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องหมายเลขทะเบียน กข 7428 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
796 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
797 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการอุปกรณ์และจัดสถานที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
798 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๓๔๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
799 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
800 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 22 รายการ (เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
801 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
802 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล การประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
803 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
804 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
805 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหัวควน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
806 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
807 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยนิค หมู่ที่ ๒ ต.บ้านนา กว้าง 4.00 ม.ระยะทางยาว 250.00ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
808 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถดับเพลิง) ทะเบียน ๘๐-๓๔๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
809 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
810 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
811 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
812 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำแพสำหรับวางเครื่องสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
813 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมประชาคมตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
814 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านสวนขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มีนาคม 2564
815 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
816 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
817 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๑ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
818 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  22  มีนาคม 2564
819 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาตกแต่งขบวนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
820 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๖๓๕ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
821 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) เลขทะเบียน บจ-๙๕๙๑ พังงา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
822 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเคลือบเอกสาร (บัตรแสดงระงับการจ่ายน้ำ) จำนวน ๒๘ ใบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
823 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง) จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
824 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
825 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
826 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
827 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
828 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
829 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด (ป้ายถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
830 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำสปอร์ตและวิ่งประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
831 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
832 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
833 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพันธุ์สัตว์,เมล็ดพืชและวัสดุต่างๆ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
834 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
835 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0007 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
836 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
837 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถเกรดเดอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
838 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
839 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ครุภัณฑ์สำนักงาน  22  มีนาคม 2564
840 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
841 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด ทำความสะอาดห้องน้ำ จัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
842 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
843 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
844 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถดับเพลิงยี่ห้ออีซูซุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
845 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
846 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
847 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำส้มเกร็ดหิมะขนาด 220มล.สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจำนวน 500ขวด ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
848 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิธีกรและเครื่องเสียงเพื่อใข้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
849 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
850 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
851 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างบริการเครื่องเสียงในวันประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
852 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อปั้มน้ำติดมอเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในกิจการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
853 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อตู้ควบคุม ไฟฟ้าแสงสว่าง ๖๐A ๑ ชั้นกันน้ำ จำนวน ๒ ใบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อตู้ควบคุม ๒ ชั้นกันน้ำ วงจรร้าน ๒๒๐V พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ใบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
855 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
856 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดหารถบัสพร้อมค่าบัตรหรือค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
857 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
858 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
859 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
860 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
861 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
862 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร ๒ ชั้น แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
863 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะยางในล้อหลังด้านขวา รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
864 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย บ้าน น.ส.สุมลทา อินทร์ทอง) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
865 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
866 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดหารถบัส สำหรับโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
867 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
868 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๙ ๐๐๑๑ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
869 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิประกาศผลการนับคะเเนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อขยายแนวเขตท่อส่งน้ำประปาสายหลัก ซอยวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
872 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
873 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ใน - หินหลัก หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มีนาคม 2564
874 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) รายการ ตะกร้า (บัตรดี - บัตรเสีย-บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
875 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มีนาคม 2564
876 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
877 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
878 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
879 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
880 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 168.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 33.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
881 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
882 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๗๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
883 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง แล้งนี้น้ำเหลือน้อยแบ่งน้ำกันใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
884 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มีนาคม 2564
885 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
886 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22  มีนาคม 2564
887 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564  22  มีนาคม 2564
888 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  22  มีนาคม 2564
889 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนายสวัสดิ์ ขันพระแสง) หมู่ที่ ๘ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ)  22  มีนาคม 2564
890 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  22  มีนาคม 2564
891 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
892 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงานผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IRADV๔๕๕๑l หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๓ ๐๐๐๔ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
893 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
894 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
895 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
896 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
897 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
898 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
899 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
900 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
901 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
902 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
903 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
904 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๓ และเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2564
905 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
906 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายแม่ทาบ - คลองโรง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
907 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำใต้โด - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
908 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำ ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
909 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
910 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
911 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานเลือกตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
912 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา เนื่องจากไดชาร์จชำรุดและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
913 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเดินสายอินเตอร์พร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
914 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างแบบพิมพ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
915 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
916 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
917 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 ก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
918 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารว่าง , อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
919 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  19  มีนาคม 2564
920 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
921 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดท่อระบายน้ำคลองกะจิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
922 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
923 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยหนูเนื้อ หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
924 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก จำวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
925 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
926 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
927 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 4 เส้น รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
928 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มีนาคม 2564
929 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา เนื่องจากสายไฮดรอลิคท้ายถังอัดขยะรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
930 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยกะปิ ๑ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
931 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
932 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยเหนือคลอง ๒/๑ หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
933 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
934 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
935 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
936 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
937 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา(กีฬาฟุตบอล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
938 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
939 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
940 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายต้นไม่ใหญ่(อีทอย) หมู่ที่ ๔ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
941 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 14 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
942 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
943 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
944 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจากหูสลักยึดใบกวาดชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
945 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจากสายไฮดรอลิคชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
946 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
947 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา เนื่องจากระบบเบรกชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
948 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ขนาด 150 KVA พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
949 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา เนื่องจากสายไฮดรอลิคตรงแผงดันขยะแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
950 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
951 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก  19  มีนาคม 2564
952 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก  19  มีนาคม 2564
953 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
954 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
955 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
956 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ สุขสบาย หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โ  19  มีนาคม 2564
957 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน  19  มีนาคม 2564
958 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
959 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก  19  มีนาคม 2564
960 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  19  มีนาคม 2564
961 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงถนนสายป่ายูง - หนองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
962 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นลำใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
963 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
964 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มีนาคม 2564
965 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มีนาคม 2564
966 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาเช่าเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่าง ณ เขตเลือกตั้งที่ 2หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บริเวณลานหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
967 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มีนาคม 2564
968 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มีนาคม 2564
969 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานใจ หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม  19  มีนาคม 2564
970 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ สุขสบาย หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โ  19  มีนาคม 2564
971 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
972 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
973 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือ (ไป - กลับ) โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
974 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
975 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
976 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
977 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564  19  มีนาคม 2564
978 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
979 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
980 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๘ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
981 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
982 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานใจ หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม  19  มีนาคม 2564
983 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
984 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายคอมโพสิตขนาด 0.8x1.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
985 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
986 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-2H จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้ในงานสาธารณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
987 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
988 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
989 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
990 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป้าเจียร หมู่ที่ 13 บ้านบกหุ้น ตำบลพ่วงพรมคร เชื่อม กับหมูที่ 5 บ้านในปราบ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  19  มีนาคม 2564
991 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มีนาคม 2564
992 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคีรีวงศ์-ควนพร้อม หมู่ที่ 2 บ้านควนคีรีวงศ์ ตำบลพ่วงพรมคร  19  มีนาคม 2564
993 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลท้องเนียน กิจกรรมสักการะหลวงปู่ทวดและพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
994 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้สำรองไฟฟ้า ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
995 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ชนิด ๒ ใบพัด ใช้กระเเสไฟฟ้า ๒๒๐ V จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
996 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๑๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
997 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ  19  มีนาคม 2564
998 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
999 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิลรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มีนาคม 2564
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาใหญ่-ต่อเขตตำบลด่านสวี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2564
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2564
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2564
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2564
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถดับเพลิง) บจ 1504 อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1009 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านไสขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2564
1010 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-55-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้งรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๔๘๖ ชุมพร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1013 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1014 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจัดทำแนวกระสอบทรายชะลอน้ำชั่วคราว หมู่ที่ ๒,๕,๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกบ้านนายสำราญ ซื่อตรง-สามแยกบ้านนายสุพรรณ บุญประกอบ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนบิด หมู่ที่ 1-6-9 (จากบ้านนางอารีย์ เดชพรหม ถึง บ้านนายสุทัน ดวงจิตร) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1020 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนสาย 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1022 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสายดับเพลิงผ้าใบสีแดง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๙๔๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1026 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน แยกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย ๒/๗ (คลองหนองบัว ถึงทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างรถประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยตาเลียบ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนติก SN-๒๐ แท้ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายทวี หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 (เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก) ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยร่มไทร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง  18  มีนาคม 2564
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2564
1047 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้่าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1051 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1052 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทดศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1053 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบาแลฮีเล หมูที่3 ลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2564
1057 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ - 6029 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1058 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทดศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านสำเภาทอง ตำบลทุ่งคา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2564
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  18  มีนาคม 2564
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  18  มีนาคม 2564
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1063 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0075 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1065 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1067 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1069 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายางงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1071 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ หมายเลขทะเบียน กข ๔๕๙๓ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.50001 สายซอยบ่อโว้ หมู่ที่ 13,7,5,18 ตำบลนาพญา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จ  18  มีนาคม 2564
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเนื้อ-คลองชลประทาน  18  มีนาคม 2564
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  18  มีนาคม 2564
1080 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนสาย 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวังนางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.  18  มีนาคม 2564
1082 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1083 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฏร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อชุดกีฬา (เสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา) ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1085 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1087 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1088 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1089 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กบม.168 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1090 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-52-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1091 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10-0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  18  มีนาคม 2564
1095 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1096 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมฝาท่อบ่อพักท่อ ขนาด ๐.๕๖X๑.๑๖ เมตร จำนวน ๒ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรทั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับพร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัมนา 2 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1099 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุแก๊สแอลพีจี ขนาด 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1100 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2564
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน ๒๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  17  มีนาคม 2564
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  17  มีนาคม 2564
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้างวาตภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  17  มีนาคม 2564
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก  17  มีนาคม 2564
1118 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1119 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  17  มีนาคม 2564
1121 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1122 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 3 ตัว เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6,8,9 และหมู่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1128 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเปลี่ยนยางรถยบนต์ตรวจการณ์ (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บร 9664 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1129 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013ตราด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1130 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กจ ๕๓๓๙ สุราษฎร์ธานี เช็คระยะ ๒๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1131 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งเงาดูทางแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG-๘๔ TONER BLACK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1139 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1140 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1141 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน  17  มีนาคม 2564
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1143 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1144 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1145 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้า) หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1148 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1149 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่างด้านการออกแบบ เขียนแบบ และด้านการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1154 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1157 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเลือกตั้งเพื่อใช้ในกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1158 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานกับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(สายส่งน้ำพร้อมข้อต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1160 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1161 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1162 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องเขียนตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1164 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนสาย 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1167 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (วัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินตามโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1172 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอื่น มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดสองชั้น จำนวน 24 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำรวจข้อมูลภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1176 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกนำ้ ทะเบียน บต 7367 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1178 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1179 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแอร์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการโครงการมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1182 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1183 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2712 เข้ารับการเช็ค/ซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1187 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  17  มีนาคม 2564
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1191 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1194 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1196 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกระติกน้ำแข็งพร้อมน้ำแข็งเทียมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1198 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1199 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2564
1200 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2564
1201