ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2564
2 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล (งานเลือกตั้ง สท.และนายกเทศมนตรี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง สำหรับจัดงานโครงการประเพณีงานขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
4 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาในโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
5 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
6 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง นางอรอนงค์ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง , น.ส.สุกัลยา หนูหนัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
7 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยในบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.55 ลบ.ม.)  25  กุมภาพันธ์ 2564
8 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางซอย หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.55  25  กุมภาพันธ์ 2564
9 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านป้าเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 186.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ0.00-0.25 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น  25  กุมภาพันธ์ 2564
10 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 6 อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
11 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
12 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
13 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ เหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  25  กุมภาพันธ์ 2564
14 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
15 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำคู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธฺเลือกตั้งตามกฏหมายใหม่,แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง,คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
16 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
17 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบพร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
18 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไฟไซเรนติดหลังคารถ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
19 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
20 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
21 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
22 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
23 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
25 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
26 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
27 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 466-60-0022 และหมายเลขครุภัณฑ์ 466-60-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
28 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
29 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
31 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ถังเก็บน้ำนาโน จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
32 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
33 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ สำหรับจัดงานโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
34 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายลาเมาะฮีเล หมูที่3 ลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออกกำหนด)  25  กุมภาพันธ์ 2564
35 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงป่าว ช่วงที่2 หมู่ที่ 3 บ้านลาเมาะนอก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออก กำหนด)  25  กุมภาพันธ์ 2564
36 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  25  กุมภาพันธ์ 2564
37 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
38 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมรถดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25  กุมภาพันธ์ 2564
39 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลข กจ 8491 นครศรีธรรมราช จำนวน 9รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
40 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  25  กุมภาพันธ์ 2564
41 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
42 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำดี ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหอระฆัง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
43 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2564
44 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
45 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
46 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๓/๘ (หน้าบ้านนางอุไร ศรีจันทร์ ถึง หน้าบ้านนางโสรญา กุมภากาญจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
47 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๘ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
48 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2564
49 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9082 ชพ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
50 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย กิจกรรม ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
51 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
52 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
53 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
54 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25  กุมภาพันธ์ 2564
55 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
56 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
57 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  25  กุมภาพันธ์ 2564
58 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  25  กุมภาพันธ์ 2564
59 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  25  กุมภาพันธ์ 2564
60 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2564
61 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  25  กุมภาพันธ์ 2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  25  กุมภาพันธ์ 2564
63 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๑๑ จำนวน ๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
64 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางเอกสาร จำนวน ๒ ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
65 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานชั้นพื้นทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเหนือ-บ้านควนไม้แดง หมู่ที่ 2 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2564
66 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
67 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
68 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
69 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
70 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาล้างถังกรองพร้มเปลี่ยนทรายกรองน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
71 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
72 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
73 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
74 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
75 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน 81-0880 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
76 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
77 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุยกระดับถนนหินคลุก สายปาโจ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  25  กุมภาพันธ์ 2564
78 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับทำเสาธงประดับบริเวณรั้ว อบต. และบริเวณรอบอาคาร อบต. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
79 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
80 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
81 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
82 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
83 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
84 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) งวดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
85 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
86 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
87 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
88 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
89 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
90 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
91 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
92 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะอัดท้าย (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก)  25  กุมภาพันธ์ 2564
93 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
95 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
96 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
97 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
98 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
99 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
100 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิงชนิด10ล้อหมายเลขทะเบียน บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
101 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
102 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงอรุณ จำนวน 21 คน ๆ ละ 20.- บาท รวม 23 วันทำการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
103 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
104 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.50001 สายซอยบ่อโว้ หมู่ที่ 13,7,5,18 ตำบลนาพญา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จ  25  กุมภาพันธ์ 2564
105 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
106 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านบาฮารีปูลานิบง (ต่อจากเดิม) ชุมชนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
107 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงชนิดทึบแสง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
108 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
109 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๒-๓๗๕๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
110 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยาประสาน CRS2) จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
111 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
112 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านผู้ใหญ่รอนิง (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก  25  กุมภาพันธ์ 2564
114 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
115 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๐.๑๖ (คอสะพานถนนสาย ๔๐๑๕ บ้านส้อง - ฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
116 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อทรายสำหรับบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
117 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๖๑-๐๐๓๓.๑๖ (ตลาดเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
118 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2564
119 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.50001 สายซอยบ่อโว้ หมู่ที่ 13,7,5,18 ตำบลนาพญา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จ  25  กุมภาพันธ์ 2564
120 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
121 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
122 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
123 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
124 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
125 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร - ท่อ PE ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
126 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกต้นโหนด - กอสาคู หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
128 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
129 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น TK - ๔๑๐ TONER KIT จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
130 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
131 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
132 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๓๔ นราธิวาส จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
133 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
134 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
135 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
136 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
137 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน จำนวน 1 หัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
138 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ ๕ ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
139 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างประจำทางพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
140 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
141 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
142 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสายปิหนัง หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
143 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนกฮูก - บางพาง หมู่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
144 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
145 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
146 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
147 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
148 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุถังขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
149 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
150 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุวรรณ ๓ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
151 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ราย (นายสุรเดช นาทุ่งนุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
152 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
153 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานแผนเเละวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
154 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานด้านการศึกษา จำนวน 1 ราย (นางสาวบุษบา พลหลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
155 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
156 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
157 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
158 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
159 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
160 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
161 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอบแก้ว-เขาชะ หมู่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
162 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
163 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
164 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
165 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
166 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ วัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุข ฯ)  24  กุมภาพันธ์ 2564
167 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
168 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ยี่ห้อ พรีมิกซ์ (น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
169 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน  24  กุมภาพันธ์ 2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
171 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อใช้ในการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
172 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
173 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายกลุ่มเนินสวรรค์ ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
175 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
176 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้านรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
177 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
178 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
179 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
180 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑,๓,๔, ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
181 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างต่ออายุและดูแลเว็ปไซต์ของอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
182 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
183 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
184 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
185 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
186 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (กระสอบทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
187 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมางานขุดลอกและปรับแต่งคันหิน โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
188 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0030) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
190 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0041) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
191 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
192 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
193 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
194 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงสำหรับโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
195 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายากร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
196 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
197 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
198 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ราย (นายสุรเดช นาทุ่งนุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
199 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
200 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
201 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
202 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
203 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
204 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
205 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลและสื่อ Mind Map ประกอบการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
206 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวิทยา 1 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
207 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
208 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
209 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
210 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
211 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงดินถม สายผู้ใหญ่รอนิง - อุทิศ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
212 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อท่อนใบพัด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
213 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายธารทิพย์ - คลองโหมก หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
215 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
216 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๔ ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๕๘-๐๐๐๑/๑ ถึง ๔๘๘-๕๘-๐๐๐๑/๔ และเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบเน็ตเวิร์ค(NRV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์๔๘๘-๕๘-๐๐๐/๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
217 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
218 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
219 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
220 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
221 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จำนวน ๕ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
222 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
223 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
224 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
225 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
226 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมาะกูเว๊ะ ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านบือจะ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  24  กุมภาพันธ์ 2564
227 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ (ต่อจากสายเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านแอแจะ - หมู่ที่ ๒ บ้านบือจะ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอีย  24  กุมภาพันธ์ 2564
228 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  24  กุมภาพันธ์ 2564
229 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
230 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  24  กุมภาพันธ์ 2564
231 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  24  กุมภาพันธ์ 2564
232 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  24  กุมภาพันธ์ 2564
233 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ  24  กุมภาพันธ์ 2564
234 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
235 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
236 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน  24  กุมภาพันธ์ 2564
237 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
238 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
239 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ  24  กุมภาพันธ์ 2564
240 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
241 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  24  กุมภาพันธ์ 2564
242 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
243 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งในไร่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
244 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  24  กุมภาพันธ์ 2564
245 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
246 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
247 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
248 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
249 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
250 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2564
251 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
252 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2564
253 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 43 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
254 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
255 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
256 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
257 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2564
258 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะพลี และนายกเทศมนตรีตำบลสะพลี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
259 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
260 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
261 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
262 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
264 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
265 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
266 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
267 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
268 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
269 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
270 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายางและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
271 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
272 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
273 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
274 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
275 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทสายฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
276 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตลับหมึก Printronlx 8000 จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
277 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
278 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย ม.๓ , ม.๔ ม.๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
279 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
280 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
281 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
282 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
283 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายปิดประกาศ จำนวน 22 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
284 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาหลังใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านประตูพลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
285 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
286 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ บต 2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
287 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
288 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
289 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
290 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
291 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
292 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
293 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
294 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย (นายภิญโญ ดีเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
295 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าลางพรหม ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
296 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP- T๓๑๐ จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP ๗๒๗๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
297 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
298 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๖๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
299 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
300 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
301 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
302 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
303 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
304 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
305 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
306 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
307 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
308 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง แบตเตอรี่ สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๓ ระนอง  23  กุมภาพันธ์ 2564
309 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว  23  กุมภาพันธ์ 2564
310 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง Printer Laser ) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
311 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
312 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ศพด.ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
313 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
314 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ถนนสายบางสร้าน - ห้วยรากไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
316 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อไฟสปร์ตไลท์ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถดับเพลิง หมายเงขทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
317 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
318 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถมลูกรังปรับภูมิทัศน์ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
319 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
320 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายฉาย - คลองทัมมัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
321 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
322 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 6 ถนนสายพรุเตย - พลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
323 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
325 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ถนนสาย บางทอง - ชัยบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
326 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 477-58-0020 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
327 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านนางเล็ก - นายเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
328 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ถนนสายอ่าวป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมากวาดบ่อขยะ อบต.เกาะกลาง (ทุ่งท่านา) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
330 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
331 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะชูด (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
332 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
333 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
334 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
335 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วตะแกรงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
336 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน ๑๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
337 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านโล๊ะงานเชื่อมต่อถนนหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
338 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ถนนสายต้นหาร - คลองยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
339 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2564
340 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบางสร้าย - ห้วยหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
341 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา เหมาเรือสปีดโบีท  23  กุมภาพันธ์ 2564
342 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
343 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  23  กุมภาพันธ์ 2564
344 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23  กุมภาพันธ์ 2564
345 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  23  กุมภาพันธ์ 2564
346 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังหมูที่ 2 สายบางสร้าน - ห้วยสะตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
347 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
348 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี  23  กุมภาพันธ์ 2564
349 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  23  กุมภาพันธ์ 2564
350 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นพงษ์ - บ่อช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
351 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2564
352 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2564
353 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
354 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 ตัว พร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
355 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2564
356 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-002 สายทางเคียนซา-น้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  23  กุมภาพันธ์ 2564
357 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  23  กุมภาพันธ์ 2564
358 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) จำนวน 3 ตู้ (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
359 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2564
360 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2564
361 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  23  กุมภาพันธ์ 2564
362 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-002 สายทางเคียนซา-น้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  23  กุมภาพันธ์ 2564
363 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  23  กุมภาพันธ์ 2564
364 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2564
365 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
366 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
367 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
368 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
369 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
370 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
371 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
372 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางเอกสาร จำนวน ๒ ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
373 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่ตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
374 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
375 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
376 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน ๔,๖๕๐ โด๊ส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
377 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กุมภาพันธ์ 2564
378 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
379 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 43 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
380 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนน ซอยพรรณี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
381 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายนิ่ง หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
382 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเช่าเหมาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปี 2564 (ดูแลเว็บไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
383 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายคลองควาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
384 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนายไทรพอน-ห้วยเรือ หมู่ที่ 8 โดยจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 30 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
385 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลังทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
386 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร วัสดุสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะพลี และนายกเทศมนตรีตำบลสะพลี จำนวน 3 รายการ  22  กุมภาพันธ์ 2564
387 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะพลี และนายกเทศมนตรีตำบลสะพลี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
388 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
389 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลโครงการแข่งขันทักษะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
390 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมสาย Fiber Optic ๑๒ core กล้องวงจรปิด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
391 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
392 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการขุดลอกสระบางพรวด หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
394 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
395 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านสวนนางจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านควนรัชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
397 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด 130 X 260 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
398 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
399 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
402 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
403 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
404 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
405 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
406 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
407 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
409 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้ม จำนวน 50 กระสอบ และคลอรีนน้ำ จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
410 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กุมภาพันธ์ 2564
411 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
413 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างงานชั้นพื้นทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนม่วง-ควนพน หมู่ที่ 8-7 (ช่วงควนพน-ควนขร่อย) (ช่วงปลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กุมภาพันธ์ 2564
414 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อไฟหมุนสีแดง ขนาด ๖ นิ้ว ๒๒๐ โวลล์ กรวยจราจรพลาสติก สูง ๗๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
415 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
416 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
417 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
418 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก  22  กุมภาพันธ์ 2564
419 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
420 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
421 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อปลั๊ก Infimity 5 SW 5M จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
422 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดแป้นพิมพ์ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
423 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3615 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
424 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP๘๓A และหมึกเติม Epson L๑๘๐๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
425 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
426 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
427 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
428 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
429 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 ตัว พร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
430 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพีและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ป้าย (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
431 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแก่งตะเคียน-ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
432 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 009-53-0004 ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
433 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุด DLTV โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ Smart TV หรือ (Android TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว รวมชุดอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
434 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
435 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสริมสุข-ฝ่ายคลอง หมู่ที่ ๘ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
436 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 ตัว พร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
437 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนามัยน้ำฉา-วัดช่องรอ หมู่ที่ ๕,๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
438 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำมันเครื่อง 4T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
439 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
440 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หมายเลขผู้สมัคร จำนวน 18 แผ่น ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัน ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 อัน โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
441 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
442 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
443 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไสหัวครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
444 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมกิจการประปา (ใช้ในการซ่อมแซมและติดมาตรวัดน้ำภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๔๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
445 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 มล. (พร้อมเข็มฉีดยา หลอดฉีดยา (ไซริ้ง) เครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือป้ายแขวนคอ และใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
446 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
447 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
448 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
449 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ(รางปลั๊กไฟพ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
450 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
451 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแก่งตะเคียน-เขาหลัก หมู่ที่ ๗ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
452 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
453 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อปั๊มน้ำบาดาล ขนาด ๒ HP ๑๔ ใบพัด ๒๒๐ V ท่อจ่าย ๒ นิ้ว จำนวน ๒ นิ้ว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
454 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
455 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
456 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0018 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
457 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
458 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
459 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
460 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
461 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที  22  กุมภาพันธ์ 2564
462 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเพื่อทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
463 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3615 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
464 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
465 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
466 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายกือลังลือมู หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  22  กุมภาพันธ์ 2564
467 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ขุดลอกแนวท่อส่งน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย  22  กุมภาพันธ์ 2564
468 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำมันเครื่อง ๔T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
469 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่  22  กุมภาพันธ์ 2564
470 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
471 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลร  22  กุมภาพันธ์ 2564
472 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๘  22  กุมภาพันธ์ 2564
473 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
474 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
475 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน1 จุด (บริเวณ ทางขึ้นฝายลำพิกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
476 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
477 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ห  22  กุมภาพันธ์ 2564
478 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมไฟส่องส่องสว่าง จำนวน ๑๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
479 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่ตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
480 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0043) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
481 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
482 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อปีกผีเสื้อ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
483 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๕๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
484 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
485 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  22  กุมภาพันธ์ 2564
486 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
487 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
488 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
489 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
490 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 43 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
491 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
492 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2564
493 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 4/1 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
494 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายราษฎรพัฒนา 5 (ซอยถ้ำเขางู) หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
495 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศึกษา หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
496 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
497 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
498 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
499 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
500 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนสายยูงเตี้ย (ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและเป็นร่องคู,ซ่อมท่อน้ำข้างถนนและเปลี่ยนท่อที่ชำรุดเสียหาย)หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
501 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
502 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม LED ๒x๑๘ วัตต์ จำนวน ๒๙ ชุด หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
503 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
504 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
505 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อไม้เนื้อแข็งเพื่อจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
506 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
507 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมทบ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
508 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 3/3 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
509 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
510 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
511 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โซดาไฟชนิดเกล็ด) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
512 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
513 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
514 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
515 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
516 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
517 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
518 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 10 ปอนด์ และกระดิ่งไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
519 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  19  กุมภาพันธ์ 2564
520 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้ม (ชนิดใสแบบก้อน) มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
521 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
522 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
523 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
524 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
525 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อกระเป๋าผ้า , วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
526 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
527 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
528 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
529 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
530 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
531 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
532 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
533 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
534 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
535 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เช่าบริการสถานที่ (สระว่ายน้ำ) ตามโครงการเสริมทักษะเด็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
536 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสามช่องใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
537 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อปรับปรุงสะพานถนนสายปราโมทย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
538 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
539 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.พุนพิน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
540 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
541 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
542 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นลำใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
543 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กส่วนกลาง หมายเลขทะเบีบย บง 7225 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
544 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บธ 8338 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
545 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-7265 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
546 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานของรพ.สต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
547 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0049 จำนวน 1 เครื่อง  19  กุมภาพันธ์ 2564
548 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
549 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
550 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมตู้เย็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
551 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
552 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
553 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บุกเบิกถนนสายบ้านโล๊ะงานเชื่อมต่อถนนหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง  19  กุมภาพันธ์ 2564
554 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
555 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูแบยีนูวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
556 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปลักแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
557 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
558 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
559 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด น้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
561 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
562 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
563 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์การทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
564 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
565 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีแจ้งเจ้าบ้าน ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
566 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3615 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
567 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อุปกรณ์จัดเก็บขยะ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
568 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนและปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี ปีงบประมาณ2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
569 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
570 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคันไถ ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
571 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 10 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
572 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-59-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
573 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
574 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
575 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
576 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างป้อม อปพร. หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
577 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
578 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนวัดช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
579 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
580 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ-125 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
581 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
582 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อไม้เนื้อแข็งเพื่อจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
583 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถางหญ้าและเก็บขยะ 2 ข้างถนนตั้งแต่ป้อมตำรวจพรุพีถึงถนนเอเชีย 41 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
584 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
585 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
586 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนวัดช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
587 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
588 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
589 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.50001 สายซอยบ่อโว้ หมู่ที่ 13,7,5,18 ตำบลนาพญา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จ  19  กุมภาพันธ์ 2564
590 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
591 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน 3 โรง และให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
595 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
596 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านสายเกาะไทร บาแฆะ (คอสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
597 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
598 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
599 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2564
600 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก - บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 280 .00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2564
601 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการ (ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
602 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
603 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
604 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
605 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
606 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
607 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุแบบพิมพ์(บัญชีรายชื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
608 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำป้าย(ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
609 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา เนื่องจากสายไฮดรอลิครั่วและสลักตัวอัดขยะชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
610 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับเปลี่ยนความถี่วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
611 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
612 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
613 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
614 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเรือบรรทุกอุปกรณ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
615 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
616 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
617 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4550 พังงา เนื่องจากเหล็กท้องถังอัดขยะรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
618 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
619 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
620 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา เนื่องจากสายไฮดรอลิคชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
621 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4550 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซม ทั้งหมดจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
622 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
623 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
624 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
625 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างถอดล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0016,420-60-0017 จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
626 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
627 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างถอดล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0012,420-59-0014 จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
628 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
629 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  18  กุมภาพันธ์ 2564
630 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,950 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2564
631 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
632 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
633 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เรือคายัคไฟเบอร์กลาสแบบนั่งบน ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑๔ ลำ รหัสครุภัณฑ์ ปพ. ๐๑๕ ๖๐ ๐๐๐๑-ปพ. ๐๑๕ ๖๐ ๐๐๐๘ และรหัสครุภัณฑ์ ปพ. ๐๑๕ ๖๐ ๐๐๑๐-ปพ. ๐๑๕ ๖๐ ๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
634 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อปรับปรุงสะพานถนนสายปราโมทย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
635 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ และ อัดถัง CO๒ ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
636 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
637 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
638 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
639 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
641 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
642 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
643 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบเบรก รถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
644 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ กระบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
645 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสี่แยกวัดระฆัง ถึง เขาลอย ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
646 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
647 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
648 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
649 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
650 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้ง กระบอกฉีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
651 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านใหม่ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
652 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
653 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
654 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
655 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
656 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
657 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ  18  กุมภาพันธ์ 2564
658 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๘๖ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
659 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
660 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
661 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
662 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
663 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร โครงการสานสัมพันธ์ สมานฉันท์ สามัคคี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
664 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 6 (ซ.นรา) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
665 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 12 (บริเวณแยกสามชัย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
666 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
667 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
668 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
669 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำกล่องใส่บิลค่าน้ำประปา (พร้อมสกรีนหน้ากล่อง) จำนวน 2,500 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
670 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
671 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
672 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
673 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
674 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
675 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
676 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
677 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
678 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๑๓๔๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
679 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
680 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
681 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
682 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
683 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
684 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนางพยอม หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
685 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
686 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยวังโชกุล หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
687 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างบุกเบิกถนนสายทางเข้าสวนนางอารีย์ แซ่ลิ้ม - ทางเข้าสวนนายบุญลือ ไชยเศรษฐ์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
688 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามพระราชบดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
689 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2564
690 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
691 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
692 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
693 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อไม้เนื้อแข็งเพื่อจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคัน (ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+150) ณ หมู่ที่ 3 บ้านกระซุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
695 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
696 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๗ - ๐๐๐๒ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ๔ ประตู สีขาว หมายเลขทะเบียน กร ๕๗๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
697 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
698 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สาย หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 6 โดยการปรับแต่งไหล่ทางโดยรถแบ็คโฮ ด้าน RT ระยะทาง 1,570 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
699 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมถนนโดยการฝังท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
700 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
701 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
702 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
703 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
704 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด ๒ ช่อง คลองหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
705 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กผดุงมาตร ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
706 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
707 องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายสวนปาล์ม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 บ้านกระซุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
708 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  18  กุมภาพันธ์ 2564
709 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
710 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านสวนขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2564
711 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
712 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านสวนขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2564
713 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
714 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
715 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
716 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
717 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564  18  กุมภาพันธ์ 2564
718 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการ (ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
719 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแอแจะ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
720 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2564
722 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กระเบื้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
723 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.50002 สายซอยสะพานยูง หมู่ที่ 12,6,5,7,13 ตำบลนาพญา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,635 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน  17  กุมภาพันธ์ 2564
724 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
725 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
726 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
727 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
728 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะทำงานขนาด ๕ ฟุต แบบเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
729 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง ขนาด 13.50 x 21.00 เมตร (พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 283.50 ตารางเมตร) พร้อมโครงหลังคาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
730 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.50001 สายซอยบ่อโว้ หมู่ที่ 13,7,5,18 ตำบลนาพญา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จ  17  กุมภาพันธ์ 2564
731 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
732 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
733 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
734 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
735 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศและไฟสัญญาณวับวาบของรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลกรูด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๘ - ๐๐๐๓ ยี่ห้อ Nissan เลขทะเบียน ผจ ๕๙๕๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
736 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
737 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
738 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
739 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
740 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขาม-ท่าม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
741 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิ้ม-วัดเตล็ด หมู่ที่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
742 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลม,คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธฺิเลือกตั้งและป้ายปิดประกาศและป้ายปิดแบบขีดคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
743 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไมตรี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
744 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อไม้หมาก ขนาด 10 เมตร จำนวน 12 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
745 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
746 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
747 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
748 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.133-15 สายต้นสะท้อน-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
749 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
750 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
751 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
752 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโช๊คเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
753 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาทำป้ายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
754 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
755 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อไม้หมาก ขนาด 10 เมตร จำนวน 12 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
756 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
757 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
758 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
759 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
760 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
761 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแฃมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
762 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
763 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
764 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดชื้อวัสดุคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
765 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงห้องส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
766 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
767 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
768 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโช๊คเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
769 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
770 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
771 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
772 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
773 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
774 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ไม้เนื้อแข็งเพื่อจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  17  กุมภาพันธ์ 2564
775 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านกำนัน หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
776 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
777 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ฺกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
778 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
779 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
780 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
781 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโช๊คเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
782 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
783 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
784 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
785 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
786 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
787 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อพันธ์ุพืชเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
788 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
789 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนกระจกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
790 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
791 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
792 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
793 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตัดชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
794 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  17  กุมภาพันธ์ 2564
795 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  17  กุมภาพันธ์ 2564
796 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  17  กุมภาพันธ์ 2564
797 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  17  กุมภาพันธ์ 2564
798 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  17  กุมภาพันธ์ 2564
799 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17  กุมภาพันธ์ 2564
800 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลสายทอ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  17  กุมภาพันธ์ 2564
801 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
802 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
803 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
804 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
805 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ยี่ห้อ Brother ADS-๒๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
806 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
807 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี จันทร์เม่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
808 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
809 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี จันทร์เม่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
810 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
811 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2564
812 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2564
813 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
814 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
815 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง สายบ้านเขาเขียว หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
816 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
817 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
818 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมไฟส่องส่องสว่าง จำนวน ๑๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
819 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
820 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
821 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
822 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
823 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
824 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านกะดี ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
825 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
826 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
827 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
828 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
829 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
830 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ไม้เนื้อแข็งเพื่อจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  16  กุมภาพันธ์ 2564
831 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
832 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
833 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
834 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายปิยา หมู่ที่ 2 - จือนือรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
835 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
836 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านโตะเวาะ - หน้าบ้านกือรี หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
837 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
838 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
839 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
840 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
841 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
842 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
843 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
844 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายประปาปิยา หมู่ที่ 2 - หน้าบ้านมะโรงสี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
845 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำสวิง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
846 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างปรับปรุงโรงเพาะชำกล้าไม้(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
847 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
848 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
849 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
850 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๑๒ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเดิมพื้นที่เขต อบต.ธงชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
851 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
852 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง - คลองวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
853 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหินผุและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
855 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงานเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
856 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันและนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
857 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
858 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0250 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
859 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
860 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
861 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
862 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
863 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
864 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 ชุด(จำนวน 6 มื้อๆ ละ 35 บาท) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
865 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 80 ลิตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
866 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 1 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
867 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
868 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
869 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วม ทางแยก หมู่ที่ 1- 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงกำแพงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านลิกี (แหล่งน้ำบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านโต๊ะอิหม่าม) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
872 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
873 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมประปาควนเจริญ หมู่ที่ ๓ และประปาใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
874 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนแยกนาพัง-ห้วยนาพัง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
875 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อรถกวาดถนนแบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
876 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
877 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
878 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
879 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสีสเปรย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
880 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 210 ชุด (จำนวน 3 มื้อๆ ละ 100 บาท) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
881 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาทำชั้นวางของภายในห้องผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
882 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
883 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
884 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวนนักเรียน 45 คน คนละ 20 คน วันละ 20 บาท เป็นเงิน 18,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
885 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 7435 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
886 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
887 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
888 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
889 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
890 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กผดุงมาตร ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
891 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
892 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
893 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
894 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงอายุตามโครงการตรวจคัดกรองสายตากลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
895 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีและการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
896 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
897 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
898 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
899 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
900 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
901 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
902 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
903 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คระบบเบรคพร้อมเช็คสภาพทั่วไป ระยะทางปัจจุบัน ๖๙,๐๗๔ กิโลเมตร รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
904 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์) จำนวน ๒ ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
905 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
906 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
907 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
908 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
909 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
910 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ประปาบ้านหัวนอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
911 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องวงจรปิด งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
912 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
913 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
914 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
915 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
916 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กระเบื้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
917 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเลี้ยงโซ่เลื่อยยนต์ จำนวน ๒๔ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
918 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อุชุดกีฬาและวัสดุการกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
919 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว(แบบหินทิ้ง) จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
920 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างถ่ายเอกสารแผนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
921 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช็ค/ซ่อม เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
922 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
923 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
924 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
925 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๕๖-๐๑๐ บ้านริแง-บ้านลูโบ๊ะ หมู่ที่ ๓-๖ ตำบลผดุงมาตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  16  กุมภาพันธ์ 2564
926 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
927 องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1960 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กุมภาพันธ์ 2564
928 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ  16  กุมภาพันธ์ 2564
929 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนวัดช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  16  กุมภาพันธ์ 2564
930 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๕๖-๐๐๒ หมู่ที่ ๑-๒ บ้านแอแจะ บ้านบือจะ ตำบลผดุงมาตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  16  กุมภาพันธ์ 2564
931 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  16  กุมภาพันธ์ 2564
932 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บ้านชายเชา ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตรหรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
933 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บ้านชายเชา ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตรหรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กุมภาพันธ์ 2564
934 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่  16  กุมภาพันธ์ 2564
935 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
936 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
937 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
938 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
939 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 1 จุด บริเวณถนนสายศิลาทองตรงบริเวณริมถนนทางขึ้นฝายหัวยหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
940 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
941 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-61-0060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
942 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
943 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) จำนวน 2 ถัง รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
944 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
945 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปซ่อมแซมห้องน้ำของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
946 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
947 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายโครงไม้พร้อมขาตั้ง จำนวน 23 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
948 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
949 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
950 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนปั๊มติ๊ก รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
951 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายปิดประกาศและป้ายสำหรับใช้นับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนและนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
952 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
953 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ภายในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  15  กุมภาพันธ์ 2564
954 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
955 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๓ ๐๐๓๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
956 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
957 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
958 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
959 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
960 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
961 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมห้องเก็บเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
962 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้าง๋๋ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
963 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
964 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
965 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ป้ายคัทเอาท์พร้อมติดตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
966 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.50001 สายซอยบ่อโว้ หมู่ที่ 13,7,5,18 ตำบลนาพญา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
967 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๗-๐๐๑๓ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
968 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสหลวง-หนองไทร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
969 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
970 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมปฏิบัติ windows โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
971 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับการพิมพ์ใบเรียกเก็บค่าน้ำประปา) จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
972 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
973 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
974 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
975 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
976 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
977 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
978 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
979 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.50001 สายซอยบ่อโว้ หมู่ที่ 13,7,5,18 ตำบลนาพญา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
980 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
981 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้อำนวยการ จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 แบบไม้ จำนวน 2 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
982 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมบริเวณป้ายคลองสูญ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
983 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายคัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
984 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดและผูกผ้าบริเวณเวทีกลางและเต็นท์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
985 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
986 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
987 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
988 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง - วัสดุประปา จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
989 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
990 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปซ่อมแซมห้องน้ำของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
991 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
992 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต หมู่ที่ 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
993 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ ๑,๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
994 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
995 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช จำนวน ๖ แกลลอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
996 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
997 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 40 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
998 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
999 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างทำตรายาง งาน พรบ.ควบคุมอาคาร จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมหลังคา ประตู หน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน และเครื่องชั่งน้ำหนัก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1007 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมายเลขทะเบียน บง.5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมาย เลขครุภัณฑ์ 416-57-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก-บ้านลาเมาะใน หมู่ที่3 และหมู่ที่5 จำนวน 1400 ตารางเมตร (ตามแบบแปลงที่อบต.รือเสาะออก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1015 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านราวอ-โบะบุ(ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1017 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษาฯป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1020 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1021 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1023 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1024 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1025 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1026 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก - บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 280 .00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1028 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1029 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 แบบไม้ จำนวน 2 ตัว เก้าอี้สำนักงานระดับผู้อำนวยการ จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1032 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1033 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1034 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1035 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต หมู่ที่ 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1040 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1041 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1043 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1044 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1045 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาแห่งใหม่ หมู่ที่ 1  15  กุมภาพันธ์ 2564
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  15  กุมภาพันธ์ 2564
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1051 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN ระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1055 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1056 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1058 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1060 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้อำนวยการ จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 แบบไม้ จำนวน 2 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2564
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1065 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1066 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2564
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กุมภาพันธ์ 2564
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับนักเรียน โครงการรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1069 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล,สติกเกอร์ติดโฟมบอร์ดและคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเชื้อดพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1071 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1072 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็ดสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๓๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1073 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1074 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1075 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1076 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1077 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างวางระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนเทศบาล ซอย 12 หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1078 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึก Printer HP Laser Jet P2035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1079 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1080 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1081 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1082 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมมอเเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1084 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๐๓ สายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1085 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1087 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) ของหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหวัด (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า พร้อมเก็บขนเศษขยะ และทำความสะอาดบริเวณสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีต ลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมออ้อย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปั๊มบาดาล ๒HP ๑๖ ใบพัด ๒๒๐V จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Core i5-10500 Acer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน รายการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างป้ายไวนิล ขนาด 2.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง วัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ทำคู่มือและใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อม Printer m ๒๒๕dw (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1108 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่  11  กุมภาพันธ์ 2564
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1118 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-4709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1119 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1120 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ หมู่ที่ 4, 5, 13 ตำบลพ่วงพรมคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรค Covid 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านล่าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2564
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1131 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างขยายเขตประปาซอยพังไทรพร้อมที่กักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๙ (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล ถึง ที่ดินนายศักดิ์สิทธิ์ธร ภุมรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ และถังแก๊ส LPG พร้อมเนื้อแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1139 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1140 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1141 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1143 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1144 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประปา ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1148 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1149 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีลอเลื่อน จำนวน ๒๐ ถัง ขนาดบรรจุ ๖๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1150 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการแพทย์ โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1151 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1152 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ ๖๘ จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2564
1161 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องมือทันตกรรม ของ รพ.สต.สมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1162 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ่ซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5065 ระนอง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 10,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1164 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1165 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน 80-2816 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1166 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5065 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1167 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1168 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กุมภาพันธ์ 2564
1170 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  10  กุมภาพันธ์ 2564
1171 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1172 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ(ซอยท่าสายัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1173 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 8,000 บาท (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1175 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1176 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1177 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1179 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1180 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1181 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1183 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุก (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าเหมา โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้และเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2564
1193<