ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
2 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถบัส ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน (ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
3 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
4 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
5 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านควน - ทำนบปลา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
6 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ เพื่อไว้ใช้ในงานกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
8 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
9 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (บฉ-๖๓๒๔ พังงา) พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
11 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
12 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
13 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น AUSU X ๕๕๐ D จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
14 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  31  สิงหาคม 2563
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างต่อท่อส่งน้ำลงสระน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
16 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
17 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
18 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
19 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
20 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
21 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
22 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
23 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
24 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กันยายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
25 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
26 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซฮร์หรือชนิด LED ขาวดำ Network) แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
27 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
28 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
29 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
30 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
31 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในพื้นที่ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
32 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
33 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
34 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
35 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง  31  สิงหาคม 2563
36 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
37 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
38 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
39 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
40 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
41 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
42 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
43 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
44 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.เกาะไม้ไผ่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
45 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
46 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โด  31  สิงหาคม 2563
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
48 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
49 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างต่อสัญญาดูแลเว็ปไซต์ ของเทศบาลตำบลบางหมาก (www.bangmakcity.go.th) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
50 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
51 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
52 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
53 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ ถนนสายเหนือคลอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
54 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องหลังคา) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุพัดหลังคาเรือนเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
55 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
56 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
57 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น AUSU X ๕๕๐ D จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
58 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
59 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
60 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ ๑ บ้านร่าปู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
61 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
62 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อสำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
63 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
64 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
65 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น AUSU X ๕๕๐ D จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
66 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงครบรอบระยะทางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
67 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
68 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
69 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson (ดำ,สี) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
70 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson ๖๖๔ (ดำ,สี) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
71 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (สำหรับล้างรถ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
72 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชบำรุงสุข ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ  31  สิงหาคม 2563
73 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางแจ้งจำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
74 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
75 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
76 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
77 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น จำนวน 4 ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563  31  สิงหาคม 2563
78 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะเหลี่ยม จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
79 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
80 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
81 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับการแข่งขัน จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
82 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย จำนวน 1 กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
83 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง เช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการครอบครัวสุชสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
84 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
85 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
86 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
87 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
88 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  31  สิงหาคม 2563
89 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถจักรยานยนต์ของกองช่าง หมายเลขทะเบียน 1กง9817พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
90 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดทำบอร์ด ผังบุคลากร พื้นไม้พร้อมช่องสอดรูปและชื่ออะคริลิค พร้อมติดตั้ง ขนาด 115x395 เซนติเมตร จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
91 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 รูป ขนาด 21x15.1นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
92 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
93 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
94 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
95 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
96 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2563 - เดือนมกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
97 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
98 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
99 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  31  สิงหาคม 2563
100 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปอ-ผักฉีด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8,3 บ้านลำวะ ตำบลถ้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  31  สิงหาคม 2563
101 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๒๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง  31  สิงหาคม 2563
102 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  31  สิงหาคม 2563
103 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๒ บ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  31  สิงหาคม 2563
104 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
105 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
106 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31  สิงหาคม 2563
107 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
108 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเรือตรวจการณ์และพ่วงลากเรือ หมายเลขครุภัณฑ์ 027-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
109 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน , เก้าอีทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
110 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงศาลาท่าเทียบเรือหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
111 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
112 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายข้างโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ - เขาสวนตรา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
113 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง  31  สิงหาคม 2563
114 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
115 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหินฝุ่นแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
116 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
117 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
118 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
119 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
120 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
121 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมฯ  31  สิงหาคม 2563
122 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
123 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31  สิงหาคม 2563
124 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
125 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
126 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา ถนนภายใน หมู่ที่ 4  31  สิงหาคม 2563
127 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น  31  สิงหาคม 2563
128 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31  สิงหาคม 2563
129 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคีมย้ำด้ามไม้ TAP CONNECTOR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
130 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
131 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
132 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏฺิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
133 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
134 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
135 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานชับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายทนงศักดิ์ พัฒน์สีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
136 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
137 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในพื้นที่ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
138 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในพื้นที่ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
139 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านยายชุบ ถนนเทศบาล ซอย 10/4 หมู่ที่ 5 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
140 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่ออุปโภคในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
141 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
142 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
143 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
144 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
145 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๒๓-๐๐๐๑ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
146 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำจุดสาธิตธนาคารน้ำในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
147 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
148 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนดอกลำโพงฮอร์นพร้อมอะไหล่และสายเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
149 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
150 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
151 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
152 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
153 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
154 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
155 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพงานผ้าทำมือ  31  สิงหาคม 2563
156 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยยะโส หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
157 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
158 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
159 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต สำหรับจัดทำน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อใช้ในโครงการตำบลเขาดินไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
160 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
161 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ค่าทางสายเกิน ศพด.วัดช่องรอ) จำนวน ๔๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
162 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
163 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ เหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน ๑ คัน  31  สิงหาคม 2563
164 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
165 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
166 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
167 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
168 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
169 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
170 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องขยายเสียงห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๕๕ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
171 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถังมีฝาปิด เพื่อใช้ในโครงการตำบลเขาดินไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
172 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
173 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
175 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
176 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6718 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
177 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
178 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
179 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
180 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
181 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
182 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
183 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
184 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
185 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-บ้านนาใหม่ หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
186 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
187 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการติดตั้งถังพักน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
188 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
189 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมล้อเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
190 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
191 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
192 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างราวกันอันตราย ถนนเทศบาลซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
193 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
194 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต-2370 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
195 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
196 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
197 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
198 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
199 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู แบบติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
200 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
201 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-บ้านนาใหม่ หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
202 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
203 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
204 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
205 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
206 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะปิงปอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
207 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
208 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2563
209 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2563
210 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  สิงหาคม 2563
211 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
212 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
213 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
214 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ชุดใบปัดน้ำฝน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
215 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ ขนาด 90 KVA VOLVO (TD 520 GE) หมายเลขครุภัณฑ์ 465-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
216 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
217 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
218 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
219 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
220 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  28  สิงหาคม 2563
221 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
222 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
223 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
224 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
225 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.บ้านท่าด่าน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
226 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำเว็บไซต์ (Web site) (ต่อสัญญา)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
227 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำเว็บไซต์ (Web site) (ต่อสัญญา)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
228 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ชุดกระจกมองข้างประตูหน้า (ซ้าย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
229 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
230 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
231 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
232 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
233 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐ ๖๑ ๐๐๒๑ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
234 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  28  สิงหาคม 2563
235 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง หมายเลขทะเบียน 090/51/002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
236 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
237 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอิมฟาเรด , เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ , น้ำยาฆ่าเชื้อ) สำหรับใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
238 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
239 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
240 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
241 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
242 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
243 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
244 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
245 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
246 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำเว็บไซต์ (Web site) (ต่อสัญญา)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
247 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
248 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
249 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
250 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
251 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
252 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
253 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
254 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
255 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
256 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๔,๓๗๙ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
257 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
258 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
259 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
260 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
261 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
262 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๒๙๐๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
263 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
264 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
265 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
266 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
267 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
268 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
269 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างทำอาหารว่างโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
270 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
271 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
272 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ตาม กสทช.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
273 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
274 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
275 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
276 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
277 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 1 สวนปาล์ม-บ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
278 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
279 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสิ่งของ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
280 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างเติมเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
281 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
282 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
283 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
284 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
285 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมกระบอกไฮโดรลิครถขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
286 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
287 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
288 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
289 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
290 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
291 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/7 (ข้างบ้านนายประสงค์ เหมือนวงศ์ ถึง ที่ดินนายสมศักดิ์ ทองถึก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
292 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
293 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
294 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
295 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น 3010i ครุภัณฑ์หมายเลข 417-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
296 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
297 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์มาสด้า ดับเบิ้ล แคป 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ หมายเลขทะเบียน กข 1809 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
298 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แก่ น.ส.หนูเล็ก สุขอุดม บ้านเลขที่ 36 ม.5 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
299 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
300 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
301 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
302 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
303 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอ  28  สิงหาคม 2563
304 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5311 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
305 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
306 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
307 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถขุดตีนตะขาบ(แม็คโฮ) ขนาด 150 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ตค.713 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 007 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
308 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (กระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4287 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
309 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (กระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-6185 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
310 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์มาสด้า ดับเบิ้ล แคป 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ หมายเลขทะเบียน กข 1809 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
311 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบเครนไฮดรอลิคและขาช้างหลัง (ด้านซ้าย) รถยนต์บรรทุกดีเซล 6 ล้อ (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-6185 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
312 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
313 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปา ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
314 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
315 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
316 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(มู่ลี่บังแสง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
317 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
318 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
319 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
320 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (โครงการหนูน้อยมหัศจรรย์สร้างสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
321 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
322 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
323 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
324 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) แบบตั้งหลังรถกระบะ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
325 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการ เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เพื่อใช้ในโครงการเทศกาลตกปลาทราย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
326 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๕๙๙ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
327 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
328 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
329 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  28  สิงหาคม 2563
330 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาจัดทำร้านเปรตแบบยกเสาสูงและจัดทำหมรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
331 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาจัดทำร้านเปรตแบบยกเสาสูงและจัดทำหมรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
332 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางรถดับเพลิง) ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
333 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสารเคมีดับเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
334 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
335 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
336 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
337 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
338 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
339 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  สิงหาคม 2563
340 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดทำจุดสาธิตการบริหารจัดการขยะ  28  สิงหาคม 2563
341 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรัง (บดทับ) ถนนสายบ้านนายเสน่ห์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 71-029 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง  28  สิงหาคม 2563
342 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม  28  สิงหาคม 2563
343 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  28  สิงหาคม 2563
344 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  28  สิงหาคม 2563
345 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0043 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
346 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๔ นิ้ว ซ่อมเหมืองส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
347 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
348 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
349 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  สิงหาคม 2563
350 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
351 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างตรวจเช็คสภาพ เปลียนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๙๘๓ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
352 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
353 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
354 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
355 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
356 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
357 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
358 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
359 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
360 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
361 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
362 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
363 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
364 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
365 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลทำป้ายไวนิลโคงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
366 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
367 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
368 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
369 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
370 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
371 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เดินทางไปกลับ จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเวลา ๒ วัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
372 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
373 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
374 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
375 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
376 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
377 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-หนองตำเสา หมู่ที่ 1,6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
378 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรถแบคโฮพร้อมปรับแต่งลูกรังหรือหินผุ ขนาด ๐.๑๐-๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่อเหลี่ยมระบายน้ำที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ถนนสายแพรกเหรียง-ควนหินส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
379 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
380 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
381 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการคศึกษา) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
382 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
383 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0023 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
384 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
385 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๖๔ ๕๒ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
386 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล สำนักปลัด (จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
387 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาโครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
388 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
389 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อกลม คสล. ขนาด 80 x 100 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
390 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
391 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
392 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
393 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
394 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
395 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
396 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
397 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
398 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
399 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลโครงการถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
400 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
401 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
402 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
403 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
404 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
405 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชั้นวางเอกสาร ชนิด 3 ชั้น ขนาด 122.1x45.7x122.5 ซม. จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
406 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
407 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
408 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
409 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
410 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
411 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
412 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
413 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
414 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
415 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
416 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและกิจการของกองสาธารณสุขฯ  27  สิงหาคม 2563
417 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
418 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
419 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารและตู้เก็บเสื้อผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
420 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
421 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
422 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อสติ๊กเกอร์ติดรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
423 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
424 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
425 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
426 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
427 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างโรงบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
428 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานโยธาและงานสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
429 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
430 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหินเชื่อมซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  27  สิงหาคม 2563
431 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
432 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  27  สิงหาคม 2563
433 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูงต่ำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
434 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
435 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน) ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
436 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูงต่่ำ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
437 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
438 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  27  สิงหาคม 2563
439 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
440 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก  27  สิงหาคม 2563
441 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
442 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
443 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
444 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
445 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
446 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
447 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
448 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
449 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อเขต อบต.ลำพูน  27  สิงหาคม 2563
450 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
451 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
452 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านนา จำนวน 4 ห้อง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
453 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
454 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดบางภาวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
455 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ป้ายสามเหลี่ยนจราจร จำนวน 2 ป้าย  27  สิงหาคม 2563
456 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
457 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
458 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
459 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
460 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
461 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
462 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
463 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,180 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
464 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
465 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๘ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
466 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ่้านงานครัว-เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
467 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
468 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างเช่าสิ่งของ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
469 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบน้ำ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
470 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
471 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
472 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
473 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเปิดมือบิด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
474 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
475 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  27  สิงหาคม 2563
476 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล สำนักปลัด  27  สิงหาคม 2563
477 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
478 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
479 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
480 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
481 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
482 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
483 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
484 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
485 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2563
486 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อลิ้นชักแขวนแฟ้ม 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2563
487 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
488 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 30 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 19 วัน  26  สิงหาคม 2563
489 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
490 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
491 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
492 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
493 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนบ้านไร่ - คลองเนียง ซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
494 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 23 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
495 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ,เดินท่อน้ำทิ้ง, ตรวจเช็คระบบ และเติมน้ำยาทำความเย็น (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
496 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยาย DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
497 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
498 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
499 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
500 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
501 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 69 รายการ  26  สิงหาคม 2563
502 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
503 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
504 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
505 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
506 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
507 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
508 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6423 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
509 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
510 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อแบบสร้างภาพ (ดรัม) สำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI Xerox 305df จำนวน 1 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
511 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำระนอง - เกาะสอง (จัดทำทดแทนของเดิม) พร้อมสะพานปรับระดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
512 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
513 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
514 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และประตูทางเข้า ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
515 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
516 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อแบบสร้างภาพ (ดรัม)สำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI Xerox P265 dw หมายเลขครุภัณฑ์ 482-59-0012 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
517 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
518 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมล้อเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
519 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
520 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
521 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
522 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
523 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
524 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5  26  สิงหาคม 2563
525 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
526 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
527 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
528 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
529 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมหลังคาอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
530 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
531 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
532 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26  สิงหาคม 2563
533 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
534 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คัน  26  สิงหาคม 2563
535 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
536 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
537 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
538 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗ KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
539 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบแสตนเลสแรงดันสูง ๔ ใบพัด ขนาด ๕.๕ HP ๓ เฟส (๔.๐ KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
540 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายนายผล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
541 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ สป.416-58-0100 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
542 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
543 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕  26  สิงหาคม 2563
544 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
545 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6582 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
546 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนมืด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
547 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุอื่นๆ  26  สิงหาคม 2563
548 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการติดตั้งถังพักน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
549 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
550 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
551 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนมืด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
552 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
553 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจุฬาภรณ์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
554 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้น้ำบาดาล (กลุ่มบ้านออก) หมู่ที่ ๓ ถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
555 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
556 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26  สิงหาคม 2563
557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
558 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน - ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
559 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
560 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจุฬาภรณ์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้น้ำบาดาล (กลุ่มบ้านออก) หมู่ที่ ๓ ถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
563 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  26  สิงหาคม 2563
564 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  26  สิงหาคม 2563
565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  26  สิงหาคม 2563
566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑  26  สิงหาคม 2563
567 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3  26  สิงหาคม 2563
568 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่เรียง-คลองโพธิ์ หมู่ที่ 1  26  สิงหาคม 2563
569 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
570 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
571 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมเข้าเล่มสันปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
572 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
573 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่และยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
574 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุประกอบการทำอาซูรอ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
575 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
576 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
577 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
578 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
579 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
580 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมถนนตามหนังสือร้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
581 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
582 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
583 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อทรายกรองน้ำ คาร์บอน และแมงกานิส เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
584 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
585 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
586 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
587 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
588 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
589 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
590 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-ต้นสมอ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
591 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
592 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
593 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2493 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
594 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
595 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
596 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
597 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
598 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
599 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
600 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
601 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
602 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
603 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
604 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บน 7985 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
605 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
606 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายโครงการปลูกข้าวประจำตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
607 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
608 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สำหรับโครงการปลูกข้าวประจำตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
609 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
610 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
611 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช่าเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการปลูกข้าวประจำตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
612 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปั่นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
613 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
614 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.เทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
615 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
616 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
617 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
618 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
619 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
620 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
621 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
622 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
623 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
624 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
625 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
626 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
627 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
628 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
629 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
630 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าสวนสุขภาพ หนองหินหมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
631 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
632 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
633 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
634 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
635 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำตรายางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคูและตรายางรับหนังสือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ็านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
636 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุบหวาย 1 - ยุบหวาย 2 หมู่ที่ 3 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
637 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
638 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
639 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรังหรือหินผุ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายแพรกเหรียง - ควนหินส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวนลูกรังหรือหินผุ ขนาด ๐.๑๐-๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
640 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  26  สิงหาคม 2563
641 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
642 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
643 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  26  สิงหาคม 2563
644 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
645 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
646 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
647 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้าง/ส่วนประกอบของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
648 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
649 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
650 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2563
651 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
652 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
653 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง แก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
654 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
655 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
656 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
657 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
658 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2563
659 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร วัสดุสำนักงาน  26  สิงหาคม 2563
660 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
661 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
662 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
663 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
664 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
665 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
666 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
667 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก ขุดดินฝังท่อเมนบริเวณประปาบ้านห้วยคู พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
668 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อพัฒนาการสำหรับเด็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
669 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
670 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
671 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง และ ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
672 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆในการจัดงาน ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
673 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
674 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
675 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
676 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานฯ (ไวนิล) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
677 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
678 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
679 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
680 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  25  สิงหาคม 2563
681 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแยง หมู่ที่ ๑ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
682 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
683 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
684 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านควน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 14/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
685 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดลอกสระน้ำห้วยผาก หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี กว้าง 34 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 7 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
686 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 13 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
687 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
688 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
689 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
690 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
691 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
692 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
693 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
694 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) พร้อมวิธีการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
695 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายทุ่งขมิ้นเหนือ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
696 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
697 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
698 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างเสาธงชาติสูง 10.00 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
699 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ  25  สิงหาคม 2563
700 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  25  สิงหาคม 2563
701 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  25  สิงหาคม 2563
702 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  25  สิงหาคม 2563
703 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  25  สิงหาคม 2563
704 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  25  สิงหาคม 2563
705 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ  25  สิงหาคม 2563
706 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารเสริม (นม)  25  สิงหาคม 2563
707 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ  25  สิงหาคม 2563
708 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
709 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฎิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
710 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฎิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
711 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
712 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
713 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการป้องกันและควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
714 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สี) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
715 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
716 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25  สิงหาคม 2563
717 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายหลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว - ทรายขาวใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร ห  25  สิงหาคม 2563
718 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
719 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
720 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
721 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
722 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายทุ่งขมิ้นเหนือ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
723 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
724 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
725 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
726 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
727 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อปั๊มน้ำบาดาล ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V. (๑๔ ใบพัด) ท่อจ่าย ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
728 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
729 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
730 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำชุดคัดแยกขยะ ๕ ชุด ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
731 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
732 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้าง/จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  25  สิงหาคม 2563
733 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
734 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
735 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ  25  สิงหาคม 2563
736 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
737 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
738 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
739 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
740 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำดิบ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2554-0005 และเครื่องสูบน้ำดี หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
741 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุง/ต่อเติมห้องพัสดุ (ที่ทำการ อบต.) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
742 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่มโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
743 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาขุดลอกคลอกต้นเกตุ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
744 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
745 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
746 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
747 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
748 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
749 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม เซ็ตศูนย์ ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
750 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
751 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
752 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
753 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
754 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเพื่อดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองและทำความสะอาดภายในหอถังเก็บน้ำของระบบประปาบ้านโคกสระ หมูที่ 6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
755 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
756 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุๆฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
757 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
758 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
759 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
760 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
761 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
762 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
763 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อปั้มสูบสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
764 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
765 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
766 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
767 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
768 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
769 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
770 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
771 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
772 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
773 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
774 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
775 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
776 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำ บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดพ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานตลอด ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ - ๒ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
777 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
778 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
779 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (การทำกระเป๋าผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
780 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
781 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
782 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
783 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
784 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
785 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
786 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
787 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
788 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยน้ำโจน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
789 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดหาตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
790 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
791 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานสำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
792 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
793 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
794 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
795 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
796 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
797 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
798 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
799 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
800 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
801 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
802 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลปากทรง หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
803 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
804 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(น้ำหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
805 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
806 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียงพิง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2563
807 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
808 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2563
809 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีบ้านโดนพายุพัด (ดีเปรสชัน ชินลากู) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
810 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
811 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
812 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
813 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย ซอย 2 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
814 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ Ksc. จำนวน ๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
815 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
816 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
817 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
818 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
819 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมมอเตอร์ ประปาหมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
820 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บฉ - ๗๖๖๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
821 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
822 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตั้งตั้งผ้าม่านห้องทำงานกองช่างและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
823 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
824 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
825 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
826 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
827 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บร ๖๕๔ ราชบุรี จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
828 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ คัน เป็นเวลา ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
829 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
830 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
831 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต(คูไส้ไก่) จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
832 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
833 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
834 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
835 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
836 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
837 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
838 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
839 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
840 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
841 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมระบบประปาถังตกตะกอน กองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
842 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
843 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเทพื้นทางเดินรอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน , บริเวณทางลาดหน้าห้องน้ำสำหรับคนพิการ และคูระบายน้ำบริเวณห้องน้ำสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
844 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ  24  สิงหาคม 2563
845 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง 4185 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
846 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง -ซอยเจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ที่ชำรุดและดาดคอนกรีตปลายท่อ 2 ด้าน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
847 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยป้ารัตน์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
848 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
849 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
850 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
851 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
852 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
853 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
854 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
855 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
856 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
857 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  สิงหาคม 2563
858 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
859 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานและปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร รพ.สต.บ้านปลายน้ำจำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
860 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
861 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
862 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
863 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
864 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
865 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลโครงการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัชบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
866 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
867 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
868 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
869 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
870 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
871 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
872 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  สิงหาคม 2563
873 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างรถตู้ปรับอากาศตามโครงการอบรมผู้นำศาสนาและครูสอนศาสนา จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
874 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  สิงหาคม 2563
875 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
876 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
877 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา สะพาน คสล. ซอยทุ่งขมิ้น-บางตาเทียน หมู่ที่ 4  24  สิงหาคม 2563
878 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  24  สิงหาคม 2563
879 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบองอ หมู่ที่ 4 บ้านเมาะตาโก๊ะ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  24  สิงหาคม 2563
880 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  24  สิงหาคม 2563
881 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  สิงหาคม 2563
882 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  24  สิงหาคม 2563
883 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  24  สิงหาคม 2563
884 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  สิงหาคม 2563
885 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  สิงหาคม 2563
886 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านวัดเขียน-บ้านป่าสัก(ต่อคูระบายน้ำเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
887 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างพนังกั้นดินและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวจุดรวมน้ำ หมู่ 5  24  สิงหาคม 2563
888 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
889 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
890 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปั้มลมพร้อมมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
891 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มขุ่น และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
892 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
893 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 30 ถัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
894 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยาย DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
895 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
896 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยาย DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
897 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
898 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
899 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลี่ยงทางด่วน หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
900 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
901 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
902 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ พร้อมโครงเหล็ก ขนาด 80x120 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
903 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
904 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
905 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
906 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้ล๊อกเกอร์) 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
907 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกันฝน) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
908 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
909 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรังานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
910 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
911 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ในกิจการประปา จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
912 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้ขา C โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
913 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
914 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ  24  สิงหาคม 2563
915 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
916 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
917 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รกการอ่านตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
918 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
919 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ASUS (กองช่าง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
920 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
921 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
922 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการรักการอ่าน (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
923 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
924 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  24  สิงหาคม 2563
925 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
926 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
927 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
928 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
929 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหลังมัสยิดบ้านไร่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
930 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกว  24  สิงหาคม 2563
931 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถรถยนต์บรรทุกดีเซล 4 ประตู(สยามนิสสัน) หมายเลขทะเบียน กค 9417 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คสภาพรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
932 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
933 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างพันมอเตอร์ไหม้ (ประปาหมู๋ที่ ๑๘) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
934 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
935 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายสตง-พันวาล๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๐,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
936 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
937 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง พร้อมน้ำยางมะตอย จำนวน 6 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
938 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
939 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
940 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
941 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
942 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดลอกสระน้ำวัดปากด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลสะพลี มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,847 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
943 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
944 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
945 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรณ์การบริหารสวนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
946 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลข บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
947 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
948 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
949 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
950 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
951 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
952 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
953 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  24  สิงหาคม 2563
954 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  สิงหาคม 2563
955 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
956 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพร้าวพัฒนา ม.6 บ้านท่ามาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
957 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเหล็น ม.2 ปากบารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
958 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
959 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
960 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
961 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนสอนและวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
962 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
963 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
964 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
965 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตามเอกกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
966 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน ศพด.บ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
967 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2563
968 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  สิงหาคม 2563
969 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  สิงหาคม 2563
970 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ? 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านเมรัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
971 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น7535 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
972 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านคลองน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
973 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานขึ้น-ลงโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 43/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
974 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
975 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
976 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภท หมึกคอมพิวเตอร์สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
977 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
978 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
979 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
980 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อปั๊มสูบลม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
981 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
982 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
983 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาพหนะและขนส่ง ยางนอก,ใน จำนวน 6 เส้น ของรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
984 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
985 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านเราะห์ - ที่นา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
986 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
987 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
988 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.บางชนะ  21  สิงหาคม 2563
989 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
990 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมปะผุตัวถังรถขยะด้านซ้าย-ขวา พร้อมทำสีซ่อมปะผุถังเก็บน้ำเสียท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8813 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
991 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
992 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  สิงหาคม 2563
993 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  สิงหาคม 2563
994 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ศำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
995 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
996 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดรับแขก 1 ชุด  21  สิงหาคม 2563
997 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7  21  สิงหาคม 2563
998 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ  21  สิงหาคม 2563
999 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ)  21  สิงหาคม 2563
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  สิงหาคม 2563
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  สิงหาคม 2563
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  สิงหาคม 2563
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  สิงหาคม 2563
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  สิงหาคม 2563
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิดของหมู่ที่ ๓ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  สิงหาคม 2563
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกอบรมสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1017 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1018 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 8,000 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาขุดลอกคลองวังเคี้ยม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการติดตั้งระบบประปาซอยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ (ปูนซีเมนต์) สำหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 กิจกรรม การสร้างฝายต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์,เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายทะเบียนรถสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1026 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1028 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดทำป้ายแนะนำจุดให้บริการประชาชน(กรณีมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ) ของเทศบาลตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานขึ้น - ลงโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 43/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหอถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเพื่อใช้กิจกรรมกวนอาซูรอ (โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของศาสนาอิสลาม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1039 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1041 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างโรงบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1042 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเว้าหน้า จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1043 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1044 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม-489 ชุมพร จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1045 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1046 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1047 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียบ กข 5051 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1048 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1049 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1050 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บฉ 2200 พังงา หมายเลขครุภัณฑ์ 002-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1051 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1052 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1053 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1054 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1055 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๖๗๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1056 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1057 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางนอก ขอบ 16 นิ้ว รถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1058 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คูเลอร์น้ำดื่ม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1059 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 โครง (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1060 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1061 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1062 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1063 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1064 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 30 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) ในระดับก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด. บ้านโคกมะม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1067 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านควนนิยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1070 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างโรงบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  สิงหาคม 2563
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุ/อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมระบบประปา ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดลอกทางระบายน้ำสาธารณะ ซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1080 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๖๗๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๔๓๐๒ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1082 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0071 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคถนนสายทุ่งผักหวาน (ช่วงที่1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ รายการเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง 1 เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวโนภาส-ท่าเรือแกลง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  สิงหาคม 2563
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1092 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเว้าหน้า จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1093 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเว้าหน้า จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนระบบเจียร์ไฟวิน แผ่นคลัช หวีคลัชลูกปืนปลายเกียร์ ลูกปืนกดคลัช น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง กรองเครื่องและกรองโซล่า หมายเลขทะเบียน ผก-๔๗๗๐ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1095 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผ่นตรวจวัดสายตาพร้อมแผ่นปิดวัดสายตาอะคริลิคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี ปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  สิงหาคม 2563
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยต์ทะเบียน กข 5193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์  20  สิงหาคม 2563
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  สิงหาคม 2563
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารรางเลื่อน จำนวน ๑ ตู้) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำยาเคมีแห้งในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1115 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1116 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1120 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษา/ซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๑๓ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1121 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1122 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1123 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1125 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะไม้ยางพารานั่งพื้น แบบเหลี่ยมขาพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1127 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1128 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร  20  สิงหาคม 2563
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด  20  สิงหาคม 2563
1131 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1132 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1134 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1135 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1136 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1137 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1138 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวาสนา หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1139 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ  20  สิงหาคม 2563
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี เช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ สำหรับโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 100 ปี ตลาดเปาะมานิ (นะเมาะปริง) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดนัดมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารขอตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง จำนวน ๑,๒๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1142 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ - เขตนิคม หมู่ที่ 5 (บ้านนายฮวด-เขตหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี เช่าสนามฟุตบอล เดอะ ฟาตอนี สเตเดียม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด ๒๐x๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเตรียมสถานที่และตกแต่งเวทีการแสดง สำหรับโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 100 ปี ตลาดเปาะมานิ (นะเมาะปริง) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดนัดมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1153 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  20  สิงหาคม 2563
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี  20  สิงหาคม 2563
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ  20  สิงหาคม 2563
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลผดุงมาตร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ(รถทัวร์)ตามโครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี ในพื้นที่ตำบลผดุงมาตร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 7 บ้านโหลีะคล้า และหมู่ 4 บ้านโคกทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1159 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1161 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (๑ ชุด ประกอบด้วย วัคซีน ๑ โดส ,เหรียญ,บัตร,เข็ม,ไซริงค์) สำลี ๒ ถุง,แอลกอฮอล์ขวดใหญ่ ๕ ขวด ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1163 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1164 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1165 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกลมกรรโชกแรงในพื้นที่ตำบลท้องเนียน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕และ๖ จำนวน ๒๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1166 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ (ต่อเติม) คลองเจริญซอย 1 (จ่ายขาดสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลกิจกรรมกวนอาซูรอ (โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของศาสนาอิสลาม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1169 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1170 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมารถโดยสารพัดลม ขนาด 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - ถนนดอนมะกอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสม็ดแดง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กั้นห้องทำงานของหัวหน้าสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1178 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและรบบประปา ถนนสายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  สิงหาคม 2563
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมประกอบติดตั้ง รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๔๒๗๗ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1180 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้าสำหรับใช้บวชต้นจันทน์กะพ้อและเครื่องปัจจัยไทยธรรม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับรองรับอาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  20  สิงหาคม 2563
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง เข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน ๔ ชิ้น สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1184 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายทุ่งขมิ้นเหนือ หมู่ที่ 4  20  สิงหาคม 2563
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  สิงหาคม 2563
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโพเดี่ยม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1187 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมระบบประปาสายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  สิงหาคม 2563
1188 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมระบบประปาสายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  สิงหาคม 2563
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน ๒๒๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1190 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี ปีงบประมาณ2563 จำนวน 67รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถังขยะ ขนาด ๖๐ ลิตร ฝาครอบ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการจัดการและแก้ไขขยะมูลฝอยในชุมชน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน13 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากครบกำหนดตรวจสภาพรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๓๙ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1199 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์โดมและเก้าอี้พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ของ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1201 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 25 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1202 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี ปีงบประมาณ2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1203 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1204 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1205 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  สิงหาคม 2563
1207 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนว