ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านปลายควน ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
2 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายสิริวัฒน์ ใสหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
3 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
4 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
5 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหลังที่ทำการกำนัน) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
6 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ ตามปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้จากการจัดเก็บและขนถ่ายในเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
7 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถพยายบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
8 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ-3049 ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
10 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก ซอยกำนันถ่อง หมู่ที่ 1 บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
11 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
12 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อจัดซื้อฉากกั้นสำนักงาน เพื่อเป็นที่ทำงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
13 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
14 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
15 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (ดั๊ม) หมายเลขทะเบียน 81-5946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
16 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
17 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างปะยางเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
18 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านปลายควน ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
19 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบางดี หมู่ที่ 4 บ้านบางดี ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
20 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
22 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
23 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
24 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
25 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
26 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
27 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธจ 775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
28 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  29  พฤษภาคม 2563
29 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
30 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพันธ์ุพืชและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
31 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก ซอยกำนันถ่อง หมู่ที่ 1 บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
32 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
33 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
34 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
35 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
36 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
37 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
38 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด,เครื่องพ่นยาชนิดคันโยกสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
39 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 3 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
40 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
41 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเจลแอลกอฮอล์และเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
42 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
43 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
44 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
45 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(จัดซื้อไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
46 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
47 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
48 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
49 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
50 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
51 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลมซอยร่วมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
52 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
53 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำซอยหลังป้อม 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
54 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
55 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
56 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น วัสดุประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
57 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
58 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๑ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
59 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
60 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
61 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
62 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เย็น ขนาดความจุ 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
63 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
64 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
65 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายทศพร ช่วยเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
66 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อกระเบื้องลอนคู่ กรณีช่วยเหลือจากภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
67 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่น หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธ  29  พฤษภาคม 2563
68 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  29  พฤษภาคม 2563
69 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อปั้มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
70 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
71 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
72 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาวางท่อเมนประปา ขนาด 4 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 25 แรงม้า และเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิม ขนาด 3 นิ้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
73 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED แบบ Network สำหรับกระดาษ A 3 ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
74 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงอาคารห้องกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.รับร่อ(ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
75 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
76 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างการวางท่อระบายน้ำท่อลอดกลมสายซอยราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
77 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
78 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
79 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
80 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรช่วงปิดศพด.เพิ่มเติมครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
81 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มแบบใสชนิดก้อนสำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
82 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
83 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
84 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายโครงการและป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
85 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัติยราชนารี โด  29  พฤษภาคม 2563
86 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหมึก Toner HP 12A ใช้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
87 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
88 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณราย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
89 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 21 วัน เป็นจำนวนเงิน 5,880.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
90 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
91 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
92 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
93 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
94 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  29  พฤษภาคม 2563
95 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
96 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรอบมัสกัส ๒ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
97 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงฆ่าสัตว์ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
98 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเาริมเหล็ก ซอยเจ้าโส หมู่ที่ 1 บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
99 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
100 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
101 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  29  พฤษภาคม 2563
102 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับซี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
103 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบางดี หมู่ที่ 4 บ้านบางดี ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
104 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในเขา - เขาซุ้มหมู หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
105 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
106 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
107 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
108 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเาริมเหล็ก ซอยเจ้าโส หมู่ที่ 1 บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
109 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
110 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธรรมดี หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
111 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องมัลติมีเดีย จอรับภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
112 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
113 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
114 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
115 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
116 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  พฤษภาคม 2563
117 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  พฤษภาคม 2563
118 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า - ขุดหลัง JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
119 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
120 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
121 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  พฤษภาคม 2563
122 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
123 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
124 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
125 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
126 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
127 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
128 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
129 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียน 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
130 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
131 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
132 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
133 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
134 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ระดับ ซี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
135 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
136 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
137 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงถนนเกษตร-ประปา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
138 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างขุดลอกล้างคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
139 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
140 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
141 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
142 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) 2 เส้น 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
143 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
144 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น วัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
145 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
146 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
147 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP๓๐๕๕ SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
148 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
149 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
150 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
151 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
152 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้ปิดประกาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
153 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
154 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 223 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
155 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
156 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
157 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)  28  พฤษภาคม 2563
158 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
159 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
160 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
161 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
162 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
163 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างจอดเรือประมงพื้นบ้านวกตุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  พฤษภาคม 2563
164 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  พฤษภาคม 2563
165 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0652 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
166 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ HP 22 จำนวน 13 ตลับ และ HP 21 จำนวน 13 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
167 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
168 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ้าโส หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
169 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
170 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
171 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตก-หัวแหลม หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้  28  พฤษภาคม 2563
172 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0032 กองคลัง ส่วนงานแผนที่ภาษี อบต.ทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
173 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
175 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ เข็ม ไซริ่งค์ เหรียญ บัตร) จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
176 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
177 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  พฤษภาคม 2563
178 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
179 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
180 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึงที่ดินนางยุพา โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
181 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  พฤษภาคม 2563
182 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  พฤษภาคม 2563
183 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  28  พฤษภาคม 2563
184 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปั้มบาดาล  28  พฤษภาคม 2563
185 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรช่วงปิดศพด.เพิ่มเติมครั้งที่2  28  พฤษภาคม 2563
186 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  28  พฤษภาคม 2563
187 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  พฤษภาคม 2563
188 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
189 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
190 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
191 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
192 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่่ อบต.บางชนะ และภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
193 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  พฤษภาคม 2563
194 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
195 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
196 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึงที่ดินนางยุพา โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
197 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
198 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
199 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
200 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก พร้อมเปลี่ยนและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
201 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุก่อสร้าง  28  พฤษภาคม 2563
202 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแอร์อาคารศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
203 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมล้อแม็กซ์ รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๔ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
204 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 140 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
205 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร สำหรับใช้ทำความสะอาดที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
206 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
207 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
208 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๖ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ประกอบด้วย ล้อยางนอก , ล้อยางใน , ยางรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
209 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า หมู่ที่ ๖ (หน่วยบ้านใสใหญ่) จำนวน ๑ เครื่อง และขนาด ๕ แรงม้า หมู่ที่ ๒ (หน่วยวัดนาเมืองเพชร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
210 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0013, รหัสครุภัณฑ์420-49-0009 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
211 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำเว็บไซด์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
212 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องปั๊มบาดาล 1 เฟส ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ตัว และ Timmer จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
213 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ขนาด ๓/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
214 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 52 0009 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
215 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 16.63 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
216 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
217 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาราเซาะ หมู่ที่ 1 บ้านสวนนอก โดยวิธีคัดเลือก  28  พฤษภาคม 2563
218 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  พฤษภาคม 2563
219 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
220 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2563
221 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์บรรทุกดีเซล 6 ล้อ (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4287 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
222 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาวางท่อเมนประปา ขนาด 4 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 25 แรงม้า และเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิม ขนาด 3 นิ้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
223 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2563
224 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
225 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
226 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
227 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
228 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
229 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับซ่อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4287 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
230 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
231 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประจำสำนักงาน ทะเบียน กง 1455 นศ รหัสครุภัณฑ์ 001 52 001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
232 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
233 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
234 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
235 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างย้ายกล้องวงจรปิดและเปลี่ยนสถานที่การติดตั้งอุปกรณ์การบันทึกภาพทั้งระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
236 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
237 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
238 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
239 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
240 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางเกรียบ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
241 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
242 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
243 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L 565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
244 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
245 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
246 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
247 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
248 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
249 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2364 ชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
250 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
251 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาต่อเติมกั้นห้องหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
252 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
253 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างขุดลอกคลองเหล ช่วงหน้าฝายมีชีวิต หมู่ที่ ๔ บ้านช้างเชื่อ ตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
254 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
255 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
256 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน บว. ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
257 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายวิเชียร เหมมินทร์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
258 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
259 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
260 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
261 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
262 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
263 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
264 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
265 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
266 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
267 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกซอยร่วมพัฒนา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
268 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
269 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธ  27  พฤษภาคม 2563
270 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7001 สฎ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
271 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
272 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กข 4887 ระนอง จำนวน 4 เส้น รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
273 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
274 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
275 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 4277 ชุมพร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
276 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงภูมิทััศน์ท่าเทียบเรือหัวเรือหัวเทียน 3  27  พฤษภาคม 2563
277 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1  27  พฤษภาคม 2563
278 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2563
279 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2563
280 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
281 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
282 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3  27  พฤษภาคม 2563
283 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
284 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  27  พฤษภาคม 2563
285 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
286 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
287 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
288 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2563
289 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
290 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
291 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
292 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
293 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
294 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
295 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน อบต.สาย 6/7 (ข้างที่ดินนายแก้ว ช่วยการมาก ถึงหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
296 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2563
297 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินเรือ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่  27  พฤษภาคม 2563
298 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศ-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  27  พฤษภาคม 2563
299 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
300 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
301 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2  27  พฤษภาคม 2563
302 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
303 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2563
304 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเปลี่ยนแตรรถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
305 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
306 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
307 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ ม.1 บ้านหัวแหลมและม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
308 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  27  พฤษภาคม 2563
309 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  27  พฤษภาคม 2563
310 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อแผงโซล่าเซลล์  27  พฤษภาคม 2563
311 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
312 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
313 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-9384 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
314 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขที่เบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
315 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
316 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
317 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ harddisk ssd 120 (รหัสเครื่อง 416-54-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
318 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
319 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
320 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
321 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
322 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
323 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อข้าวสารสำหรับถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
324 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2563
325 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
326 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
327 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
328 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
329 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
330 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ระยะทาง 574 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
331 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างจัดจ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
332 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกรวยจราจรและท่อดูดน้ำตัวหนอน พร้อมวู้ดวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
333 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 3702 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
334 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
335 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
336 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
337 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
338 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
339 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำไฟหมุนฉุกเฉิน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
340 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
341 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
342 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กง พังงา 5789 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
343 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
344 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงอาคารตลาด (ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคา และห้องสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
345 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
346 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
347 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
348 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
349 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
350 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
351 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
352 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033 (โครงการ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
353 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
354 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
355 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
356 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703 (โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
357 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
358 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
359 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
360 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
361 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  26  พฤษภาคม 2563
362 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
363 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
364 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
365 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
366 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
367 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4011 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
368 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
369 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐ กิโลกัรม/ถุง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
370 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ 120A จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
371 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
372 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ ในกิจการประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
373 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
374 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเก็บขยะและขนขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
375 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
376 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเปลี่ยนกระบอกครัช รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
377 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
378 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการขยายไหล่ถนน (ตัดดินสองข้างทาง) สายบ้านช้างเชื่อ -นกฮูก ช่วงสวนกำนัน-สวนนายดำริ แจ่มฟุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
379 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ? 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
380 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
381 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านซอยบ้านนายสันติ-บ้านนายดี หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
382 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมระบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
383 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ประกาศที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
384 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุม กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
385 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสารส้ม (เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
386 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
387 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
388 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
389 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
390 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
391 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
392 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมเครนไฮดรอลิค ประจำรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
393 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
394 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
395 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างขยายระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยสุขาภิบาล 1/3 ( หลังวัดคอออม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
396 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงขุดลอกคลองวังปริง หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
397 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครสรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
398 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
399 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2563
400 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ-คลองท่าบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
401 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าและเก็บขยะทำความสะอาดสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
402 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
403 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
404 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
405 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
406 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
407 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
408 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
409 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
410 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
411 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
412 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
413 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 435-58-0027 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
414 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
415 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2563
416 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
417 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุขใจ-แก้วเจริญ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
418 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบเบรกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
419 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2563
420 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
421 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
422 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
423 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
424 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
425 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
426 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
427 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
428 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
429 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คระยะที่ 280,000 กม พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 7428 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
430 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตัดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ผ้าโอร่อนกันลมสีกากี NO.๓๓๑ พร้อมปักชื่อ-สกุล โค้งแขน และเครื่องหมาย อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
431 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
432 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 3702 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
433 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อนม (อาหารเสริมนมโรงเรียน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
434 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
435 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง-กองช่าง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
436 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
437 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
438 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
439 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
440 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
441 ซื้อซื้อครุภัณฑ์แบบสำรวจ(ล้อระยะแบบมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
442 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยก๋งเกี๋ยน หมู่ที่ ๔ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม  25  พฤษภาคม 2563
443 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
444 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบแอร์ของรถกู้ชีพ ทะเบียน นข-1083 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
445 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
446 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต 9950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
447 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
448 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญานดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
449 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
450 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
451 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
452 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
453 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2563
454 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
455 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
456 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
457 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อนม (อาหารเสริมนมโรงเรียน) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน  25  พฤษภาคม 2563
458 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2563
459 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2563
460 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2563
461 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
462 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
463 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - หารจีนเค้า ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
464 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
465 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
466 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
467 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2563
468 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
469 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
470 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
471 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายไทรห้อง-ควนพลอง หมู่ที่ 4 และถนนชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
472 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
473 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยอุดมทรัพย์ (โรงอวน ๘) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
474 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองหิน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
475 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหนองสำโรง (ถนนจำรัส) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
476 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
477 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
478 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2563
479 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน กองคลัง อบต.ทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
480 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7850 พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ 012-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
481 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโรงอวน ช่วงที่ ๓ (บ้านตาก๋อย) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
482 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
483 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ brother รุ่น DCP-L3551 CDW จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
484 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
485 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
486 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  25  พฤษภาคม 2563
487 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
488 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
489 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
490 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  25  พฤษภาคม 2563
491 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
492 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด เข็มและกรบอกฉีดยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
493 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
494 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
495 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 3702 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
496 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
497 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
498 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
499 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง 110 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
500 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุกเบิกถนนสายห้วยโขง - หนองเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
501 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อข้าวสารหอมมะลิ ถุงละ 5 กิโลกรัม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
502 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
503 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนแสงเลนส์เดียว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
504 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
505 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไข่ไก่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
506 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันพืชและถุงบรรจุของชนิดหูหิ้ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
507 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
508 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
509 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
510 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง โครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหลังที่ทำการกำนัน) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563  25  พฤษภาคม 2563
511 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2563
512 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  25  พฤษภาคม 2563
513 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 74016 สายหนองไส้ติ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,710 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
514 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
515 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
516 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
517 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหน้ากากพลาสติกใส จำนวน 300 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
518 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
519 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
520 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
521 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.74008 สายดอนรังแร้ง หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
522 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
523 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
524 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
525 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
526 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
527 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
528 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างขนขยะติดเชื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
529 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงระบบท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
530 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
531 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009 - ถนน คสล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
532 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
533 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
534 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
535 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ซื้อปลั๊กสามตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
536 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7946 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
538 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน - บ้านนางอารี หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
539 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
540 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
541 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเตาชำรุด หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
542 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
543 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนครู หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
544 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  22  พฤษภาคม 2563
545 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหราด หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
546 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
547 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
548 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดบ้านตีน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธี  22  พฤษภาคม 2563
549 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
550 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
551 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
552 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
553 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
554 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
555 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
556 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อนม ยู.เอช.ที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ CC. ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนในพื้นที่ ๓ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๐๙๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
557 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตกแต่งห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
558 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๑๒๗ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
559 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/18 (ซอยบ้านนางแจง ขวัญใจ) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
560 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทรายขาว นม ขนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
561 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อข้าวสารตราช้างคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
562 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดย  22  พฤษภาคม 2563
563 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
564 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
565 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
566 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
567 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง รถยนต์ประจำกองคลังหมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
568 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
569 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๔๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
570 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
571 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
572 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อบาดาล-นายสมบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
573 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
574 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
575 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  22  พฤษภาคม 2563
576 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
577 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  22  พฤษภาคม 2563
578 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
579 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
580 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ห้องประชุมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
581 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
582 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
583 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  22  พฤษภาคม 2563
584 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
585 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
586 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
587 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งประตูสแตนเลสทางเข้าออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
588 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการได้อย่างมีประสิทธภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
589 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
590 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
591 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
592 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
593 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านจีน หลังเกาะ) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
594 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างอาคารวางถังเก็บน้ำพร้อมเดินระบบท่อประปา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
595 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
596 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
597 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
598 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
599 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
600 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
601 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 13/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
602 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
603 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
604 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
605 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
606 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
607 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
608 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  พฤษภาคม 2563
609 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
610 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  พฤษภาคม 2563
611 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
612 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑,๘๕๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
613 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำผนังวอลเปเปอร์ห้องต่างๆของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
614 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านป้าสิน หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
615 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
616 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
617 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
618 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
619 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
620 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
621 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า ปลั๊กไฟพ่วง 5 ช่อง ขนาดความยาว 10 เมตร จำนวน1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
622 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
623 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
624 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
625 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
626 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
627 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
628 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
629 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
630 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
631 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
632 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
633 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด 25 แรงม้า ระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
634 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
635 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
636 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
637 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
638 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กค 2872 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 009-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
639 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
640 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
641 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
642 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
643 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
644 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาค่าแรงบริการวางบ่อพัก ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
645 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
646 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
647 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 7051 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
648 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
649 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
650 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
651 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
652 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
653 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  21  พฤษภาคม 2563
654 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7  21  พฤษภาคม 2563
655 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)  21  พฤษภาคม 2563
656 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง โครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21  พฤษภาคม 2563
657 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4  21  พฤษภาคม 2563
658 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง  21  พฤษภาคม 2563
659 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างอัดผงเคมีและน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
660 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
661 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวัน ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีพิเศษ (๒๕ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑๓ คน จำนวน ๒๖ วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
662 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
663 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
664 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
665 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถตู้กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 191 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
666 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
667 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้นห้อง PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
668 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปา ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
669 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุในการผลิตหน้ากากผ้า ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
670 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมพริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
671 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
672 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างประกอบอุปกรณ์ โครงการจัดหาตะแกรงใส่อุปกรณ์กีฬาแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
673 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
674 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
675 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
676 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
677 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.74008 สายดอนรังแร้ง หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
678 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 74016 สายหนองไส้ติ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,710 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
679 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
680 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
681 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
682 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
683 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
684 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
685 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
686 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างต่อเติมห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
687 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
688 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
689 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
690 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายทุ่งวัวแล่น ซอย 11 หมู่ที่ 8 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
691 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
692 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
693 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
694 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (จากซอยบ้านแบแม หมู่ที่ ๒ ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่่บ้าน หมู่ที่ ๔ รอยต่อเขต อบต.กระหวะ) ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
695 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายโคกกอตาเบาะ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
696 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
697 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
698 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
699 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
700 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
701 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2563
702 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
703 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถ่าน ๙ v. จำนวน ๗ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
704 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
705 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
706 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
707 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช็คระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนน้ำมัน แตรรถ พร้อมเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
708 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลกาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
709 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
710 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
711 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
712 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
713 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำนาและทำสวนของเกษตรกร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ดินขุดความลึกสุทธิ ๖ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2563
714 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้าย ยินดีต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
715 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  20  พฤษภาคม 2563
716 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
717 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
718 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด-สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
719 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
720 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
721 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
722 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
723 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
724 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
725 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด-สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
726 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
727 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
728 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
729 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  20  พฤษภาคม 2563
730 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ , ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  20  พฤษภาคม 2563
731 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  20  พฤษภาคม 2563
732 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาค่าแรงซ่อมถนน  20  พฤษภาคม 2563
733 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑  20  พฤษภาคม 2563
734 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ  20  พฤษภาคม 2563
735 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
736 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi รุ่น 3H โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
737 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
738 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
739 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 26,100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
740 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
741 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
742 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา รพ.สต.บ้านสัมปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
743 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่29/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
744 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 32/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
745 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
746 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบประปา ๕ HP ๒๒๐V จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
747 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
748 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
749 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงห้องน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
750 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
751 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเพื่อทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
752 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อย รหัสครุภัณฑ์ 068-57-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
753 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
754 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
755 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
756 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
757 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
758 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
759 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมายเลขทะเบียน กค ๗๐๗๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
760 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
761 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
762 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
763 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
764 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
765 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
766 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ลูก ขนาด 200 แอมป์ แบบหิ้ว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
767 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
768 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
769 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-๑๙)  20  พฤษภาคม 2563
770 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง  20  พฤษภาคม 2563
771 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจสภาพซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
772 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างประกอบอุปกรณ์ โครงการจัดหาตะแกรงใส่อุปกรณ์กีฬาแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
773 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
774 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
775 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าเต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
776 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าเต้นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
777 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
778 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๓ (สามแยกบ้านคุณชาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
779 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแอร์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
780 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
781 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
782 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายทุ่งคาน้อย ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
783 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
784 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TA 220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
785 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
786 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
787 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
788 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมประตูห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
789 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
790 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๕ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
791 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
792 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
793 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบบริเวณอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
794 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
795 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  20  พฤษภาคม 2563
796 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
797 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
798 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
799 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างประกอบอุปกรณ์ โครงการจัดหาตะแกรงใส่อุปกรณ์กีฬาแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
800 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480-62-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
801 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 009 สายริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  20  พฤษภาคม 2563
802 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
803 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาบริการ (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
804 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
805 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
806 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
807 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 74016 สายหนองไส้ติ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,710 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
808 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.74008 สายดอนรังแร้ง หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2563
809 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จัง  20  พฤษภาคม 2563
810 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง  20  พฤษภาคม 2563
811 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
812 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
813 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 (ตอน 1) หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
814 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
815 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาขุนพนม หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2563
816 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างถนน คสล.สายนายสมเดช ไร่ใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
817 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
818 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อกรวยจราจรสะท้อนแสง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
819 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อถ้งดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
820 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สบู่เหลวล้างมือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒ โหล) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
821 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญหนุน หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
822 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2563
823 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องเชื่อมท่อพีอี(แบบไฮดรอลิก) ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
824 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
825 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
826 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
827 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
828 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
829 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
830 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
831 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช็คระบบไฟและสวิทซ์ปิด-เปิด รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
832 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
833 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
834 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2563
835 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
836 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  19  พฤษภาคม 2563
837 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ๑๘๐๐๐ บีทียู)  19  พฤษภาคม 2563
838 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
839 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
840 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
841 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
842 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
843 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
844 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
845 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
846 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
847 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
848 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
849 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
850 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
851 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
852 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
853 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อสายส้ม (ขนาด 30 กก.) จำนวน 16 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
854 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลการทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
855 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
856 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
857 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือลังโต๊ะโซ๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19  พฤษภาคม 2563
858 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเนื่องมาจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
859 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
860 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
861 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และครอบครัวประชาชนผู้ด้อยโอกาส มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจ  19  พฤษภาคม 2563
862 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
863 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณถนนซอยหนานน้ำผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
864 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณถนนสายสุวรรณ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
865 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงผสมปุ๋ยเป็นโรงผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
866 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครืื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0017 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
867 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
868 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บธ 8338 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
869 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
870 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
871 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2563
872 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
873 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
874 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  19  พฤษภาคม 2563
875 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมป้ายซุ้มประตู อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
876 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งเงาะ ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
877 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
878 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
879 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2563
880 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
881 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องมือช่างไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
882 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้ง ณ โรงเรียนบ้านควนเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
883 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2563
884 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
885 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
886 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
887 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางขวัญใจ ประกอบทรัพย์) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
888 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายอัมพร ทัดแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
889 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
890 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงสระน้ำพรุบัวเพื่อกักเก็บน้ำ จำนวน 5 ชั่วโมง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
891 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งมาตรน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
892 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า (หน่วยใสใหญ่)  19  พฤษภาคม 2563
893 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ ขนาด 90 KVA VOLVO (TD 520 GE) หมายเลขครุภัณฑ์ 465-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
894 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
895 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
896 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำตรายางของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
897 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอสที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
898 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
899 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
900 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
901 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
902 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียน ป้ายไฟตัวอักษรแอลอีดีเฟล็กข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
903 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
904 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
905 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
906 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2563
907 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (พัดลมโครจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
908 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
909 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
910 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  19  พฤษภาคม 2563
911 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายมัสยิด-ท่าเรือบ้านเก่า ที่ กม. 0+470.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
912 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงหนองสองห้อง ฝั่งตะวันออก ตำบลราชสถิตย์ กว้่าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2563
913 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ สายท่าใต้ ที่ กม. 0+590.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
914 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
915 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
916 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2563
917 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
918 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
919 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.10-พระบรมราชินี ขนาด 2.6X5 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
920 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อนPrinter Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
921 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
922 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย จำนวน 19 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,153 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  18  พฤษภาคม 2563
923 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
924 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.พิเทน (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
925 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
926 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
927 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง กระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๓ หลัง  18  พฤษภาคม 2563
928 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
929 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ครั้งที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
930 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันและควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
931 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
932 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
933 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DR-261CL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
934 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
935 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
936 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปฟร.) จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
937 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
938 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
939 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมหัวพิมพ์และชุดระบบซับน้ำหมึก (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
940 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
941 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูหา-มะรอ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
942 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
943 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
944 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
945 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ค่าวัคซีนป้องกันโฌรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
946 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
947 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
948 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องงาย หมู่ที่ ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
949 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 (ขนาดบรรจุ 18 ลิตร) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
950 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
951 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดวื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
952 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพสุข-ซอยเอื้อเฟื้อ หมู่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
953 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูหา-มะรอ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
954 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
955 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 (ขนาดบรรจุ 18 ลิตร) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
956 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1  18  พฤษภาคม 2563
957 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 (ขนาดบรรจุ 18 ลิตร) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
958 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหา  18  พฤษภาคม 2563
959 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
960 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
961 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาระฆัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
962 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
963 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1  18  พฤษภาคม 2563
964 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพสุข-ซอยเอื้อเฟื้อ หมู่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
965 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ 4 ตำบลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  18  พฤษภาคม 2563
966 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  18  พฤษภาคม 2563
967 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  18  พฤษภาคม 2563
968 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
969 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
970 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
971 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1  18  พฤษภาคม 2563
972 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
973 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคลอรีนน้ำ ๑๐% (๒๕ กก./ถัง) พร้อมถัง จำนวน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
974 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
975 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
976 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านปกาคูช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด้กเล้กสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
977 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 7 แผ่น (งานสวัสดิ์การสังคม สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
978 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาขุดวางท่อประปาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
979 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
980 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปาหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
981 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยยางทอง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
982 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๓ (ซอยบ่อหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
983 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยน้ำทรัพย์ (ทางเข้าโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน) หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
984 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
985 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง อาหารเสริม(นม)ชนิดนมยูเอชที  18  พฤษภาคม 2563
986 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำหรับกองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
987 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี (ระบบแอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
988 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
989 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
990 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
991 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
992 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิล เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ. 1441 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
993 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
994 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
995 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
996 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
997 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
998 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องบริโภคและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
999 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1000 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1001 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563 (เดือน พ.ค และ มิ.ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1003 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1004 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ กศน.อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1005 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพันธ์ุพืชและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1007 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำโครงเหล็กสำหรับใส่ถังขยะเพื่อป้องกันถังขยะล้ม จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1008 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสมาร์ท ทีวี สำหรับงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ของ รพ.สต.บ้านสัมปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ (ตอนที่ ๒ ) ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายทบ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1013 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1014 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2563
1015 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1016 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับในงานรักษาความสงบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1017 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1018 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1019 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป ขนาดไม่ต่ำกว่า 2x2 เมตร จำนวน 1 ป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1020 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้ไม้ยางพารา โครงขาเหล็กกลม จำนวน 170 ชุด มาตรฐาน มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1021 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทรงกลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x150x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1022 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x120x75 เซนติเมตร จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1023 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเตียงนอนเหล็กพร้อมที่นอนขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1024 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชั้นห้องสมุด 3 ตอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 280x49x190 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1026 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1027 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1028 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค - บริโภค) เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1030 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโทรโข่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นศาลาโต๊ะศรีกายา หมู่ 7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1032 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1033 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะสีแดงชาร์ทไฟบ้าน ใช้ไฟ 220 V อุปกรณ์พร้อมที่ชาร์ท จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายซูโยด หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ,โรงเรียนบ้านเขาดินและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว ภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหาดกันเตียง หมู่ 5 บ้านคลองหิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1040 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริมนมของศพด.บ้านถ้ำโกบ,ศพด.บ้านเขาดินและศพด.บ้านห้วยน้ำแก้ว ภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา - ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนดอน - คลองมัด หมู่ที่ 11 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก เพื่อดำเนินการงานขุดขึ้นรูปถนน ถมไหล่ทางดินลูกรังตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1046 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดวื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2563
1051 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1052 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเสื้อกันฝน สีส้ม พร้อมแถบสะท้องแสง จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1053 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  พฤษภาคม 2563
1054 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเถรพริก ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  พฤษภาคม 2563
1055 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาไม้งามช่วงที่ 1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  พฤษภาคม 2563
1056 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า ซอย1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  พฤษภาคม 2563
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1058 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  พฤษภาคม 2563
1059 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้บรรจุถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1060 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู ถนนสายกิจบำรุง หมู่ที่ ๒,๓  15  พฤษภาคม 2563
1061 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ,โรงเรียนบ้านเขาดินและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว ภาคเรียนที่1/2563  15  พฤษภาคม 2563
1063 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1064 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1065 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1066 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1067 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  15  พฤษภาคม 2563
1069 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  15  พฤษภาคม 2563
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563  15  พฤษภาคม 2563
1071 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1072 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลีในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน  15  พฤษภาคม 2563
1074 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล.  15  พฤษภาคม 2563
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไข่ไก่ จำนวน 823 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1076 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีถนนสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  15  พฤษภาคม 2563
1078 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล.  15  พฤษภาคม 2563
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ อาหารเสริมนมของศพด.บ้านถ้ำโกบ,ศพด.บ้านเขาดินและศพด.บ้านห้วยน้ำแก้ว ภาคเรียนที่1/2563  15  พฤษภาคม 2563
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) น้ำดื่ม แบบขวด 823 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชือกฟางอ่อน จำนวน 12 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย  15  พฤษภาคม 2563
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียน 1/2563  15  พฤษภาคม 2563
1084 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1085 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยกงนาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับขอน-หาดส้มแป้น หม่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.ลาดยาง แอสฟัลติกส์และแคปซีลหมู่ที่2 (คลองเจริญซอย 4) (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  พฤษภาคม 2563
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  15  พฤษภาคม 2563
1092 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อข้าวสาร จำนวน 650 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1094 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายคุรภัณฑ์ 417-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 7 รายการ ข้าสาร,น้ำปลา,น้ำมัน,ปลากระป๋อง, ซอสปรุงรส,ถุงพลาสติก,สายยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1096 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ ๔  15  พฤษภาคม 2563
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการจัดหาตู้เก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไข่ไก่ จำนวน 650 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1106 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1107 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1108 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) (รอบ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1109 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไข่ไก่ เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) (รอบ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1110 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร เช่าเต็นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติหน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1111 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1112 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1113 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 15,624 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1114 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา เนื่องจากยางล้อหลังด้านขวาเส้นในรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1115 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานนาง (ซอยลุงชม) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1117 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4550 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และวาล์วปิดน้ำมันไฮดรอลิคเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1119 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1120 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างศาลาชมวิวเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและท่องเที่ยว หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1121 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1122 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1123 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1124 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกส์ซอยพรุใหญ่ หมู่ที่7 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  พฤษภาคม 2563
1126 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1127 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1128 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา เนื่องจากคลัตท์เสื่อมสถาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1130 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองหินแท่นตอนปลาย หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดหาพัสดุ (อาหารเสริม นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  15  พฤษภาคม 2563
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ภาคเรียนที่ 1/253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1/253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย และ ขุดลอกคลอง จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1146 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น แบบสองระบบ 2 หัว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1148 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ ซี 3-6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1154 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1155 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1156 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประชาพิทักษ์(ซอยข้างโรงพัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003  15  พฤษภาคม 2563
1158 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ สำหรับวันที่ี 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 และช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า - หาดคู ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนยางรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนยางเทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1172 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะไม้,ชุดโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1176 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 10 วัน เป็นจำนวนเงิน 7,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับนักเรียนก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 5 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้เริ่มส่งนม ยูเอชที ในวันที่ 18 พ.ค.2563 ถึง 30 มิ.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ(สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVIC-2019))ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหน้าดินถมบริเวณที่มีน้ำท่วมขังและปรับใช้พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 8 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันปิดภาคเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1189 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ-ไข่ไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1190 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเชื่อมเลียบคลองสูญกับถนนคลองสูญ - เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  พฤษภาคม 2563
1192 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  พฤษภาคม 2563
1193 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  พฤษภาคม 2563
1194 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดจ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ต้องควบคุมเพื่อสังเกตุอาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1197 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 858 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1198 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกล่องวางเอกสาร จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ทำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  พฤษภาคม 2563
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง