ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81 - 7375 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
2 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
4 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่ที่ ๘) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
5 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
6 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
8 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
9 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก (รายเดือน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
10 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในตำบลดอนตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
11 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
12 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
13 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
14 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ประจำไตรมาสที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
15 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
16 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
18 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกและหินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
20 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
21 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
22 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อว้ัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
24 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
25 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๗ (หน้าบ้านนายบุญธรรม ขาวสมบูรณ์ ถึง ที่ดินนายสมศักดิ์ ทองถึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
26 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ (ไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม2564)  30  ธันวาคม 2563
27 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
28 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
29 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวนนักเรียน 45 คน คนละ 20 คน วันละ 20 บาท เป็นเงิน 18,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
30 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
32 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
33 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียน-สามแยกวาสนา บ้านหัวมาด หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดร  30  ธันวาคม 2563
34 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋กบ้านราษฎร์พัฒนา ประจำไตรมาสที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้องประจำภาคเรียนที่ 2 ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
36 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ17-020 สายบ้านบางปู-ริมทะเล หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ธันวาคม 2563
37 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ธันวาคม 2563
38 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ธันวาคม 2563
39 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำเรือแพ (หมู่ 3) โครงการงานประเพณีลอยเรือแพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
40 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสันติ บ้านฝ่ายคลอง,บ้านเขานาง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป  30  ธันวาคม 2563
41 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำปฏิทิน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
42 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิต-วัดโสม บ้านเขานาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราค  30  ธันวาคม 2563
43 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน-ปลายกริม (ช่วงที่ ๑,๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ธันวาคม 2563
44 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ธันวาคม 2563
45 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ธันวาคม 2563
46 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้องประจำภาคเรียนที่ 2 ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
48 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-022 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ธันวาคม 2563
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
50 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำปฏิทิน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
51 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำปฏิทิน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย ม.๓,ม.๔,ม.๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
54 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
55 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
57 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  30  ธันวาคม 2563
58 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
59 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563  30  ธันวาคม 2563
60 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ  30  ธันวาคม 2563
61 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ธันวาคม 2563
62 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ธันวาคม 2563
63 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
64 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
65 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะนัง-บ้านผังปาล์ม ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  30  ธันวาคม 2563
66 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมหูฝายเก็บกักน้ำบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
67 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
68 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
69 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตลาดนัดนายชอบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
70 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
71 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
72 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
73 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อติดตั้งบริเวณบ่อขยะและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
74 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
75 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการชับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
76 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ่าแถว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
77 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
78 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
79 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาบุส หมู่ที่ 3 บ้านริแง ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อ  30  ธันวาคม 2563
80 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ธันวาคม 2563
81 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
82 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
83 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
84 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ประดับที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเพื่อเป็นจุดเช็คอินบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
85 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
86 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
87 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเหมาบริการบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2563
88 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก ประจำปีการศึกษา 2564  30  ธันวาคม 2563
89 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4360 พังงา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
90 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประปา (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
91 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถแบคโฮขุดฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
92 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถแม็คโคดำเนินงาน กวาดตกแต่งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
93 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขพัสดุ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
94 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ หลัง สำหรับใช้ในโครงการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
95 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
96 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
97 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
98 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
99 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
100 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
101 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
102 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
103 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อลังพลาสติก จำนวน 30 ใบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
104 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
105 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานแผนและวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
106 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ธันวาคม 2563
107 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
108 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
109 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
110 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ธันวาคม 2563
111 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา(ท่อ PE) จำนวน 3 จุด และ ขุดทางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
112 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
113 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
114 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
115 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ธันวาคม 2563
116 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ธันวาคม 2563
117 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
118 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้านม่วงทวน เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
119 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
120 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
121 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
122 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
123 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลังเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
124 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
125 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
126 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกยางในรถฟาร์มแทรคเตอร์หมายเลขทะเบียน ตค 1868 ชุมพร สังกัดกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
127 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์และไฟส่องสว่างตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
128 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
129 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
130 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
131 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
132 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
133 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
134 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
135 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
136 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งขุนหลวงนิมิต เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
137 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
138 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
139 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0103 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
140 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนสายน้ำตกลาดเตย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,818 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,908 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ธันวาคม 2563
141 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
142 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
143 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
144 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
145 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
146 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
147 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
148 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
149 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
150 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
151 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ธันวาคม 2563
152 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน(ปฏิทิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
153 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
154 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
155 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
156 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลเขาดิน หมู่ที่ 1 - 9 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
157 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยดอนกลาง 3 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
158 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
159 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
160 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
161 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าไฮเกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
162 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
163 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
164 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง)  29  ธันวาคม 2563
165 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2 /2563 (เฉพาะวันเปิดการเรียนการสอน) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
166 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๐ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
167 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
168 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ด้านการดำรงชีพ ประเภทถุงยังชีพสำหรับผู้ประสพภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ตำบลผดุงมาตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
169 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
170 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
171 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ธันวาคม 2563
172 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
173 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินแอนไฮไลท์ในตำบลน้ำพุ จำนวน ๕ สาย หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
175 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ถนนลาดยางสายดอนหว้า - เขาล้าน กม.๐+๐๐ ถึง กม.๒+๗๐๐  29  ธันวาคม 2563
176 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  29  ธันวาคม 2563
177 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
178 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
179 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
180 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
181 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
182 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยมั่งคั่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
183 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยไร่ออก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
184 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมป้ายจราจรสามเหลี่ยม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
185 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
186 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยสระน้ำใส หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
187 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยหินลาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
188 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
189 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (คันหมายเลขทะเบียน กข 1421 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2563
190 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับเกลี่ยถนน จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
191 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
192 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า เทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
193 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
194 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
195 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (Brother) รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
196 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
197 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
198 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน นข 6107 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
199 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
200 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
201 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
202 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
203 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กล 9294 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
204 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
205 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7 วัน อันตรายเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
206 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
207 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือ (ไป-กลับ) โครงการโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
208 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างต่ออายุเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
209 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
210 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
211 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
212 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาทิน หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอี  28  ธันวาคม 2563
213 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำดอกไม้แห้ง ในงานพิธีต่างๆ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
214 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยแยกป่ายาง หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร เกรดถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม  28  ธันวาคม 2563
215 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
216 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง งานปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
217 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
218 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
219 ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง (ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) เพื่อแจกจ่ายเป็นถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางค้อม จำนวน ๑,๙๘๘ ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลยางค้อม ผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
220 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง 4185 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
221 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2564 พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ป้้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
222 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
223 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๒ หลัง ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
224 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
225 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๙ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายฉลวย แย้มสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
226 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๖ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายสมเพียร กลีบสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
227 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำปฏิทิน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
228 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
229 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
230 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
231 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
232 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
233 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
234 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
235 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
236 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ๒ หลัง พร้อมโต๊ะ ๔ ตัว เก้าอี้ ๑๐ ตัว (โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จุดบ้านท่าจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
237 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการเช่าเต้นทื๒ หลัง พร้อมโต๊ะ ๔ ตัว เก้าอี้ ๑๐ ตัว โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จุดบ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
238 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง บจ 1504 อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
239 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดสถานที่ตามโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
240 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
241 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปั้มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
242 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขุดลอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำขังในชุมชน ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
243 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
244 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (Brother) รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
245 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
246 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
247 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
248 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง ๑๔๕๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
249 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
250 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 450 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
251 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
252 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
253 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
254 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
255 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๒๑,๐๑๔ กิโลเมตร) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
256 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ (ป้ายประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
257 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา(บริเวณบ้านโคกทรายใต้-ในควน ร้านค้านายเฉลิมพล กัมมารกูล) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
258 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
259 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเกษตรกรปลอดโรค ตามโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
260 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
261 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
262 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจา  28  ธันวาคม 2563
263 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
264 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
265 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  28  ธันวาคม 2563
266 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารกลางวัน  28  ธันวาคม 2563
267 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน 80-3629 ระนอง (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
268 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป  28  ธันวาคม 2563
269 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
270 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยุทธศาสตร์ ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร) ตามแบ  28  ธันวาคม 2563
271 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
272 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.มะรุ่ย จำนวน ๓ รายการ (๑)งานก่อสร้างคูระบายน้ำ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๐๐ ม. (๒) งานต่อเติมกันสาด จำนวน ๔ จุด (๓) งานเทพื้นคอนกรีต รอบอาคาร ศพด. พื้นที่ ๒๕๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ร  28  ธันวาคม 2563
273 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยในอ่าว (อ่าวเขา) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
274 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
275 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์และบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
276 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่้อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่น โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งวัวแล่น ซอย 5 หมู่ที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีปร  28  ธันวาคม 2563
277 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม 2563
278 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
279 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป  28  ธันวาคม 2563
280 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
281 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  28  ธันวาคม 2563
282 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ  28  ธันวาคม 2563
283 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
284 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน-ปลายกริม (ช่วงที่ ๑,๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  28  ธันวาคม 2563
285 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม 2563
286 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่2/2563  28  ธันวาคม 2563
287 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
288 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
289 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
290 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
291 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม 2563
292 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
293 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
294 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  28  ธันวาคม 2563
295 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
296 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-56-0027 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
297 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม 2563
298 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายศุภวัลย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
299 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม 2563
300 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน ๓ ชุด หมู่ที่ ๒ (จำนวน ๑ ชุด) หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๒ ชุด) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
301 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
302 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสระน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
303 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้จัดซุ้มถ่ายรูปสำหรับบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
304 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
305 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๕๗๙๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
306 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
307 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม 2563
308 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหน้าจอแบบทัชสกรีน (สักนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
309 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
310 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
311 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
312 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายแม่แตงอ่อน ถึงสระน้ำวัดใหม่นครบาล หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม 2563
313 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
314 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
315 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย สำหรับโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
316 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
317 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
318 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่้อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่น โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งวัวแล่น ซอย 5 หมู่ที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีปร  28  ธันวาคม 2563
319 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
320 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
321 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
322 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
323 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม 2563
324 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
325 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.มะรุ่ย จำนวน ๓ รายการ (๑)งานก่อสร้างคูระบายน้ำ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๐๐ ม. (๒) งานต่อเติมกันสาด จำนวน ๔ จุด (๓) งานเทพื้นคอนกรีต รอบอาคาร ศพด. พื้นที่ ๒๕๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ร  28  ธันวาคม 2563
326 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
327 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
328 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรุทกขยะทะเบียน 80-5212 รน.(สไลด์กั้นขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
329 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
330 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
331 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2563
332 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำแก้ว-สวนเหนือ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม 2563
333 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2563
334 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายรณรงค์ (ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
335 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ด้วยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
336 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (โครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
337 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
338 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์บริเวณจุดเสี่ยงสี่แยกท้ายพรุ-ทรายขาวใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
339 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
340 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก (สายจูอิง) หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
341 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาอบต.และขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
342 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  ธันวาคม 2563
343 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  ธันวาคม 2563
344 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยโคกเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
345 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จัดซื้อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่2/2563  25  ธันวาคม 2563
346 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
347 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อขนมและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
348 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  ธันวาคม 2563
349 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
350 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก (สายกาเสาะ) หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
351 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
352 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
353 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก(สายหลังอบต.) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
354 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
355 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
356 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาบริเวณถนนสายศิลาทอง ทางขึ้นฝ่ายหัวยหิน  25  ธันวาคม 2563
357 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก (สายกูโบร์) หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
358 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
359 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
360 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
361 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
362 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำนักงาน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
363 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
364 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
365 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
366 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๐๔๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
367 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
368 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
369 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังคูระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายแผน) หมู่ที่ ๑ (บ้านหนองปลิง) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
370 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
371 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ และพัดลม สำหรับใช้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยโครงการจัดขึ้นวันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564 ณ บริเวณถ้ำน้ำเย็น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
372 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
373 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
374 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
375 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
376 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
377 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
378 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
379 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
380 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
381 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
382 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
383 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
384 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขุนหลวงนิมิต เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
385 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านม่วงทวน เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
386 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
387 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
388 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
389 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
390 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายศูนย์เด็กเล็ก - กอตง หมู่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
391 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาล้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 572 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
392 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
393 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
394 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
395 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
396 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
397 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
398 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ ๖ ตำบลทรายขาว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
399 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (บ้านคลองเรือ) เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
400 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
401 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี วัสดุก่อสร้างตามโครงการป้องกันและแแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำดำ  25  ธันวาคม 2563
402 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการ เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
403 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมกรอบไม้ ขนาด 0.601.00 เมตร จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
404 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
405 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
406 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
407 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
408 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
409 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
410 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลังหมายเลข 416-51-009 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
411 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  25  ธันวาคม 2563
412 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยเต่าถ่านศรีผ่อง หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
413 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง สำหรับโครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
414 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
415 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์, รถบด) ซ่อมแซมถนนในตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
416 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
417 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  ธันวาคม 2563
418 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
419 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  ธันวาคม 2563
420 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
421 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบอนดำ หมู่ที่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
422 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
423 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลบ.ม. หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,680 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
424 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมรัย องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
425 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
426 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
427 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 10 ป้าย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
428 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
429 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
430 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ  25  ธันวาคม 2563
431 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
432 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
433 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา เช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ตกแต่งให้สวยงาม พร้อมพัดลม และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โต๊ะจำนวน 10 ตัว เก้าอี จำนวนอ 50 ตัว เพื่อเป็นจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
434 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  ธันวาคม 2563
435 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง เช่าหลอดไฟ บริเวณเต็นท์และริมถนน ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒ รายการ ๔๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
436 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  ธันวาคม 2563
437 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้างติดตั้งท่อจ่ายน้ำประปาระบบประปาหมู่บ้าน(จุดบ้านห้วยไม้ไผ่) หมู่ที่2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
438 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ซอยมัสยิด หมู่ที่3 และซอยย่าเอียด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
439 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องดื่มสำเร็จรูปและแก้วกาแฟกระดาษโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
440 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
441 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
442 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
443 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อน้ำและเครื่องดื่มพร้อมวัสดุการบริการ บริการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
444 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
445 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  ธันวาคม 2563
446 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
447 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๗๗๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
448 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
449 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
450 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
451 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ สำหรับโครงการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
452 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บรายและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
453 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
454 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่แวะพัก สำหรับโครงการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
455 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
456 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดบริการ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
457 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2563
458 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
459 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
460 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
461 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
462 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  ธันวาคม 2563
463 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  ธันวาคม 2563
464 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
465 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ9079 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
466 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 483-58-0017 และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
467 จ้างจัดทำป้ายอะคลิลิคใสช่องสอด ผังโครงสร้างบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
468 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563- 4 มกราคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
469 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
470 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  ธันวาคม 2563
471 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  ธันวาคม 2563
472 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับจัดเก็บฎีกา เอกสารต่างๆ และสำหรับปริ้นเลขครุภัณฑ์ เอกสารอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
473 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
474 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  ธันวาคม 2563
475 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
476 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
477 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
478 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
479 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
480 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
481 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
482 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
483 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิลซ่อมแซมประตูซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
484 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ซอยอาจหาญ หมู่ที่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
485 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยมิตซู ( สุดซอย ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
486 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
487 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
488 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ใน - พุสำโหรง หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
489 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์การแข่งขัน ถ้วยรางวัล และค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำสนาม เพื่อใช้ในโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
490 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตลอดการแข่งขัน โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
491 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย  24  ธันวาคม 2563
492 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บรายและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
493 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
494 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
495 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
496 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
497 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 8 บ้านในไร่แลหลังคาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
498 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
499 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธารณะพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
500 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.74011 สายกลางนา-เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi  24  ธันวาคม 2563
501 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยพัฒน์จันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
502 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,000 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลปาล์มพัฒนา หน่วยงาน หรือส่วนราชการและประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
503 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง และวัสดุและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
504 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบของระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
505 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
506 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
507 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
508 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
509 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำประกันภัยชั้น ๑ คราวละ ๑ ปี หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๙๙ ชุมพร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
510 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  24  ธันวาคม 2563
511 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
512 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๒-๐๐๐๑ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
513 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9097 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
514 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อจุดบริการประชาชนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
515 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
516 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป  24  ธันวาคม 2563
517 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป  24  ธันวาคม 2563
518 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๗๗๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
519 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
520 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
521 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1  24  ธันวาคม 2563
522 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563  24  ธันวาคม 2563
523 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบประกอบด้วย โครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน  24  ธันวาคม 2563
524 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน  24  ธันวาคม 2563
525 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
526 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
527 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณหมู่ ๒ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
528 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด  24  ธันวาคม 2563
529 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
530 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างิเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 1บ้านกำนันนิยม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
531 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
532 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวยจราจร จำนวน 12 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
533 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2  24  ธันวาคม 2563
534 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3  24  ธันวาคม 2563
535 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4  24  ธันวาคม 2563
536 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 5 บ้านในไร่และหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
537 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๗๗๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
538 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กุญแจ) จำนวน ๕ ตัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
539 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ แบบเปลนเลขที่ ๕๓๓๖/๓๒ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
540 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง)  24  ธันวาคม 2563
541 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
542 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร จ้างปูกระเบี้ยงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
543 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ แบบแปลนเลขที่ ๕๓๓๖/๓๒ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
544 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
545 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอื่น แผงกั้นจราจร จำนวน 6 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
546 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
547 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
548 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยท่านุ่น - ควนแค หมู่ที่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
549 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
550 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
551 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
552 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
553 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข กจ 4534 พัทุลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
554 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยางมะตอยแบบสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
555 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำสาธารณะอาคารหลบภัย หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
556 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน ๗๙๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
557 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
558 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
559 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3852 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
560 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนก ๘๐๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
561 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
562 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
563 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0061 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0037 ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลวังไผ่ เครื่องฯไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
564 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
565 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
566 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
567 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
568 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
569 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
570 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข บง.5091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
571 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ บ้านกงตาก(บริเวณชุมชนหน้าตลาดกงตาก) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
572 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
573 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๑๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
574 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
575 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
576 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2563
577 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
578 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จัดจ้างทำป้ายโครงการจัดระเบียบสองข้างถนนและชายหาดสาธารณะ ตำบลศาลาด่าน จำนวน 16 ป้าย  23  ธันวาคม 2563
579 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเพื่อติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
580 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
581 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
582 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
583 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
584 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเพื่อดำเนินการจ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 5 ชั่วโมง ในการขุดหาท่อเมนระบบประปาบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
585 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนร่วมใจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
586 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมประตูเหล็ก จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
587 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ?สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม? ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
588 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
589 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก  23  ธันวาคม 2563
590 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
591 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำวารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
592 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน 6 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
593 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
594 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คอื่นๆ รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
595 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (6 ล้อ) หมายเลขทะเบียน 80-3629 ระนอง จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
596 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  ธันวาคม 2563
597 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการก่อสร้างห้องสุขา หมู่ที่ 4 (หลังที่ทำการ อบต.สายทอง) จำนวน 5 ห้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
598 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
599 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
600 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมประตูเหล็กและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก  23  ธันวาคม 2563
601 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
602 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารว่างพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
603 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
604 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้ายทะเบียน 80-2816 รน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
605 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
606 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  ธันวาคม 2563
607 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
608 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
609 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
610 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต ) จำนวน ๒ ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
611 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ทำป้ายไวนิล ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2564 ขนาด 2.0X4.0 เมตร จำนวน 4 ป้าย  23  ธันวาคม 2563
612 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันไตรมาสที่2 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
613 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
614 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะ (กล้องบันทึกหน้า/หลัง เละเครื่องเล่นดีวีดี) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
615 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปาภูเขาถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
616 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย แยก ๔/๔ (ซอย ๑ ) (แยกถนน อบต.สาย ๔/๔ (ซอย ๑ ) ถึงที่ดินนายสมเกียรติ์ โตมอญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
617 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ปน.ถ. 98 - 012 สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  23  ธันวาคม 2563
618 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือขนส่งอาหารเสริม (นม) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
619 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือขนส่งอาหารเสริม (นม) หมู่ที่ 1-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
620 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างเช่า เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟ จำนวน 2 หลัง ตามโครงการตั้งศูนย์บริการอำนวยความสะดวก บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
621 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตะปาน  23  ธันวาคม 2563
622 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
623 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขัเลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
624 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
625 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
626 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าติง - คลองวังกล้วย (เชื่อมต่อ อ.ทุ่งหว้า) หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
627 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายสะพานสำนัก หมู่ที่ 4 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
628 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
629 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณกล้องวงจรปิด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๐๔๖๐๑๒๐๐๐๐๗๙ ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
630 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอ  23  ธันวาคม 2563
631 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน บธ ๙๓๖๒ ตรัง เข้ารับการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
632 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
633 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๔ ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
634 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
635 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย ๙๙ - แหลมกรวด หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
636 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน  23  ธันวาคม 2563
637 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟหมุนสีแดง กรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
638 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
639 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช่า บริการ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดงานและจัดเตรียมสถานที่ จัดกิจกรรมทดสอบทักษะทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
640 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำคู่มือเพื่อใช้ในการสัมมนาโครงการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
641 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
642 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
643 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
644 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
645 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
646 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
647 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-0732 ชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
648 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณธ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
649 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
650 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
651 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
652 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
653 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อสายยางอ่อน ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
654 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
655 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 6992 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
656 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
657 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการคนสวน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
658 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
659 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างทำผ้าเต็นท์ทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
660 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจจำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
661 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
662 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
663 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวััสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
664 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำปฏิทินปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
665 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาพนักงานพ่นหมอกควัน (ฉีดพ่นโรงเรียนบ้านท่าสนุกก่อนเปิดภาคเรียนและพื้นที่โดยรอบระยะห่าง ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ ครั้ง) ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุม กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
666 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างซ่อมบำรุงระบบไฮโดรลิกชุดบีบอัดขยะและคายขยะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
667 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง ถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3  23  ธันวาคม 2563
668 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟหมุนสีแดง กรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
669 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  ธันวาคม 2563
670 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาพนักงานพ่นหมอกควันตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุม กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
671 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  ธันวาคม 2563
672 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
673 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕  23  ธันวาคม 2563
674 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
675 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุคอมพิวเตอร์  23  ธันวาคม 2563
676 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร  23  ธันวาคม 2563
677 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้นตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
678 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2563
679 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ ตอน 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
680 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
681 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริง-จ่ากอง(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  22  ธันวาคม 2563
682 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
683 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แก่รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยจัดทำคราวละ ๑ ปี จำนวน ๒๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
684 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
685 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ธันวาคม 2563
686 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
687 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ TONER-ORI BROTHER TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
688 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
689 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบผลิตน้ำประปา - ระบบจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
690 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
691 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 90 ลบ.ม. โครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยถนนสายควนโต๊ะมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
692 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
693 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
694 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุ(มีดกรีดยางพารา) จำนวน 40 เล่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
695 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
696 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
697 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
698 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ไวนิล) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
699 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
700 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
701 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
702 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุ(หินลับมีดกรีดยางพารา) ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
703 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
704 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
705 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
706 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
707 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
708 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล และโปสเตอร์ ใช้สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นจัดงานเมาลิดตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
709 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการบริการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
710 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
711 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยสามัคคีและซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ฺธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
712 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๕dw (ภัณฑ์หมายเลข ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
713 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนซอยนายขำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
714 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
715 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านส้านทอง-สะพานสูง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
716 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
717 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อุชุดกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฦาฟุตบอลประเพณี และกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
718 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกมะขามหมู่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
719 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
720 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
721 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ ศูนย์) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
722 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
723 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ชาวนราธิวาส พร้อมใจ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ไม่ตระหนก ขอให้ตระหนัก ขนาด 2 X 3 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
724 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แก่รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยจัดทำคราวละ ๑ ปี จำนวน ๒๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
725 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องวัดระยะทาง วัดมุม หรือวัดความสูงโดยเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
726 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
727 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถกระบะไทรทัน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
728 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 250 ลบ.ม. โครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยไทรและสายคลองลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
729 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
730 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
731 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
732 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศติดผนัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
733 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
734 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1,110 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
735 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
736 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ของส่วนการคลัง (รหัส 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
737 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
738 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอยตอนบน-อาจารย์เอ ตอน 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
739 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
740 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
741 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตลาดเชื่อมถนนห้วยน้ำตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
742 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการชุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านหารเทาออก หมู่่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
743 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุอลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านทะเลเหมียงนอก-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
744 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
745 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
746 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
747 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหว้าน - พรุละหมาด หมู่ที่ ๒ (ตอน ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
748 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน ๖ ชุด ชุดละ ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
749 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน - เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๕ (ตอน ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
750 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยนาข้าว 2 หมู่ที่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
751 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
752 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
753 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยรอบมัสกัร ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
754 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง  22  ธันวาคม 2563
755 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งคอก - ปลายคลอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
756 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นตาล หมู่ที่ ๓  22  ธันวาคม 2563
757 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายหารเทาออก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
758 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
759 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบุตรฤทธิ์ 2 หมู่ที่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
760 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาใส่ปุ๋ยพร้อมแตกแต่งหลุมต้นทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
761 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
762 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563  22  ธันวาคม 2563
763 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแอสฟัลท์และน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
764 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
765 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
766 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยน้ำแก้ว - สวนเหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
767 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
768 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง - เครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0077 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
769 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
770 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - คลองด้วน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
771 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
772 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนา - ควนหินพุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
773 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
774 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
775 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
776 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
777 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังขยะทรงกลมขนาด 200 ลิตร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
778 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
779 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
780 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
781 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
782 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
783 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
784 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0076 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
785 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ธันวาคม 2563
786 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ธันวาคม 2563
787 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
788 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
789 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา เนื่องจากเครื่องยนต์ชำรุดและมีเสียงดัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
790 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ตั้งถังขยะภายในเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
791 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
792 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ. 6-0001 สายถนนสุขาภิบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ธันวาคม 2563
793 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด  22  ธันวาคม 2563
794 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ธันวาคม 2563
795 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนน คสล.สายโคกเนียน-ม่วงสูง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
796 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน ของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
797 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ธันวาคม 2563
798 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ. 6-0001 สายถนนสุขาภิบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ธันวาคม 2563
799 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง  22  ธันวาคม 2563
800 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ธันวาคม 2563
801 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ธันวาคม 2563
802 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
803 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ๑๘๕๘ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
804 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ในการเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและอื่นๆ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ทุ่งคา คัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
805 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๖๐x๓๐๐ cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2563
806 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
807 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
808 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง  21  ธันวาคม 2563
809 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
810 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 7225 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
811 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น TK-7109 จำนวน 1 กล่อง  21  ธันวาคม 2563
812 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21  ธันวาคม 2563
813 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถ้วยรางวัลในการแข่งขัน จำนวน 9 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ทุ่งคา คัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
814 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้าย จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ทุ่งคา คัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
815 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother HL-3170 CDW กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
816 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
817 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
818 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาติดตั้งสายโทรศัพท์ ภายในและภายนอก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
819 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาพาหนะรับส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
820 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ทุ่งคา คัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
821 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๕dw (ภัณฑ์หมายเลข ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
822 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้เพื่อใช้ในการดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ทุ่งคา คัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
823 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
824 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำห้วยนานางเสาร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
825 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
826 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
827 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบานเปิด-ปิดประตูน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว จำนวน 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
828 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. ๗๔-๐๐๙ สายบ้านไซนะ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ สามแยกสาฆอ - หมู่ที่ ๓ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
829 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
830 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กม 3671 สฎ  21  ธันวาคม 2563
831 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนจั่นเสือ หมู่ที่ 11 ตำบลสะพลี กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
832 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กม 3671 สฎ  21  ธันวาคม 2563
833 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
834 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
835 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
836 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
837 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เป็นถนนหินผุ ซอยยุทธศาสตร์ ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
838 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
839 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
840 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำห้วยหัวถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
841 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
842 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
843 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
844 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุเพืื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 14 รายการ  21  ธันวาคม 2563
845 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง และเครื่องมือทางการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
846 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
847 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
848 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคล (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บธ 5759 กบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
849 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
850 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
851 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21  ธันวาคม 2563
852 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
853 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21  ธันวาคม 2563
854 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  21  ธันวาคม 2563
855 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  21  ธันวาคม 2563
856 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
857 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายสุเมธ รัฐกาล ข้างบ้านผู้ใหญ่วร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
858 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนจั่นเสือ หมู่ที่ 11 ตำบลสะพลี กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
859 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยรอบมัสกัร ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
860 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
861 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยคลองใหญ่ - คลองยาง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
862 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจ้างซ่อมระบบไฮโดรลิค รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๒๗๑๑ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
863 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
864 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
865 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมายอ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
866 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
867 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
868 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
869 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
870 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
871 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
872 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางเหงียบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
873 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปาสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
874 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80045 สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย,บ้านบางหลง หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  21  ธันวาคม 2563
875 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80019 สายดอนสุรา-นากุ้ง หมู่ 9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
876 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80046 สายแยกร่วมใจ หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,032.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
877 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
878 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
879 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กม 3671 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
880 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
881 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
882 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นท่ี่เกี่ยวข้อง(อุปกรณ์ตกแต่ง) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
883 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
884 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
885 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
886 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
887 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ ? บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
888 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค ๑๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
889 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
890 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
891 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กง พังงา ๕๗๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
892 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
893 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
894 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ (ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
895 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
896 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔/๘๐g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
897 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเช่าเต็นท์เพื่อใช้เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 15 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
898 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) จำนวน ๑๐๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
899 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
900 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๗๐๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
901 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
902 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  21  ธันวาคม 2563
903 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
904 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน และ ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง) จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
905 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
906 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
907 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
908 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
909 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 5 บ้านในไร่และหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
910 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
911 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
912 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮโดรลิกส์ ถังละ 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
913 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
914 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างประดับผ้าผูกผ้าเต็นท์ ขนาด 4x10 เมตร จำนวน 5 หลัง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดอบต.ทุ่งคา คัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
915 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน 8 วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ทุ่งคา คัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
916 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 3 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ทุ่งคา คัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
917 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
918 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
919 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๕dw (ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
920 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป (ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
921 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเรือพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
922 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
923 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
924 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
925 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
926 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
927 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
928 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
929 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2563
930 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
931 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมหาพงษ์ ซอย 2 หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
932 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
933 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมจิตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
934 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
935 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อธงชาติ ขนาด 2x3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
936 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
937 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
938 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
939 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
940 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
941 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำเรือแพ (หมู่ 3) โครงการงานประเพณีลอยเรือแพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
942 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
943 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร่้าง จำนวน 40 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
944 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไร่เครา แยกซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2563
945 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563  18  ธันวาคม 2563
946 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองพระแอะ ? แยกบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
947 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาดำเนินการนำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เพื่อตรวจเช็คระยะของเครื่องยนต์เนื่องจากครบกำหนดตรวจและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
948 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
949 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
950 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างงานซ่อมอัฒจรรย์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
951 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาขุดขนย้ายดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจร ถนนสายบ้านหน้าวัด หมู่ที่ 1-บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 3 (บริเวณสวนปาล์มนายประดูลย์ โชติรัตน์ หมู่ที่ 1) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
952 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
953 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
954 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
955 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
956 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างสถานที่ละหมาด ของ อบต.เกาะกลาง  18  ธันวาคม 2563
957 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้ออุปกรณ์กีฬา  18  ธันวาคม 2563
958 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ใน - หินหลัก หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  18  ธันวาคม 2563
959 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา  18  ธันวาคม 2563
960 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านปากน้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เด็กเพิ่มเติม) และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
961 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติฯ หมายเลขทะเบียน 10-0384 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
962 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถโดยสารตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติฯ หมายเลขทะเบียน 30-0315 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
963 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
964 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เช่าชุดธิดาว่าวพร้อมแต่งตัว ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563  18  ธันวาคม 2563
965 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
966 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
967 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
968 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 80-3516 สตูล หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ.003 48 0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
969 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๐๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
970 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เช่าชุดนางรำพร้อมเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563  18  ธันวาคม 2563
971 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563  18  ธันวาคม 2563
972 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  ธันวาคม 2563
973 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
974 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ชุดกีฬา  18  ธันวาคม 2563
975 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  ธันวาคม 2563
976 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
977 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงสูบน้ำดิบระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
978 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
979 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
980 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
981 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขนาด ๑X๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
982 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
983 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
984 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
985 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส วัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมศึกษาคัมภีร์อัลกรุอาน (กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนกีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  18  ธันวาคม 2563
986 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๓ คนๆละ ๒๕ บาท ๑๐ มื้อ เป็นเงิน ๘,๒๕๐ บาท-ค่าอาหาร จำนวน ๓๓ คนๆละ ๖๐ บาท จำนวน ๕ มื้อ เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
987 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากวัง ม.4 บ้านตะโละใส โดยวิธีคัดเลือก  18  ธันวาคม 2563
988 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
989 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  ธันวาคม 2563
990 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (แผ่นเหล็กรับชุดกวาดด้านท้ายรถ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
991 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  18  ธันวาคม 2563
992 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
993 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
994 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
995 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
996 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
997 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
998 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
999 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสารวัตรสม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1000 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1001 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1002 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางเข้าซ่อมบำรุง และ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1003 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย 10 รายการ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1005 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1006 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1007 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก สีเทา ขนาด ๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติกทรงกระบอก ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๗๐ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 4164 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1013 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างวิศวกรรับรองความมั่นคงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ท้องศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1016 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1017 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมทางเท้า ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 94 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1018 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1019 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  ธันวาคม 2563
1021 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1026 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(เปลี่ยนแบตเตอรี่) ของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1027 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1028 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1029 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัดสุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1030 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1031 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1032 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1033 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัดสุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1034 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1035 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1036 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซม ทั้งหมดจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมสายโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1043 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จำนวน 2,862 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป  18  ธันวาคม 2563
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กบบ-206 สตูล  18  ธันวาคม 2563
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดรถแห่เทิดพระเกียรติฯงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อม Computer Desktop HP ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ธันวาคม 2563
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  ธันวาคม 2563
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ  17  ธันวาคม 2563
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมคอมพิวเตอรฺ์โน๊ตบุ๊ค acer ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1063 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อ มอก.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป ครบเช็คระยะทาง ๓๙,๖๗๕ กิโลเมตร รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมคันทาง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1071 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ อ๊อกซิเจน จำนวน 3 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1073 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1076 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์และบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1077 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1078 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1079 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำสนามการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1081 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายหน้าเขาพริกหมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1083 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1084 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1085 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผ้าเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1086 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1087 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1088 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1089 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อลวดสลิงสแตนเลส ขนาด 4 มม. จำนวน 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1090 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายหาดใน-ช่องพงษ์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางเกตุ-บางฝนตก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป ครบเช็คระยะทาง ๓๙,๖๗๕ กิโลเมตร รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.91 - 002 สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างแซมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลด่านสวี หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๖๓๕ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 บ้านลำวะ ตำบลถ้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,070 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก  17  ธันวาคม 2563
1108 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.91 - 003 สายอาตะบาโง - โต๊ะญีนี หมู่ที่ 3 บ้านป่ามะพร้าว ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1110 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1111 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1114 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1116 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง  17  ธันวาคม 2563
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป ครบเช็คระยะทาง ๓๙,๖๗๕ กิโลเมตร รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1121 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1122 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3010 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างกวาดลอกวัชพืชภายในเขต ตำบลช้างให้ตก หมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์  17  ธันวาคม 2563
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1131 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1132 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669 หมายเลขทะเบียน กท-9047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายเขตไฟฟ้าทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  17  ธันวาคม 2563
1139 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๐ - ๕๒๗๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  17  ธันวาคม 2563
1141 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างพนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  17  ธันวาคม 2563
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  17  ธันวาคม 2563
1143 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  ธันวาคม 2563
1144 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  ธันวาคม 2563
1145 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  ธันวาคม 2563
1146 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  ธันวาคม 2563
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม(นม)  17  ธันวาคม 2563
1148 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อกระดาษสำหรับจัดทำประกาศนียบัตร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ทล 417-48-002 และ ทล. 417-59-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนบ้านท่านุ่น จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างออกแบบจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ บริเวณศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  17  ธันวาคม 2563
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมไตรมิตร จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2563
1164 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1165 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ ต่อ ๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1167 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1169 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๔๔๙๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1172 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1173 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ เช่าถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง พร้อมอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (Fire Rating 6A-30B) จำนวน 10 ถัง และถังแก๊สแอลพีจีพร้อมแก๊ส จำนวน 2 ถัง สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1176 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1177 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  16  ธันวาคม 2563
1178 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1179 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๓๘๘๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจัดตกแต่งสถานที่(พิธีเปิด-ปิด) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1181 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุนัน - บ้านนายวิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1183 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  ธันวาคม 2563
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1185 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตักหินคลุกถมหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1186 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 652 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สาย 12 หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  16  ธันวาคม 2563
1188 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหมึกแคนนอน 325 เทียบเท่า จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1189 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 ชุด (เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1190 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1191 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยา ของ รพ.สต.บ้านสัมปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1193 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1194 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ พัทลุง (รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1195 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๘๔๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2563
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้