ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-330927
โทรสาร : 073-330927

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน2564
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟฟ้าสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน2564
4 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน2564
5 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม2564
7 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม2564
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม2564
9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม2564
10 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ทั้งหมดคลิก