ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ บ้านลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม2565
2 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๓ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม2565
3 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๐- ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม2565
4 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมสาย HDMI และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม2565
5 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและอันตรายที่มาจากน้ำท่วม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม2565
6 วัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ  9 มีนาคม2565
7 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม2565
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์2565
9 ซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์2565
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ทั้งหมดคลิก