ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
โทรศัพท์ : 0-7371-0730
โทรสาร : 0-7333-0648

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน2565
2 ?????????????????????????????????? ??????????????? 2565 ??????????????????  12 พฤษภาคม2565
3 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน2565
4 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายลาแล- ทุ่งนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน2565
5 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ตักวา คูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน2565
6 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ประจำปี 2565 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน2565
7 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตอนรับเดือนรอมฏอน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม2565
8 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม2565
9 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายโต๊ะชูด - เจาะฮะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม2565
10 ซื้อเสื้อและหมวกสี ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ทั้งหมดคลิก