ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533
โทรสาร : 0-7467-6533

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนทราย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  12 พฤษภาคม2565
2 ซื้อวัสดุในโคคงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
4 จ้างทำป้ายทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลดอนทราย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์2565
5 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์2565
6 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม2565
7 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน 2565
8 ซื้อกระจกโค้งนูน แบบสแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน 2565
9 จ้างกั้นห้องกระจกเครื่องขยายเสียงพร้อมประตูบานเลื่อนและผ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน 2565
10 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน 2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลดอนทราย ทั้งหมดคลิก