ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลดอนทราย


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนทราย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างย้ายเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม2564
2 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม)  30 พฤศจิกายน2564
3 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ภายในตำบลดอนทราย จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 5,3,2,1 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน2564
4 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม)  3 พฤศจิกายน2564
5 จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านโคกทราย,กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,763 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม2564
6 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด ถึง สายบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม2564
7 จ้างบริการเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตบำลดอนทราย www.donsai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน2564
8 จ้างซ่อมแซมระบบกรองและเปลี่ยนทรายกรองประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน2564
9 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน2564
10 จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 มิลลิเมตร เพื่ออุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง จำนวน 3 บ่อ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร จำนวน 2 บ่อ และค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1 - 200 เมตร จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีคัดเลือก  2 กันยายน2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลดอนทราย ทั้งหมดคลิก