ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
15/4 ถ.สิเกา-ควนกุน หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 075-270711
โทรสาร : 075-270711

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ  12 กรกฎาคม2565
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม2565
3 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ สำหรับหน่วยงาน อบต.กะลาเส ตลอด 1 ปีเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
4 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด จึงดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแนวท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตทางที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนสายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
6 ซื้อวัสดุอื่นๆ คือ Box start ของเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า หมู่ที่ ๒ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม2565
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์2565
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์2565
9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์2565
10 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง ครั้งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางสามารถใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ทั้งหมดคลิก