ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม2565
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม2565
3 อาหารเสริม (นม) ให้แแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง  7 มกราคม2565
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม2565
5 จ้างล้างชุดคอยล์ร้อน ชุดคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม2565
6 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม2565
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม2564
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม2564
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสานแดง - ทุ่งปอม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  14 ธันวาคม2564
10 ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSL Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ทั้งหมดคลิก