ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๑๐ จุด (ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน2564
2 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน2564
3 จ้างซ่อมแซมรถยนตืส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๖๑๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน2564
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน2564
5 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน ๕๐๐ ชุด(โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน2564
7 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๒ เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน2564
8 ซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน2564
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม2564
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ทั้งหมดคลิก