ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สวิตซ์แสงแดง ๓ A จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน2564
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน2564
3 จ้างปรับปรุงที่ทำการ อบต. และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน2564
4 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตาลคู่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน2564
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน2564
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน2564
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน2564
9 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๔ ๐๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน2564
10 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ทั้งหมดคลิก