ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE RecYcling) สายดอนไทรพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 8,200 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,640 เมตร กว้าง 5 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม2564
2 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม2564
3 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,271 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน2564
4 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม2564
5 จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายแบ็คโฮ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 5,025 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,005 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  4 ตุลาคม2564
6 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม2564
7 จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายพุทธรักษา 3 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 4,820 ตารางเมตร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 964 เมตร กว้าง 5 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน2564
8 ถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด  23 กันยายน2564
9 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน2564
10 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ทั้งหมดคลิก