ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725
โทรสาร : 077-961726

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
4 ซื้อเครื่องดื่มและวัสดุอื่น สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (สงกรานต์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน2565
5 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม2565
6 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายปากกิ่ว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - อบต.วัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓ - ๔ - ๕ - ๖ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  10 พฤษภาคม2565
7 จ้างนำรถยนต์ทะเบียนรถ กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการเปลี่ยนเบาะที่นั่งคู่หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม2565
8 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม2565
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์2565
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน 2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ทั้งหมดคลิก