ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลกรูด
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335
โทรสาร : 077-297335

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกรูด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน2564
2 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน2564
3 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน2564
4 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน2564
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน2564
6 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน2564
7 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม2564
8 จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม2564
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด  28 ตุลาคม2564
10 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลกรูด ทั้งหมดคลิก