ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268
โทรสาร : 076-410268

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรัการจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม2564
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม2564
3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (อุปกรณ์การตรวจเชื้อ ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม2564
4 ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม2564
5 จ้างป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม2564
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน2564
7 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม2564
8 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24019 จากสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ ถึงสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม2564
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ตุลาคม2564
10 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Brother TN-2360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ทั้งหมดคลิก