ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม2564
2 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีวบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน2564
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน2564
4 ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริการส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน2564
5 เก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง  17 พฤศจิกายน2564
6 ซื้อไม้กระดานอัด โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน2564
7 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำ 300 วัตต์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน2564
8 ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน2564
9 จ้างก่อสร้างกั้นห้อง สถานที่กักตัวพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพระทอง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน2564
10 จ้างแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมดคลิก