ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บ่อขยะ และขุดฝังกลบพื้นที่บ่อขยะ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน2565
2 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่่บ้าน (งานเป่าล้างบ่อบาดาล) หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม และ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์2565
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กต 2915 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม2565
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย1 จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม2565
5 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  10 กุมภาพันธ์2565
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้,ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์2565
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย1 จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน 2565
8 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน2565
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน2565
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ทั้งหมดคลิก