ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดทำเอกสารประกอบการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม2564
2 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม2564
3 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านเกี่ยวกับงานช่างสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน2564
4 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน2564
5 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ตั้งแต่หลังคาแดงถึงร้านอาหารเซมเซมบัทดิฟเฟอร์เร้นท์ ม.5 บ้านคลองหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน2564
6 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง พร้อมเก็บกวาดขยะ ตั้งแต่สามแยกคลองนินสิ้นสุดเขตบ้านคลองโตบและสามแยกคลองนินถึงควนไอร์บัค ม.6 พร้อมตัดตกแต่งบริเวณหน้าป้ายอบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน2564
7 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้าง พร้อมเก็บขยะ ตั้งแต่ควนไอร์๋บัคจนถึงทางขึ้นกันเตียงสี ม.5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน2564
8 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน2564
9 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านการออกแบบเขียนแบบ ด้านการโยธา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน2564
10 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านเกี่ยวกับ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ทั้งหมดคลิก