ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 5465 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม2565
2 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร -กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม2565
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม2565
5 ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2546 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม2565
6 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม2565
7 จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม2564
8 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฯ พร้อมเจาะตาไก่ ขนาด 1X2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม2564
9 ซื้อน้ำดื่มขนาด 350 มล.จำนวน 84 โหลและน้ำแข็ง จำนวน 21 กระสอบ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม2564
10 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ทั้งหมดคลิก