ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  12 เมษายน2565
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
6 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
8 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม2565
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม2565
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ทั้งหมดคลิก