ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน2564
2 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0126 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน2564
3 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กง-6541 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม2564
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564- มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม2564
5 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน2564
7 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น 2200 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน2564
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน2564
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน2564
10 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ทั้งหมดคลิก