ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 – 673963
โทรสาร : 074 – 673962

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์2565
2 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน2565
3 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน2565
4 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน2565
5 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม2565
6 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม2565
7 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม2565
8 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม2565
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ทั้งหมดคลิก