ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077-953041
โทรสาร : 077-953043

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
2 จ้างทำตรายาง งานควบคุมภายใน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
3 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม2565
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม2565
5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์2565
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม2565
10 จ้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานเทศบาล บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ทั้งหมดคลิก