ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077-359267
โทรสาร : 077-359267

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านนา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
5 จ้างเหมาตัดสติกเกอร์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์และหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
6 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9331 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม2565
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม2565
9 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม2565
10 จ้างทำเอกสารสรุปโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านนา ทั้งหมดคลิก