Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725
โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
www.wang.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
2 จ้างโครงการขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำสายเลียบสถานีรถไฟบ้านเขาพนมแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
4 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (รหัสพัสดุ ๐๐๙-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
5 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
6 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
7 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
8 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
9 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา สายสันเขื่อน ประปาหมู่บ้าน - สะพานห้วยเสม็ดแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
10 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบบหน้าโฟเมก้า (สีขาว) ศพด.บ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
11 ซื้อพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
12 ซื้อพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
14 หนังสือเรียนชุดเสริมประสบการณ์ ศพด.บ้านหาดสมบูรณ์  17 สิงหาคม 2564
15 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ รร.วัดขจรบำรุง , รร.วัดอัมพาวาส , รร.บ้านดินก้อง ศพด.บ้านหาดสมบูรณ์ และ ศพด.บ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 70 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
16 ซื้อหนังสือชุดเสริมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
17 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
19 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
20 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
21 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ข้าราชการ ระดับ ๓-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง (สีน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าโฟเมก้า (สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
25 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
28 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
29 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (มิ.ย. - ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ รร.วัดขจรบำรุง, รร.วัดอัมพาวาส, รร.บ้านดินก้อง, ศพด.บ้านหาดสมบูรณ์ และศพด.บ้านดินก้อง ภาคเรียนยที่1/2564 (มิ.ย. - ส.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725 โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.