Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072
โทรสาร : 077-539072
E-mail Address : saraban@phato.go.th
www.phato.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
2 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
3 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
4 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ เคลื่อนย้าย และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
5 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
8 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
9 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
11 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
13 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
14 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
15 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
16 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
17 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
18 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
19 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเคร่าและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
20 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1-30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
21 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๓ ซอย ๔ และบ้านพักนายอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
22 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2565
23 จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องน้ำ พื้นที่บริเวณท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
24 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
26 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กอาคาร ๑ และอาคาร ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
31 วัสดุสำนักงาน  7 มีนาคม 2565
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
34 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
35 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
36 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
39 จ้างเหมาบริการเสริมไหล่ทางถนนทางลงท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
40 จ้างเหมาบริการเกลี่ยดินตกตะกอนทับถมผิวจราจรถนนสายท่าไทรและสายกลางนา หมู่ที่ ๒,๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
41 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
43 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
44 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
45 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ศปก.ทต.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
46 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  20 มกราคม 2565
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
48 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2565
49 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
50 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
51 จ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณและชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
52 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
53 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
54 จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างบุคลากรเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
55 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
57 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
58 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
59 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
61 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
62 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
63 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
64 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
68 จ้างบริการดูแลระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
69 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
70 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม และเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
72 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
73 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
74 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๙๓๓๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
75 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
76 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
77 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
78 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
79 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
80 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
81 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
82 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
86 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
87 จ้างถ่ายเอกสาร ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
89 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
92 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
93 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
94 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
96 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
97 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3054 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
98 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายป้องกันและกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
99 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
100 จ้างทำป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
101 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๘ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
102 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
103 ซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมประชาคมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
105 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
107 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
108 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
109 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
110 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : 077-539072
E-mail Address : saraban@phato.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.