Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
2 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  14 ตุลาคม 2564
3 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา)  14 ตุลาคม 2564
4 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
5 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  11 ตุลาคม 2564
6 ค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  8 ตุลาคม 2564
7 ซื้อค่าคู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
8 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
9 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
10 ซื้อค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
11 ซื้อค่าเลี้ยงรับรองในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
12 ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง  7 ตุลาคม 2564
13 จ้างค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
14 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
15 ค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี  5 ตุลาคม 2564
16 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  1 ตุลาคม 2564
17 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  1 ตุลาคม 2564
18 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
19 จ้างค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
20 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
21 จ้างค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
22 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,000.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  30 กันยายน 2564
23 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
24 ซื้อค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
25 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
26 ค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง  17 กันยายน 2564
27 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
28 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
29 โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  7 กันยายน 2564
30 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
31 วัสดุไฟฟ้า  6 กันยายน 2564
32 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู  6 กันยายน 2564
33 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
34 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน  2 กันยายน 2564
35 ซื้อพัดลมติดพนัง ขนาด 18 นิ้ว แบบติดผนัง 3 ใบพัด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
36 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
37 ซื้อโต๊ะขาเหล็กพับ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
38 ซื้อแท่นบรรยายไม้ (โพเดียมไม้) สำหรับกล่าวรายงาน งานพิธี ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 120 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
39 ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน  26 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
44 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  4 สิงหาคม 2564
45 ซื้อค่าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๒๔๐X ๔๘๐ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
46 จ้างค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย โควิด - ๑๙ ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
47 ค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย ?โควิด - ๑๙? ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  20 กรกฎาคม 2564
48 จ้างค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
49 ค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  19 กรกฎาคม 2564
50 ซื้อซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
51 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายมะลา - ดือแย หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  30  มิถุนายน  2564
52 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
53 จ้างค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
54 ค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ  24  มิถุนายน  2564
55 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
56 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
57 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
58 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
59 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ  21  มิถุนายน  2564
60 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา  18  มิถุนายน  2564
61 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  17  มิถุนายน  2564
62 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน  15  มิถุนายน  2564
63 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมาหามะ สม  7  มิถุนายน  2564
64 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายอาแว มาหะ  7  มิถุนายน  2564
65 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง  7  มิถุนายน  2564
66 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง)  7  มิถุนายน  2564
67 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด คนละ 24 กล่อง ในราคากล่องละ ๗.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจ  1  มิถุนายน  2564
68 จ้างค่าเปลี่ยนยางรถกระเช้า ขนาด 130 แรงม้า ทะเบียน 80 - 5010 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
69 ซื้อค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
70 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปุรง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีค  21 พฤษภาคม 2564
71 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ  21 พฤษภาคม 2564
72 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  3 พฤษภาคม 2564
73 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
74 จ้างป้ายไวนิล เรื่อง รณรงค์ป้องกันโควิท - 19 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
75 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายบาโงดอเลาะ - จาแบตะโละฮูลู) หมู่ที่ 2 บ้านสาวอฮูลู ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร จำนวน 33 จุด โดยวิธีคัดเลือก  7 เมษายน 2564
76 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายหน้ามัสยิด - บ้านไซมิง ผรส.) หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 113 เมตร จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
77 ซื้อค่าเอกสารในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
78 โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  8 มีนาคม 2564
79 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
80 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี  1 มีนาคม 2564
81 ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมรถดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25 กุมภาพันธ์ 2564
82 ค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25 กุมภาพันธ์ 2564
83 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
84 ซื้อค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
85 ค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี  23 กุมภาพันธ์ 2564
86 ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
87 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564  18 กุมภาพันธ์ 2564
88 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
89 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
90 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
91 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก)  10 กุมภาพันธ์ 2564
92 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
93 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
94 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
95 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
96 จ้างค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ชาวนราธิวาส พร้อมใจ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ไม่ตระหนก ขอให้ตระหนัก ขนาด 2 X 3 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
97 ซื้อซื้อค่าอาหารเสริมนม ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
98 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
99 เช่าค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
100 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
101 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
102 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
103 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัย - หน้าบ้านโต๊ะอิหม่าม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
104 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
105 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาฆอปาว์ - กูโบเจาะดูแว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2563
106 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 461 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1844 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,269,000.- บาท โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2563
107 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 738 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2952 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2563
108 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย - กาโดะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1048 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  5 ตุลาคม 2563
109 จ้างWeb ชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.