Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในการเยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
2 ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในการเยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565  21 เมษายน 2565
3 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะ - ปาเสรายอ หมู่ที่ ๕ บ้านบือเจาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าหรือ ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  18 เมษายน 2565
5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  12 เมษายน 2565
6 ค่าวัสดุก่อสร้าง ของบ้านราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ  11 เมษายน 2565
7 ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง ของบ้านราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
8 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ อบต.สาวอ  5 เมษายน 2565
9 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
10 ค่าป้ายไวนิล โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร  28 มีนาคม 2565
11 จ้างค่าป้ายไวนิลประกาศห้ามซื้อขายจุดดอกไม้ไฟ ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
12 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
13 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  24 มีนาคม 2565
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  24 มีนาคม 2565
15 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  23 มีนาคม 2565
16 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
17 ค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565  22 มีนาคม 2565
18 ค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565  22 มีนาคม 2565
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  15 มีนาคม 2565
20 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท  10 มีนาคม 2565
21 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
22 จ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานแ  1 มีนาคม 2565
23 โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565  1 มีนาคม 2565
24 จ้างโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
25 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายอามีน อับแดเสาะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลตัดแต่งหญ้าต้นไม้กิ่งไม้บริเวณริมถนนสาธารณะ สำรวจและดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
26 จ้างเหมาทั่วไป (นายอับดุลอาซิ บือราเฮง) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำน  24 กุมภาพันธ์ 2565
27 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายอับดุลรอเซะ บารู) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำ  24 กุมภาพันธ์ 2565
28 จ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานแ  24 กุมภาพันธ์ 2565
29 จ้างเหมาทั่วไป (นายมะหะมะรียอ หะยีมะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนัก  24 กุมภาพันธ์ 2565
30 ติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFB 18 ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง  14 กุมภาพันธ์ 2565
31 ซื้อติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFB 18 ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
32 ค่าจัดซื้อกระถางดอกไม้  29 ธันวาคม 2564
33 ซื้อค่าจัดซื้อกระถางดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
34 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก  29 ธันวาคม 2564
35 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  29 ธันวาคม 2564
36 ค่าป้ายไนิล หยุด หยุดระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัย หยุด ก่อนข้ามทางรถไฟ และป้ายไวนิล ประกาศด่วน ผู้ไม่สวมแมสหน้ากากอนามัย จับจริง ปรับจริง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด  28 ธันวาคม 2564
37 ซื้อค่าป้ายไนิล หยุด หยุดระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัย หยุด ก่อนข้ามทางรถไฟ และป้ายไวนิล ประกาศด่วน ผู้ไม่สวมแมสหน้ากากอนามัย จับจริง ปรับจริง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
38 จ้างค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 240 X 120 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
39 ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 240 X 120 เซนติเมตร  21 ธันวาคม 2564
40 ซื้อค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
41 ซื้อค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัวให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
42 ค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ  14 ธันวาคม 2564
43 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
44 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
45 ซื้อค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
46 ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  7 ธันวาคม 2564
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  2 ธันวาคม 2564
48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  1 ธันวาคม 2564
49 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  30 พฤศจิกายน 2564
50 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
51 ค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 4 หลัง (2 วัน) โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  22 พฤศจิกายน 2564
52 จ้างค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 4 หลัง (2 วัน) โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
53 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
54 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  17 พฤศจิกายน 2564
55 จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
56 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย ชนิดข้อแข็ง ยี่ห้อ ROBIN NB411 จำนวน 1 เครื่อง  16 พฤศจิกายน 2564
57 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย ชนิดข้อแข็ง ยี่ห้อ ROBIN NB411 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
58 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  15 พฤศจิกายน 2564
59 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
60 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  12 พฤศจิกายน 2564
61 ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  9 พฤศจิกายน 2564
62 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง การปิดประกาศแบบพิมพ์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 122 X 244 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
63 ค่าป้ายไวนิล เรื่อง การปิดประกาศแบบพิมพ์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 122 X 244 เซนติเมตร  9 พฤศจิกายน 2564
64 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
65 จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอให้คงสภาพเดิมและใช้งานตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
66 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอให้คงสภาพเดิมและใช้งานตามปกติ  5 พฤศจิกายน 2564
67 ค่าจัดจ้างป้ายไวนิล คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตัวเลขสติ๊กเกอร์นับถอยหลัง ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  2 พฤศจิกายน 2564
68 จ้างค่าจัดจ้างป้ายไวนิล คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตัวเลขสติ๊กเกอร์นับถอยหลัง ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
69 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  29 ตุลาคม 2564
70 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
71 ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
72 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 57 ลึก 55 สูง 88 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
73 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมชุดสถานการณ์ Covid-19  27 ตุลาคม 2564
74 ค่าถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมปกรูปเล่ม  27 ตุลาคม 2564
75 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
76 เครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา)  27 ตุลาคม 2564
77 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
78 ค่าถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมปกรูปเล่ม  27 ตุลาคม 2564
79 ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 120 X 60 X 88 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
80 ค่าคู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  27 ตุลาคม 2564
81 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
82 ซื้อNotbook ASUS ExpertBook (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
83 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
84 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
85 ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต ขนาดกว้าง 1227 X 668 X 750 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
86 ซื้อNotbook ASUS ExpertBook (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
87 ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
88 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา)  14 ตุลาคม 2564
89 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
90 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  14 ตุลาคม 2564
91 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  11 ตุลาคม 2564
92 ค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  8 ตุลาคม 2564
93 ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง  7 ตุลาคม 2564
94 ซื้อค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
95 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
96 ซื้อค่าคู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
97 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
98 ซื้อค่าเลี้ยงรับรองในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
99 จ้างค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
100 ค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี  5 ตุลาคม 2564
101 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
102 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
103 จ้างค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
104 จ้างค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
105 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  1 ตุลาคม 2564
106 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  1 ตุลาคม 2564
107 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
108 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,000.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  30 กันยายน 2564
109 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
110 ซื้อค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
111 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
112 ค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง  17 กันยายน 2564
113 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
114 โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  7 กันยายน 2564
115 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
116 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู  6 กันยายน 2564
117 วัสดุไฟฟ้า  6 กันยายน 2564
118 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
119 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
120 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน  2 กันยายน 2564
121 ซื้อพัดลมติดพนัง ขนาด 18 นิ้ว แบบติดผนัง 3 ใบพัด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
122 ซื้อแท่นบรรยายไม้ (โพเดียมไม้) สำหรับกล่าวรายงาน งานพิธี ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 120 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
123 ซื้อโต๊ะขาเหล็กพับ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
124 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
125 ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน  26 สิงหาคม 2564
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
130 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  4 สิงหาคม 2564
131 ซื้อค่าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๒๔๐X ๔๘๐ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
132 จ้างค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย โควิด - ๑๙ ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
133 ค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย ?โควิด - ๑๙? ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  20 กรกฎาคม 2564
134 จ้างค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
135 ค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  19 กรกฎาคม 2564
136 ซื้อซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
137 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายมะลา - ดือแย หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  30  มิถุนายน  2564
138 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
139 จ้างค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
140 ค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ  24  มิถุนายน  2564
141 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
142 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
143 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
144 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
145 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ  21  มิถุนายน  2564
146 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา  18  มิถุนายน  2564
147 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  17  มิถุนายน  2564
148 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน  15  มิถุนายน  2564
149 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง)  7  มิถุนายน  2564
150 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมาหามะ สม  7  มิถุนายน  2564
151 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายอาแว มาหะ  7  มิถุนายน  2564
152 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง  7  มิถุนายน  2564
153 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด คนละ 24 กล่อง ในราคากล่องละ ๗.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจ  1  มิถุนายน  2564
154 จ้างค่าเปลี่ยนยางรถกระเช้า ขนาด 130 แรงม้า ทะเบียน 80 - 5010 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
155 ซื้อค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
156 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปุรง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีค  21 พฤษภาคม 2564
157 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ  21 พฤษภาคม 2564
158 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  3 พฤษภาคม 2564
159 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
160 จ้างป้ายไวนิล เรื่อง รณรงค์ป้องกันโควิท - 19 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
161 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายบาโงดอเลาะ - จาแบตะโละฮูลู) หมู่ที่ 2 บ้านสาวอฮูลู ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร จำนวน 33 จุด โดยวิธีคัดเลือก  7 เมษายน 2564
162 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายหน้ามัสยิด - บ้านไซมิง ผรส.) หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 113 เมตร จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
163 ซื้อค่าเอกสารในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
164 โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  8 มีนาคม 2564
165 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี  1 มีนาคม 2564
166 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
167 ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมรถดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25 กุมภาพันธ์ 2564
168 ค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25 กุมภาพันธ์ 2564
169 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
170 ซื้อค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
171 ค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี  23 กุมภาพันธ์ 2564
172 ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
173 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564  18 กุมภาพันธ์ 2564
174 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
175 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
176 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
177 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
178 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก)  10 กุมภาพันธ์ 2564
179 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
180 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
181 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
182 จ้างค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ชาวนราธิวาส พร้อมใจ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ไม่ตระหนก ขอให้ตระหนัก ขนาด 2 X 3 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
183 ซื้อซื้อค่าอาหารเสริมนม ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
184 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
185 เช่าค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
186 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
187 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
188 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
189 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัย - หน้าบ้านโต๊ะอิหม่าม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
190 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
191 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 461 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1844 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,269,000.- บาท โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2563
192 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาฆอปาว์ - กูโบเจาะดูแว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2563
193 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 738 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2952 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2563
194 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย - กาโดะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1048 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  5 ตุลาคม 2563
195 จ้างWeb ชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.