Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลดอนทรายดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนทราย
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลดอนทราย
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม)  30 พฤศจิกายน 2564
2 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ภายในตำบลดอนทราย จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 5,3,2,1 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
3 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
4 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม)  3 พฤศจิกายน 2564
5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
6 จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านโคกทราย,กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,763 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
7 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด ถึง สายบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
8 จ้างบริการเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตบำลดอนทราย www.donsai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
9 จ้างซ่อมแซมระบบกรองและเปลี่ยนทรายกรองประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
11 ซื้อสารส้ม จำนวน ๓,๐๐๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
14 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
15 จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 มิลลิเมตร เพื่ออุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง จำนวน 3 บ่อ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร จำนวน 2 บ่อ และค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1 - 200 เมตร จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีคัดเลือก  2 กันยายน 2564
16 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
17 จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดยวางทางน้ำเหมืองส่งน้ำไส้ไก่ สายบ้านดอน - ป่าช้าท่าเตียน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
18 ซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
19 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
20 ซื้อลูกรังพร้อมเกลี่ยถนน จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
21 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด ถึง สายบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร เทศบ  27 สิงหาคม 2564
22 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านโคกทราย,กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,763 ตารางเมตร เทศบาล  27 สิงหาคม 2564
23 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
24 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
25 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
26 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
27 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
29 เหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ และหมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย ตำบลดอนทราย จำนวน 3 บ่อ  5 สิงหาคม 2564
30 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์/80 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
33 จ้างย้ายเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยากูล ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
35 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
36 ซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
37 ซื้อถังขยะพร้อมสกรีน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
38 ซื้อสารส้มชนิดใสผง จำนวน 2,500 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
39 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
40 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  9  มิถุนายน  2564
41 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
42 ่อาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ  7  มิถุนายน  2564
43 ซื้อวัสดุในโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
44 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
45 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
46 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
47 จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
48 ซื้อสารส้มอัมโมเนียมอะลัม จำนวน 2,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
49 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
50 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
52 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ขนาด 4.00 X 7.00 เมตร โครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
53 ซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
54 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 9000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
56 จ้างซ่อมแซมถนนโดยการฝังท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
57 จ้างจ้างเเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สาย หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 6 โดยการปรับแต่งไหล่ทางโดยรถแบ็คโฮ ด้าน RT ระยะทาง 1,570 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
58 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
59 ซื้อปั๊ํมสูบน้ำบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP 1.1 KW 1 เฟส 220 V จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน ่จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
62 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
63 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
64 จ้างล้อยางรถ ขนาด 215/70 R 15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
65 จัดซื้อสารส้ม ชนิดผงใส จำนวน 2,500 กิโลกรัม  8 มกราคม 2564
66 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอ  23 ธันวาคม 2563
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
69 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธันวาคม 2563
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังห  7 ธันวาคม 2563
72 ซื้อจัดซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
73 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
74 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563  1 ธันวาคม 2563
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
82 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย  6 ตุลาคม 2563
83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จั  6 ตุลาคม 2563
84 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง  6 ตุลาคม 2563
85 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล) จำนวน 1 แห่ง  6 ตุลาคม 2563
86 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มล. (6 นิ้ว) ค่าเฉลี่ยลึก ตั้งแต่ 150.1-200 เมตร ปริมาณน้ำคงที่ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.  6 ตุลาคม 2563
87 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6ขนาดศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตน ปริมาณไม่น้อยกว่า 4 บูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
88 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะกำเชื่อมต่อถนนลาดยางสายกันขี้เหล็ก ม.6 - บ้านควนเพ็ง ม.6 ต.โคกทราย(ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
89 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
90 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
91 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
93 ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
94 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
95 จ้างขุดลอกวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 1 ท่อน พร้อมกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูระบายน้ำ คสล.สายหนองขอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
96 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
97 ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
99 ซื้อปั๊มสูบลม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
100 จ้างจัดทำป้ายแนะนำจุดให้บริการประชาชน(กรณีมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ) ของเทศบาลตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
101 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
102 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
103 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
104 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนอก หมู่ที่ 4 - บ้านกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 (ต่อจากถนน คสล. เดิม) ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Brother รหัส 600-63-0016 จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
106 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
107 อาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)  23 กรกฎาคม 2563
108 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
109 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563  30  มิถุนายน  2563
110 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  30  มิถุนายน  2563
111 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
112 ซื้อเก้าอี้สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
113 ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
115 จ้างปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
116 ซื้อยาง จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
117 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ brother รุ่น DCP-L3551 CDW จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
119 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
120 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  21 พฤษภาคม 2563
121 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  20 พฤษภาคม 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement in Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement in Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement in Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
129 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
130 ซื้อสารส้ม ชนิดผงใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
131 ซื้อวัสดุในโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
132 ซื้อแอลกอฮอล์เจล และแอลกอออล์ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
133 ซื้อปั๊มสูบน้ำซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP 1 เฟส 220 V จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
134 เครื่องพิมพ์ Multifunction ขาวดำ ยี่ห้อ OKI รุ่น MB472dnw จำนวน 1 เครื่อง  13 มีนาคม 2563
135 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จอ LED ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  12 มีนาคม 2563
137 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction สี ยี่ห้อ Brother DCP-L3551CDW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
138 ซื้อยางล้อรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
139 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6ขนาดศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตน ปริมาณไม่น้อยกว่า 4 บูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
141 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
142 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  4 มีนาคม 2563
144 จ้างเหมารถดดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน จำนวน 1 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
145 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  14 กุมภาพันธ์ 2563
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  14 กุมภาพันธ์ 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  11 กุมภาพันธ์ 2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  11 กุมภาพันธ์ 2563
150 จ้าง้เหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดระยะเวลา 1 ปี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
151 จ้าง้้เป่าบ้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี จำนวน 7 บ่่อ และรื้อถอนปั๊มซับเมิร์สซิเบิลพร้อมติดตั้งคืนกลับบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  7 กุมภาพันธ์ 2563
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2563
154 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
155 จ้างเหมาจ้างเหมาตัดหญ้าปรับปรุงสองข้างถนน สายเกาะเสือ ม.2 ? ทุ่งนอก ม.4 ? กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
156 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง  9 มกราคม 2563
157 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
158 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
159 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1  6 มกราคม 2563
160 ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย  6 มกราคม 2563
161 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 สาย (สายเหมืองไทร หมู่ที่ 5 และสายห้วยลึก (เลียบถนนทางหลวงสาย 4020) - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1) จำนวน 1 โครงการ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
162 ซื้อกรองภาพลายฉลุ ขนาด 8 12 นิ้ว จำนวน 100 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
163 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ในโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
164 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาาต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
165 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
166 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562  31 ตุลาคม 2562
167 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement in Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก  16 ตุลาคม 2562
168 จ้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ (ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527)สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
169 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
171 จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน จำนวน 3 ห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
173 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
174 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
175 ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
176 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562  13 กันยายน 2562
177 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561  13 กันยายน 2562
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2562
179 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลดอนทราย
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.