Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533
โทรสาร : 0-7467-6533
E-mail Address : saraban@donsai.go.th
www.donsai.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนทราย
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลดอนทราย
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
2 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
3 ซื้อกระจกโค้งนูน แบบสแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
4 จ้างกั้นห้องกระจกเครื่องขยายเสียงพร้อมประตูบานเลื่อนและผ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
5 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
6 จ้างกั้นห้องกระจกระบบเสียงตามสายแบบไร้สายพร้อมประตูบานเลื่อนและฝ้าเพดาน จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
7 จ้างกั้นห้องกระจกเครื่องขยายเสียงพร้อมประตูบานเลื่อนและผ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
8 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
9 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
11 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
12 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  12 พฤษภาคม 2565
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
14 ซื้อวัสดุในโคคงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
16 จ้างซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับผิวจราจรยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านค่าย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก จำนวน 2 ช่วง ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
17 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
18 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
20 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
21 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2565
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
24 ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
25 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
26 ใบเสร็จรับเงิน  14 มีนาคม 2565
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
28 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ปิดภาคเรียน)  14 มีนาคม 2565
29 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
30 จ้างทำป้ายทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลดอนทราย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
31 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
32 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ( มกราคม - มีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
33 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ( มกราคม - มีนาคม)  4 มกราคม 2565
34 ซื้อลูกรังและหินคละใหญ่ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
36 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
39 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม)  30 พฤศจิกายน 2564
40 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ภายในตำบลดอนทราย จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 5,3,2,1 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
41 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
42 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม)  3 พฤศจิกายน 2564
43 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
44 จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านโคกทราย,กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,763 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
45 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด ถึง สายบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
46 จ้างซ่อมแซมระบบกรองและเปลี่ยนทรายกรองประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
47 จ้างบริการเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตบำลดอนทราย www.donsai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
51 ซื้อสารส้ม จำนวน ๓,๐๐๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
52 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
53 จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 มิลลิเมตร เพื่ออุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง จำนวน 3 บ่อ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร จำนวน 2 บ่อ และค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1 - 200 เมตร จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีคัดเลือก  2 กันยายน 2564
54 ซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
55 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
56 จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดยวางทางน้ำเหมืองส่งน้ำไส้ไก่ สายบ้านดอน - ป่าช้าท่าเตียน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
57 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
58 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด ถึง สายบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร เทศบ  27 สิงหาคม 2564
59 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านโคกทราย,กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,763 ตารางเมตร เทศบาล  27 สิงหาคม 2564
60 ซื้อลูกรังพร้อมเกลี่ยถนน จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
61 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
62 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
63 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
64 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
65 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
67 เหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ และหมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย ตำบลดอนทราย จำนวน 3 บ่อ  5 สิงหาคม 2564
68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
69 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์/80 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
71 จ้างย้ายเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
72 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยากูล ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
73 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
74 ซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
75 ซื้อสารส้มชนิดใสผง จำนวน 2,500 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
76 ซื้อถังขยะพร้อมสกรีน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
77 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
78 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  9  มิถุนายน  2564
79 ่อาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ  7  มิถุนายน  2564
80 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
81 ซื้อวัสดุในโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
82 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
83 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
84 จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
85 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
86 ซื้อสารส้มอัมโมเนียมอะลัม จำนวน 2,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
87 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
88 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
90 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ขนาด 4.00 X 7.00 เมตร โครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
91 ซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
92 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 9000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
94 จ้างซ่อมแซมถนนโดยการฝังท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
95 จ้างจ้างเเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สาย หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 6 โดยการปรับแต่งไหล่ทางโดยรถแบ็คโฮ ด้าน RT ระยะทาง 1,570 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
96 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
97 ซื้อปั๊ํมสูบน้ำบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP 1.1 KW 1 เฟส 220 V จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน ่จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
100 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
101 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
102 จ้างล้อยางรถ ขนาด 215/70 R 15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
103 จัดซื้อสารส้ม ชนิดผงใส จำนวน 2,500 กิโลกรัม  8 มกราคม 2564
104 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอ  23 ธันวาคม 2563
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
107 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังห  7 ธันวาคม 2563
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธันวาคม 2563
110 ซื้อจัดซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
111 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
112 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563  1 ธันวาคม 2563
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
120 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง  6 ตุลาคม 2563
121 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล) จำนวน 1 แห่ง  6 ตุลาคม 2563
122 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มล. (6 นิ้ว) ค่าเฉลี่ยลึก ตั้งแต่ 150.1-200 เมตร ปริมาณน้ำคงที่ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.  6 ตุลาคม 2563
123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จั  6 ตุลาคม 2563
124 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย  6 ตุลาคม 2563
125 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6ขนาดศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตน ปริมาณไม่น้อยกว่า 4 บูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
126 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะกำเชื่อมต่อถนนลาดยางสายกันขี้เหล็ก ม.6 - บ้านควนเพ็ง ม.6 ต.โคกทราย(ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
127 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
128 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
130 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
131 ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
132 จ้างขุดลอกวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 1 ท่อน พร้อมกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูระบายน้ำ คสล.สายหนองขอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
133 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
134 ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
135 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
136 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
137 จ้างจัดทำป้ายแนะนำจุดให้บริการประชาชน(กรณีมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ) ของเทศบาลตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
139 ซื้อปั๊มสูบลม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
140 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
141 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Brother รหัส 600-63-0016 จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
143 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนอก หมู่ที่ 4 - บ้านกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 (ต่อจากถนน คสล. เดิม) ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
144 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
145 อาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)  23 กรกฎาคม 2563
146 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
147 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  30  มิถุนายน  2563
148 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563  30  มิถุนายน  2563
149 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
150 จ้างปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
151 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
152 ซื้อเก้าอี้สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
153 ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
154 ซื้อยาง จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
155 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ brother รุ่น DCP-L3551 CDW จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
157 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  21 พฤษภาคม 2563
158 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
159 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  20 พฤษภาคม 2563
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement in Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement in Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement in Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
166 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
167 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
168 ซื้อสารส้ม ชนิดผงใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
169 ซื้อแอลกอฮอล์เจล และแอลกอออล์ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
170 ซื้อวัสดุในโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
171 ซื้อปั๊มสูบน้ำซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP 1 เฟส 220 V จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
172 เครื่องพิมพ์ Multifunction ขาวดำ ยี่ห้อ OKI รุ่น MB472dnw จำนวน 1 เครื่อง  13 มีนาคม 2563
173 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จอ LED ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  12 มีนาคม 2563
175 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction สี ยี่ห้อ Brother DCP-L3551CDW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
176 ซื้อยางล้อรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
177 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6ขนาดศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตน ปริมาณไม่น้อยกว่า 4 บูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
179 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
180 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  4 มีนาคม 2563
182 จ้างเหมารถดดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน จำนวน 1 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
183 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  14 กุมภาพันธ์ 2563
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  14 กุมภาพันธ์ 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  11 กุมภาพันธ์ 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  11 กุมภาพันธ์ 2563
188 จ้าง้เหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดระยะเวลา 1 ปี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
189 จ้าง้้เป่าบ้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี จำนวน 7 บ่่อ และรื้อถอนปั๊มซับเมิร์สซิเบิลพร้อมติดตั้งคืนกลับบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  7 กุมภาพันธ์ 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2563
192 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
193 จ้างเหมาจ้างเหมาตัดหญ้าปรับปรุงสองข้างถนน สายเกาะเสือ ม.2 ? ทุ่งนอก ม.4 ? กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
194 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง  9 มกราคม 2563
195 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
196 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
197 ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย  6 มกราคม 2563
198 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1  6 มกราคม 2563
199 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 สาย (สายเหมืองไทร หมู่ที่ 5 และสายห้วยลึก (เลียบถนนทางหลวงสาย 4020) - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1) จำนวน 1 โครงการ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533 โทรสาร : 0-7467-6533
E-mail Address : saraban@donsai.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.