Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดีดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
2 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
5 ซื้อชุดตรวจAntigen Test Kit ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
6 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
7 จ้างตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบรหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
8 ซื้อตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
9 จัดซื้อตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก  19 พฤศจิกายน 2564
10 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
11 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
12 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑๕ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
13 ซื้อจัดจ้างตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
16 จ้างเหมาซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
17 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ในการตรวจหาเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
18 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
19 ซื้อซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทั่สั่งให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกัดตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
20 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
21 จัดจ้างตามโครงการจัดตั้งแลดำเนินศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบล ประจำปี 2565  26 ตุลาคม 2564
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
23 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
24 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
25 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
29 ซื้อจัดซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
30 ซื้อจัดซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
31 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
32 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งยางงาม - วังคีรี (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
33 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งพิกุล หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
34 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 (ครั้งที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
36 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  8 ตุลาคม 2564
37 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
38 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
39 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
40 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
41 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
42 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
43 จ้างโครงการติดตั้งไฟจราจร (ไฟกระพริบ) พร้อมป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ตำบลบางดี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
44 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
45 จ้างเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาจากบ้านนายผอม - บ้านนางแป้น หมื่นละม้าย หมู่ 11- หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
51 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายอนุศาสตร์ เฉ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมุ่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
52 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์เรียนรู้ - สระน้ำแก้มลิงบ้านสะพานไทร หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
53 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบโบราณสถานภูเขาสาย - สระน้ำพรุจูด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
54 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ 9 - สระน้ำพรุนายพรหม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
57 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
58 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
59 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายพรุกง - บ้านไสนบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
60 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
63 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
64 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
65 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
69 จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
70 ซื้อัวสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2564
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
80 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์,เครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อาสัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
83 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
87 ซื้อตามโครงการ อบต.บางดี ห่วงใยใส่ใจประชาชน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
88 ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
89 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านกลางนา ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
90 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  5 กรกฎาคม 2564
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
93 ซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
97 จ้างจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมประสานไฟฟ้าพร้อมใช้แล้วเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2564
99 จ้างจ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
100 จ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
101 ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
102 จ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
103 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร sharp Ar ๖๑๓๑n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
106 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
109 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2564
112 จ้างซ่อมบำรุงนรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
114 ซื้อซื้อจ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉ  5 พฤษภาคม 2564
115 จ้างต่อเติมหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
116 จ้างก่อสร้างที่พักผู้ปกครองที่มารอรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
117 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
119 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
120 จ้างเหมาออกแบบโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
121 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล รุ่น S 2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
122 จ้างซ่อมบำรุงนรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
126 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  8 เมษายน 2564
127 จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำถนนคอนกรีตสายบ้านนาควน -พรุจูด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
128 จ้างซ่อมแท้งค์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
129 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2564
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
134 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2564
136 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  18 มีนาคม 2564
137 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
138 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2564
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2564
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
142 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.3 - ทะเลชาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
143 จ้างซ่อมเปลี่ยนบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก ( (๖ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๕๗๘ ตง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
148 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
149 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
150 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  25 กุมภาพันธ์ 2564
151 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
152 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
153 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
155 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
163 จ้างซ่อมรถบรรทุก (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
164 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
166 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
167 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี เพื่อพัฒนาประสิธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
168 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  14 มกราคม 2564
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
170 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจิตร แสงเพชร - บ้านนายคำแหง แก้วสุกใส หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
171 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านพรุพีจากบ้านนางสมศรี รอดทุกข์ - บ้านนางศศิธร บริพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
172 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม ม.12 หมุ่ที่ 12ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
174 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
175 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Muntifungtion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
176 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
177 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
178 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
180 จ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
182 จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
183 ซื้อจอภาพเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
185 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนายปั้น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
186 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
187 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
188 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
190 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
191 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
192 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายส้านเอน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
193 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ้านนายเวียน - คลองซา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
194 จ้างโครงการวางระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
195 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  26 ตุลาคม 2563
196 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
197 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
198 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
199 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
200 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
201 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
202 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
203 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
204 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
207 จ้างโครงการวางระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
208 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด และนมกล่อง ยู เอส ที รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
209 จ้างค่าจ้างเหมาดูแลโปรแกรมบริหารงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
210 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
211 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(สว่านไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
212 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
213 จ้างจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
214 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
215 เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑๕ HP จำนวน ๓ เครื่อง  24 กันยายน 2563
216 จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
220 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
221 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
222 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
223 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
224 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
226 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบุกเบิกถนน จำนวน ๘ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
227 จ้างปรับปรุงประตูทางเข้าห้องกองช่าง อบต.บางดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
228 จ้างเหมาขุดแนวคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ (บ้านสะพานโก) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ งาน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
229 ซื้อขออนุมัติดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็ก อายุ3- 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
230 ซื้อเบิกจ่ายเงินสะสมตามโครงการป้องกันควบคุมการแพร่และระงับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
232 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์-บางดี ถนนสายหนองแค หมู่ 4 ตำบลบางดี  17 กรกฎาคม 2563
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
234 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
235 ซื้อสายไฟ VAF ๒X๑.๕ (๑๐๐ เมตร) จำนวน ๘ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
236 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
237 วัสดุไฟฟ้าวิทยุ  23  มิถุนายน  2563
238 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
240 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
241 ซื้อควบคุมปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
242 จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
243 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
244 ซื้อขออนุมัติจ่ายเงินงบกลาง สำหรับใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
245 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
246 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
247 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาระฆัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
248 จ้างป้องกัน ควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirut Disease 2019) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
253 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกลางนา (ตอน ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
254 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลอเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย  6 พฤษภาคม 2563
255 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บของ อบต.บางดี (ขนาด ๑๖ เมตร) จำนวน ๒ ห้อง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
256 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
266 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
267 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  22 เมษายน 2563
268 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก , เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
269 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  22 เมษายน 2563
270 ซื้อหมึกเครื่องปริั้น mx 360 และ ip 7270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
271 จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
272 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
273 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
274 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
275 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
276 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
277 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อดาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
278 จัดซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง  1 เมษายน 2563
279 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายชาตรี จงเจริญ - เขาระฆัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
281 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไพโรจน์ จงจิตร - บ้านนายสุชาติ นิดคง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
282 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
283 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
284 จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุก (6ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
285 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
286 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
287 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
288 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
289 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
290 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
291 จ้างเหมาเต็นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
292 ซื้อครุภัณพ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
293 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
294 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
295 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
296 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๒ (บ้านนายผดุ้ง บุญชิต) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
297 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
298 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
300 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมประตูและเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
301 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
303 จ้างเหมาออกแบบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
304 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
305 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
306 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
307 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
308 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
309 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
310 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) ขนาด 1.5 HP จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
312 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  30 มกราคม 2563
313 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
314 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
315 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
316 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
317 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
318 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
319 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
320 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
322 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
324 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
325 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองระบบประปาอนามัยตำบลบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
326 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองระบบประปาโรงเรียนวัดบางดี หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
327 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
328 ซื้อของรางวัลตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
329 จ้างติดตั้งเต็นท์ ,โต๊ะ ,เก้าอี้ , ผ้าปูโต๊ะ ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
330 ซื้อจ้างตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
331 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
332 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
333 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
334 จ้างโครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
335 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
336 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
337 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
338 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปปฏิทิน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
339 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ (หลัง อบต.หมู่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
340 งานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  14 พฤศจิกายน 2562
341 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  14 พฤศจิกายน 2562
342 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
343 จ้างซ่อมเปลี่ยนบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
344 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
345 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
346 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน ๓๘๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
348 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานปลัด,อาคารประชุม,ห้องน้ำ อบต.บางดี,รื้อโครงหลังคา,หลังคา,ฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
349 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด-บ้านหลังเขา หมู่ที่3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาโหนด - บ้านนายประทีป จงเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
353 จ้างจัดทำเว็ปไซต์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
354 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
355 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
356 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
357 ซื้อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาโหนด - บ้านนายประทีป จงเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาโหนด - บ้านนายประทีป จงเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด-บ้านหลังเขา หมู่ที่3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด-บ้านหลังเขา หมู่ที่3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
364 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาโหนด - บ้านนายทวีป จงเจริญ หมู่ที่ ๒  5 กันยายน 2562
365 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
366 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง ๆ ละ๑๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
367 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
368 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
369 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
370 ซื้อขออนุมัติจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายตามโครงการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
371 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำแหง - หมู่ที่ ๑๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑-แยกทุ่งเจริญ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลิ้ม เพ็งช่วย - บ้านนางเหลื่อม ทองอ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
375 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้จัดงานพระราชพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
376 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
377 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
378 ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
379 ซื้อขออนุมัติิจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑-แยกทุ่งเจริญ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑-แยกทุ่งเจริญ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลิ้ม เพ็งช่วย - บ้านนางเหลื่อม ทองอ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำแหง - หมู่ที่ ๑๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำแหง - หมู่ที่ ๑๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลิ้ม เพ็งช่วย - บ้านนางเหลื่อม ทองอ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
386 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
387 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
388 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำแหง - หมู่ที่ ๑๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  24 กรกฎาคม 2562
389 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลิ้ม เพ็งช่วย-บ้านนางเหลื่อม ทองอ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  24 กรกฎาคม 2562
390 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ ๑-แยกทุ่งเจริญ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  24 กรกฎาคม 2562
391 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด-บ้านหลังเขา หมู่ที่3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  9 กรกฎาคม 2562
392 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
393 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
394 จ้างเหมาติดตั้งโรงเรือนมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 9 (สระน้ำบ้านควนอารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
395 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
396 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.ตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  27  มิถุนายน  2562
398 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
399 ซื้อดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  14  มิถุนายน  2562
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  14  มิถุนายน  2562
402 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด)  12  มิถุนายน  2562
403 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด)  12  มิถุนายน  2562
404 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชาคมและร่างแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
405 โครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  9  มิถุนายน  2562
406 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาโหนด - บ้านนายประทีป จงเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  9  มิถุนายน  2562
407 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด - บ้านหลังเขา หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  9  มิถุนายน  2562
408 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
409 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 (บ้านหนองเต่าซอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน 130 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
411 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
413 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
414 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
415 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
416 ซื้อขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดการสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
417 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณอัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
418 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 1032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
419 ซื้อตามโครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
420 จ้างเปลี่ยนหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง,บ้านพรุกง) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
421 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 HP พร้อมกล่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
422 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
423 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
424 จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) สายวัดเหรียง - หนองเหม้า ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง โดย  9 กุมภาพันธ์ 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.