Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
15/4 ถ.สิเกา-ควนกุน หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 075-270711
โทรสาร : 075-270711
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
www.kalase.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๗ (ควนหินส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
3 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๘๙๐ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๔-๐๐๓๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
7 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ อบต.กะลาเส จำนวน ๑ รายการ เพื่อปรับโครงสร้างระบบเว็บไซต์ Version ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
8 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๗ และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
9 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
10 ซื้อหมึกพิมพ์ , แฟ้มอ่อนใส่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแฟ้มอ่อนใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุฯ รวม ๓ รายการ สำหรับโครงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
11 จ้างทำป้ายไวนิลและคัทเอ้าท์ สำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
12 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๒ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
13 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม ๘,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  14 ตุลาคม 2564
14 ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
15 ซื้อคู่มือสำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
16 จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
17 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
18 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม ๘,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  21 กันยายน 2564
19 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัล์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม ๘,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  20 กันยายน 2564
20 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นท่อเมนต์น้ำประปาให้กับประชาชน ถนนสายแพรกเหรียง-ควนหินส้ม หมู่ที่ ๗ และถนนสายบ้านนายฉ่ำ-บ้านนายประจวบ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
22 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ตัดหญ้าบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
23 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
24 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ ,ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประ  14 กันยายน 2564
25 จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
26 โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  10 กันยายน 2564
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คือ หลอดไฟ LED หลอดยาว ขนาด ๑๘ W จำนวน ๑๒๐ หลอด เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายประจวบ ศรีหนู - บ้านนายฉ่ำ ศรีชัย หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนสายบ้านโตน - ไทรทอง ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
31 จ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาโครงการปรับปรุง - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.กะลาเส หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๗ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
32 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งพ้อ หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบ ความสำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับปริ้นงานในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
35 ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๘๐๒ โด๊ส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
37 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาป้อมยามขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
38 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๔๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนน จำนวน ๒ สาย ได้แก่๑.ถนนสายทุ่งงิ้ว - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๒.ถนนสายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๖ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ - ๗ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
43 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประจวบ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
47 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
48 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
49 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
50 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บธ ๙๓๖๒ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคาป้อมยามขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
52 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๑๘๙๐ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
53 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
54 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับผลิตภัณฑ์นมชนิด ยูเอชที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
55 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๒ สาย ได้แก่ ถนนสายควนสามัคคี - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๗ และถนนสายบ้านผู้ใหญ่เทน-หน้าญวน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุเตย - ควนหลักเมือง หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
57 ซื้อตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ให้แก่ผู้พิการราย นายสุรเดช วงศ์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
59 จ้างจัดทำชุดเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อบต.กะลาเสและบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
60 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำจาน หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
61 ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ท่อน้ำดูดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑  12 พฤษภาคม 2564
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อเมนต์ระบบประปาที่รั่วซึม หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
63 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๔ บ่อ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
64 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ประจำสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสหมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๔๔๕ ตรัง เพื่อเข้ารับการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
66 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๔ บ่อ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับปริ้นงานในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
69 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
70 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
71 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
72 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP- T๓๑๐ จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP ๗๒๗๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
74 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
75 จ้างซ่อมบำรุงรักษาบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษาระบบแอร์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเข้ารับการตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามระยะ (ซ่อมครั้งใหญ่ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 - 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
77 ซื้อครุภัณฑ์ ปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
82 จ้างค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตลอดการแข่งขัน โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
83 ซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์การแข่งขัน ถ้วยรางวัล และค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำสนาม เพื่อใช้ในโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
84 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน บธ ๙๓๖๒ ตรัง เข้ารับการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
85 ซื้อธงชาติ ขนาด 2x3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
86 จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
87 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายควนกุน - พรุเตย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
88 จ้างโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
89 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๒ สาย (หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  16 ตุลาคม 2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  23 กันยายน 2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  23 กันยายน 2563
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ คือสายไฟฟ้า ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร (สายในอลูมิเนียม) จำนวน ๘ ม้วน ม้วน ละ ๕๐๐ เมตร ความยาวทั้งหมด ๔,๐๐๐ เมตร และเหล็กช่องพร้อมอุปกรณ์น็อตยึดเสา จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อใช้ซ่อมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ ถึงหม  22 กันยายน 2563
94 จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั้มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ลูก ซึ่งได้รับความเสียหายจากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส เพื่อเข้ารับการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ใช้ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำ) ประปาให้ราษฎร หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ เพื่อเป็นการชดเชยมิเตอร์ลูกเก่าที่เสียหาย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้) อาคารเอนกประสงค์ห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธี  21 กันยายน 2563
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
97 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๒ เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
98 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  21 กันยายน 2563
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
100 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 2 เส้น หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
102 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮพร้อมปรับแต่งลูกรังหรือหินผุ ขนาด ๐.๑๐-๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่อเหลี่ยมระบายน้ำที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ถนนสายแพรกเหรียง-ควนหินส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรังหรือหินผุ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายแพรกเหรียง - ควนหินส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวนลูกรังหรือหินผุ ขนาด ๐.๑๐-๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
105 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๔ วัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
106 ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน ๔ ชิ้น สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
107 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง เข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
108 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๓๙ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
109 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากครบกำหนดตรวจสภาพรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
110 ซื้อต้นพันธฺ์ไม้ จำนวน 250 ต้น ตามโครงการปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.กะลาเส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
112 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและกระปุกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
113 ซื้อท่อ คสล. กระถางปลูกต้นไม้ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 200 ลูก และดินสำหรับปลูกต้นไม้ จำนวน 60 คิว ตามโครงการปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.กะลาเส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
114 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนสายเหนือคลอง - ชลประทาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
115 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ตัดหญ้าบริเวณอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. เบอร์ ๖ ขนาด ๖๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๙ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
117 ซื้อปุ๋ยสำหรับใส่ต้นไม้บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
118 ซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.กะลาเส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
119 ซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.กะลาเส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
120 ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1,027 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กรกฎาคม 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กรกฎาคม 2563
123 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนสายควนตลิ่งชัน - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
124 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๓๐ ขวด เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดยุง ซึ่งเป็นพาหะของโรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
125 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ทำความสะอาดในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
127 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
128 ซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (บ้านนายดึก เกลือมีผล) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคของราษฎร หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
130 ซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2563
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
133 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท 7560 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2563
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลกาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง  20 พฤษภาคม 2563
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
139 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหา  18 พฤษภาคม 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง  29 เมษายน 2563
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง  29 เมษายน 2563
144 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายพรุเตย-ควนหลักเมือง หมู่ที่ ๔ ตามบันทึกข้อความ ที่ ตง ๗๒๒๐๓/๐๓๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC จำนวน ๑๐ ลบ.ม. เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายพรุเตย - ควนหลักเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรังหรือหินผุ เพิ้อใช้ซ่อมแซมถนนในเขตที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
147 จ้างเหมาบริการขุดคูระบายน้ำ ความยาว ๓๕๐ เตร และวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมยกแนวท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ทั้งภายในและภายนอกรวมถึงงานดินถมหลังท่อ คสล. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหา  24 เมษายน 2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหา  24 เมษายน 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง  22 เมษายน 2563
151 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด และตู้ควบคุมปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
152 จ้างเหมาจัดทำชุดเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อบต.กะลาเสและบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
153 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คระบบเบรกและช่วงล่างทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
154 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้ควบคุมปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
156 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (คาดเหลือง) จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมข้อต่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๑๕ ชิ้น ไว้สำหรับฝังที่ถนน คสล.หรือถนนลาดยาง เพื่อลอดท่อเมนต์ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๗๔ ท่อน และลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านควนกุน-บ้านพรุเตย STA๑+๗๙๐ เมตร ถึง STA ๒+๐๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
160 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้าส พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
161 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้ควบคุมปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
162 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายพรุเตย - ควนหลักเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
163 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
164 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและตรวจสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คระบบเบรกครัชและช่วงล่างทั้งหมด เนื่องจากคลัชแข็งไม่สามารถเข้าเกียร์ตามปกติได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
165 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและชุดกระบอกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
166 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและชุดกระบอกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
167 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๒ รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
168 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
170 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินผุ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน 72 ลบ.ม. และทรายหยาบ จำนวน 6 ลบ.ม. เพื่อใช้ถมหลังท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และรองพื้นวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
173 จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ลูก ซึ่งได้รับความเสียหายจากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ และประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ เพื่อเข้ารับการซ่อมแซม เนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ปั้มหอยโข่งทั้ง ๒ ลูกเกิดความเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
174 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๓๙ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพ เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
175 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฎบิติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
176 จ้างจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลบ.ม. พร้อมขุดคูระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ถนนสายควนสามัคคี - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
177 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด)  26 กุมภาพันธ์ 2563
178 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน , บ่อพักของท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ลูก , ลูกรังหรือหินผุหลังท่อ คสล.และทรายรองพื้น ท่อ คสล. พร้อมวางแนวท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
179 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
180 จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๗ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร และ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒,๕๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
181 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ สาย  13 กุมภาพันธ์ 2563
182 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอส  13 กุมภาพันธ์ 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2563
184 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๑ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคของราษฎรในพื้นที่ต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มกราคม 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มกราคม 2563
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 ? 7 ตำบลกาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
189 จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลบ.ม. และวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมขุดคูระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ถนนสายบ้านนางเปื้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
190 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะเดา ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
191 จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ระยะทาง ๔๕๐ เมตร จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
192 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ คือ ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน และบ่อพักของท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ลูก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคันทางทรุดตัวบริเวณอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจ  24 ธันวาคม 2562
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายควนสามัคคี - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลกาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
195 จ้างหุ้มเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 41 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
196 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒-๔๗-๐๐๑ เข้ารับการเปลี่ยนยางรถ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
198 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
200 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
201 จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลาจำนวน ๑๐ เดือน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
202 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
203 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
204 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด)  22 พฤศจิกายน 2562
205 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนองร่มเมือง หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
206 จ้างตรวจเช็คสภาพช่วงล่างของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพช่วงล่างของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2562
207 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีลสายราษฎร์บำรุง (รื่นฤดี) หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีลสายราษฎร์บำรุง (รื่นฤดี) หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 ตุลาคม 2562
210 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีลสายราษฎร์บำรุง (รื่นฤดี) หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 ตุลาคม 2562
212 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน 60 คิว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
216 จ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากห้องสำนักปลัด ไปยังอาคารอเนกประสงค์ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3 ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ (ท่อปั้มซัมเมอร์ส เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ลงบ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
221 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ทำความสะอากในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
222 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระยะเวลา ๕ วัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
223 ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน ๖ ชิ้น สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
224 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด และตู้ควบคุมปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๒ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค ? บริโภคของราษฎรในพื้นที่ต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจ  4 กันยายน 2562
225 จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
226 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทรายงาม หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
228 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒๘๐ ถุง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
231 จ้างสำรวจออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานโครงการต่าง ๆ จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
232 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีลสายราษฎร์บำรุง (รื่นฤดี) หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด)  8 สิงหาคม 2562
233 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เพื่อเข้ารับการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
234 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๓ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค ? บริโภคของราษฎรในพื้นที่ต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
235 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๓๙ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพ เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
236 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
237 ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
238 ซื้อลูกรังหรือหินผุ จำนวน 630 คิว เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
239 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
240 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระยะเวลา ๔ วัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
241 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระยะเวลา ๔ วัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
242 ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน ๔ ชิ้น สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  18 กรกฎาคม 2562
243 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระยะเวลา ๔ วัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
244 จ้างสำรวจออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานโครงการต่าง ๆ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
245 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
246 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 9039 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
247 ซื้อวัสดุลูกรังหรือหินผุ จำนวน 180 คิว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายแพรกเหรียง - ควนหินส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
248 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้าอลูมิเนียม ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
249 จ้างโครงการเคลื่อนย้ายหอถัง สูงขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
252 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
253 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9132 ตรัง เพื่อเข้ารับการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา เนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
254 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร และ ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๐ ท่อน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเปื้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
255 จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ ช่องระบายน้ำ ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ เมตร ถนนสายราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ ๒,๑,๕ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
256 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด ๖๐x๑๕๐x๗๕ จำนวน ๑๐ ตัว และพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
257 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเอง จำนวน ๑ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
258 ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๑,๐๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
259 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๒ เส้น สำหรับรถยนต์ประจำสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๑๘๙๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
260 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บธ ๙๓๖๒ ตรัง เข้าการตรวจเช็คตามระยะ เพื่อให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพความปลอดภัยของบุคลากรและรักษาทรัพย์สินของราชการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
261 จ้างเหมาบริการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
266 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้ควบคุมปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ และปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุดและปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๗ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
267 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
268 ซื้อชุดหมึกคอมพิวเตอร์ OKI MC363 จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
269 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด)  13 พฤษภาคม 2562
270 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ บ้านโตน ตำบลกะลาเส กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน ๑  1 เมษายน 2562
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2562
273 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
274 ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มตลอดการแข่งขัน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
275 ซื้อปูนขาว จำนวน ๒๐๐ ถุง เพื่อใช้ในการจัดทำสนามฟุตบอล สำหรับการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
277 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ให้แก่ ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
278 จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
279 จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
280 จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
281 เช่าเครื่องขยายเสียงตลอดการแข่งขัน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
282 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
283 ซื้อภาชนะสำหรับใส่ขยะ และถังขยะเปียก (นำร่อง) เพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอย ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะในตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเ  19 มีนาคม 2562
284 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 และเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด (Injek) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
15/4 ถ.สิเกา-ควนกุน หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 075-270711 โทรสาร : 075-270711
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.