Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
3 อาหารเสริม (นม) ให้แแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง  7 มกราคม 2565
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
5 จ้างล้างชุดคอยล์ร้อน ชุดคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
6 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสานแดง - ทุ่งปอม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  14 ธันวาคม 2564
10 ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSL Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
13 เช่าเต็นท์โค้งใหญ่ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ล็อค ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
14 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
15 ซื้อแบบพิมพ์และวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
16 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
17 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3387 สตูล จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
18 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
20 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต. และบัตรเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
21 วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ รายการ  5 พฤศจิกายน 2564
22 ซื้อหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการดำเนินการในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
23 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
24 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  26 ตุลาคม 2564
25 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
26 จ้างจ้างเหมารถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
27 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
28 จ้างเช่าเต็นท์โค้งใหญ่ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวและสมาชิกสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
29 จ้างเช่าเว็บไซต์และการบริการดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
30 จ้างป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายบอร์สำหรับขีดคะแนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
31 จ้างจัดทำบริการอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานสารบรรณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนพอก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  4 ตุลาคม 2564
33 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
34 จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ อปพร. และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
35 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
36 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
37 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
38 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
39 ซื้อโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
40 จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ สายนาบ้านเหนือ - หนองหอม หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
41 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
42 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
43 จ้างทำที่คว่ำจานแบบเหล็กและทำชั้นวางของแบบโครงเหล็ก ๓ ชั้น ๔ เสา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
44 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
45 จ้างปรับปรุงติดตั้งระบบสัญญานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
46 จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
48 จ้างจัดทำชั้นวางของและที่วางไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
50 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
51 ก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ อปพร. และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  24 สิงหาคม 2564
52 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
53 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
54 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
55 ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง  18 สิงหาคม 2564
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
57 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
58 ซื้อคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
59 จ้างทำป้ายหน้าอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
60 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๖๐x๑๘๐ ซ.ม. จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
62 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
64 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ ๒ หลัง และห้องส้วม ๔ ห้อง ตามโครงการจัดตั้งสถานที่และดำเนินการกักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
65 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ สตูล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
66 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซัมซุง K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
67 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ ๒ หลัง และห้องส้วม ๔ ห้อง ตามโครงการจัดตั้งสถานที่และดำเนินการกักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
69 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
70 จ้างทำสวิงครอบสุนัขและแมว,กรงดักจับสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
72 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
74 จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่ อบต.เขาขาว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
76 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
77 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
78 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13008 สายบ่อโต๊ะเหล้ง หมู่ที่ 1-3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
80 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2861 สตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
81 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
82 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเขาขาว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
84 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
85 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13008 สายบ่อโต๊ะเหล้ง หมู่ที่ 1-3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  21  มิถุนายน  2564
87 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ สตูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
88 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
89 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
90 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (๓ ฟุตสูง) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
91 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
92 ซื้อโต๊ะพับเมลามีนสีขาว ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ พร้อมเก้าอี้พลาสติก (ชุดละ ๔ ตัว) จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
93 ซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
94 จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กค 852 สตุล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
95 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
96 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
97 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
98 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
99 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  2  มิถุนายน  2564
100 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ  31 พฤษภาคม 2564
101 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
103 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
104 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
105 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
107 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
108 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
111 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
112 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
115 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๖๘ ซอยดาหลำ ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีคัดเลือก  30 เมษายน 2564
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
121 ปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13068 ซอยดาหลำ 9 หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ  8 เมษายน 2564
122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
123 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
124 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
125 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๘๗ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
126 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - บ่อหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๐๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๐+๓๐๐.๐๐๐ ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๔๙๐.๐๐ - กม. ๐+๗๔๐.๐๐๐ โดยวิธีคัดเลือก  29 มีนาคม 2564
127 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
128 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
130 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
132 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก  16 มีนาคม 2564
133 ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  8 มีนาคม 2564
134 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  3 มีนาคม 2564
135 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ยี่ห้อ พรีมิกซ์ (น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
136 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ  24 กุมภาพันธ์ 2564
137 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
138 จ้างซ่อมแฃมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
142 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค 5694 สตูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
143 ครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  4 กุมภาพันธ์ 2564
144 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
145 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
146 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
147 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนร ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
149 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2564
150 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๗๔ สายเกาะแก้ว - บ้านหาญ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2564
151 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
152 จ้างขุดลอกคูและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (วงใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
153 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
154 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
155 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
156 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
157 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
158 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
159 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
160 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
161 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
162 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
163 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
164 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ  24 พฤศจิกายน 2563
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
166 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๕ สายวังหลิ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  23 พฤศจิกายน 2563
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
171 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
172 ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  4 พฤศจิกายน 2563
173 อาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง  28 ตุลาคม 2563
174 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
175 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
176 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
177 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
178 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๗๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
179 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  14 ตุลาคม 2563
180 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบเลขาขาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
181 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตารางเม  24 กันยายน 2563
182 จ้างซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
183 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
185 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
186 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
187 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
189 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
191 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
192 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
193 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
194 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
195 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็  11 กันยายน 2563
196 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2861 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
197 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2563
198 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อง  1 กันยายน 2563
199 จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหินเชื่อมซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2563
200 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
201 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2563
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
204 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล  18 สิงหาคม 2563
205 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนย้ายเศษวัชพืชและเศษไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
207 จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคฟซีล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบนุ้ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๕ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
208 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทวด - จิตรา ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๑๕๐.๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
210 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก  10 สิงหาคม 2563
211 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว  10 สิงหาคม 2563
212 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
213 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
214 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
216 จ้างปรับภูมิทัศน์หน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
219 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
220 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
221 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
222 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
223 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน  21 กรกฎาคม 2563
224 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ  21 กรกฎาคม 2563
225 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
226 จ้างทำป้ายไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
227 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
228 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สุงอายุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
229 จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
230 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
231 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
232 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  25  มิถุนายน  2563
233 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
234 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๐๐ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
235 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
236 จ้างทำป้ายพาสวูดชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมภาษาอังกฤษด้วยข้อความ Khaokhaw SAO Development Center พร้อมตรา อบต. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
237 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
238 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
239 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
240 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
241 จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์และโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๑๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
242 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
243 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
244 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
245 จ้างต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียนอเนกประสงค์ พร้อมรางน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
246 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
247 จ้างทำชั้นวางรองเท้าแบบนั่งได้ ขนาดกว้าง ๒๔ ซม. สูง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
248 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
249 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
250 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
251 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๙๑.๔ x ๔๕.๗ x ๑๘๒.๙ ซม. จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
252 ซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน สีขาว พร้อมเก้าอี้พลาสติก (ชุดละ ๔ ตัว) ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ x ๗๕ ซม. จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
253 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
254 ซื้อตู้นิรภัย ระบบกุญแจ ขนาด ๓๔๕ x ๔๐๐ x ๕๑๒ มม. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
255 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐ กิโลกัรม/ถุง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
256 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
257 จ้างเหมาทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
258 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
259 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
260 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
261 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
264 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง  14 พฤษภาคม 2563
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
266 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
267 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
268 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
269 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
270 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง - ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีคัดเลือก  30 เมษายน 2563
271 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
272 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
273 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
274 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
275 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
276 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
277 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
278 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
279 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
280 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
281 ซื้อโครงการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
282 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง ? ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ ? ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ  16 เมษายน 2563
283 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
284 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
285 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
287 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
288 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  9 เมษายน 2563
289 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ 13050 สายบ้านนายวิชิต เต่งชู - ลำตาบารุต หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,576 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  9 เมษายน 2563
290 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
291 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
292 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
293 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
294 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
295 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
296 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค ๕๖๙๔ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
297 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
298 ซื้อหมึกเลเซอร์ เอสพี ๘๕A สำหรับ P๑๑๐๒/P๑๑๐๒w ดำ๑PC จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
299 ซื้อวัสดุงานเพื่อใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
301 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก  11 มีนาคม 2563
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
303 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
304 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
305 จ้างวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
306 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย  4 มีนาคม 2563
307 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
308 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร  26 กุมภาพันธ์ 2563
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
312 โครงการถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว  30 มกราคม 2563
313 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
314 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
315 ซื้อวัสดุของขวัญรางวัล และวัสดุอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
316 จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ (แอร์) จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
317 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๖ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เส้นทาง สตูล-เพชรบูรณ์-เลย-ขอนแก่น-นครราชสีมา  8 มกราคม 2563
318 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
319 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
320 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
321 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๔๓๑๒ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
322 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิซีร็อก รุ่น WC ๕๓๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
325 ซื้อวัสดุพานพุ่ม,ผ้า,พระบรมฉายาลักษณ์ และวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
326 จ้างทำชุดพานพุ่มดอกไม้สด และพานพุ่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
327 เช่าเต์นท์ เก้าอี้ พร้อมเวที จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
328 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
329 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
330 จ้างทำเอกสารเผยแพร่ ชุดปฏิทินภาษี อปท. ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
331 ซื้อพันธุ์ปลา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
332 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
333 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
335 ซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2562
336 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  6 พฤศจิกายน 2562
337 จ้างดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน บริการดูแลเว็บไซต์ อัพเดท เปลี่ยนข้อมูล ตลอด ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
338 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
339 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ๒๑๕-๗๐-๑๕ Agillis จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
340 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง  30 ตุลาคม 2562
341 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง  30 ตุลาคม 2562
342 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
343 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
344 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
345 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลมูบีนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
346 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
347 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน  28 ตุลาคม 2562
348 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
349 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
350 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่าสยเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR 3320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
352 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ขนาด ๒๕.๙๐ x ๔๔.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
353 จ้างติดตั้งประตูสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
354 ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
355 ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
356 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมูที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
357 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
358 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
359 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
360 ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ  18 กันยายน 2562
361 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนวตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ โดยวิธีคัดเลือก  18 กันยายน 2562
362 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
363 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
364 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
365 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
366 ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนวตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ  11 กันยายน 2562
367 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
368 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
369 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
370 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
371 ซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงานขาเหล็กตัว U หลังตาข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
372 จ้างปรับสภาพพื้นที่ ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๑๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
373 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
374 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
375 ซื้อพันธู์พืชและวัสดุปลูก จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
376 เช่าที่พัก (ห้องพักรวม ๗ คน/ห้อง) จำนวน ๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
377 ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
378 จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุสายทอนพอก - สานแดง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
380 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาบ้าน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
381 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR3300 จำนวน 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
382 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
383 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ๒ หลัง และเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
384 ซื้อของขวัญราวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาและจริยธรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
385 จ้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งท่อ PVC และเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นหลังคา Metal Sheet พร้อมค่าแรง ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
386 จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้ามาน้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน  11 สิงหาคม 2562
387 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
388 ซื้อพันธุ์ไม้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
389 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
391 โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุสายทอนพอก - สาานแดง หมู่ที่ ๔ - ๖ ตำบลเขาขาว  8 สิงหาคม 2562
392 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
394 จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง (รถตู้) จำนวน ๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
395 จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
396 จ้างป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลและไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
397 ซื้อพันธุ์ไม้ ,วัสดุปลูก และวัสดุจัดสวนหย่อม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
398 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อทำการกำจัดวัชพืชต้นไม้ และตอไม้โดยการเผาทำลาย จำนวน ๘ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
400 จ้างการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
401 เหมาเครื่องเสียงประจำสนามชึดใหญ่ จำนวน ๓ วัน และระบบแสงเสียงในพิธีปิด การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘  19 กรกฎาคม 2562
402 ซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
403 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
404 จ้างวงโยทวาทิต ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
405 จ้างทำสปอร์ตโฆษณา กระถางคบเพลิง ป้ายผ้าแพรพิธีเปิด ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
406 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
407 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
408 ซื้อจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
409 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
410 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
411 จ้างเหมาเครื่องจักรทำการถางป่าขุดตอ ในพื้นที่ จำนวน ๘ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
412 ซื้อยางนอก ๒๑๕-๗๐-๑๕ LT๓๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
413 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
414 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
415 ซื้อจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
416 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
417 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
418 ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
419 จ้างเตรียมสนามและจัดทำสนามฟุตบอลประชาชน ฟุตบอลประถมศึกษา ฟุตบอลอนุบาล เปตอง แชร์บอล วอลเลย์บอล ลู่วิ่ง รวมทั้งบำรุรักษาตอลดการแข่งขันและค่าทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
420 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานเขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
421 เช่าเต็นท์เขียว ๒ หลัง โต๊ะ ๘ ตัว พร้อมเก้าอี้ ๖๐ ตัว (ตลอดการแข่งขัน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
422 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 512 ขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
423 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบรรจุขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร/โด๊ส พร้อมอุปกรณ์ประกอบการฉีดยา ไซริ่ง บัตรเหลือง เหรียญห้อยคอ จำนวน ๓๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
424 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
425 ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ Samsung MLT-D๑๐๘S/๑๕๐๐p.(Priginal) จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
426 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
427 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหิน - หนองสร้อย ช่วง กม. ๐+๑๑๗ - ช่วง กม. ๐+๒๕๗ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
428 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
429 ซื้อคู่มือ วัสดุในการฝึกอบรมโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็ฏปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
430 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
431 จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข  16 พฤษภาคม 2562
432 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  10 พฤษภาคม 2562
433 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
434 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
435 จ้างเอกสารคู่มือการฝึกอบรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จำนวน ๓๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
436 เช่าเต็นท์ใหญ่พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
437 จ้างเช่าที่พัก จำนวน ๑ คืน และเช่าห้องประชุม จำนวน ๒ วัน เพื่อใช้ในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
438 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข  23 เมษายน 2562
439 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
440 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๔๑๒ สตูล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
441 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการค่ายคุณธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
442 เช่าที่พัก จำนวน ๑ คืน พร้อมห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
443 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
444 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
445 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
446 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบ-ทอนรอม ช่วง กม. 0+406.00 - ช่วง กม. 0+801.00 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2562
447 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมฟา ช่วง กม. 0+164 - 0+719 หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2562
448 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ ช่วง กม. 0+260.00 - กม. 0+740.00 หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2562
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
450 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
451 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
452 จ้างทำโล่รางวัล วุฒิบัตร โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
453 จ้างทำป้ายโครงการ ป้ายไวนิล และตกแต่งสถานที่ ในโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
454 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
456 ซื้อชุดกีฬา (เสื้อพร้อมสกรีน,กางเกง) จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.