Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 074740550
โทรสาร : 074740551
E-mail Address : saraban@khuandon.go.th
www.khuandon.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ (สีแดง)-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
3 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
4 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา หมู่ท่ี 3 โดยวิธีคัดเลือก  15  มิถุนายน  2565
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1015 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
8 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 615 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ(โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
13 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พร้อมเข้าเล่ม ปกเคลือบมัน จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
15 จ้างฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
16 ซื้อเครื่องอุปโภค จำนวน ๖ รายการ (โครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
18 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายหา แซะอาหลี-ท่องโคก-ควนเทศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  22 มีนาคม 2565
19 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ตำบลควนโดน จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,210 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  21 มีนาคม 2565
20 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำสะพานเคียน - ปันจอร์ หมู่ที่ 2 ตำบลควนโดน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,377 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,508 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  18 มีนาคม 2565
21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
22 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและยาง CRS - ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
23 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรักกรงนก-นามัสยิด หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก  24 กุมภาพันธ์ 2565
24 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคิดใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
25 จ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
26 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากุโบร์บ้านโต๊ะย๊ะหมูด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
28 ซื้อวัสดุคคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
29 จ้างถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
30 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายฮาหมีด-ถนนเลียบเขา หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก  10 กุมภาพันธ์ 2565
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
32 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
33 จ้างอัพเกรดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-64-0048 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรักกรงนก-นามัสยิด หมู่ที่ 7  24 มกราคม 2565
36 จ้างซ่อมแซมโซฟา รหัส 403-40-0003 จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
37 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
40 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๐๑๕ สตูล (ติดฟิล์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
41 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
42 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน2564 ? 5 พฤษภาคม 2565 ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
43 จ้างเหมาดูแลระบบไฟฟ้าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
44 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
45 จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโดดน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
46 จ้างเหมางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
47 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ตำบลควนโดน จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,210 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  27 ตุลาคม 2564
48 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนโต๊ะเหลง-คลองบาราเกตุ หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 10  27 ตุลาคม 2564
49 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายหา แซะอาหลี-ท่องโคก-ควนเทศ หมู่ที่ 2  27 ตุลาคม 2564
50 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๑๐ จุด (ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
51 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
53 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน ๕๐๐ ชุด(โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
54 จ้างซ่อมแซมรถยนตืส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๖๑๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
55 จ้างทำป้ายอะคริลิค พร้อมตัวอักษร จำนวน ๒ ป้าย(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
56 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
57 ซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
58 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๒ เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
63 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
64 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
67 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
68 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๑๐๑๕ สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
72 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
75 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.ควนโดน ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  28  มิถุนายน  2564
76 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
77 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3084 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
78 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1015 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
79 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
82 ก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.ควนโดน ระยะที่ 2  26 เมษายน 2564
83 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
84 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
87 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
88 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำรวจข้อมูลภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
89 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสระน้ำกสช.-ช่องแคบ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,714 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,856 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สา  16 มีนาคม 2564
90 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
91 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
92 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  12 มีนาคม 2564
93 จ้างปรับปรุงโรงเพาะชำกล้าไม้(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
94 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านปลักใหญ่ใจดี ตำบลควนโดน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  10 กุมภาพันธ์ 2564
95 ซื้อวัสดุกีฬา/อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
96 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บง 6319 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
97 จ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีคัดเลือก  29 มกราคม 2564
98 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
99 จ้างติดตั้งกระจกบังลมหน้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
101 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
102 ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ ของการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
104 โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง  22 ธันวาคม 2563
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
107 จัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการอบต.ควนโดน  9 ธันวาคม 2563
108 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-กันเงินเบิกตัดปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
110 ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนโต๊ะเหลง-คลองบาราเกตุ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 10 ตำบลควนโดน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,513 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,078 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สายทาง  22 ตุลาคม 2563
111 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗ - ๖๑ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
112 จัดซื้้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  14 ตุลาคม 2563
113 จ้างบริการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. ควนโดน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
114 โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่  11 กันยายน 2563
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
116 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๐๑๕ สตูล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
121 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
122 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง ๖๓๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
126 จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก  30 กรกฎาคม 2563
127 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
128 จ้างก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๔๕ x ๒.๔๕ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
130 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
131 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
132 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3084 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
133 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗ - ๖๑ - ๐๐๐๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
134 ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยัง่ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
135 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑๐ จุด ดำเนินการ ณ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ และหมู่ที่ ๑๐ ของ อบต.ควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
136 จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
138 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกตยามู หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
139 ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ให้กับ ศพด. ในสังกัด อบต.ควนโดน จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
143 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 10  20 เมษายน 2563
144 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
145 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 16001 สายหัวสะพานเหล็ก - บ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,983 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,864 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  15 เมษายน 2563
146 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกตยามู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
147 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสะพานเคียน - ปันจอร์ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 523 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,465 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  14 เมษายน 2563
148 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 10  9 เมษายน 2563
149 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 615 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
150 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
151 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
152 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร จำนวน ๔ หลัง และเช่าเก้าอี้จำนวน ๒๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
153 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง ๖๓๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
154 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
155 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง1015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
156 จ้างเหมาตัดเย็บทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4,724 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
157 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 400ml จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
158 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
159 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสะพานเคียน - ปันจอร์ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 523 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,465 ตารางเมตร  10 มีนาคม 2563
160 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
161 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
162 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๗ วัน (โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.ควนโดน) โดยวิธีเฉพาะ  18 กุมภาพันธ์ 2563
163 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
165 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
166 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๒๐ ชุด (น้ำ, ขนม, น้ำส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
167 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
169 ซื้อของรางวัล จำนวน ๔ รายการ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 074740550 โทรสาร : 074740551
E-mail Address : saraban@khuandon.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.