Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๑๐ จุด (ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
2 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
3 จ้างซ่อมแซมรถยนตืส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๖๑๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
5 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน ๕๐๐ ชุด(โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
6 จ้างทำป้ายอะคริลิค พร้อมตัวอักษร จำนวน ๒ ป้าย(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
7 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
8 ซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
9 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๒ เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
19 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๑๐๑๕ สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
26 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.ควนโดน ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  28  มิถุนายน  2564
27 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
28 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1015 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
29 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3084 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
30 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
33 ก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.ควนโดน ระยะที่ 2  26 เมษายน 2564
34 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
35 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
38 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
39 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำรวจข้อมูลภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
40 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสระน้ำกสช.-ช่องแคบ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,714 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,856 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สา  16 มีนาคม 2564
41 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
42 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
43 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  12 มีนาคม 2564
44 จ้างปรับปรุงโรงเพาะชำกล้าไม้(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
45 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านปลักใหญ่ใจดี ตำบลควนโดน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  10 กุมภาพันธ์ 2564
46 ซื้อวัสดุกีฬา/อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
47 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บง 6319 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
48 จ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีคัดเลือก  29 มกราคม 2564
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
50 จ้างติดตั้งกระจกบังลมหน้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
52 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
53 ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ ของการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
55 โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง  22 ธันวาคม 2563
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
58 จัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการอบต.ควนโดน  9 ธันวาคม 2563
59 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
60 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-กันเงินเบิกตัดปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
61 ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนโต๊ะเหลง-คลองบาราเกตุ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 10 ตำบลควนโดน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,513 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,078 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สายทาง  22 ตุลาคม 2563
62 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗ - ๖๑ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
63 จัดซื้้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  14 ตุลาคม 2563
64 จ้างบริการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. ควนโดน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
65 โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่  11 กันยายน 2563
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
67 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๐๑๕ สตูล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
72 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
73 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง ๖๓๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
77 จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก  30 กรกฎาคม 2563
78 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
79 จ้างก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๔๕ x ๒.๔๕ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
81 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
82 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
83 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3084 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
84 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗ - ๖๑ - ๐๐๐๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
85 ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยัง่ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
87 จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
88 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑๐ จุด ดำเนินการ ณ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ และหมู่ที่ ๑๐ ของ อบต.ควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
89 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกตยามู หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
90 ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ให้กับ ศพด. ในสังกัด อบต.ควนโดน จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
94 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 10  20 เมษายน 2563
95 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
96 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 16001 สายหัวสะพานเหล็ก - บ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,983 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,864 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  15 เมษายน 2563
97 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสะพานเคียน - ปันจอร์ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 523 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,465 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  14 เมษายน 2563
98 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกตยามู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
99 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 10  9 เมษายน 2563
100 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 615 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
101 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
102 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
103 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร จำนวน ๔ หลัง และเช่าเก้าอี้จำนวน ๒๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
104 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง ๖๓๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
105 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
106 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง1015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
107 จ้างเหมาตัดเย็บทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4,724 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
108 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 400ml จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
109 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
110 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสะพานเคียน - ปันจอร์ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 523 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,465 ตารางเมตร  10 มีนาคม 2563
111 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
112 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๗ วัน (โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.ควนโดน) โดยวิธีเฉพาะ  18 กุมภาพันธ์ 2563
113 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
114 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
116 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
117 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๒๐ ชุด (น้ำ, ขนม, น้ำส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
120 ซื้อของรางวัล จำนวน ๔ รายการ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
124 จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
125 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุง และยาง CRS-2 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
126 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายบ้านนายฮาหมีด - ถนนเลียบเขา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูสอ - บ้านนายสัน หมู่ที่ 4  15 พฤศจิกายน 2562
128 จ้างจัดทำป้ายเหล็กขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร ติดแผ่นสติ๊กเกอร์พร้อมพ่นสีพื้นประจำพระองค์ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
130 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ ๖  31 ตุลาคม 2562
131 จ้างเหมาจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562  25 ตุลาคม 2562
132 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์โต๊ะนายจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
133 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กง 615 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
134 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวาหาบ โต๊ะประดู่ - เหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
135 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
136 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
137 จ้างโครงการค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2562
138 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. ควนโดน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2562
139 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
140 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
141 จ้างถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำ) จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
142 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก  12 กันยายน 2562
143 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูสอ - บ้านนายสัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  12 กันยายน 2562
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
145 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
147 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษาฯ)  26 สิงหาคม 2562
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
149 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลควนโดน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
151 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด)  8 สิงหาคม 2562
152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
153 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
154 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง)  1 สิงหาคม 2562
155 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
158 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาวแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ? 2565) จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
159 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น MLT-D๗๐๔S Toner Black Cartridge A๓ SL-K๓๓๐๐N จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
160 จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียน ครู และคณะกรรมการฯ จำนวน ๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
161 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3084 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
162 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
163 จ้างเหมาตัดชุด อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า และเข็มเครื่องหมายอปพร. จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
164 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน รายละเอียดดังนี้ รหัส 42050 0007 (กองคลัง) ,รหัส 42056 0008 (ห้องประชุม) ,รหัส 42056 0010 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
165 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
166 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๑ รายกาาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
167 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ขนาด 2 ชั้น กว้าง 9.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก  10 พฤษภาคม 2562
168 ซื้อวัสดุ(ธงชาติ ธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
169 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
170 ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสุขภาพกายและจิตในผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
171 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1015 สตูล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
172 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 1 ซีซี พร้อมมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
174 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด สำหรับโครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจคนควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
177 จ้างโครงการขยายเขต ต่อเติมท่อประปาภูเขา ซอยกุโบร์ต้นกระท้อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2562
178 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอาสา - ซอยสันติ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2562
179 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมะสูอัน - นายสมาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.