Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างปรับปรุงที่ทำการ อบต. และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
2 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตาลคู่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
7 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๔ ๐๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
9 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเขียว (ควนดินดำ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
11 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
12 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
13 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9- หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนของนางสาวนภาภรณ์ แท่นศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอพร (สามแยกตาเวียน) หมู่ที่ 6,7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
17 ซื้อเครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ Canon G ๒๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
18 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมปราถนาหมู่ที่ 10 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สวิตซ์แสงแดง ๓ A จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
21 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
22 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำเพื่อใช้กับมอเตอร์ขนาด ๕๐ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
23 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท -ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
24 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านหนองปลา-หาดทรายรี หมู่ที่ ๗,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
25 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
26 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
27 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายร่องเพกา - ทุ่งหนองไหล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
28 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 ซม. (จุดบริการขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
29 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่องไทร ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
30 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๕๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
31 ซื้อน้ำดื่มสะอาดสำหรับประชาชน ของ ศพด.บ้านท่าหิน จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนนท์-วังสับปะรด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
33 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
35 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
37 จ้างซ่อมเปลี่ยนลูกยางถาดกระดาษของเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-61-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
38 จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
39 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
40 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
41 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
42 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
43 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุจาก(ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
45 ซื้อหินคลุก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมขาพับ ขนาด ๗๕ X ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ๑.ชั้นวางเอกสาร ๒ ชั้น จำนวน ๑ ใบ ๒.ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
50 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
51 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๕๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
52 ซื้อถังเก็บน้ำ ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
53 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
54 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์ปั๊มน้ำ ๕๐ HP ๒P ๓๘๐V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
55 จ้างขุดลอกสระน้ำห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
56 จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
57 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
58 จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
61 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซ.ม.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินร่วมต้านทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
62 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนนท์-วังสับปะรด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
63 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-61-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
64 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
65 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงใยมะพร้าว(แหลมใผ่) เชื่อม ม.10 ต.ด่านสวี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
66 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-เขาหมอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
67 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
68 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
69 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
70 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาใหญ่-ต่อเขตตำบลด่านสวี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนติก SN-๒๐ แท้ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
74 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2564
76 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ ศพด.บ้านท่าหิน จำนวน ๑๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
77 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๗๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
78 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
79 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
80 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ ๙ - หมู่ ๗ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
81 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
89 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
90 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2564
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
94 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง สายบ้านเขาเขียว หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
97 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
98 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
102 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
105 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP เลขพัสดุ 416-51-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
107 ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
108 จ้างทำป้าายไวนิล ขนาด 150X300 ซ.ม พร้อมติดตั้ง (การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย) จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
109 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
110 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
111 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
112 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
113 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
114 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
115 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
116 ซื้อวัสดุกีฬา ประเภทลูกฟุตบอล จำนวน ๔ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
117 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
118 จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
119 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
120 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
121 จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
122 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขนาด ๑X๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
123 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
125 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
126 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
127 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
128 จ้างเหมาล้างถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
129 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ ศพด.บ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
130 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้โทนสีเหลือง จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
131 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Canon สีดำ 810 (ของแท้) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
132 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
134 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดทุกสายในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP NO. 12A จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
136 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน  30 ตุลาคม 2563
138 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
139 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
140 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างสถานที่ลอยกระทง จำนวน ๒๐๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
142 จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง จัดทำรางปล่อยกระทง ขนาดกว้าง ๙๗ เซนติเมตร ยาว ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
143 จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ลอยกระทง (เก็บขยะ) หลังเสร็จงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
145 จ้างตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง บริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๓,๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
146 ซื้อน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
147 ซื้อพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
148 จ้างบริการระบบเว็บไซต์ของ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
149 จ้างทำป้ายไวนิล ทางเข้าโครงการจิตอาสา ขนาดยาว ๑ เมตร กว้าง ๕๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
150 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
151 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
152 จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
153 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
154 จ้างเหมาทำเวที ขนาดยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๔.๘ เมตร พร้อมเครื่องเสียง โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
155 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
156 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
157 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
158 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยปลิง 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
159 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
160 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
161 ซื้อวัสดุอื่น เกี่ยวกับระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
164 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
167 จ้างเหมาติดตั้งถังน้ำประปาขนาด 10,000 ลิตรพร้อมเดินท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
169 ซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
170 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
172 ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 8.5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
174 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
176 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
177 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
178 จ้างติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
179 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดปทุมภาวนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
180 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
181 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
182 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
183 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
184 จ้างผูกผ้าประดับ ในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
185 จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
186 จ้างเช่าเครื่องดับเพลิงพร้อมสารเคมี จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
187 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน  29 กรกฎาคม 2563
188 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
189 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
190 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัยเด็กพร้อมสายคล้อง (แบบผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
191 จ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
192 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
193 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๔ ใบพัด ๒ นิ้ว ๓ HP ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
194 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมฟังก์ชั่น และ กล่องคอนโทรล บาดาล 1.5 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
195 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
196 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพันธ์ทอง วัดท่ากระดาน-ทุ่งพุทธ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
197 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมปรารถนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
198 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
199 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
200 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และแมลงอื่นๆ จำนวน ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
201 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
202 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
203 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
206 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
207 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
208 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒X๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง บริเวณท่าทราย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหิน ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
209 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด,เครื่องพ่นยาชนิดคันโยกสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
210 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
211 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
213 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
214 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
215 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
216 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
217 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบประปา ๕ HP ๒๒๐V จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
218 จ้างติดตั้งมาตรน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
219 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
220 ซื้อไข่ไก่ จำนวน 650 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
221 ซื้ออาหารแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
222 ซื้อข้าวสาร จำนวน 650 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
223 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
224 วัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ  13 พฤษภาคม 2563
225 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
226 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
227 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
229 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
230 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ผ้าลาย,ผ้าสาลู,เข็มหมุด,ด้าย,ยางยืด,กรรไกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
231 เช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง  17 เมษายน 2563
232 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๒ ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
233 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
234 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ยางยืด,เข็มหมุด,ตะกร้า,ถุงพลาสติกใส,ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว,สติ๊กเกอร์ขาวด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
235 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
236 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
237 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
238 จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
239 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งสายดินระบบประปาประจำตำบล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
242 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้านหมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
243 ซื้อสารส้มขุ่น (๒๕ kg) จำนวน ๑๒๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
244 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
245 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
246 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน -เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
247 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
248 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
251 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
252 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
253 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
254 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
255 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
258 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
259 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
260 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
262 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
263 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
264 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
265 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุม ๓P ๕๐HP จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
266 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. นมกล่องยู.เอช.ที 200 ซี.ซี. รสจืด (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2563
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2563
269 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
270 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
274 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
275 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
276 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำบาดาล HUR-๓๕๑๒ ๑.๕ HP ๒๒๐V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
277 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน  31 มกราคม 2563
278 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ และนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาครียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
279 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
280 จ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
281 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
282 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
283 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายอบต.ท่าหิน - เขาดิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
284 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
285 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
286 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด.นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
287 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
288 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
289 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
290 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
291 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
292 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
293 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
294 จ้างเหมารถตู้บริการ พร้อมพนักงานขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
295 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
296 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
297 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
298 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ,ยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
299 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
300 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกตะกร้อ) จำนวน 25 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
301 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.๓) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
302 ซื้อยากำจัดแมลงวัน จำนวน ๑๒ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
303 จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
304 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ช่วง กม.2+465 - กม.2+793 หมู่ที่ 1  14 พฤศจิกายน 2562
305 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2  14 พฤศจิกายน 2562
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
307 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
308 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างสถานที่ลอยกระทงพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
309 จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ลอยกระทงบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
310 ซื้อชุดนักกีฬา (เสื้อ,กางเกง) จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
311 จ้างเหมาในการจัดทำสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
312 ซื้อสารส้มขุ่น จำนวน 120 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
313 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 62 - 21 ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
314 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
315 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
316 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2562 - 31 ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
317 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
318 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
319 ซื้อเชือกใยยักษ์ 20 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
320 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
321 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
322 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปาถนนสายสวี-บ่อคา หมู่ที่ 4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
325 จ้างเหมารถตู้บริการพร้อมพนักงานขับรถเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
326 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
327 จ้างเหมารถตู้บริการพร้อมพนักงานขับรถเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
328 ซื้อหนังสือเรียนให้เด็ก อายุ 3-5 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
329 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเขียว - ควนดินแดง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
330 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
331 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ช่องไทร 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
333 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา (สำนักปลัด) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
334 จ้างขุดร่องคูระบายน้ำถนนสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
336 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
337 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊ม APP 3HP 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
338 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
339 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7- 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
341 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
342 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
343 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
344 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
345 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
346 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ 2 (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
347 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ของนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธืเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
348 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืดและนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ของศพด. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
349 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
350 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
351 ซื้อโต๊ะกิจกรรมอนุบาล พร้อมเก้าอี้อนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
352 ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
353 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-ซี.พี. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
354 จ้างขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
355 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุจาก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
356 จ้างโครงการก่อสร้างรางน้ำฝนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
357 จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
358 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
359 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
360 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
361 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
362 ซื้อน้ำดื่มสะอาดดังนี้ - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน 28 ถัง เป็นจำนวนเงิน 336.-บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน จำนวน 14 ถัง เป็นจำนวนเงิน 168.-บาท เป็นเงิน 504.-บาท (-ห้าร้อยสี่บาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
363 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 (ช่วง กม.2+150 - กม.2+265) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
364 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
365 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรหมสวัสดิ์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
366 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
368 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพุทธ2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
369 จ้างติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
370 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.4 + 140 - กม.4+234 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
371 จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง-ขาว บริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
372 จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสาร) รับ-ส่ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
373 ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
374 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
375 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
376 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 81 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
377 ซื้อสารส้ม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
379 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
380 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
381 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
382 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการเลี้ยงรับรองในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
383 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
385 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
386 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
387 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
388 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
389 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
390 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับการจ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
391 ซื้อเสาไฟ ขนาด 5 x 9 เมตร สำหรับปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
392 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
393 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
394 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
395 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์ ดังนี้1.ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป2.พระประจำวัน จำนวน 8 องค์3.รูปเหมือนกรมหลวงชุมพร4.รูปเหมือนพ่อเฒ่าเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
396 จ้างเหมาบันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพตลอดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
397 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
398 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
399 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่จัดแข่งขันกีฬา ดังนี้1.กิจกรรมแข่งขันลิงกังขึ้นมะพร้าว2.กิจกรรมแข่งขันขูดมะพร้าว(เหล็กขูด)3.กิจกรรมแข่งขันวิ่งเปี้ยวแตงโม4.กิจกรรมแข่งขันจับปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
400 ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
401 จ้างเหมารถตู้บริการ จำนวน 1 คันพร้อมพนักงานขับเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8 -12 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
402 ซื้อมะพร้าว แตงโม ปลาไหล และอุปกรณ์ใส่ปลาไหล ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
403 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Beach Cleaning Day ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
404 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้สูงอายุและทีมตรวจสุขภาพ ตามโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
405 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุและทีมตรวจสุขภาพ โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
406 ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้านตามโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
407 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่พ่อเฒ่าเพชร ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
408 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่พระพุทธรูป ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
409 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ของผู้นำท้องที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
410 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ของผู้นำท้องถิ่น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
411 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่กรมหลวงชุมพร ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
412 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
413 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
414 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
415 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
416 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
417 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
418 จ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
419 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
420 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.