Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
159 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077 598 508
โทรสาร : 077 598 508
E-mail Address : saraban@bangmakcity.go.th
www.bangmakcity.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480-60-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
2 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
4 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
5 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
6 จ้างเหมาวางท่อระบบประปาเทศบาลตำบลบางหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
7 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
10 จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
11 ซื้อซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
12 จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
14 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
15 จ้างเหมาประุกอบอาหารว่าง และจัดดอกไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
16 จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียง และโต๊ะหมู่บูชา เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเ  25 กรกฎาคม 2565
17 จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาพร้อมผูกผ้าและตกแต่งดอกไม้ จำนวน 3 คัน สำหรับโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
18 ซื้อชุดถวายสังฆทานพระสงค์ จำนวน 7 ชุด , ผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 7 ชุด , น้ำดื่มชนิดถ้วย จำนวน 9 ลัง และน้ำแข็ง จำนวน 3 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
19 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
21 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 230 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
22 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
24 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพรถทั่วไป ของรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
25 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
26 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
28 จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
29 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
30 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480-60-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
31 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
32 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 50 0006(1) และ บม.416 57 0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
33 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
34 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
35 ซื้อกระเป๋าผ้ารณรงค์ พร้อมพิมพ์ข้อความ โครงการส่งเสริงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
36 จ้างเหมาพิมพ์ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
37 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-3877 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-64-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ USB HUB (อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มพอร์ต UHB) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
39 จ้างเหมาทำป้ายถือนำขบวนเทศบาลตำบลบางหมาก ขนาด 0.25 x 0.85 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
40 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
41 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
42 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
43 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
44 ซื้อกระเป๋าผ้ารณรงค์ พร้อมพิมพ์ข้อความ โครงการส่งเสริงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
45 จ้างเหมาพิมพ์ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
46 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บน 6435 ชุมพร ยี่ห้อ ESUZU FTR หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
47 จ้างเหมาพิมพ์ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
48 ซื้อกระเป๋าผ้ารณรงค์ พร้อมพิมพ์ข้อความ โครงการส่งเสริงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
50 จ้างเหมารถแห่ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิ.  23  มิถุนายน  2565
51 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
52 จ้างเหมาผลิตสปอร์ตโฆษณา โครางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 แผ่น  23  มิถุนายน  2565
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
55 จ้างเหมาตัดหญ้าริมทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
56 จ้างเหมาตัดหญ้าริมทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
57 จ้างเหมาตัดหญ้าริมทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
58 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.420 60 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
59 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
60 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9628 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
61 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 4 รายการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
62 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 165 ชุด และ จัดดอกไม้หน้าเวที จำนวน 2 ชุด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
63 จ้างเหมาเช่าเวที ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร 1 เวที , โต๊ะหมู่บูชา 1ชุด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
64 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
65 จ้างเหมาเดินระบบสายแลนพร้อมติดตั้งระบบภายในกองคลัง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
66 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อชูชีพ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
68 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.420-57-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
69 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
70 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
71 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มสารเคมี ขนาด 1-5 BAR จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
72 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
74 จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
75 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบีบยน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA รหัสครุัณฑ์ บม.044-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
77 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
78 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
79 จ้างเหมาจัดทำภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล จุดพักขยะรีไซเคิล ตู้ขยะอันตรายชุมชน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
81 ซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
82 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
83 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
84 เหมาจัดทำเสวียนรอบโคนต้นไม้ จำนวน 10 ชุด  25 พฤษภาคม 2565
85 จ้างเหมาซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่มากดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
87 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
88 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
89 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
90 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
91 จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางหมากพร้อมโครงเหล็กสำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
92 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา(ท่อ PE) จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเลี้ยงโซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 5 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
94 จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางหมากพร้อมโครงเหล็กสำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
95 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 ชุด(เช้า-บ่าย) และอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
96 จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางหมากพร้อมโครงเหล็กสำหรับติดตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
97 จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน 1 วัน จำนวน 1 คัน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
98 ซื้อของที่ระลึกศึกษาดูงาน ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมะลิสปา จำนวน 1 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
100 จ้างเหมาซ่อมแซมตัวล็อคประตูอลูมิเนียมชนิดบานเปิด จำนวน 3 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
101 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
102 จ้างเหมาจัดทำภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล จุดพักขยะรีไซเคิล ตู้ขยะอันตรายชุมชน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
104 ซื้อสารส้มชนิดก้อนขุ่น ขนาดบรรจุ 25 กก./กระสอบ จำนวน 120 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
105 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อมรมส่งเสริมสุขภาพ ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัย ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
106 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
107 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อมรมส่งเสริมสุขภาพ ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัย ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
108 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 65 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
109 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 140 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
110 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 140 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
111 จ้างเหมาทำโครงการ ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 ม. จำนวน 1 ป้าย และป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมด้ามจับ ขนาด 60 x 30 ซม. จำนวน 10 ป้าย (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
112 จ้างเหมาทำป้าย ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรมส่งเสริมสุขภาพ ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัย ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
113 ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 60 ชุด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรมส่งเสริมสุขภาพ ?ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัย ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
115 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 140 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
116 จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
119 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
120 เช่าเวที ขนาด 7.20 x 3.60 เมตร จำนวน 1 เวที ตามโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ชุมพรสะอาดไม่มีโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
121 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโวิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
122 จ้างเหมาเช่าโต๊ะหมู่บูชา,ผูกผ้า,จัดดอกไม้ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโควิค-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
123 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
124 จ้างเหมาทำป้ายเตือนจราจร ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
125 เช่าเวที ขนาด 7.20 x 3.60 เมตร จำนวน 1 เวที ตามโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ชุมพรสะอาดไม่มีโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
126 เช่าเวที ขนาด 7.20 x 3.60 เมตร จำนวน 1 เวที ตามโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ชุมพรสะอาดไม่มีโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
128 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
129 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
130 ซื้อึีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
131 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
133 จ้างเหมาซ่อมแซ่มเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
134 จ้างเหมาบริการเต็นท์,เก้าอี้,โรงพระ,เครื่องเสียง เพื่อใช้กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันเทศบาล 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
135 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังเครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
136 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
137 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
138 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
141 ซื้อชุดดตรวจ ATK ขนาดบรรจุ 20 ชุด/กล่อง ยี่ห้อ HIP BIO tech จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
142 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
143 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
144 จ้างเหมาบริการ เต็นท์,เก้าอี้,เดินระบบไฟบริเวณจุดบริการฯ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2565 (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
145 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
146 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
147 ซื้อวัดสุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
148 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
150 ซื้อวัสดุการเกษตร ดินเพาะปลูก จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
151 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงานประจำเดือน เมษายน 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
152 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสารในรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
153 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
154 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
155 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร หมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 ป้าย จำนวน 12 หมู่ รวม 36 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
156 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนธ-174 ชุมพร ยี่ห้อ ซูซุกิ Best หมายเลขครุภัณฑ์ บม.009-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
157 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
159 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ จำนวน 2,000 ตัว โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
162 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
163 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
164 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
165 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
166 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
167 จ้างเหมาทำแผ่นพับ จำนวน 500 แผ่น ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
168 จ้างเหมาทำแผ่นพับ จำนวน 500 แผ่น ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
169 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมป้ายแขวนคอ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางค  10 มีนาคม 2565
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ความจุขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
171 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
172 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
173 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
174 จ้างเหมาเดินระบบแลนพร้อมติดตั้ง (กองคลัง) รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
175 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
176 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
177 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
179 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
180 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
181 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
182 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
183 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
184 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
185 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
186 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง 9389 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-65-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
187 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
188 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
189 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก (พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน 330 ลบ.ม. และ ดินลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน 525 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
191 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลประกาศรับสมัครเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
192 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลประกาศรับสมัครเด็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ขนาด 120 x 240 ซม. จำนวน 1 ป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
193 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลประกาศรับสมัครเด็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ขนาด 120 x 240 ซม. จำนวน 1 ป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
194 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
195 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
196 ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 50 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
197 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
198 ซื้อวัสดุฝึกภาคสนาม จำนวน 3 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
199 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
200 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
201 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมขาพับ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
202 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหน้า ซ้าย-ขาว รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
204 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
205 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
206 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์กู้ชีพ หน้ากากออกซิเจนมีถุงลม บรรจุอ๊อกไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
207 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
209 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-64-0065(1),บม.416-63-0055(1),บม.416-60-0046(1),เครื่องสำรองไฟฟ้า บม.479-60-0007,เครื่องปริ้นเตอร์ บม.480-60-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
210 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางหมาก ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
211 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
213 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
214 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1,110 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
215 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 รหัสครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
216 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
217 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายาการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2564 (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
218 เช่าเต็น,เก้าอี้,เดินระบบไฟบริเวณจุดบริการฯ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2565 (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
223 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
225 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
226 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิตร จำนวน 50 โหล ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
227 เช่าเหมาเต้นส์,โต๊ะ,เก้าอี้ ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
228 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
229 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเลี้ยงโซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 5 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
230 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
231 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
233 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ บม.420-48-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่านปรับแสง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
235 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 รหัสครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
236 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
237 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
238 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
239 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 56 0033(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
240 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
241 จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ภายในอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
242 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
243 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 189 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนขาว จำนวน 40 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
247 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
248 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
249 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
250 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
251 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 100 โหล เพื่อใช้ในโครงการ บริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเฃื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
252 เช่าเต็นส์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
253 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
254 จ้างเหมารถแห่งประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
255 จ้างเหมาทำแผ่นสปอร์ตประชาสัมพันธ์จำนวน 1 แผ่น ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
257 จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  4 พฤศจิกายน 2564
258 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2564
259 จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  4 พฤศจิกายน 2564
260 จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายแบ็คโฮ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 5,025 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,005 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  3 พฤศจิกายน 2564
261 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
262 จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายแบ็คโฮ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 5,025 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,005 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  3 พฤศจิกายน 2564
263 จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE RecYcling) สายดอนไทรพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 8,200 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,640 เมตร กว้าง 5 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  3 พฤศจิกายน 2564
264 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
265 จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE RecYcling) สายดอนไทรพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 8,200 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,640 เมตร กว้าง 5 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  3 พฤศจิกายน 2564
266 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX รหัสครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
268 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
269 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
270 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
271 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
272 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน  28 ตุลาคม 2564
273 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
274 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
275 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 รหัสครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
276 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา (ท่อ pe) จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
277 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
278 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2564
279 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2564
280 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
281 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ HP office 7110 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480 57 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
282 ซื้อสารส้ม ชนิดก้อนขุ่น (ขนาดบรรจุ 25 กก./กระสอบ) จำนวน 240 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
283 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
284 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน  18 ตุลาคม 2564
285 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2564
286 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
287 จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE RecYcling) สายดอนไทรพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 8,200 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,640 เมตร กว้าง 5 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
288 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
289 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
290 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
291 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
292 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
293 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
294 จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายแบ็คโฮ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 5,025 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,005 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  4 ตุลาคม 2564
295 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
296 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
297 จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายพุทธรักษา 3 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 4,820 ตารางเมตร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 964 เมตร กว้าง 5 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน 2564
298 ถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด  23 กันยายน 2564
299 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
300 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
301 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 27 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
302 จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านบางผรา ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
303 จ้างเหมาต่อสัญญาจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางหมาก (www.bangmakcity.go.th) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
304 จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
305 ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายพุทธรักษา 3 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 4,820 ตารางเมตร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 964 เมตร กว้าง 5 เมตร  16 กันยายน 2564
306 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
307 จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ไทยทรงดำตำบลบางหมาก หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายดอนไทรงาม ระยะทาง 2,130 กิโลเมตร จำนวน 72 ต้น เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  15 กันยายน 2564
308 จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ไทยทรงดำตำบลบางหมาก หมู่ที่ 4 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายคูขุด-ดอนตาล ระยะทาง 1,400 กิโลเมตร จำนวน 48 ต้น เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  15 กันยายน 2564
309 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FORWARD หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
311 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเทศบาลตำบลบางหมาก ลานคอนกรีตหน้าสำนักงาน พื้นที่เทคอนกรีต กว้าง 25.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,084 ตารางเมตร ใช้คอนกรีต 240 KSc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
312 ซื้อปูนขาว จำนวน 60 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
313 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
314 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
315 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,271 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
316 ซื้อถังขยะพลาสติก ความจุขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
317 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
318 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 63 0055 (1) และ บม.416 51 0026 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
319 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
320 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายจุลปาโล ๒-๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อม/สร้าง ๗,๕๖๕ ตารางเมตร แบ่ง ๒ ช่วง โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๒๓ เมตร และกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๙๐ เมตร เทศบาลตำบลบ  8 กันยายน 2564
321 จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055 60 0022 และ บม.055 60 0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
322 จ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำ สายบางไทร-ทุ่งหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 16,147.20 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จ้งหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  8 กันยายน 2564
323 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 29 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
324 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมแบบขาพับ หน้าขาว ขนาด 1.80 x 0.75 เมตร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
325 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร  3 กันยายน 2564
326 จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055 60 0021 และ บม.005 60 0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
327 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 15,717 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
328 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  2 กันยายน 2564
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
330 จ้างเหมาซ่อมตราเทศบาลตำบลบางหมากติดรั้วหน้าสำนักงาน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1 อัน (รูปภาพและตัวหนังสือสีน้ำเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
332 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
333 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
334 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
335 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
336 ถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายจุลปาโล ๒-๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อม/สร้าง ๗,๕๖๕ ตารางเมตร แบ่ง ๒ ช่วง โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๒๓ เมตร และกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๙๐ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอ  26 สิงหาคม 2564
337 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
338 ซื้อพันธุ์หอยเชอรี่ จำนวน 25 กก โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
339 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
340 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 และ บม.068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
341 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
342 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเทศบาลตำบลบางหมาก ลานคอนกรีตหน้าสำนักงาน พื้นที่เทคอนกรีต กว้าง 25.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,084 ตารางเมตร ใช้คอนกรีต 240 KSc.  19 สิงหาคม 2564
343 อาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  18 สิงหาคม 2564
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน หนังสือคูมือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
345 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางลำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,271 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  17 สิงหาคม 2564
346 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  16 สิงหาคม 2564
347 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
348 เหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร  13 สิงหาคม 2564
349 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
350 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
352 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 14 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
353 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
354 จ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติดขาดชำรุด จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
355 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ X ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในเขตพื้นที่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
356 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 003 58 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
358 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ บม.420-48-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
359 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ บม.054 49 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
360 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
361 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ X ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในเขตพื้นที่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
362 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ๑. น้ำยากำจัดยุงตัวแก่ (ชนิดละอองฝอย) จำนวน 6 ขวด ๒,ทรายอะเบทชนิดซอง (บรรจุ ๑,๒๕๐ ซอง/ถัง จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
363 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ น้ำยากำจัดยุงตัวแก่ (ชนิดละอองฝอย) จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
364 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
365 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ X ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในเขตพื้นที่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
366 จ้างเหมาพ่นหมอกควันในหมู่่บ้านในเชตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน ๒,๔๘๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
367 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 1 ชุด รวมค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
368 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 10,560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
369 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
370 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
371 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
372 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ใน โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
373 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
374 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
375 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
376 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 56 0033(2) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
377 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
378 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
379 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
380 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
381 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
382 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มน้ำขนาด 3 เฟส ใช้ไฟ 380 โวลต์ (5 HP) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
383 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มน้ำขนาด 1 เฟส ใช้ไฟ 220 โวลต์ (3-5 HP) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
384 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ราย นางสาวสมบุญ ภิโสรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
385 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม ชนิดก้อนขุ่น จำนวน ๒๔๐ กระสอบ  8 กรกฎาคม 2564
386 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
387 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
388 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
389 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
390 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-62-0023 และ บม.055-62-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
391 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้อยรวย (ช่วง ๑) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๖๖๕ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
392 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ ๕ (ช่วง ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๑๓๐ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๖ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
393 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้อยรวย (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๓๕๐ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
394 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ ๕ (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๒๒๕ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
396 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา (ท่อ PE) จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
397 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
398 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 51 0015 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
399 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0026 (4),416 63 0055 (1) และ416 52 0024(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
400 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ 5 (ช่วง 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง 1,200 ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  1 กรกฎาคม 2564
401 จ้างเหมาซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
402 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
403 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข บม.416 57 0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
404 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 10,560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
405 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
406 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ 3 หมายเลขครุภัณฑ์ บม 055 60 0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
407 จ้างเหมาซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
408 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
409 จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
410 จ้างเหมาซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
411 ซื้อสารเคมีกำจัดแมลง ชนิดน้ำ ขนาด 10 CC. จำนวน 319 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
412 จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
413 จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
414 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและลติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
415 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
416 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
417 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
418 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
419 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
420 ซื้อถังขยะพลาสติก  ความจุ  ขนาด  200  ลิตร  จำนวน  50  ใบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
421 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
422 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
423 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป ของรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
424 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
425 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
426 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
427 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
428 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ ๕ (ช่วง ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๑๓๐ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๖ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10  มิถุนายน  2564
429 จ้างเหมาอุปกรณ์เดินระบบแลนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
430 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ ๕ (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๒๒๕ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10  มิถุนายน  2564
431 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้อยรวย (ช่วง ๑) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๖๖๕ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10  มิถุนายน  2564
432 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้อยรวย (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๓๕๐ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10  มิถุนายน  2564
433 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
434 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
435 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ 5 (ช่วง 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง 1,200 ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  7  มิถุนายน  2564
436 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ๑.ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ขยายเสียงในตัว ขนาด ๑๕ นิ้ว ๓,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว ๒.ไมโครโพนลอย จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
437 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,500 แผ่น ตามโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและคววบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ละลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
438 ซื้อวัสดุ ตามโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและคววบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ละลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
439 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-2024 ชุมพร ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
440 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA รหัสครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
441 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
442 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
443 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  1  มิถุนายน  2564
444 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
445 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
446 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
447 จ้างเหมารถแห่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
448 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
449 จ้างผลิตสปอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
450 เหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 แผ่น และ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 แผ่น  31 พฤษภาคม 2564
451 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
452 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 7 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
453 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและ  28 พฤษภาคม 2564
454 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ความจุ ขนาด 200 ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
455 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
456 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
457 ซื้อวัสดุอื่นๆ ถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
458 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
459 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
460 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
461 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหลัง (ซ้าย-ขวา) จำนวน 4 เส้น ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
462 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
463 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหน้า-หลัง จำนวน 6 เส้น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
464 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหน้า-หลัง จำนวน 6 เส้น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
465 ซื้อวัสดุอื่นๆ ถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
466 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-56-0033 (2) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
467 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 56 0034 (2) ศพด.เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
468 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
469 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 และ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
470 จ้างเหม่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0018(4),บม.416-51-0012 (4),บม.416-47-0004 และเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ บม416-60-0046(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
471 จ้างเหมาเดินระบบแลนพร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
472 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
474 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
475 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
476 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0025 (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
477 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 2.5 x 3.6 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
478 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
479 ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
480 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง๓ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  29 เมษายน 2564
481 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
482 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
483 ซื้อครุภัณฑ์เครี่องดับเพลิง สายส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์ จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
484 ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
485 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
486 ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
487 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ จำนวน 2000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
488 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
489 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้ายและพิมพ์แผ่นสติกเกอร์ ขนาด A4 จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
491 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
492 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
493 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
494 ซื้อวัสดุก่องสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
497 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
500 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
501 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
502 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ด่านชุมชนตำบลบางหมาก การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2564 ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
503 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
505 จ้างเหมาเดินระบบสายแลนพร้อมติดตั้งระบบภายในกองช่าง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
506 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2564
508 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
509 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
510 ซื้อวัสดุใช้ในการอบรมโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
511 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
512 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
513 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 135 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
514 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
515 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
516 จ้างถ่ายเอกสารประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบางหมากและนายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก จำนวน 2,050 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
517 จ้างเหมาตาม โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
518 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
519 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โครงการ อบรมการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
520 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม จำนวน 100 ชุด โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
521 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 135 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
522 จ้างทำตรายางประทับเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4x4 ซม จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
523 ซื้อเครื่องรันนิ่ง 6 หลัก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องรันนิ่ง 7 หลัก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาบตำบลบางหมากและนายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
524 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
525 จ้างพิมพ์ป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหมากและนายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
526 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
527 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ ขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
529 เหมาทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จำนวน 3 บอร์ด ตามโครงการขยะในมือหนูทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง  3 มีนาคม 2564
530 ซื้อถังขยะขนาด 60 ลิตร จำนวน 3 ชุด ตามโครงการขยะในมือหนูทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
531 จ้างเหมาตามโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
532 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการขยะในมือหนูทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
533 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะอันตราย จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
534 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
535 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
536 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
537 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
538 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
539 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
540 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
541 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
543 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX รหัสครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
544 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
545 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
548 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
549 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บ.2024 ชุมพร ,หมายเลขทะเบียน บน.6435 ชุมพร,หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ,หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
550 ซื้อยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น เปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบีย 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.0005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
551 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 415 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซม ถนนสายมิตรไมตรี ม.8 จำนวน 215 ลบ.ม.และสายศาลเจ้า ม.11 จำนวน 200 ลบ.ม.(พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มกราคม 2564
553 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
554 จ้างเหมาขุดทางระบายน้ำ ซอยทรัพย์เจริญ 1 หมู่ที่ 5 และซอยพุทธรักษา 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
557 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 790 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
559 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนไทรงาม ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
560 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
562 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELUX และเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother MFC-9140CDN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มกราคม 2564
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มกราคม 2564
565 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
566 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา(ท่อ PE) จำนวน 3 จุด และ ขุดทางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
568 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1,110 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
570 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ธันวาคม 2563
571 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ธันวาคม 2563
572 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
573 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 652 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
574 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
576 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
577 วัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 610 ลูกบาศก์เมตร  8 ธันวาคม 2563
578 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธันวาคม 2563
579 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
580 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
581 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
582 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
583 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
584 ซื้อวัสดุก่อสร่้าง ดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2,015 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
585 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2563
586 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2563
587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
588 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
589 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
590 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
591 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
592 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
593 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
594 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
595 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
596 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
597 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
601 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
603 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
604 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
605 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
606 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
607 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
608 ขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  17 พฤศจิกายน 2563
609 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  17 พฤศจิกายน 2563
610 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
611 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
612 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
613 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
614 ซื้อยางในล้อหลัง ด้านซ้าย จำนวน 1 เส้น ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพ  4 พฤศจิกายน 2563
616 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพ  4 พฤศจิกายน 2563
617 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
618 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
619 ขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  4 พฤศจิกายน 2563
620 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
622 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
623 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2563
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้ว  2 พฤศจิกายน 2563
625 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้ว  2 พฤศจิกายน 2563
626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2563
627 จ้างเหมาประดับไฟเวที และไฟส่องสว่างปริเวณงาน ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
628 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
629 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
630 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
631 เช่าเวที ขนาด 8.4 x 4.8 เมตร พร้อมโครงฉากหลัง จำนวน 1 เวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
632 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด  28 ตุลาคม 2563
633 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด  28 ตุลาคม 2563
634 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
635 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
636 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  27 ตุลาคม 2563
637 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
638 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
640 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
641 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2563
642 ขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21 ตุลาคม 2563
643 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21 ตุลาคม 2563
644 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2563
645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2563
646 ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21 ตุลาคม 2563
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ตุลาคม 2563
648 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ตุลาคม 2563
649 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ตุลาคม 2563
650 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ตุลาคม 2563
651 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2563
652 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2563
653 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  15 ตุลาคม 2563
654 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ตุลาคม 2563
655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ตุลาคม 2563
656 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
657 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเม  14 ตุลาคม 2563
658 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
659 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เท  14 ตุลาคม 2563
660 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลต  14 ตุลาคม 2563
661 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ตุลาคม 2563
662 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ตุลาคม 2563
663 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  9 ตุลาคม 2563
664 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 8 ใบ ตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. และส่วนราชการอื่นๆ เทศบาลตำบลบางหมากคัพ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
665 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  9 ตุลาคม 2563
666 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
667 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  9 ตุลาคม 2563
668 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองช  7 ตุลาคม 2563
669 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อ  6 ตุลาคม 2563
670 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเม  6 ตุลาคม 2563
671 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Rechcling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อ  6 ตุลาคม 2563
672 ซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
673 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
674 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
675 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
676 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
677 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
678 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
679 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
680 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง 1,320 ลกบาศก์เมตร และหินคลุก 230 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
681 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
682 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
683 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
684 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 205 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
685 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
686 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
687 ซื้อวัดสุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
688 ซื้อวัดสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
689 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
690 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
691 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
692 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
693 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
694 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
695 ซื้อถังขยะพลาสติก ความจุ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
696 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.420 57 0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
697 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
698 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
699 จ้างต่อสัญญาดูแลเว็ปไซต์ ของเทศบาลตำบลบางหมาก (www.bangmakcity.go.th) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
700 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
701 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
702 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
703 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
704 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
705 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
706 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
707 ซื้อวัสดุยานพาพหนะและขนส่ง ยางนอก,ใน จำนวน 6 เส้น ของรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
708 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
709 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 205 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
710 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
711 ซื้อวัสดุ ตามโครงการ ขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
712 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมป้ายแขวนคอ,ไซริงค์,เข็ม จำนวน 1,811 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
713 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์(สุนัข,แมว) ในพื้นที่ตำบลบางหมาก จำนวน 1,811 ตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการในปีถัดไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
714 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
715 ซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
716 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
717 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
718 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
719 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
720 ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 30 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
721 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด ใช้ในโครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
722 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 140 ชุด ใช้ในโครงการ ?กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
723 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
724 ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 130 ชุด โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
725 ซื้อวัสดุในการอบรม โครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
726 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
727 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
728 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 240 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
729 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
730 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
731 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
732 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FORWARD FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
733 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 165 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
734 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
735 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
736 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 192 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
737 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
738 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
739 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10 กรกฎาคม 2563
740 วัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 565 ลูกบาศก์เมตร  10 กรกฎาคม 2563
741 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเ  10 กรกฎาคม 2563
742 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10 กรกฎาคม 2563
743 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10 กรกฎาคม 2563
744 จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
745 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 404 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
746 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
747 ซื้อยางหน้า-หลัง รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
748 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
749 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์โทรสาร ยี่ห้อ Brother SUPER G3 33.6 Kbps หมา่ยเลขครุภัณฑ์ บม-424-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
750 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
751 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
752 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  23  มิถุนายน  2563
753 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมทยเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
754 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
755 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
756 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
757 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 192 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
758 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
759 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องทำสัญญานเสียงไซเรนรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
760 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดCCTV ที่ติดตั้งไว้บริเวณแยกหัวไทรคลองบางลำพู (ตู้ที่ 22 กล้องที่ 35-36) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
761 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
762 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
763 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
764 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 215 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
765 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
766 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 223 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
767 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
768 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480-62-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
769 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
770 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 15,624 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
771 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
772 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 353 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
773 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
774 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 580 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
775 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
776 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
777 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
778 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
779 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
780 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
781 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
782 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
783 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 605 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
784 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
785 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
786 จ้างเหมาทำหนังสือคู่มือในการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
787 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-2024 ชุมพร ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
788 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 182 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
789 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 97 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
790 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
791 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 234 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
792 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
793 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 232 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
794 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
795 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
796 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
797 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
798 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
799 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
800 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
801 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
802 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร  3 เมษายน 2563
803 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
804 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
805 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 115 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
806 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2563
807 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi  31 มีนาคม 2563
808 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2563
809 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2563
810 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
811 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
812 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
813 ซื้อชุดกาแฟ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
814 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
815 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร  27 มีนาคม 2563
816 ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
817 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 416-56-033 (2)  26 มีนาคม 2563
818 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด  24 มีนาคม 2563
819 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
820 ซื้อ่จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
821 ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
822 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
823 จ้างซ่อมรถรถบรรน้ำ คันหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
824 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 51 0015 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
825 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
826 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
827 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
828 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
829 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน 235 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
830 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขคราุภัณฑ์ 416 53 0025(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
831 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi  17 มีนาคม 2563
832 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
833 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi  17 มีนาคม 2563
834 ซื้อWaste Toner Box ปริ้นเตอร์ Box รุ่น MFC-9140 CDN จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
835 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
836 ขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  16 มีนาคม 2563
837 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
838 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
839 ซื้อ1. ผงหมึก (โทนเนอร์) สีดำ จำนวน 2 อัน2. Waste Toner Box WT 220 CL จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
840 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
841 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
842 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
843 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
844 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย และขนาด 2.40 x 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
845 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมตีโครงไม้ จำนวน 8 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
846 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด ,จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 60 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
847 จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
848 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10 มีนาคม 2563
849 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
850 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
851 ขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  9 มีนาคม 2563
852 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
853 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  9 มีนาคม 2563
854 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
855 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
856 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
857 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
858 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
859 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
860 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
861 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
862 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
863 จ้างปรับปรุงถนนสาธารณะที่ 11 ต-ถ หมู่่ทีี่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
864 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
865 จ้างปรับปรุงถนนสาธารณะที่ 28 จ-จ หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
866 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
867 ซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
868 ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ ขนาด 27 x 45 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
869 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
870 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
871 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
872 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
873 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
874 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
875 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
876 ขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร  19 กุมภาพันธ์ 2563
877 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 235 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
878 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
879 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
880 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
881 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
882 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
883 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
884 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
885 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
886 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
887 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
888 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
889 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2563
890 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2563
891 จ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
892 เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมแบบมีโบว์ จำนวน 500 ตัว และ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมแบบสีขาว จำนวน 1,000 ตัว เพืี่อใช้ในโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
893 จ้างเหมาซ่อมท่อประปา (ท่อ PE) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหมู่ที่ 3 หน้าโรงเรียนวัดคูขุดและ บริเวณในวัดคูขุด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
894 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
895 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
896 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  4 กุมภาพันธ์ 2563
897 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  4 กุมภาพันธ์ 2563
898 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
899 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  3 กุมภาพันธ์ 2563
900 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
901 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
902 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร ยี่ห้อ HINO เมาหเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
903 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 268 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
904 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร ยี่ห้อ HINO เมาหเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
905 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
906 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
907 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
908 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  23 มกราคม 2563
909 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
910 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0025 (4) และ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 57 0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
911 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0009 (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
912 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
913 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-60-0020 และ มอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 11 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-60-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
914 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 235 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
915 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
916 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำจนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
917 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
159 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077 598 508 โทรสาร : 077 598 508
E-mail Address : saraban@bangmakcity.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.