Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-327568
โทรสาร : 077-327568
E-mail Address : info@trisopha.go.th
http://www.trisopha.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดเขียนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
2 ซื้อสมุดฝึกเขียน เซท C ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
3 ซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาด หมู่ที่ 6  13 กันยายน 2564
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาด หมู่ที่ 6  13 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
8 จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
10 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
11 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
12 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
13 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
15 โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 3 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
16 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด หมู่่ที่ 6 บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
17 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด หมู่่ที่ 6 บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
18 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด หมู่่ที่ 6 บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
19 โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร  7 กันยายน 2564
20 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด หมู่่ที่ 6 บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
21 โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 2 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
22 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา โดยวิธีคัดเลือก  6 กันยายน 2564
23 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน  6 กันยายน 2564
24 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ  6 กันยายน 2564
25 โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร  6 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
28 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
29 ซื้อวัสดุสำหรับกิจการประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
31 ซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
32 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
33 ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดเขียนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
34 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
35 ซื้อสมุดฝึกเขียน เซท C ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
36 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
37 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
38 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
39 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
40 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
42 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้กักกันและสถานที่กักกันฯ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
43 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่กักกันฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
44 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในสถานที่กักกันโรค ณ โรงเรียนวัดบางพา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
46 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
47 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
49 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา  10 สิงหาคม 2564
50 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสถานที่กักกันฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
52 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับผู้กักกันฯและสถานที่กักกัน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
53 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
54 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
55 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสถานที่กักกันฯ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
58 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
59 เช่าห้องพักรายเดือน จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
60 เช่าห้องพักรายเดือน จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
61 เช่าห้องพักรายเดือน จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับกิจการประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
63 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
64 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
65 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู่้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
67 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
68 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
69 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรฏาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
70 ซื้อเครื่องเล่นสนาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
71 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
72 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
73 ซื้อเครื่องเล่นสนาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
74 ซื้อเครื่องเล่นสนาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
75 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
76 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
77 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด. จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
78 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
79 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
80 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
81 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 42 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
82 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
83 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
84 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
85 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
86 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
87 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
88 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
89 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
90 จ้างจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 18 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
91 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
92 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
93 จ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
94 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
95 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
96 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
97 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
98 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
99 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอพระแสง ประจำเดือนมิถุนายน 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
100 เช่าสถานที่เอกชนเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูง ในพื้นที่ตำ่บลไทรโสภา เป็นรายเดือน จำนวน 5 ห่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.บ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
103 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
105 สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่5  3 พฤษภาคม 2564
106 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมั่งมี หมู่ที่7  3 พฤษภาคม 2564
107 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา  3 พฤษภาคม 2564
108 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
109 จ้างตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
110 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
111 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
112 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
113 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
114 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
115 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
116 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
117 จ้างโครงการซ่อมแซมปั้มน้ำแรงดันสูงระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
118 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
119 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
120 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
121 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
122 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
123 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
124 จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง และเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
125 โครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 3  15 มีนาคม 2564
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
127 วัสดุอื่นๆ (สำหรับงานบำรุงรักษาระบบประปา) จำนวน 27 รายการ  8 มีนาคม 2564
128 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนผิวจราจรในพื้นที่ตำบลไทรโสภา  8 มีนาคม 2564
129 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
130 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
131 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
132 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
133 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ  1 มีนาคม 2564
134 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ  24 กุมภาพันธ์ 2564
135 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาหลังใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านประตูพลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
136 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
137 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
138 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลโครงการแข่งขันทักษะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
141 ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
142 โครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาแห่งใหม่ หมู่ที่ 1  15 กุมภาพันธ์ 2564
143 จ้างงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
144 จ้างงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-025 สายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กุมภาพันธ์ 2564
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองน้ำตาล ขนาด f4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
148 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จุดที่ 6 (บ้านนายฉลาด มิฉา) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-022 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
154 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจำเดือน กุมภาพัน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
155 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
157 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 8449 สฎ และ หมายเลขทะเบียน กง 4143 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
158 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านบนควน-บ้านคลองกลางและถนนบ้านบนควน-บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
159 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
160 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
161 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
162 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุทธรักษา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
163 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
164 จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนสายช่องอาบลม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
165 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นไทร - บางไฟไหม้ หมู่ที่ 4-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
166 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-025 สายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-025 สายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
169 จ้างซ่อมแซมโต๊ะประชุม จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
170 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 4143 สฎ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-022 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-025 สายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-022 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
176 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นไทร - บางไฟไหม้ หมู่ที่ 4-5  11 มกราคม 2564
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
178 ซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
179 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รฟัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.87 สายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 6-8  5 มกราคม 2564
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-022 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
181 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
183 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก ประจำปีการศึกษา 2564  30 ธันวาคม 2563
184 จ้างเหมาเหมาบริการบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
185 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋กบ้านราษฎร์พัฒนา ประจำไตรมาสที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
186 จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ประจำไตรมาสที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
188 จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กล 9294 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
189 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
190 ซ่อมแซมประตูเหล็กและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก  23 ธันวาคม 2563
191 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
193 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงสูบน้ำดิบระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
194 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำดิบและรื้อทรายบ่อพักน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
196 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
197 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บล 8449 สฎ (ตรวจเช็คตามระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
199 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำระบบประปา อบต.ไทรโสภา อบต.ไทรโสภา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
200 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบััติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
201 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
202 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง  30 พฤศจิกายน 2563
203 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
204 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
205 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5  12 พฤศจิกายน 2563
206 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
207 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
208 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขที่ 416-58-0034 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
209 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
210 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
211 จ้างเหมาเวที,เครื่องเสียง, เต็นฑ์, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปั่นไฟ,ไฟประดับตามจุดต่าง พร้อมพลุไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
212 จ้าง้จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
213 ้จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 เว็บไซต์  6 ตุลาคม 2563
214 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านราษฏร์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563  5 ตุลาคม 2563
215 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านประตูพลิกประจำปีการศึกษา 2563  2 ตุลาคม 2563
216 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ต้นไทร ประจำปีการศึกษา 2563  2 ตุลาคม 2563
217 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
218 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
219 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
220 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
221 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านราษฏร์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
222 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
223 จ้างเหมาบริการบุคคลพร้อมรถยนต์กู้ชีพ ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
224 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนามฯ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
225 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามฯ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
226 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดฯ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
227 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ต้นไทร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
228 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านประตูพลิกประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
229 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนสายยืนหยัด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
230 จ้างโครงการซ่อมท่อจ่ายน้ำระบบประปา อบต.ไทรโสภา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
231 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อและวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
232 โครงการงานซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อและวางท่อระบายน้ำ  23 กันยายน 2563
233 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-027 สายศรีสุข หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
234 จ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน อุณหภูมิสูง ขนาด 1 ลบ.ม. (พร้อมชุดบำบัดควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
235 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
236 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
237 จ้างโครงการงานวางท่อระบายน้ำถนนสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
238 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
239 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
240 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน อุณหภูมิสูง ขนาด 1 ลบ.ม. (พร้อมชุดบำบัดควัน)  18 กันยายน 2563
241 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-027 สายศรีสุข หมู่ที่ 7  15 กันยายน 2563
242 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
243 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
245 จ้างโครงการจัดทำจุดสาธิตการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
246 โครงการงานวางท่อระบายน้ำถนนสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4  9 กันยายน 2563
247 จ้างโครงการจ้างเหมารื้อทรายบ่อพักน้ำดิบระบบประปา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
248 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มก้อน (ขุ่น) จำนวน 5,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
249 จ้างโครงการก่อสร้างงานระบายน้ำด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
250 โครงการจัดทำจุดสาธิตการบริหารจัดการขยะ  28 สิงหาคม 2563
251 ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
252 ป้ายสามเหลี่ยนจราจร จำนวน 2 ป้าย  27 สิงหาคม 2563
253 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
254 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดบางภาวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
255 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
256 ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
257 ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
258 ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
259 ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
260 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ - เขตนิคม หมู่ที่ 5 (บ้านนายฮวด-เขตหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
261 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
262 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
263 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
264 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลางตามวงรอบที่กำหนด กล 9294 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
265 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8  5 สิงหาคม 2563
266 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 2  5 สิงหาคม 2563
267 โครงการก่อสร้างงานระบายน้ำด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 2  5 สิงหาคม 2563
268 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
269 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
272 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
273 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
274 โครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่)  13 กรกฎาคม 2563
275 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
276 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
277 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
278 จ้างจัดทำรั้วเหล็กล้อมรอบพื้นที่จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์และส่งเสิรมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
279 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
283 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
284 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
285 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ ไทยเอียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
286 จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างมืออลูมิเนียม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
289 จ้างเหมาตัดต้นไม้ ตกแต่งกิ่ง ไม้ตอกไม้ประดับ ฉีดยาหญ้า และบริเวณรอบๆ ของศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
290 จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
291 จ้างเหมาบุคคลทำคนความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
292 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเพชรคำ หมู่ที่ 3 ถนนสายต้นมะเดื่อ - บนควน หมู่ที่ 3-2 และถนนสายลุงถ่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
293 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5  12  มิถุนายน  2563
294 โครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่)  10  มิถุนายน  2563
295 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ  5  มิถุนายน  2563
296 ซื้อผ้าสีต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
297 ซื้ออาหารแห้ว เพื่อบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 1,091 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
299 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ  8 พฤษภาคม 2563
300 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
301 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
302 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ  8 พฤษภาคม 2563
303 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
304 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง  8 พฤษภาคม 2563
305 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง  8 พฤษภาคม 2563
306 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
307 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
308 ซื้อวัสดุในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
313 ซื้อปรอทวัดไข้อัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
316 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
317 โครงการงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 1 หลัง  17 เมษายน 2563
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 เมษายน 2563
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 เมษายน 2563
322 ซื้อจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ถังละ 5 ลิตร จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
323 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
324 ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
325 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
326 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
329 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
331 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
333 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
334 ซื้อวััสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
335 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 144 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
337 จ้างซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์ ประตูอาคาร และรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
340 จ้างโครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
341 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ  18 มีนาคม 2563
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
343 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
344 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
345 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 144 ชุด  12 มีนาคม 2563
346 โครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1)  11 มีนาคม 2563
347 โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6  10 มีนาคม 2563
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
350 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนน 1,500 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
351 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง  28 กุมภาพันธ์ 2563
352 ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
353 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
354 ซื้อโต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
355 จ้างโครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
356 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้า จำนวน 14 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
357 จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการ พร้อมตกแต่ง (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
358 จ้างเหมาจัดทำไวนิลสำหรับจัดนิทรรศการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
359 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง  28 มกราคม 2563
360 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด  28 มกราคม 2563
361 จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
364 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8  23 มกราคม 2563
365 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
366 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
367 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
368 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
369 จ้างเหมาคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
370 โครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา)  15 มกราคม 2563
371 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
373 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
375 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
376 ซื้อเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
377 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
378 จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 57 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
379 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
380 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
381 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นมะเดื่อ - บ้านบนควน หมู่ที่ 3-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
382 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
383 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4  3 ธันวาคม 2562
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
385 จ้างเหมากำจัดปลวก ในอาคารสำนักงาน ของ อบต.ไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
386 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
387 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1  22 พฤศจิกายน 2562
388 เหมารถตู้โดยสาร ขนาด 13 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน คันละ 2 วัน  15 พฤศจิกายน 2562
389 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 6-8 บ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
390 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
391 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยบดอัดสายบุตรดี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
392 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงถ่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
393 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
394 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
395 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  29 ตุลาคม 2562
396 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟประดับ เครื่องปั่นไฟพร้อมเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
397 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
398 จ้างโครงการงานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์สนามกีฬาบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
399 โครงการซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยบดอัดสายบุตรดี หมู่ที่ 1  7 ตุลาคม 2562
400 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์และดูแลระบบเว็บไซต์ ของ อบต.ไทรโสภา จำนวน 1 เวปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2562
401 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
402 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
403 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
404 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
405 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
406 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
407 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
408 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
409 จ้างเหมาบุคคลปฏิิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
410 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
411 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
412 จ้างเหมารถยนต์กู้ชีพ ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
413 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
414 จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 (คลองน้ำหลุง) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
415 จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2(คลองเหียน) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
416 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 6 เมตร สูง 2 เมตร(ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
417 โครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2(คลองเหียน) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)  27 กันยายน 2562
418 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
420 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
421 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
422 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำดิบโรงสูบน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) จุดข้างบ้านนายพรชัย สังเพชร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
423 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
424 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
425 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8  18 กันยายน 2562
426 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
427 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
428 จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561-2562 จำนวน 665 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
429 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
430 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพา-บางตัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
431 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
432 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 40 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
433 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
434 ซื้อวัสดุหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,804 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 18 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
435 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
436 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
437 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7  11 กันยายน 2562
438 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 40 จุด  11 กันยายน 2562
439 โครงการจัดซื้อวัสดุหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,804 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 18 สายทาง  11 กันยายน 2562
440 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
441 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
442 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
444 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
445 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
446 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
447 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
448 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
449 จ้างโครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านสายสมพร - ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
450 จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
451 จ้างโครงการงานยกระดับผิวจราจรถนนสายต้นมะเดื่อ - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
452 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำร้อนไทรโสภา หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
453 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
454 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
455 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
456 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
457 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
458 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
459 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
460 จ้างตัดเสื้อซาฟารีแขนสั้นสีขาวปล่อยชาย พร้อมกางเกงยาวสีฟ้า (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
462 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
463 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2562
465 โครงการยกระดับผิวจราจรถนนสายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 3  6 สิงหาคม 2562
466 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2562
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2562
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2562
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2562
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2562
471 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้าสำหรับพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
472 จ้างเหมาจัดทำคบเพลิงในพิธีเปิดสนามฯ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
473 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
474 จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงพร้อมหลังคา,เต๊นท์,โต๊ะ,เก้าอี้ พร้อมร่มกางฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
475 จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกรีฑา จำนวน 1 สนาม (รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
476 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
477 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
478 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
479 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
480 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
481 จ้างเหมาเต๊นท์ พร้อม โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
482 จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับสนามฟุตบอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
483 ซื้อชุดกีฬา และชุดกรีฑา จำนวน 140 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
484 จ้างจัดทำสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
485 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
486 โครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง)  15 กรกฎาคม 2562
487 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
488 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
489 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
492 โครงการงานยกระดับผิวจราจรถนนสายต้นมะเดื่อ - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3  27  มิถุนายน  2562
493 โครงการงานปรับปรุงสนามกีฬาบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8  27  มิถุนายน  2562
494 โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำร้อนไทรโสภา หมู่ที่ 4  27  มิถุนายน  2562
495 โครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมพร - ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5  27  มิถุนายน  2562
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2562
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2562
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2562
499 ซื้อดินปลูกและดินมมูลสัตว์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
500 ซื้อวัสดุในการจัดทำข้อมูลภาคสนาม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2562
502 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
503 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
504 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
505 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6  มิถุนายน  2562
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6  มิถุนายน  2562
508 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
509 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสระน้ำบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2562
511 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2562
513 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2562
514 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
515 จ้างเหมาบุคคลภายนอเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม ในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
516 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบดิจิตอล จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2562
518 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
519 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
520 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
521 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
522 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
523 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
524 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง  21 พฤษภาคม 2562
525 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองกลาง (จุดที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
526 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8  16 พฤษภาคม 2562
527 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสระน้ำบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8  16 พฤษภาคม 2562
528 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
529 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
530 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4131 สฏ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
531 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
532 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4131 สฏ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
533 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
534 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6  14 พฤษภาคม 2562
535 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
536 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง  13 พฤษภาคม 2562
537 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขกไม้) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
538 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยถนนในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
539 ซื้อวัสดุในการจัดซุ้มถวายพระเกียรติ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
540 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสุข หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
541 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
542 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
543 จ้างเหมาทำความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
544 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
545 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
546 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
547 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
548 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3  23 เมษายน 2562
549 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยืนหยัด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
550 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
551 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
552 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
553 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
554 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
556 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและงานอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
557 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและงานอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
558 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
559 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-327568 โทรสาร : 077-327568
E-mail Address : info@trisopha.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.