Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาอ่ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
3 จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนสายบนเข่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
4 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบุตรดี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
5 จ้างโครงการย้ายถังประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 6 (จุด 7 ปากทางถนนสายยืนหยัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
7 จ้างโครงการย้ายถังประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 6 (จุด 7 ปากทางถนนสายยืนหยัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
8 จ้างโครงการย้ายถังประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 6 (จุด 7 ปากทางถนนสายยืนหยัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
9 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
10 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
11 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
12 ซื้อต้นทองอุไร (ดอกสีเหลือง) จำนวน 300 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสังข์เพชร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
15 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสุข หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
16 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
17 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 9294 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2565
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2565
21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2565
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
24 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
25 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
26 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นไทร-บางไฟไหม้ บ้านต้นไทร-ย่านตะเคียน หมู่ที่ 4-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2565
28 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
29 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
30 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
31 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
32 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแปลงที่ดิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นไทร-บางไฟไหม้ บ้านต้นไทร-ย่านตะเคียน หมู่ที่ 4-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2565
34 โครงการงานปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาแห่งใหญ่  22 มีนาคม 2565
35 โครงการงานปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาแห่งใหม่  22 มีนาคม 2565
36 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นมะเดื่อ-บ้านบนควน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
37 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุประปาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
38 ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
42 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนสายช่องอาบลม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
43 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านต้นไทร - บางไฟไหม้ บ้านต้นไทร - ย่านตะเคียน หมู่ที่ 4-5  2 มีนาคม 2565
44 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นไทร-บางไฟไหม้ บ้านต้นไทร-ย่านตะเคียน หมู่ที่ 4-5  2 มีนาคม 2565
45 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นไทร-บางไฟไหม้ บ้านต้นไทร-ย่านตะเคียน หมู่ที่ 4-5  2 มีนาคม 2565
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2565
47 จ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
48 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ  4 กุมภาพันธ์ 2565
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
50 จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายลุงถ่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.บ้านราษฎร์ฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
54 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 9294 สฎ  25 มกราคม 2565
55 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร โดยวิธีคัดเลือก  14 มกราคม 2565
56 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
57 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2565
58 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 2 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
59 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 3 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
60 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคฯ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
61 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 2 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
62 จ้างโครงการงานจ้างเหมารื้อทรายบ่อพักน้ำดิบระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
63 จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
64 จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
65 จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
66 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 2 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
67 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 3 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
68 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 3 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
69 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องอาบลม หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  16 พฤศจิกายน 2564
70 จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด หมู่่ที่ 6 บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
71 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 (เฟสชิวป้องกันเชื้อโรค แบบขาแว่น จำนวน 150 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
72 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 2 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
73 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 2 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์ติกซีเมนต์ (สำเร็จรูป) จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
76 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 9294 สฎ จำนวน ยาง 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
77 ซื้อหมอนหุ้มหนัง PU จำนวน 44 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
78 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
79 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
80 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 9294 สฎ จำนวน ยาง 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
81 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 9294 สฎ จำนวน ยาง 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
82 อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564  1 พฤศจิกายน 2564
83 เช่าเช่าเต้นท์ 2 หลัง จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
84 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาด หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  27 ตุลาคม 2564
85 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
86 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 3 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
87 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคฯ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
88 เช่าเช่าบริการ ICT Salution (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวงจรอินเตอร์เน็ต(รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
89 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำบ้านเนินสุวรรณ  19 ตุลาคม 2564
90 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
91 นำรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สฎ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะ  18 ตุลาคม 2564
92 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 3 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ตุลาคม 2564
93 เช่าเช่าเต้นท์ 2 หลัง จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องอาบลม หมู่ที่ 3  8 ตุลาคม 2564
95 เช่าเช่าเต้นท์ 2 หลัง จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
96 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 3 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 3 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
98 เช่าเช่าเต้นท์ 2 หลัง จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
99 เช่าเช่าพื้นที่จัดทำโฮมเพจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
100 เช่าเช่าพื้นที่จัดทำโฮมเพจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
101 เช่าเช่าพื้นที่จัดทำโฮมเพจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
102 เช่าเช่าพื้นที่จัดทำโฮมเพจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
103 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
104 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
105 เช่าเช่าพื้นที่จัดทำโฮมเพจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
106 เช่าเช่าบริการ ICT Salution (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวงจรอินเตอร์เน็ต(รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
107 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
108 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
109 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
110 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
111 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
112 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
113 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
114 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
115 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
116 จ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคลที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
117 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาด หมู่ที่ 6  29 กันยายน 2564
118 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1) บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
119 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
120 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
121 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
122 จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
123 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
124 จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
125 จ้างโครงการงานต่อเติมห้องเก็บวัสดุประปา ระบบประปา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
126 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1) บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
127 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
128 จ้างเหมาจัดทำผนังรอบอาคาร/ผนังแยกผู้ป่วย ชาย-หญิง จำนวน 10 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
129 โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลไทรโสภา  22 กันยายน 2564
130 จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
131 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
132 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
133 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1) บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
134 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
135 โครงการงานต่อเติมห้องเก็บวัสดุประปา ระบบประปา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 4  21 กันยายน 2564
136 โครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง  21 กันยายน 2564
137 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
138 ซื้อสมุดฝึกเขียน เซท C ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
139 ซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
140 ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดเขียนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
141 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาด หมู่ที่ 6  13 กันยายน 2564
143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาด หมู่ที่ 6  13 กันยายน 2564
144 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
145 จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
146 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
147 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
148 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
149 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
150 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
152 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด หมู่่ที่ 6 บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
153 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด หมู่่ที่ 6 บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
154 โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร  7 กันยายน 2564
155 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด หมู่่ที่ 6 บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
156 โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 3 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
157 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด หมู่่ที่ 6 บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
158 โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 2 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา  7 กันยายน 2564
159 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน  6 กันยายน 2564
160 โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร  6 กันยายน 2564
161 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ  6 กันยายน 2564
162 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา โดยวิธีคัดเลือก  6 กันยายน 2564
163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
165 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
166 ซื้อวัสดุสำหรับกิจการประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
167 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
169 ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดเขียนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
170 ซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
171 ซื้อสมุดฝึกเขียน เซท C ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
172 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
173 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
174 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
175 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
176 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
177 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
178 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่กักกันฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
179 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้กักกันและสถานที่กักกันฯ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
180 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในสถานที่กักกันโรค ณ โรงเรียนวัดบางพา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
183 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
184 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
185 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
186 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา  10 สิงหาคม 2564
187 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
188 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสถานที่กักกันฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับผู้กักกันฯและสถานที่กักกัน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
190 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
191 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
192 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
193 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสถานที่กักกันฯ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
194 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
195 เช่าห้องพักรายเดือน จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
197 เช่าห้องพักรายเดือน จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
198 เช่าห้องพักรายเดือน จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
199 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับกิจการประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
200 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
201 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู่้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
202 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
203 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
204 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
205 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
206 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรฏาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
207 ซื้อเครื่องเล่นสนาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
208 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
209 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
210 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
211 ซื้อเครื่องเล่นสนาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
212 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
213 ซื้อเครื่องเล่นสนาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
214 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
215 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด. จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
216 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
217 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
218 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 42 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
219 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
220 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
221 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
222 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
223 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
224 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
225 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
226 จ้างจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 18 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
227 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
228 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
229 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
230 จ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
231 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
232 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
233 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
234 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
235 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
236 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอพระแสง ประจำเดือนมิถุนายน 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
237 เช่าสถานที่เอกชนเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูง ในพื้นที่ตำ่บลไทรโสภา เป็นรายเดือน จำนวน 5 ห่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.บ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
240 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
241 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
242 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา  3 พฤษภาคม 2564
243 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมั่งมี หมู่ที่7  3 พฤษภาคม 2564
244 สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่5  3 พฤษภาคม 2564
245 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
246 จ้างตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
247 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
248 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
249 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
250 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
251 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
252 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
253 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
254 จ้างโครงการซ่อมแซมปั้มน้ำแรงดันสูงระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
255 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
256 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
257 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
258 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
259 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
260 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
261 จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง และเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
262 โครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 3  15 มีนาคม 2564
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
264 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนผิวจราจรในพื้นที่ตำบลไทรโสภา  8 มีนาคม 2564
265 วัสดุอื่นๆ (สำหรับงานบำรุงรักษาระบบประปา) จำนวน 27 รายการ  8 มีนาคม 2564
266 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
267 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
268 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
269 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
270 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ  1 มีนาคม 2564
271 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ  24 กุมภาพันธ์ 2564
272 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาหลังใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านประตูพลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
273 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
274 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลโครงการแข่งขันทักษะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
275 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
278 ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
279 โครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาแห่งใหม่ หมู่ที่ 1  15 กุมภาพันธ์ 2564
280 จ้างงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
281 จ้างงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-025 สายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กุมภาพันธ์ 2564
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองน้ำตาล ขนาด f4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-022 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
290 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จุดที่ 6 (บ้านนายฉลาด มิฉา) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
291 จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจำเดือน กุมภาพัน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
292 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
293 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
294 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 8449 สฎ และ หมายเลขทะเบียน กง 4143 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
295 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
296 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านบนควน-บ้านคลองกลางและถนนบ้านบนควน-บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
297 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นไทร - บางไฟไหม้ หมู่ที่ 4-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
298 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
299 จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนสายช่องอาบลม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
300 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
301 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุทธรักษา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
302 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
303 จ้างซ่อมแซมโต๊ะประชุม จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-025 สายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-025 สายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
306 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
307 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 4143 สฎ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-022 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-022 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
312 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นไทร - บางไฟไหม้ หมู่ที่ 4-5  11 มกราคม 2564
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-025 สายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
314 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
315 ซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
316 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รฟัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.87 สายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 6-8  5 มกราคม 2564
317 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก ประจำปีการศึกษา 2564  30 ธันวาคม 2563
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-022 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
320 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋กบ้านราษฎร์พัฒนา ประจำไตรมาสที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
321 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
322 จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ประจำไตรมาสที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
323 จ้างเหมาเหมาบริการบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
324 จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กล 9294 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
326 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
327 ซ่อมแซมประตูเหล็กและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก  23 ธันวาคม 2563
328 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
329 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
330 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงสูบน้ำดิบระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
332 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
333 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำดิบและรื้อทรายบ่อพักน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
334 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บล 8449 สฎ (ตรวจเช็คตามระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
336 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำระบบประปา อบต.ไทรโสภา อบต.ไทรโสภา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
337 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบััติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
338 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
339 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง  30 พฤศจิกายน 2563
340 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
341 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5  12 พฤศจิกายน 2563
342 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
343 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
344 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
345 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขที่ 416-58-0034 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
346 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
347 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
348 จ้างเหมาเวที,เครื่องเสียง, เต็นฑ์, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปั่นไฟ,ไฟประดับตามจุดต่าง พร้อมพลุไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
349 จ้าง้จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
350 ้จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 เว็บไซต์  6 ตุลาคม 2563
351 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านราษฏร์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563  5 ตุลาคม 2563
352 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ต้นไทร ประจำปีการศึกษา 2563  2 ตุลาคม 2563
353 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านประตูพลิกประจำปีการศึกษา 2563  2 ตุลาคม 2563
354 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านประตูพลิกประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
355 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านราษฏร์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
356 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดฯ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
357 จ้างเหมาบริการบุคคลพร้อมรถยนต์กู้ชีพ ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
358 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ต้นไทร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
359 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
360 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
361 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
362 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามฯ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
363 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนามฯ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
364 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
365 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
366 จ้างโครงการซ่อมท่อจ่ายน้ำระบบประปา อบต.ไทรโสภา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
367 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนสายยืนหยัด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
368 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อและวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
369 โครงการงานซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อและวางท่อระบายน้ำ  23 กันยายน 2563
370 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
371 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
372 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
373 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
374 จ้างโครงการงานวางท่อระบายน้ำถนนสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
375 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-027 สายศรีสุข หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
376 จ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน อุณหภูมิสูง ขนาด 1 ลบ.ม. (พร้อมชุดบำบัดควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
377 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน อุณหภูมิสูง ขนาด 1 ลบ.ม. (พร้อมชุดบำบัดควัน)  18 กันยายน 2563
378 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-027 สายศรีสุข หมู่ที่ 7  15 กันยายน 2563
379 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
380 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
381 จ้างโครงการจัดทำจุดสาธิตการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
382 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
383 โครงการงานวางท่อระบายน้ำถนนสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4  9 กันยายน 2563
384 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มก้อน (ขุ่น) จำนวน 5,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
385 จ้างโครงการจ้างเหมารื้อทรายบ่อพักน้ำดิบระบบประปา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
386 จ้างโครงการก่อสร้างงานระบายน้ำด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
387 โครงการจัดทำจุดสาธิตการบริหารจัดการขยะ  28 สิงหาคม 2563
388 ป้ายสามเหลี่ยนจราจร จำนวน 2 ป้าย  27 สิงหาคม 2563
389 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
390 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดบางภาวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
391 ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
392 ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
393 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
394 ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
395 ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
396 ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
397 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
398 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ - เขตนิคม หมู่ที่ 5 (บ้านนายฮวด-เขตหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
399 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
400 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
401 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลางตามวงรอบที่กำหนด กล 9294 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
402 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 2  5 สิงหาคม 2563
403 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8  5 สิงหาคม 2563
404 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
405 โครงการก่อสร้างงานระบายน้ำด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 2  5 สิงหาคม 2563
406 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
407 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
408 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
409 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
410 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
411 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
412 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
413 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
414 โครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่)  13 กรกฎาคม 2563
415 จ้างจัดทำรั้วเหล็กล้อมรอบพื้นที่จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์และส่งเสิรมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
416 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
417 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
418 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
420 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
421 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
422 จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างมืออลูมิเนียม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
423 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ ไทยเอียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
424 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
425 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
426 จ้างเหมาตัดต้นไม้ ตกแต่งกิ่ง ไม้ตอกไม้ประดับ ฉีดยาหญ้า และบริเวณรอบๆ ของศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
427 จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
428 จ้างเหมาบุคคลทำคนความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
429 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเพชรคำ หมู่ที่ 3 ถนนสายต้นมะเดื่อ - บนควน หมู่ที่ 3-2 และถนนสายลุงถ่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
430 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5  12  มิถุนายน  2563
431 โครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่)  10  มิถุนายน  2563
432 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ  5  มิถุนายน  2563
433 ซื้อผ้าสีต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
435 ซื้ออาหารแห้ว เพื่อบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 1,091 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
436 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
437 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
438 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
439 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
440 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ  8 พฤษภาคม 2563
441 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
442 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง  8 พฤษภาคม 2563
443 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง  8 พฤษภาคม 2563
444 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ  8 พฤษภาคม 2563
445 ซื้อวัสดุในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
447 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
449 ซื้อปรอทวัดไข้อัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
452 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
453 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
456 โครงการงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 1 หลัง  17 เมษายน 2563
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 เมษายน 2563
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 เมษายน 2563
459 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
460 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
461 ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
462 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
463 ซื้อจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ถังละ 5 ลิตร จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
464 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
466 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
467 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
468 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
469 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
470 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
471 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 144 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
472 ซื้อวััสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
474 จ้างซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์ ประตูอาคาร และรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
477 จ้างโครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
478 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ  18 มีนาคม 2563
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
480 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
481 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
482 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 144 ชุด  12 มีนาคม 2563
483 โครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1)  11 มีนาคม 2563
484 โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6  10 มีนาคม 2563
485 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
486 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
487 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนน 1,500 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
488 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง  28 กุมภาพันธ์ 2563
489 ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
490 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
491 ซื้อโต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
492 จ้างโครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
493 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้า จำนวน 14 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
494 จ้างเหมาจัดทำไวนิลสำหรับจัดนิทรรศการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
495 จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการ พร้อมตกแต่ง (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
496 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด  28 มกราคม 2563
497 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง  28 มกราคม 2563
498 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
499 จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
501 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8  23 มกราคม 2563
502 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
503 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
504 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
505 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
506 จ้างเหมาคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
507 โครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา)  15 มกราคม 2563
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
509 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.