Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
2 ซื้อน้ำมันเขื้อเพลิง (เครื่องตบดิน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
4 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
10 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
11 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
12 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
13 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
14 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
15 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
16 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
17 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
21 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
22 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
23 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องแฟกซ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
25 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
26 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
27 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
28 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
29 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
30 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
31 จ้างพานพุ่มดอกไม้โทนสีเหลืองตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
32 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
33 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
35 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
36 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
37 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
38 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
39 จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
40 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
41 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
42 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
43 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
45 จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
47 จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ขงธ ๓๖๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
49 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์แผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
50 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงมือหนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
53 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔)  4 พฤศจิกายน 2564
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
55 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
57 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 8304 สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
60 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
61 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
64 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
65 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
68 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
69 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
70 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
71 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง (เพื่อใช้กับเครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน  19 ตุลาคม 2564
73 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
74 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
75 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
76 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
77 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
78 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
79 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
80 จ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
81 จ้างเหมาทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
82 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
83 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
84 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
85 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
86 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
87 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
88 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
89 จ้างเหมาจัดทำผนังรอบอาคาร/ผนังแยกผู้ป่วยชาย - หญิง ณ สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Commuity lsolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
90 จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
91 จ้างโครงการติดตั้งกันสาดอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
92 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
94 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
95 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน  17 กันยายน 2564
97 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บายและซอยลุงป้วน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
98 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
99 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
100 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
101 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
105 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
106 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
107 จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
108 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
112 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
113 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
115 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
117 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
118 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
119 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
120 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
121 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
122 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
123 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
124 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
125 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
126 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
127 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
130 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
131 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน  13 สิงหาคม 2564
132 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
133 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
134 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
135 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
136 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
137 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
138 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
139 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์ก  7 กรกฎาคม 2564
140 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
142 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
143 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
144 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
145 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
146 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
147 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
148 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
149 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
150 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
151 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
152 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
153 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
154 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
155 จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
156 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
158 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
159 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
160 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
161 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
162 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
166 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
167 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
168 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต 9950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
169 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 1/2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
170 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 1/2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
171 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 1/2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
173 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง  8  มิถุนายน  2564
174 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๓,๔,๖,๗,๘,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
176 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังแชมเปญของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
177 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
178 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
179 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
180 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
181 จ้างโครงการต่อเติมรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
182 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
183 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
184 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
185 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
186 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
187 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
189 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน  21 พฤษภาคม 2564
190 จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
192 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
193 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
194 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
195 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
196 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
197 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
198 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
199 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
200 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
201 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
202 จ้างเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
203 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
204 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายผลงานทางวิชาการโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
205 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
206 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครอง,คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้มีเกียรติ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
207 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
208 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
209 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
210 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
211 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
212 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
213 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
214 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
215 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
216 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
217 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
218 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
219 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
220 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
223 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี ระยะ ๗๐,๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
226 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
229 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
231 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
233 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
234 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
235 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
236 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
237 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
238 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
239 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
240 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
242 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
243 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
244 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
245 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
246 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
249 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
250 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเทียม หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
251 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
252 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
253 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
254 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
255 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
256 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
258 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
260 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
261 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
262 ซื้อหินผุและหินใหญ่ถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๑,๒,๙,๑๐ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
263 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
264 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์แผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
266 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
267 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
268 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายเคลื่อน ขวานบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
269 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คพม 978 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
271 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
272 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
273 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
274 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
275 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท ทองมาก หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
280 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
281 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
282 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ (ป้ายประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
283 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
284 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
285 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
286 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
287 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
288 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
289 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
290 จ้างออกแบบประกอบด้วย โครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน  24 ธันวาคม 2563
291 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
292 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน  24 ธันวาคม 2563
293 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
294 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
295 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
296 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
297 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
298 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
299 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
300 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
301 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
303 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
304 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
305 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
306 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
307 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
308 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
309 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
310 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
311 ซื้อน้ำมันตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
312 ซื้อน้ำยาเคมีตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
313 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
314 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
315 จ้างทำวุฒิบัติและเข้าเล่มเอกสารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
316 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
319 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
320 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
321 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
322 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
323 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
325 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
326 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนถนนชำรุดโครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
327 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
328 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
329 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
330 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
331 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
332 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
333 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
334 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
335 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
336 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีแดงขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
337 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๙๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
338 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห-๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
339 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
340 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
341 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
342 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
343 จ้างประกอบภัตตาหารตาม โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
344 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) จำนวน ๑ อัน โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
345 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
346 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
347 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
348 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
349 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
350 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
351 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
352 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
353 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
354 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงมือหนัง) แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
355 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด (หลอดไฟ ๖๕ w จำนวน ๔ หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
357 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
358 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
362 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564  11 กันยายน 2563
363 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมภายในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
364 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
365 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
367 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒,๓,๖,๑๐,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
368 จ้างทำตรายาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
369 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
370 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
371 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
373 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
374 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
375 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
376 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
377 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
378 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
379 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
380 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
381 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
382 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
383 ซื้อน้ำยาเคมีแห้งในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
384 ซื้อน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
387 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
388 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๖๐x๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
389 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ (ป้ายพระบรมราชปณิธาน)ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
390 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มและน้ำดื่ม) จำนวน ๘๙ ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
391 จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
392 ซื้อกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (เบอร์ ๔) ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
393 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
394 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
396 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
398 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
402 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ  30 กรกฎาคม 2563
403 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
404 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
405 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
406 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
407 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
408 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มและน้ำดื่ม) จำนวน ๖๙ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
409 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
411 จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
412 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๖๐x๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
414 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
415 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกแบบเทท้ายทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
416 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
417 ซื้อชุดผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
418 จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ ม.x ๒.๔๐ ม. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
419 ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
420 จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๕๖ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
421 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กรกฎาคม 2563
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กรกฎาคม 2563
424 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
425 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
426 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
427 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
428 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
429 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
430 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน  16 กรกฎาคม 2563
431 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
432 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
433 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
434 จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตถนนสายควนเคี่ยม หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
435 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
436 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
437 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
438 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
439 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
440 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
441 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
442 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
443 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
444 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
445 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
446 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
447 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
448 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
449 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
450 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
451 ซื้อวัสดุให้กับสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
452 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คพม ๙๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
453 ซื้อพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
454 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
455 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
456 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
457 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
458 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
459 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
460 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
461 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
462 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
463 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
464 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
466 จ้างบำรุงรักษและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต 9950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
468 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
469 วัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด  15 พฤษภาคม 2563
470 จ้างโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
472 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
473 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
474 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
475 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
476 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
477 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
478 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
480 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
481 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
482 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
483 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
484 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
485 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
487 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
489 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
490 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
492 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
493 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
496 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
497 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน  16 เมษายน 2563
498 จ้างซ่อมไฟหัวหงส์ (บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
499 จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
500 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (ทรายหยาบ จำนวน ๔ คันรถหกล้อ) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
501 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ผต ๑๕๒๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
502 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๘) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
503 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
504 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
505 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
506 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
507 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
508 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องตบดิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
509 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
510 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
511 จ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 มีนาคม 2563
512 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
513 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ชนิดจุ่มน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
514 จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
515 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
516 จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
517 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
518 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
519 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยบัญชา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
520 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
521 จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณถนนหนูทองแก้ว (สามแยกตัดเมรัยโตรม) หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
522 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
523 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
524 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
525 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
526 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
527 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
528 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
529 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
530 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
531 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
532 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
533 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
534 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
535 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
536 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
537 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
538 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน)  24 กุมภาพันธ์ 2563
539 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
540 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด (ปลั๊กสามตา ขนาด ๑๐ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
541 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
542 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๘) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
543 จ้างทำตรายาง กองช่าง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
544 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
545 จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
546 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
547 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
548 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบนนา หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
549 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอภาส หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
550 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
551 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
552 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี รังสิต ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
553 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
554 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(ไม้ดอก) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
555 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(อุปกรณ์ไฟ) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
556 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(ไม้และฟาง) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
557 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
558 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงทน สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
560 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
561 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
562 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
564 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
566 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
567 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
568 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
569 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
570 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
571 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
572 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
573 ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
574 ซื้อของสมนาคุณการศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
575 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
576 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
577 จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
578 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
579 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
580 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ เมตร x ยาว ๓ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
581 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
582 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
583 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน และถมถนนภายในหมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน จำนวน ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
584 จ้างจัดเตรียมสถานที่ (เต้น,โต๊ะ,เก้าอี้) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
585 ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันเกมต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
586 ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
587 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
588 จ้างจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
589 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
590 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
591 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดใหญ่พร้อมติดตั้ง)ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
592 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสำรวจข้อมูลจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
593 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
594 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
595 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
596 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
597 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
598 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
599 จ้างทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
600 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
601 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
602 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
603 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
604 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
605 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
606 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ องค์ ขนาด ๕๕ x ๖๕ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
607 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๑) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
608 จ้างทำป้ายโวนิลตามโครงการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๑๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
609 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
610 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
611 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
612 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๑๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
613 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๔) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
614 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอล) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
615 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
616 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) สำนักปลัด  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
617 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
618 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
619 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงกลางแจ้ง) สำนักปลัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
620 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
621 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลืองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
622 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรตาโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
623 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
624 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
625 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖)ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
626 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
627 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
628 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
629 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
630 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
631 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
632 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน 81-6378 สุราษฎร์ธานี)  27 พฤศจิกายน 2562
633 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
634 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
635 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
636 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
637 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบบวัสดุสิ้นเปลือง (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 12.50 เมตร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
638 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน 82-3857 สุราษฎร์ธานี เช็คระยะ 10,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
639 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
640 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
641 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
642 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
643 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
644 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
645 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
646 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
647 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
648 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
649 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
650 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงทน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
651 ซื้อหินผุถมถนนสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ และสายซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
652 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
653 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
654 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
655 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
656 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร 9917 สุราษฎร์ธานี ระยะ 60,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
657 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
658 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
659 ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
660 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
661 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
662 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
663 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
664 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
665 อาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2562  29 ตุลาคม 2562
666 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
667 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
668 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
669 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
670 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖)ตามโโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
671 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
672 จ้างจ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) จำนวน ๕๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
673 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
674 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
675 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
676 จ้างป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
677 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
678 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖)ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
679 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
680 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์ ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
681 จ้างเช่าเครื่องเสียง(ชุดเล็ก)พร้อมติดตั้ง ตามค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
682 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
683 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562- กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
684 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
685 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
686 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
687 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
688 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
689 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวรณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
690 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
691 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
692 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องตบดิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
693 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
694 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
695 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายควนกลาง ชำรุด หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
696 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
697 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2562
698 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี โดยเข้าตรวจเช็คระยะ ๓๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
699 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แบบวัสดุคงทน กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
700 ซื้อหินผุถมหลุมถนนสายไสนา - หารทราย หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน และ จัดซื้อหินผุถมหลุมถนนสายไสนา - หารทราย หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
701 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อประปาหมู่บ้าน (บริเวณโรงเรียนบ้านยูงทอง) หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
702 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
703 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
704 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
705 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
706 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
707 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
708 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
709 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
710 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
711 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
712 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
713 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
714 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
715 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
716 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
717 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
719 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
720 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
721 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
722 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง หัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
723 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ  19 สิงหาคม 2562
724 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
725 จ้างบำรุงรักษา/ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน บห 4781 สุราษฎร์ธานี ตรวจเช็คระยะทาง 100,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
726 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
727 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
728 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
729 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
730 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
731 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
732 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
733 จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
734 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มพร้อมน้ำดื่ม) ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
735 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
736 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
737 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
738 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
739 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกัน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
740 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
741 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
742 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
743 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
744 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
745 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด กว้าง ๑.๒๐ x ยาว ๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
746 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
747 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๒๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
748 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มพร้อมน้ำดื่ม) ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
749 จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
750 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
751 ซื้อชุดนักกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
752 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
753 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
754 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
755 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนถนนชำรุดโครงไม้พร้อมติดตั้ง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
756 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บห 4781 (ยางนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
757 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
758 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
759 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
760 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
761 ซื้อหินผุถมถนน พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน ๘๔ ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
762 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
763 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
764 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2562
765 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2562
766 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2562
767 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2562
768 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2562
769 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2562
770 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
771 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
772 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
773 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
774 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
775 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
776 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
777 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์แผงไฟจราจร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
778 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๔๐ x ๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ป้าย ตามกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
779 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
780 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
781 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
782 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
783 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
784 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
785 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน  10  มิถุนายน  2562
786 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
787 จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
788 ซื้อกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (เบอร์ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
789 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์ (ข้าวต้มพร้อมน้ำดื่ม) ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
790 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร x ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
791 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๖๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
792 ซื้อพระฉายาลักษณ์และพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
793 จ้างจ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
794 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
795 จ้างทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
796 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
797 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
798 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
799 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
800 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
801 หินผุถมถนนสายเพชรวารินพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 48 ลบม.  28 พฤษภาคม 2562
802 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
803 จ้างทำสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
804 ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
805 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
806 จ้างเช่าเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
807 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
808 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
809 จ้างทำป้ายรณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
810 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
811 จ้างสร้างซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
812 ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
813 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
814 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
815 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
816 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2562
817 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
818 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
819 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2562
820 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
821 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางทะบเียน 82-7947 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
822 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๑-๖๓๗๘ สุราษฎร์ธานี) สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤษภาคม 2562
823 ซื้อต้นไม้และดินตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
824 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
825 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
826 ซื้อหินผุถมถนนสายบอดทุ้งพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 108 ลบม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
827 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน  29 เมษายน 2562
828 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
829 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
830 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
831 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
832 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
833 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับพร้อมกับขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2562
834 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน อบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2562
835 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 เมษายน 2562
836 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
837 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
838 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
839 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
840 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
841 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
842 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
843 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
844 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
845 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
846 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
847 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
848 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
849 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
850 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
851 จ้างเครื่องเสียงตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของ ศพด. สังกัด อบต.อิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
852 จ้างทำป้ายตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.อิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
853 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการรายงานผลทางวิชาการของ ศพด. สังกัด อบต.อิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
854 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
855 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
856 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
857 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
858 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(ฝึกอบรมทำสลัดโรลและแซนวิชสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
859 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562
860 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.