Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725
โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
www.wang.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
2 จ้างจ้างทำโปสเตอร์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
3 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง ระหว่างวันที่ (๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
4 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ม.ค. - มี.ค. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
5 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ม.ค. - มี.ค 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
6 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ระหว่างวันที่ (๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
7 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
13 จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
14 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายบอร์ด และป้ายคัทเอาท์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
15 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
16 ซื้ออุปกรณ์ประกอบฉากกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
17 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี ที่ระยะ ๔๐๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
18 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี ที่ระยะ ๔๐๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
19 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เช็คระยะ ๔๐๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
20 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (สายคลองเฉื่อย) - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว - อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  27 กันยายน 2564
21 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
22 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
23 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
24 จ้างโครงการขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำสายเลียบสถานีรถไฟบ้านเขาพนมแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
25 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (รหัสพัสดุ ๐๐๙-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
26 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
27 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
28 โครงการขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำสายเลียบสถานีรถไฟบ้านเขาพนมแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8 กันยายน 2564
29 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (สายคลองเฉื่อย) - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว - อำเภอไชยา หมู่ที่ 1  6 กันยายน 2564
31 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา สายสันเขื่อน ประปาหมู่บ้าน - สะพานห้วยเสม็ดแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
32 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบบหน้าโฟเมก้า (สีขาว) ศพด.บ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
33 ซื้อพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
34 ซื้อพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
36 ซื้อหนังสือชุดเสริมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
37 หนังสือเรียนชุดเสริมประสบการณ์ ศพด.บ้านหาดสมบูรณ์  17 สิงหาคม 2564
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ รร.วัดขจรบำรุง , รร.วัดอัมพาวาส , รร.บ้านดินก้อง ศพด.บ้านหาดสมบูรณ์ และ ศพด.บ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 70 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
41 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
42 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
43 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
44 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
45 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
46 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
47 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
48 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ข้าราชการ ระดับ ๓-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
49 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง (สีน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าโฟเมก้า (สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
51 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
53 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
54 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
55 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (มิ.ย. - ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
56 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ รร.วัดขจรบำรุง, รร.วัดอัมพาวาส, รร.บ้านดินก้อง, ศพด.บ้านหาดสมบูรณ์ และศพด.บ้านดินก้อง ภาคเรียนยที่1/2564 (มิ.ย. - ส.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
57 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
58 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
59 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
61 ซื้อแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
62 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
63 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
64 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
65 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
66 ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
67 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 3876 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
68 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
69 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคี ๒ แยกอนามัย - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
70 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
71 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าญวน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
72 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนตาทวด - สายวัฒนธรรม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
73 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
74 ซื้อวัคซีนโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (เข็ม , ไซ  31 มีนาคม 2564
75 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
76 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
77 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
78 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
79 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
80 โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗  25 มีนาคม 2564
81 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
82 ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
83 ซื้อวัสดุการเกษตร - ท่อ PE ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - วัสดุประปา จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
86 จ้างโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุขตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานขุดลอกคูระบายน้ำสายทางสาย หมู่ที่ ๑ และงานกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำลำห้วยเสม็ดแดง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
87 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุขตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
88 ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
90 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
91 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
92 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
93 จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
94 ซื้อซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
95 ซื้อชุดโต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
98 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
100 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
101 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
104 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
105 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
106 ซื้อกรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
109 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ ต่อ ๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
110 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
111 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
113 โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา สายสันเขื่อน ประปาหมู่บ้าน - สะพานห้วยเสม็ดแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  4 ธันวาคม 2563
114 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2563 ของโรงเรียนวัดขจรบำรุง , โรงเรียนวัดอัมพาวาส , โรงเรียนบ้านดินก้อง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
118 จ้างซักผ้าสำหรับผูกประดับอาคาร สถานที่สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
119 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
120 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
121 จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์,ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และของรางวัลชุดการแสดงในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
123 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
124 จ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
125 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
126 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (รหัสพัสดุ ๙๐๐-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
127 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
128 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดิินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
129 จ้างเหมาอยู่เวรยามประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
130 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
131 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
132 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กันยายน 2563
134 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คงล ๗๓๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๐๐-๕๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
135 จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะทางและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
136 จ้างโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
137 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในพื้นที่ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
138 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในพื้นที่ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
143 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปั่นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
144 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
145 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
146 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - ถนนดอนมะกอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสม็ดแดง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
147 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
148 จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
149 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
150 ทำผ้าม่านและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดมสบูรณ์  14 สิงหาคม 2563
151 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
152 จ้างโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหาดสมบูรณ์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
153 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
154 ซื้อคูลเลอร์น้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
155 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  31 กรกฎาคม 2563
156 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ภายในตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
158 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
159 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
161 ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
162 ซื้อคูลเลอร์น้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
163 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมแบบติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
168 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2563
169 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
170 ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
171 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
172 ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
173 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
174 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
175 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
176 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
177 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
178 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
179 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
180 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
181 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
182 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
183 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
184 จ้างทำป้ายไวนิล ประกาศที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
185 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
186 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
187 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
189 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
191 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
192 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลวัง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะชะมวง และ หมู่ที่ ๔ บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
193 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
194 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
195 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
196 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลวัง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะชะมวง และ หมู่ที่ ๔ บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 เมษายน 2563
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
199 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
200 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
202 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
203 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
204 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
205 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
206 ซื้อหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
207 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดินภายใต้โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
208 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
209 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม - หนองสายติ้ง - สายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
210 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔๑๑๒ - หนองดก หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
211 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
212 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
213 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2 เมษายน 2563
214 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
215 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม - หนองสายติ้ง - สายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 มีนาคม 2563
216 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
217 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
218 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมติดเพดาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
219 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
220 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
221 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
222 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
224 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
226 ซื้ออุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
229 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
230 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการตรวจเช็คระยะ ๓๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
231 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
232 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคี ๑ - กลุ่มบ้านท่าชะ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
233 จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิงคู่ และบานสวิงเด่ี่ยว ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
234 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
235 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
236 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  4 มีนาคม 2563
237 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
238 จ้างการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
239 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
240 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
247 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับให้ความรู้โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
248 ซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีฝาปิด โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
249 ซื้อถุงผ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
251 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 กุมภาพันธ์ 2563
252 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (ระดับ ๓-๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
253 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
254 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
256 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
257 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
258 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ ต่อ ๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
259 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
260 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
261 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
262 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
263 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Deskjet ๑๐๕๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
264 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
265 ซื้อวัสดุการเกษตร น้ำยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2562
266 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 009-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
267 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
268 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
269 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
270 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหาดสมบูรณ์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
271 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านนาเกลือ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
272 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
273 จ้างซักผ้าต่วน จำนวน 37 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
274 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
275 จ้างเหมาอยู่เวรยามดูแลความปลอดภัยในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
276 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
277 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลังคาบ้านผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
280 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
281 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
282 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
283 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายประชาอุทิศ - สายทุ่งนมแมว หมู่ที่ 7 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
284 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
285 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาเกลือ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
286 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
287 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
288 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
289 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
290 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
291 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
292 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
293 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
294 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
295 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
296 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าญวน หมู่ที่ 2 บ้านดินก้อง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5 สิงหาคม 2562
297 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
298 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง โรงเรียนวัดอัมพาวาส โรงเรียนบ้านดินก้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
299 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ภายในตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2562
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2562
302 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
303 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
304 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
305 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
306 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาในเขตพื้นที่ อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
307 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
308 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
309 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
310 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
311 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนาเกลือ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
314 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - บ้านเกาะมุกข์เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
317 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - บ้านเกาะมุกข์เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
318 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - บ้านเกาะมุกข์เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะชะมวง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
319 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าญวน หมู่ที่ 2 บ้านดินก้อง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
320 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสม็ดแดง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
321 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
322 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
323 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
324 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
325 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
326 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
327 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
328 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
329 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
330 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
331 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - สายวัฒนธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2562
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายป่าญวน หมู่ที่ 2 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2562
334 ซื้อวัสดุอื่น - วัสดุประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
335 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
336 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
338 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
340 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามัคคี 2 (กิ่วล่าง) หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
341 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสุราษฎร์ แซ่หลี - จดศาลาแม่นางพิมพ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
342 จ้างซ่อมเรืออลูมิเนียมท้องแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725 โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.