Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725
โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
www.wang.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
2 ซื้อน้ำมันเบนซิน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
3 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและกระดาษจัดทำวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
5 จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือพร้อมเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
6 จ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง และน้ำยาดับเพลิง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
7 จ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
8 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
9 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
10 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในความรับผิดชอบสำนักปลัด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
12 จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
13 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
14 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
15 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
16 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - หนองสายติ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักเนียร หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
19 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
20 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
21 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
22 ???????????????????????????????? ???.??????????? (?.?. - ?.?. 2565) ??????????????????  11 พฤษภาคม 2565
23 ????????????????????????????????????????????????????????????????(?.?. - ?.?. 2565) ??????????????????  11 พฤษภาคม 2565
24 ?????????????? (??) ?????????????????????????, ???????????????????, ???????????????????, ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????? 1 ?????????? 2565 ??????????????????  11 พฤษภาคม 2565
25 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายปากกิ่ว - คลองห้วย (ถนน ๔๑๑๒ - อบต.วัง) ระหว่างหมู่ที่ ๓ - ๔ - ๕ - ๖ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  10 พฤษภาคม 2565
26 จ้างนำรถยนต์ทะเบียนรถ กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการเปลี่ยนเบาะที่นั่งคู่หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
29 จ้างนำรถยนต์ทะเบียนรถ กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
36 จ้างนำรถยนต์ทะเบียนรถ กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการตรวจเช็คระยะ ๔๑๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
37 ซื้อเครื่องดื่มและวัสดุอื่น สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (สงกรานต์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
38 จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับการตั้งด่านชุมชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (สงกรานต์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
39 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (สงกรานต์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
40 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (สงกรานต์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
41 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (สงกรานต์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
42 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
43 จ้างเหมาบริการพีเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
44 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2565
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - หนองสายติ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2565
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2565
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - หนองสายติ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2565
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
53 จ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณริมถนนสองข้างทางภายในตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
56 จ้างเหมาเวรยามประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
57 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในความรับผิดชอบสำนักปลัด จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายก - นางสาวกัญหา โรยร่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 มกราคม 2565
59 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
60 จ้างจ้างทำโปสเตอร์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
61 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ระหว่างวันที่ (๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
62 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง ระหว่างวันที่ (๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
63 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ม.ค. - มี.ค. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
64 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ม.ค. - มี.ค 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
65 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
70 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
71 จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
72 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
73 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายบอร์ด และป้ายคัทเอาท์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
74 ซื้ออุปกรณ์ประกอบฉากกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
75 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี ที่ระยะ ๔๐๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
76 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เช็คระยะ ๔๐๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
77 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี ที่ระยะ ๔๐๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
78 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (สายคลองเฉื่อย) - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว - อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  27 กันยายน 2564
79 จ้างโครงการขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำสายเลียบสถานีรถไฟบ้านเขาพนมแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
80 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
81 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
82 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
83 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (รหัสพัสดุ ๐๐๙-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
84 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
85 โครงการขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำสายเลียบสถานีรถไฟบ้านเขาพนมแบก หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8 กันยายน 2564
86 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
87 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (สายคลองเฉื่อย) - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว - อำเภอไชยา หมู่ที่ 1  6 กันยายน 2564
89 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา สายสันเขื่อน ประปาหมู่บ้าน - สะพานห้วยเสม็ดแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
90 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบบหน้าโฟเมก้า (สีขาว) ศพด.บ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
91 ซื้อพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
92 ซื้อพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
94 หนังสือเรียนชุดเสริมประสบการณ์ ศพด.บ้านหาดสมบูรณ์  17 สิงหาคม 2564
95 ซื้อหนังสือชุดเสริมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
96 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ รร.วัดขจรบำรุง , รร.วัดอัมพาวาส , รร.บ้านดินก้อง ศพด.บ้านหาดสมบูรณ์ และ ศพด.บ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 70 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
99 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
100 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
101 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
102 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
103 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
104 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
105 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
106 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ข้าราชการ ระดับ ๓-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
107 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าโฟเมก้า (สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง (สีน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
109 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
112 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
113 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (มิ.ย. - ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
114 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ รร.วัดขจรบำรุง, รร.วัดอัมพาวาส, รร.บ้านดินก้อง, ศพด.บ้านหาดสมบูรณ์ และศพด.บ้านดินก้อง ภาคเรียนยที่1/2564 (มิ.ย. - ส.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
115 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
116 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
117 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
119 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
120 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
121 ซื้อแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
122 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
123 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
124 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 3876 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
125 ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
126 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
127 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคี ๒ แยกอนามัย - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าญวน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
129 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
130 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนตาทวด - สายวัฒนธรรม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
131 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
132 ซื้อวัคซีนโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (เข็ม , ไซ  31 มีนาคม 2564
133 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
134 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
135 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
136 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
137 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
138 โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗  25 มีนาคม 2564
139 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
140 ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
141 ซื้อวัสดุการเกษตร - ท่อ PE ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - วัสดุประปา จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
144 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุขตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
145 จ้างโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุขตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานขุดลอกคูระบายน้ำสายทางสาย หมู่ที่ ๑ และงานกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำลำห้วยเสม็ดแดง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
146 ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
148 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
149 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
150 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
151 จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
152 ซื้อซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
153 ซื้อชุดโต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
155 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
159 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
161 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
162 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
163 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
165 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
166 ซื้อกรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
167 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
168 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ ต่อ ๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
169 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
170 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
171 โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา สายสันเขื่อน ประปาหมู่บ้าน - สะพานห้วยเสม็ดแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  4 ธันวาคม 2563
172 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2563 ของโรงเรียนวัดขจรบำรุง , โรงเรียนวัดอัมพาวาส , โรงเรียนบ้านดินก้อง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
174 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
175 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
176 จ้างซักผ้าสำหรับผูกประดับอาคาร สถานที่สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
177 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
178 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
179 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
180 ซื้อวัสดุอุปกรณ์,ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และของรางวัลชุดการแสดงในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
181 จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
182 จ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
183 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
184 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (รหัสพัสดุ ๙๐๐-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
185 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดิินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
186 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
187 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
188 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
189 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
190 จ้างเหมาอยู่เวรยามประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กันยายน 2563
192 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คงล ๗๓๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๐๐-๕๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
193 จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะทางและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
194 จ้างโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
195 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในพื้นที่ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
197 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในพื้นที่ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
200 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
201 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปั่นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
202 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
203 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
204 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - ถนนดอนมะกอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสม็ดแดง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
205 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
206 จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
207 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
208 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
209 ทำผ้าม่านและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดมสบูรณ์  14 สิงหาคม 2563
210 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
211 จ้างโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหาดสมบูรณ์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
212 ซื้อคูลเลอร์น้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
213 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  31 กรกฎาคม 2563
214 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ภายในตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
216 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
217 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
219 ซื้อคูลเลอร์น้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
220 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมแบบติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
221 ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
226 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2563
227 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
228 ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
229 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
230 ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
231 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
232 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
233 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
234 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
235 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
236 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
237 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
238 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
239 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
240 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
241 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
242 จ้างทำป้ายไวนิล ประกาศที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
243 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
244 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
245 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
248 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
249 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
250 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลวัง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะชะมวง และ หมู่ที่ ๔ บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
251 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
252 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
253 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
254 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลวัง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะชะมวง และ หมู่ที่ ๔ บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 เมษายน 2563
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
256 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
259 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
260 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
261 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
262 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
263 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
264 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
265 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดินภายใต้โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
266 ซื้อหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
267 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔๑๑๒ - หนองดก หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
268 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
269 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม - หนองสายติ้ง - สายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
270 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
271 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2 เมษายน 2563
272 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
273 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
274 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
275 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมติดเพดาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
276 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
277 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
278 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
279 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม - หนองสายติ้ง - สายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 มีนาคม 2563
280 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
281 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
282 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
286 ซื้ออุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
287 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
288 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการตรวจเช็คระยะ ๓๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
289 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
290 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคี ๑ - กลุ่มบ้านท่าชะ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
291 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
292 จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิงคู่ และบานสวิงเด่ี่ยว ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
293 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
294 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
295 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
296 จ้างการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
297 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
298 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  4 มีนาคม 2563
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
305 ซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีฝาปิด โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
306 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับให้ความรู้โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
307 ซื้อถุงผ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
308 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
309 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (ระดับ ๓-๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
310 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
311 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
312 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 กุมภาพันธ์ 2563
313 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
315 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
316 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ ต่อ ๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
317 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
318 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
319 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
320 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
321 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Deskjet ๑๐๕๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725 โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.