Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725
โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
www.wang.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
2 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
3 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
4 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
5 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
6 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
7 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ข้าราชการ ระดับ ๓-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าโฟเมก้า (สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง (สีน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
14 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
15 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (มิ.ย. - ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
16 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ รร.วัดขจรบำรุง, รร.วัดอัมพาวาส, รร.บ้านดินก้อง, ศพด.บ้านหาดสมบูรณ์ และศพด.บ้านดินก้อง ภาคเรียนยที่1/2564 (มิ.ย. - ส.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
17 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
18 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
20 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
21 ซื้อแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
22 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
23 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
24 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
25 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
26 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 3876 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
27 ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
28 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
29 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคี ๒ แยกอนามัย - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
30 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนตาทวด - สายวัฒนธรรม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
31 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าญวน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
32 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
33 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
34 ซื้อวัคซีนโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (เข็ม , ไซ  31 มีนาคม 2564
35 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
36 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
37 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
38 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
39 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
40 โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗  25 มีนาคม 2564
41 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
42 ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
43 ซื้อวัสดุการเกษตร - ท่อ PE ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - วัสดุประปา จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
46 จ้างโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุขตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานขุดลอกคูระบายน้ำสายทางสาย หมู่ที่ ๑ และงานกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำลำห้วยเสม็ดแดง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
47 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุขตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
48 ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
50 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
51 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
52 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
53 จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
54 ซื้อซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
55 ซื้อชุดโต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
57 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
61 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
64 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
65 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
66 ซื้อกรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
69 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
70 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ ต่อ ๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
71 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
72 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
73 โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา สายสันเขื่อน ประปาหมู่บ้าน - สะพานห้วยเสม็ดแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  4 ธันวาคม 2563
74 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2563 ของโรงเรียนวัดขจรบำรุง , โรงเรียนวัดอัมพาวาส , โรงเรียนบ้านดินก้อง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
77 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
78 จ้างซักผ้าสำหรับผูกประดับอาคาร สถานที่สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
79 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
80 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
81 ซื้อวัสดุอุปกรณ์,ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และของรางวัลชุดการแสดงในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
82 จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
83 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
84 จ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
85 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
86 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (รหัสพัสดุ ๙๐๐-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
87 จ้างเหมาอยู่เวรยามประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
88 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
89 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
90 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
91 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดิินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
92 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กันยายน 2563
94 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คงล ๗๓๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๐๐-๕๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
95 จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะทางและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
96 จ้างโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
97 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในพื้นที่ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
98 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในพื้นที่ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
103 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปั่นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
104 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
105 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
106 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - ถนนดอนมะกอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสม็ดแดง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
107 จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
109 ทำผ้าม่านและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดมสบูรณ์  14 สิงหาคม 2563
110 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
111 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
112 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
113 จ้างโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหาดสมบูรณ์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
114 ซื้อคูลเลอร์น้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
115 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  31 กรกฎาคม 2563
116 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ภายในตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
119 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
121 ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
122 ซื้อคูลเลอร์น้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
123 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมแบบติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
124 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
128 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2563
129 ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
130 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
131 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
132 ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
133 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
134 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
135 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
136 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
137 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
138 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
139 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
140 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
141 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
142 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
143 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
144 จ้างทำป้ายไวนิล ประกาศที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
145 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
146 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง, โรงเรียนวัดอัมพาวาส, โรงเรียนบ้านดินก้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
147 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
150 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
151 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
152 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลวัง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะชะมวง และ หมู่ที่ ๔ บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
153 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
154 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
155 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
156 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลวัง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะชะมวง และ หมู่ที่ ๔ บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 เมษายน 2563
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
158 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
160 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
162 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
163 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
164 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
166 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดินภายใต้โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
167 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
168 ซื้อหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
169 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม - หนองสายติ้ง - สายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
170 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
171 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔๑๑๒ - หนองดก หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
172 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
173 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
174 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2 เมษายน 2563
175 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
176 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมติดเพดาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
177 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
178 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
179 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม - หนองสายติ้ง - สายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 มีนาคม 2563
180 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
181 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
182 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
184 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
185 ซื้ออุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
189 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการตรวจเช็คระยะ ๓๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
190 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
191 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคี ๑ - กลุ่มบ้านท่าชะ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
192 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
193 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
194 จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิงคู่ และบานสวิงเด่ี่ยว ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
195 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
196 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
197 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
198 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  4 มีนาคม 2563
199 จ้างการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
200 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
207 ซื้อถุงผ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
208 ซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีฝาปิด โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
209 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับให้ความรู้โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
211 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 กุมภาพันธ์ 2563
212 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (ระดับ ๓-๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
213 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
214 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
216 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
217 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
218 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ ต่อ ๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
219 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
220 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
221 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
222 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
223 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Deskjet ๑๐๕๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
224 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
225 ซื้อวัสดุการเกษตร น้ำยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2562
226 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 009-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
227 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
229 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
230 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหาดสมบูรณ์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
231 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านนาเกลือ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
232 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
233 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
234 จ้างซักผ้าต่วน จำนวน 37 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
235 จ้างเหมาอยู่เวรยามดูแลความปลอดภัยในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
236 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
237 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลังคาบ้านผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
241 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
242 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
243 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
244 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
245 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาเกลือ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
246 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายประชาอุทิศ - สายทุ่งนมแมว หมู่ที่ 7 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
247 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
248 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
249 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
250 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
251 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
252 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
253 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
254 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
255 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
256 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าญวน หมู่ที่ 2 บ้านดินก้อง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5 สิงหาคม 2562
257 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
258 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ภายในตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
259 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง โรงเรียนวัดอัมพาวาส โรงเรียนบ้านดินก้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2562
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2562
262 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
263 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
264 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
265 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาในเขตพื้นที่ อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
266 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
267 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
268 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
269 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
270 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
271 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนาเกลือ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
272 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - บ้านเกาะมุกข์เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
277 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - บ้านเกาะมุกข์เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะชะมวง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
278 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - บ้านเกาะมุกข์เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
279 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าญวน หมู่ที่ 2 บ้านดินก้อง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
280 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสม็ดแดง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
281 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
282 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
283 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
284 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
285 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
286 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
287 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
288 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
289 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
290 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
291 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายป่าญวน หมู่ที่ 2 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2562
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - สายวัฒนธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2562
294 ซื้อวัสดุอื่น - วัสดุประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
295 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
296 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
297 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
298 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
299 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
300 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสุราษฎร์ แซ่หลี - จดศาลาแม่นางพิมพ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
301 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามัคคี 2 (กิ่วล่าง) หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
302 จ้างซ่อมเรืออลูมิเนียมท้องแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725 โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.