Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลกรูด
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335
โทรสาร : 077-297335
E-mail Address : krut2563@gmail.com หรือ saraban@krut.go.th
www.krut.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลกรูด
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกรูด
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ???????????????????????? ????? ? ?????? ?????????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุก จำนวน ๑,๓๘๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
3 จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2565
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาคลิ้ง - สวนตรา หมู่ที่ 10  2 พฤษภาคม 2565
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ รายการชุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Antigen test kit (ATK) ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัด  25 เมษายน 2565
9 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูดยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2565
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๓๔-๐๓๖ สายตาวัน - ฤทธิรงค์ บ้านเขาพับผ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2565
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลกรูด - ท่าเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 เมษายน 2565
13 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการวันกตัญญูผู้สูงวัยตำบลกรูด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
14 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เก้าอี้ โต๊ะ โครงการวันกตัญญูผู้สูงวัยตำบลกรูด ประจำปี พ.ศ. 2565  8 เมษายน 2565
15 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
16 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2565
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลกรูด - ท่าเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๓๔-๐๓๖ สายตาวัน - ฤทธิรงค์ บ้านเขาพับผ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2565
21 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาของรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลกรูด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๓ ยี่ห้อ Nissan เลขทะเบียน ผจ ๕๙๕๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
22 โครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลกรูด - ท่าเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด  11 มีนาคม 2565
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
24 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการชุดเครื่องแบบ อปพร. เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลกรูด (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
25 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
26 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา)  28 กุมภาพันธ์ 2565
27 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ และเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
28 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูดยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอร์รี่รถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
30 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
31 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่ตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๓๔-๐๓๖ สายตาวัน - ฤทธิรงค์ บ้านเขาพับผ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด  31 มกราคม 2565
33 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการเครื่องแบบ อปพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
34 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ? ๑๙) ในพื้นที่ตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
35 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางล้อรถบรรทุกขยะพร้อมเปลี่ยน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๗ - ๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
36 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในพื้นที่ตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
37 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
38 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
39 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
40 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
41 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
42 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
43 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด  28 ตุลาคม 2564
45 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
46 จ้างปรับปรุงศูนย์พักคอยรอเตียง (Community Isolation CI) ค่ายลูกเสือแม่โมกข์ ม.๗ ต.กรูด จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักคอยรอเตียงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
47 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยในศูนย์พักคอย/แยกตัว CI ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักคอยรอเตียงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
48 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ รายการ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ป่วยที่พักในศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน CI ที่จัดตั้งเพิ่มเติม ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักคอยรอเตียงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
50 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ วัน (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
51 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
52 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
53 ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง (๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
54 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
55 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
56 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
57 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
58 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
59 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔ - ๐๐๔ สายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
61 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการแอสฟัลท์สำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง จำนวน ๓๗๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
63 โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด  10 กันยายน 2564
64 ซื้อสื่อกการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
67 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุก จำนวน ๖๙๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
70 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูด ยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
72 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ อปพร. ของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการสายอากาศวิทยุสื่อสาร ICOM - IC F๓๐๓๓T แบบเสายาง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
74 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๘-๐๐๐๙ (ผอ.กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
75 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ ๕ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
76 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
77 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔ - ๐๐๔ สายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด  19 สิงหาคม 2564
78 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
79 จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลกรูด หมายเลขทะเบียน กง ๕๕๔๘ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่เหลง หมู่ที่ ๖ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
81 จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
82 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
83 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมของเทศบาลตำบลกรูด ( www.krut.go.th ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
84 จ้างเหมาทำป้ายโครงการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันสำคัญทางราชการภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ประนอม หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
86 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเฟือง - ห้วยถุน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
88 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
89 จ้างซ่อมเปลี่ยนป้ายเทศบาลตำบลกรูด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
90 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
91 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
92 จ้างซ่อมแซมระบบเบรกและระบบเบรกมือของรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน บห - ๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
93 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน - ฤทธิรงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
94 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
95 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
97 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
98 จ้างปรับปรุงค่ายลูกเสือแม่โมกข์เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
99 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงค่ายลูกเสือแม่โมกข์เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธี  20 พฤษภาคม 2564
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงค่ายลูกเสือแม่โมกข์เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะ  20 พฤษภาคม 2564
102 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคสำหรับผู้เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการในสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine) ระเดับพื้นที่ตำบลกรูดแเละสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
106 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2564
108 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
109 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
110 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
112 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
113 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
114 จ้างจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์และระบบครัชของรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน บห - ๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
122 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2564
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2564
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
125 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
126 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูดยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
127 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
128 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
129 จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลชนิดหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
132 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
134 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
136 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางเอกสาร จำนวน ๒ ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
137 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๒-๓๗๕๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
139 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่ตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
140 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
141 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางเอกสาร จำนวน ๒ ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
142 ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่ตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
143 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
144 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๗ - ๐๐๐๒ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ๔ ประตู สีขาว หมายเลขทะเบียน กร ๕๗๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
145 จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศและไฟสัญญาณวับวาบของรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลกรูด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๘ - ๐๐๐๓ ยี่ห้อ Nissan เลขทะเบียน ผจ ๕๙๕๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
147 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๐๓ สายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
151 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
152 จ้างซ่อมบำรุงระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ ของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บห-๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
155 จ้างซ่อมแซมป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยมของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๐๓ สายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๐๓ สายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุกส่งถึงหน้างานพร้อมเกลี่ยเรียบซ่อมแซมถนนภายในตำบลกรูด หมู่ที่ ๑ - ๑๐ จำนวน ๑,๕๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ธันวาคม 2563
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ธันวาคม 2563
163 โครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด  24 ธันวาคม 2563
164 โครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด  22 ธันวาคม 2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2563
167 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กรและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
168 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด  3 ธันวาคม 2563
169 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
174 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
175 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้านริมถนนสายต้นโพธิ์ - แม่โมกข์ และถนนสายป้าสิริ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
177 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตามระยะการใช้งานของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บห-๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
178 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
179 โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด  12 ตุลาคม 2563
180 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูดยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2563
183 ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง (๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
184 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
185 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
192 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
193 ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง (๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
194 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลกรูด หมายเลขทะเบียน กง ๕๕๔๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
195 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายตายิ่ง - โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
196 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสันติธรรม - หน้าป้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
198 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายข้างโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ - เขาสวนตรา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
199 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
201 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
202 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
205 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
206 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
207 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน - ฤทธิรงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
208 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กรกฎาคม 2563
209 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
210 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
212 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
213 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน บห - ๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
214 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
215 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  29  มิถุนายน  2563
216 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
217 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
218 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
219 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓,๑๕๕ ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
221 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลกรูด จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
222 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
225 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
226 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน - บ้านนางอารี หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
229 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่เหลง หมู่ที่ ๖ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
230 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท นม ยู เอช ที ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
231 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการหม้อแบตเตอร์รี่ สำหรับรถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๗๕๕ สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
232 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
233 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง รายการสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร สีแดง พร้อมข้อต่อทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
235 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ ๕ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
236 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางล้อรถยนต์ของรถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๗๕๕ สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
237 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
238 ซื้อวัสดุประปา รายการประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมปะเก็นยาง จำนวน ๑ ชุด เพื่อเปลี่ยนที่หอเก็บน้ำบาดาลที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
239 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
241 ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
242 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
246 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป้ายง หมู่ที่ ๗ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
248 จ้างซ่อมระบบเบรกรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ อีซูซุ เลขทะเบียน บห - ๑๘๐๙ สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ ของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
249 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
251 จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ ทะเบียน กร ๕๗๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
252 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
253 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรักปลอดภัยใส่ใจป้องกันเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
259 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
260 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูด ยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
263 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
264 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กรและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑,๑๑๐ ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
266 จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที โต๊ะ เต้นท์ และเก้าอี้ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลกรูด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
268 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายคลองมัน - โรงโม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลกรูด
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335 โทรสาร : 077-297335
E-mail Address : krut2563@gmail.com หรือ saraban@krut.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.