Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลกรูด
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335
โทรสาร : 077-297335
E-mail Address : krut2563@gmail.com หรือ saraban@krut.go.th
www.krut.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลกรูด
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกรูด
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
2 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
3 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
4 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
6 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
7 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด  28 ตุลาคม 2564
9 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
10 จ้างปรับปรุงศูนย์พักคอยรอเตียง (Community Isolation CI) ค่ายลูกเสือแม่โมกข์ ม.๗ ต.กรูด จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักคอยรอเตียงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยในศูนย์พักคอย/แยกตัว CI ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักคอยรอเตียงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ รายการ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ป่วยที่พักในศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน CI ที่จัดตั้งเพิ่มเติม ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักคอยรอเตียงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
14 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ วัน (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
15 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
16 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
17 ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง (๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
18 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
19 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
20 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
21 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
22 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
23 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔ - ๐๐๔ สายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
25 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการแอสฟัลท์สำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง จำนวน ๓๗๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
27 โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด  10 กันยายน 2564
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
29 ซื้อสื่อกการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
32 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุก จำนวน ๖๙๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
34 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูด ยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
36 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ อปพร. ของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการสายอากาศวิทยุสื่อสาร ICOM - IC F๓๐๓๓T แบบเสายาง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
38 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๘-๐๐๐๙ (ผอ.กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
40 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ ๕ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔ - ๐๐๔ สายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด  19 สิงหาคม 2564
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
43 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่เหลง หมู่ที่ ๖ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
44 จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลกรูด หมายเลขทะเบียน กง ๕๕๔๘ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
45 จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
46 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
47 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมของเทศบาลตำบลกรูด ( www.krut.go.th ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
48 จ้างเหมาทำป้ายโครงการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันสำคัญทางราชการภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
49 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ประนอม หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
51 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเฟือง - ห้วยถุน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
52 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
53 จ้างซ่อมเปลี่ยนป้ายเทศบาลตำบลกรูด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
54 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
55 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน - ฤทธิรงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
56 จ้างซ่อมแซมระบบเบรกและระบบเบรกมือของรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน บห - ๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
59 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
62 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคสำหรับผู้เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการในสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine) ระเดับพื้นที่ตำบลกรูดแเละสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงค่ายลูกเสือแม่โมกข์เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะ  20 พฤษภาคม 2564
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
65 จ้างปรับปรุงค่ายลูกเสือแม่โมกข์เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงค่ายลูกเสือแม่โมกข์เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธี  20 พฤษภาคม 2564
67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
69 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2564
72 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
73 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
75 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
76 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
77 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
78 จ้างจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์และระบบครัชของรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน บห - ๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
86 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2564
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2564
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
89 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
90 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูดยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
91 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
92 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
93 จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลชนิดหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
97 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
100 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๒-๓๗๕๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางเอกสาร จำนวน ๒ ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
103 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
104 ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่ตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่ตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
106 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางเอกสาร จำนวน ๒ ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
107 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
108 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๗ - ๐๐๐๒ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ๔ ประตู สีขาว หมายเลขทะเบียน กร ๕๗๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
109 จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศและไฟสัญญาณวับวาบของรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลกรูด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๘ - ๐๐๐๓ ยี่ห้อ Nissan เลขทะเบียน ผจ ๕๙๕๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
111 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๐๓ สายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
113 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
114 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
115 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
116 จ้างซ่อมบำรุงระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ ของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บห-๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
119 จ้างซ่อมแซมป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยมของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๐๓ สายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๐๓ สายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุกส่งถึงหน้างานพร้อมเกลี่ยเรียบซ่อมแซมถนนภายในตำบลกรูด หมู่ที่ ๑ - ๑๐ จำนวน ๑,๕๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ธันวาคม 2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ธันวาคม 2563
127 โครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด  24 ธันวาคม 2563
128 โครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด  22 ธันวาคม 2563
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2563
131 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กรและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
132 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด  3 ธันวาคม 2563
133 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
138 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
139 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้านริมถนนสายต้นโพธิ์ - แม่โมกข์ และถนนสายป้าสิริ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
141 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตามระยะการใช้งานของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บห-๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
142 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
143 โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด  12 ตุลาคม 2563
144 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูดยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2563
147 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
148 ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง (๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
149 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
156 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
157 ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง (๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
158 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลกรูด หมายเลขทะเบียน กง ๕๕๔๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
159 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายตายิ่ง - โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
160 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสันติธรรม - หน้าป้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
162 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายข้างโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ - เขาสวนตรา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
165 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
166 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
169 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
170 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
171 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน - ฤทธิรงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
172 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กรกฎาคม 2563
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
174 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
175 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
176 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
177 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน บห - ๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
178 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
179 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  29  มิถุนายน  2563
180 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
181 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
182 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
183 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓,๑๕๕ ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
185 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลกรูด จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
186 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
189 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
190 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน - บ้านนางอารี หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
193 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่เหลง หมู่ที่ ๖ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
194 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท นม ยู เอช ที ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
195 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการหม้อแบตเตอร์รี่ สำหรับรถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๗๕๕ สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
196 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
197 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง รายการสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร สีแดง พร้อมข้อต่อทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
199 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ ๕ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
200 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางล้อรถยนต์ของรถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๗๕๕ สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
201 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
202 ซื้อวัสดุประปา รายการประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมปะเก็นยาง จำนวน ๑ ชุด เพื่อเปลี่ยนที่หอเก็บน้ำบาดาลที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
203 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
205 ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
210 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป้ายง หมู่ที่ ๗ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
212 จ้างซ่อมระบบเบรกรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ อีซูซุ เลขทะเบียน บห - ๑๘๐๙ สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ ของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
213 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
219 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
221 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรักปลอดภัยใส่ใจป้องกันเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
222 จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ ทะเบียน กร ๕๗๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
226 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูด ยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
227 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
228 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กรและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑,๑๑๐ ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
231 จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที โต๊ะ เต้นท์ และเก้าอี้ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลกรูด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
232 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายคลองมัน - โรงโม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายขนำขวิด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 ธันวาคม 2562
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 ธันวาคม 2562
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ธันวาคม 2562
236 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันสำคัญทางราชการภายใต้กิจกรรม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช  19 ธันวาคม 2562
237 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๒-๓๗๕๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤศจิกายน 2562
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤศจิกายน 2562
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤศจิกายน 2562
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤศจิกายน 2562
242 จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ ทะเบียน กง ๕๕๔๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายขนำขวิด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายขนำขวิด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายขนำขวิด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2562
251 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
252 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน จำนวน ๙๘ คน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
253 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ จำนวน ๒๒๔ คน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
254 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด จำนวน ๗๑ คน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
255 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนกำสนราษฎร์อุทิศ จำนวน ๑๘๗ คน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
256 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านไสใน จำนวน ๗๖ คน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
257 โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9  31 ตุลาคม 2562
258 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดเขานางเภา จำนวน ๑๐๗ คน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
259 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
260 ซื้อน้ำดื่ม (น้ำถัง ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2562
261 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
262 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
263 จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกปรสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
266 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
267 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
269 ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง (ขนาด ๒๐ กิโลกรัม/ถุง) จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
270 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
271 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร พนักงานเทศบาลยุคใหม่ หัวใจ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
272 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร พนักงานเทศบาลยุคใหม่หัวใจ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
273 จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
274 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร พนักงานเทศบาลยุคใหม่ หัวใจ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
275 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงและระบบไฟฟ้าสำรองโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
276 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านริมถนนสายบ้านนายสำราญ - คลองนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2562
278 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและการมีงานทำ (หลักสูตรการผูกผ้า) ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2562
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายท่าเฟือง - คลองฮาย หมู่ที่ 6 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2562
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาหมู่บ้าน - เจริญสันติธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2562
282 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยมของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
283 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
284 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บห ๑๘๐๙ สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายท่าเฟือง - คลองฮาย หมู่ที่ 6 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาหมู่บ้าน - เจริญสันติธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายท่าเฟือง - คลองฮาย หมู่ที่ 6 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาหมู่บ้าน - เจริญสันติธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
293 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
294 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
296 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
297 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 พฤษภาคม 2562
298 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 พฤษภาคม 2562
299 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
301 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
303 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2562
304 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2562
305 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีวาตภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแบบพิมพ์ จำนวน ๑๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
307 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
308 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เสื้อผ้า จำนวน ๑ ตู้ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
309 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กรและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
310 จ้างเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที ตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
311 ซื้อวัสดุตามพิธีทางศาสนาตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างโรงเรียนกำสนราษฎร์อุทิศ-เขาพับผ้า หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2562
313 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รายการหัวฉีดน้ำดับเพลิง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
314 จ้างตรวจเช็คสภาพบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
315 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวินัย-นอกไร่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลกรูด
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335 โทรสาร : 077-297335
E-mail Address : krut2563@gmail.com หรือ saraban@krut.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.