Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268
โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
www.khokjaroen.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างการจ้างทนายความ เพื่อดำเนินคดีหมายเลขดำที่ ข.1/2564 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
2 ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
9 จ้างเหมาตัดหญ้าในพื้นที่โดยรอบนบหลวง และตัดแต่งไม้ทรงพุ่ม รวมถึงการจัดสวนและตกแต่งต้นไม้ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
10 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายมงคล สมัครการ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
12 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
13 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายอำภร มีชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
14 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายอำนวย แสวงกิจ) หมู่ที่ี 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
15 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสาย ๔๑๑๘ ทับปุด-พนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
16 ซื้อเตียงสำหรับการปฐมพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
17 ซื้อเตียงสำหรับการปฐมพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
18 ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก(เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุขน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3 กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
19 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
20 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
21 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
26 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
27 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (เหนือโตน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
28 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
29 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
31 ซื้อกระดาษA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
32 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
33 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อตามโครงการจัดตั้งสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (Community lsolation) CI ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
34 จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
35 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
36 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
37 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
38 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
40 จ้างทำตรางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
41 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
42 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
43 จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
44 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
45 จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
46 ซื้อกล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
47 จ้างจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
48 จ้างจัดตั้งสถานที่กักกัน (LQ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
54 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกลาปีใหม่๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
58 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
59 ซื้อป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
60 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
61 จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
62 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) CI และ LQ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
64 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
65 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (โรงพยาบาลสนามและ Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
66 ซื้อบังกะโล ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร ระเบียงหน้า 1 เมตร จำนวน 9 หลัง เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โรงพยาบาลสนามและ Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
67 ซื้อคู่มือสำหรับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
69 จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรัการจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
70 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
71 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (อุปกรณ์การตรวจเชื้อ ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
72 ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
73 จ้างป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
74 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
75 จ้างทำป้ายไวนิล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
76 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
77 ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
78 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
79 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24019 จากสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ ถึงสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2564
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ตุลาคม 2564
81 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
82 ซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
83 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
84 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
85 จ้างซ่อมแซมถนนสายนาปราบ-แพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
86 จ้างซ่อมแซมนนสายตาดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
87 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  14 กันยายน 2564
88 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
89 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
90 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
91 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
92 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
93 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
94 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
95 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
96 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
97 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
99 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
100 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
101 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
102 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
103 ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  8 กันยายน 2564
104 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
105 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
106 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
107 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
108 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
109 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
111 ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
112 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
113 ซื้อชุดอปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
114 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
115 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
116 ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
117 จ้างทำป้ายอะคริลิคเพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
118 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง ทะเบียน กทษ - 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
119 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
120 โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  27 สิงหาคม 2564
121 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
122 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
123 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
124 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
125 จ้างรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของ อบต.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
126 จ้างซ่อมแซมถนนสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
127 จ้างซ่อมแซมถนนสายตารวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
128 ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
129 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
130 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
131 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
132 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบต.โคกเจริญ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
133 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบต.โคกเจริญ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
134 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง ทะเบียน กทษ - 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
135 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Brother TN-2360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
136 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  10 สิงหาคม 2564
137 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
138 ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ขนาด100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
139 สายส่งน้ำดับเพลิง  9 สิงหาคม 2564
140 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
141 จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
142 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  3 สิงหาคม 2564
143 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
144 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
145 ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  27 กรกฎาคม 2564
146 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
147 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
148 ซื้อดินปลูก จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
149 ซื้อปุ๋ย จำนวน 1 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
150 ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
151 ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
152 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
153 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโหนด - นาต้นกุล หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวั  21 กรกฎาคม 2564
154 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
155 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณที่ปลูก ปักไม้แนว เพื่อปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ ช่วงที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
156 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองย้อย หมู่ที่ 6 ยาว 81 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 243 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยว  21 กรกฎาคม 2564
157 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
158 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
159 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
160 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตารัน เชื่อมต่อซอยตาขาว หมู่ที่ 3 ยาว 175 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับป  21 กรกฎาคม 2564
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
162 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  20 กรกฎาคม 2564
163 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
165 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
166 ซื้อซื้อกำมะถัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
167 ซื้อโต๊ะพลาสติกและเบาะรองนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
169 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
170 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
171 จ้างปรับปรุงขอบสระน้ำนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
172 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
173 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
174 ซื้อสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
176 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงต้นไม้ ถนนสายทางหลวง ๔๑๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
177 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
178 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ (ระบบประปาหมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
179 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
180 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
181 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
182 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่ว  21  มิถุนายน  2564
183 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
184 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
185 ทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย  21  มิถุนายน  2564
186 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  21  มิถุนายน  2564
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
188 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
190 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
191 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
192 ซื้อหน้ากากอนามัย (เด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
194 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
196 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  2  มิถุนายน  2564
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  31 พฤษภาคม 2564
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  31 พฤษภาคม 2564
200 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
201 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
202 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
203 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
204 ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
205 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางเรี่ยม พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
206 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาห้องน้ำสาธารณะนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
207 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
208 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
209 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
210 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
211 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริ  18 พฤษภาคม 2564
212 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
213 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
214 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบรายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
215 จ้างซ่อมแซมบรรทุกขยะ หมายเฃขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
216 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
217 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
219 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
220 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
221 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
222 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
223 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ใบมีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
224 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
226 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
227 ซื้อสายยางไส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
229 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
230 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
231 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
232 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
233 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
234 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
235 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางประจวบ ผดุงกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
236 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายถวิล ประกอบสิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
237 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายแถว ประกอบสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
238 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
239 ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
240 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
241 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
242 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
243 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
244 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
246 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
247 ซื้อหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
249 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
250 จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่ จุดประชาสัมพันธ์ทางเข้าวัดฯ โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
251 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
252 จ้างขุดหลุม,ตัดหญ้า,ปักไม้แนวพร้อมเตรียมพื้นที่ โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
253 ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
254 ซื้อดินปลูกผัก จำนวน 12 คิว เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
255 จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และค่าป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
256 ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
257 ซื้อดินปลูก โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
258 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
259 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
261 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ 6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
262 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
263 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
264 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
265 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
266 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
267 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ห้ามจับสัตว์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
270 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
271 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
272 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
273 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
276 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
277 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
278 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย กิจกรรม ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
279 ซื้อประตู PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
280 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
281 ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
282 ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
283 ซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
284 ซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
285 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
286 ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
287 ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
288 ซื้อเตียงเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
289 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
290 ซื้อตู้ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
291 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
292 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
293 ซื้อชุดโต๊ะม้าหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
294 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
295 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
296 ซื้อชุดโต๊ะม้าหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
297 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
298 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครััว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
300 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
301 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
303 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
304 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
305 จ้างเหมาใส่ปุ๋ยพร้อมแตกแต่งหลุมต้นทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยว  15 ธันวาคม 2563
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยว  15 ธันวาคม 2563
310 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  7 ธันวาคม 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั  30 พฤศจิกายน 2563
312 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถบบรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
313 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  30 พฤศจิกายน 2563
315 จ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดโครงสร้างบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ  30 พฤศจิกายน 2563
317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
318 จ้างทำป้ายอะคิลิค สติ๊กเกอร์ไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
319 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
320 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  12 พฤศจิกายน 2563
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  12 พฤศจิกายน 2563
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
325 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ  11 พฤศจิกายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั  11 พฤศจิกายน 2563
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั  11 พฤศจิกายน 2563
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ  11 พฤศจิกายน 2563
330 จ้างซ่อมแซมท่อ่ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
331 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
333 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ 5 ต.โคกเจริญ เชื่อม หมู่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
334 จ้างปรับปรุงถนนสายประปา 2 สวนพลูเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
335 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
336 จ้างทำผ้าสไบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
337 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
338 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
339 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
340 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
341 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
342 จ้างเตรียมสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
343 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
344 โครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง  20 ตุลาคม 2563
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
350 ซื้อเครื่องทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
351 จ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
352 จ้างทำป้ายจราจร (โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
353 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
354 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
355 จ้างตัดแต่งและโค่นต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
356 จ้างถ่ายเอกสารการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
357 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
358 จ้างซ่อมแซมถนนสายทองย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
359 ซื้อน้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
360 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ  22 กันยายน 2563
361 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
362 ซื้อดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
363 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
364 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณทีี่ปลูก ปักไม้แนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
365 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
366 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
368 จ้างถ่ายเอกสารประกอบอบรมพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
369 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
370 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
372 จ้างเหมาเช่ารถรับส่งนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
373 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในภาคปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
374 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
375 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
377 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
378 วัสดุกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  14 กันยายน 2563
379 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
380 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เก็บข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
382 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
383 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
384 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
385 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
386 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน และโรงเรียนวัดโคกสวย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
387 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
388 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
389 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
390 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
391 จ้างต่อท่อส่งน้ำลงสระน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
392 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
393 ซื้อหินฝุ่นแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
394 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (บฉ-๖๓๒๔ พังงา) พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
395 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
396 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
397 จ้างป้ายโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
398 ซื้อน้ำดื่มโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
399 ซื้อพันธุ์พืช (สมุนไพร) จำนวน 60 ต้น โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
400 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
401 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
402 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมบางเหรียงใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
403 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
404 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
405 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
406 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
407 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
408 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
409 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ม็อบถังปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
410 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
411 จ้างถ่ายเอกสารบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
413 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ทะเบียน กทษ 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
414 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
415 ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน (โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
416 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม ขุ่นผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
417 จ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองทีมประเมิน LPA ประจำปี๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
418 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
420 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
421 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
422 ซื้อต้นดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
423 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
424 จ้างเหมาตกแต่งต้นเทียนพรรษาพร้อมรถแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
425 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
426 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
427 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
428 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
429 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อบต.โคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
430 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
431 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
432 จ้างขุดลอกสระน้ำบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
433 จ้างขุดลอกสระน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 2,660 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
434 ซื้องานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
435 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
437 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
438 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
439 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7  8  มิถุนายน  2563
440 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
441 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
442 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
443 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
444 จ้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
445 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
446 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
447 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายอัมพร ทัดแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
448 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางขวัญใจ ประกอบทรัพย์) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
449 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย  15 พฤษภาคม 2563
450 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค  14 พฤษภาคม 2563
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
454 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
455 จ้างก่อสร้างป้ายซอยหมู่บ้าน จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
456 จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
457 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
458 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
459 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
460 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
461 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
462 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
463 จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ปริมาณงานพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารน้ำเข้า 1 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  30 เมษายน 2563
465 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
466 จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค  28 เมษายน 2563
471 ซื้อซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพอันมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค  28 เมษายน 2563
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
474 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จัง  21 เมษายน 2563
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  20 เมษายน 2563
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  20 เมษายน 2563
477 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
478 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  13 เมษายน 2563
480 ซื้อเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
481 จ้างซ่อมป้ายไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
482 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
483 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก OKI ๔๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
484 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
485 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
486 ซื้อใบเสร็จเงินค่าน้ำประปา ในระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
487 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
488 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
489 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
490 จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
491 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
492 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
493 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
495 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
497 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  8 เมษายน 2563
498 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
499 ซื้อเครื่องพ่นยาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
500 ซื้อเจลล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
501 ซื้อเจลล้างมือ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
502 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
503 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศจังหวัดพังงา เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
504 ซื้อเจลล้างมือ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
505 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
506 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
507 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
508 ซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
509 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
510 ซื้อแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
511 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสำหรับฉีดพ่นสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
513 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
517 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
518 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
519 จ้างป้ายไวนิลโครงการพัฒนาทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
520 ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
521 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
523 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
524 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
525 ซื้อซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
526 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
528 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
529 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
530 จ้างจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
531 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
532 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
533 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
534 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
535 ซื้ออุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
536 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
537 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
538 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
539 ซื้อพัดลมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
540 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (ศพด.ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
541 ซื้อโต๊ะทำงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
542 ซื้อโต๊ะทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
543 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับประธานสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
544 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
545 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
546 ซื้อเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
547 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
548 ซื้อเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
549 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
550 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
551 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
552 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
553 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
554 ซื้อติดตั้งกล้องวรจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
555 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบปั๊มรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9433 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
556 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
557 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
560 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
561 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
562 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
563 จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
564 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
566 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
567 จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มนิรภัย และความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
568 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
569 จ้างป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
570 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
571 ซื้ออุปกรณ์สาธิตสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
572 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 13เมตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
573 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
574 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
575 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางสมสมัย ยมโดย) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
576 จ้างติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
577 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายอำพล ไทยฤทธิ์) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
578 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายทองสุข กันทะนันท์) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
579 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางเหวียง ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
580 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางนารถ แสวงกิจ) หมู่ที่ 5 ตำบลโ่คกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
581 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
582 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
583 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
584 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
585 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
586 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
587 จ้างซ่อมแซมถนนสายลำแพน - สมพร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
588 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
589 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
590 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
591 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
592 จ้างทำป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
593 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
594 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
595 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
596 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามฟุตซอลหมู่ที่6และอาคารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
597 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
598 ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง  22 มกราคม 2563
599 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
600 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
601 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดคณะผู้บริหารโรงเรียนเกษียณวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
602 ซื้อกล่องพสาลติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
603 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
604 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
605 ซื้อของขวัญการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
606 จ้างป้ายไวนิลเวทีงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
607 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
608 จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
609 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 56วันๆละ 20คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
610 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.