Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268
โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
www.khokjaroen.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรัการจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (อุปกรณ์การตรวจเชื้อ ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
4 ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
5 จ้างป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
7 จ้างทำป้ายไวนิล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
8 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
9 ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
10 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
11 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24019 จากสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ ถึงสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2564
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ตุลาคม 2564
13 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
14 ซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
16 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
17 จ้างซ่อมแซมนนสายตาดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
18 จ้างซ่อมแซมถนนสายนาปราบ-แพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
19 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
20 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
21 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  14 กันยายน 2564
22 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
23 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
24 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
25 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
26 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
28 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
29 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
31 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
33 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
34 ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  8 กันยายน 2564
35 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
36 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
37 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
38 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
39 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
40 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
42 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
43 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
44 ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
45 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
46 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
47 จ้างทำป้ายอะคริลิคเพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
48 ซื้อชุดอปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
49 ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
50 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง ทะเบียน กทษ - 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
52 โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  27 สิงหาคม 2564
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
54 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
55 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
56 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
57 จ้างรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของ อบต.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
58 จ้างซ่อมแซมถนนสายตารวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
59 จ้างซ่อมแซมถนนสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
60 ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
61 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
62 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
63 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบต.โคกเจริญ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
64 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบต.โคกเจริญ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
65 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
66 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง ทะเบียน กทษ - 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
67 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
68 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  10 สิงหาคม 2564
69 ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ขนาด100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
70 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Brother TN-2360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
71 สายส่งน้ำดับเพลิง  9 สิงหาคม 2564
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
73 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  3 สิงหาคม 2564
74 จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
75 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
76 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
77 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
78 ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  27 กรกฎาคม 2564
79 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อปุ๋ย จำนวน 1 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
81 ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
82 ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
83 ซื้อดินปลูก จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
84 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
85 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณที่ปลูก ปักไม้แนว เพื่อปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ ช่วงที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
86 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตารัน เชื่อมต่อซอยตาขาว หมู่ที่ 3 ยาว 175 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับป  21 กรกฎาคม 2564
87 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
88 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโหนด - นาต้นกุล หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวั  21 กรกฎาคม 2564
89 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
90 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองย้อย หมู่ที่ 6 ยาว 81 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 243 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยว  21 กรกฎาคม 2564
91 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
92 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
94 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  20 กรกฎาคม 2564
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
97 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
99 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
100 ซื้อซื้อกำมะถัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
101 ซื้อโต๊ะพลาสติกและเบาะรองนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
102 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
103 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
104 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
105 จ้างปรับปรุงขอบสระน้ำนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
106 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงต้นไม้ ถนนสายทางหลวง ๔๑๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
107 ซื้อสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
109 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
110 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
111 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
112 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ (ระบบประปาหมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
113 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
114 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่ว  21  มิถุนายน  2564
115 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  21  มิถุนายน  2564
116 ทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย  21  มิถุนายน  2564
117 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
118 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
121 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
123 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
124 ซื้อหน้ากากอนามัย (เด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
127 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
128 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  2  มิถุนายน  2564
130 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
131 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  31 พฤษภาคม 2564
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  31 พฤษภาคม 2564
134 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
135 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
136 ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
137 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางเรี่ยม พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
138 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาห้องน้ำสาธารณะนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
139 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
140 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
141 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริ  18 พฤษภาคม 2564
142 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
143 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
145 จ้างซ่อมแซมบรรทุกขยะ หมายเฃขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
146 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบรายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
147 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ใบมีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
151 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
153 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
154 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
155 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
156 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
157 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
159 ซื้อสายยางไส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
160 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
161 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
162 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
163 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
164 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
165 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
166 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
167 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางประจวบ ผดุงกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
168 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายแถว ประกอบสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
169 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายถวิล ประกอบสิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
170 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
171 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
173 ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
174 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
175 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
176 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
179 ซื้อหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
181 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
182 จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่ จุดประชาสัมพันธ์ทางเข้าวัดฯ โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
183 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
184 ซื้อดินปลูก โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
185 ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
186 จ้างขุดหลุม,ตัดหญ้า,ปักไม้แนวพร้อมเตรียมพื้นที่ โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
187 ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
188 ซื้อดินปลูกผัก จำนวน 12 คิว เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
189 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
190 จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และค่าป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
192 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
193 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ 6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
194 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
195 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
196 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
197 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
198 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
199 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ห้ามจับสัตว์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
202 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
203 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
204 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
208 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
209 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
210 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย กิจกรรม ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
211 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
212 ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
213 ซื้อประตู PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
214 ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
215 ซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
216 ซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
217 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
218 ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
219 ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
220 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
221 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
222 ซื้อชุดโต๊ะม้าหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
223 ซื้อชุดโต๊ะม้าหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
224 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
225 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
226 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
227 ซื้อเตียงเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
228 ซื้อตู้ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
230 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
231 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
232 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
233 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครััว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
235 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
236 จ้างเหมาใส่ปุ๋ยพร้อมแตกแต่งหลุมต้นทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
237 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยว  15 ธันวาคม 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยว  15 ธันวาคม 2563
242 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  7 ธันวาคม 2563
243 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  30 พฤศจิกายน 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ  30 พฤศจิกายน 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
247 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถบบรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
248 จ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดโครงสร้างบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
249 จ้างทำป้ายอะคิลิค สติ๊กเกอร์ไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั  30 พฤศจิกายน 2563
251 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
252 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  12 พฤศจิกายน 2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  12 พฤศจิกายน 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ  11 พฤศจิกายน 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั  11 พฤศจิกายน 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ  11 พฤศจิกายน 2563
260 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั  11 พฤศจิกายน 2563
262 จ้างซ่อมแซมท่อ่ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
263 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
265 จ้างปรับปรุงถนนสายประปา 2 สวนพลูเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
266 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ 5 ต.โคกเจริญ เชื่อม หมู่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
267 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
268 จ้างทำผ้าสไบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
269 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
270 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
271 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
272 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
273 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
275 โครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง  20 ตุลาคม 2563
276 จ้างเตรียมสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
277 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
282 ซื้อเครื่องทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
283 จ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
284 จ้างทำป้ายจราจร (โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
285 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
286 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
287 จ้างตัดแต่งและโค่นต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
288 จ้างถ่ายเอกสารการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
289 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
290 จ้างซ่อมแซมถนนสายทองย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
291 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
292 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ  22 กันยายน 2563
293 ซื้อน้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
294 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
295 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณทีี่ปลูก ปักไม้แนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
296 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
297 ซื้อดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
298 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
299 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
300 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในภาคปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
304 จ้างถ่ายเอกสารประกอบอบรมพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
305 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
306 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
307 จ้างเหมาเช่ารถรับส่งนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
308 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
309 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
310 วัสดุกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  14 กันยายน 2563
311 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
312 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
313 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
314 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เก็บข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
316 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
318 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน และโรงเรียนวัดโคกสวย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
319 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
320 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
321 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
322 จ้างต่อท่อส่งน้ำลงสระน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
323 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
324 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (บฉ-๖๓๒๔ พังงา) พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
325 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
326 ซื้อหินฝุ่นแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
327 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
328 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
329 ซื้อน้ำดื่มโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
330 จ้างป้ายโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
331 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
332 ซื้อพันธุ์พืช (สมุนไพร) จำนวน 60 ต้น โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
333 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
334 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมบางเหรียงใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
335 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
336 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
337 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
338 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
339 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
340 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
341 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ม็อบถังปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
342 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
343 จ้างถ่ายเอกสารบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
345 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ทะเบียน กทษ 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
346 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
347 ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน (โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
348 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม ขุ่นผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
351 จ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองทีมประเมิน LPA ประจำปี๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
352 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
353 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
354 ซื้อต้นดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
355 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
356 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
357 จ้างเหมาตกแต่งต้นเทียนพรรษาพร้อมรถแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
358 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
359 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อบต.โคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
360 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
361 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
362 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
363 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
364 จ้างขุดลอกสระน้ำบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
365 จ้างขุดลอกสระน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 2,660 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
366 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
367 ซื้องานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
368 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
370 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
371 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7  8  มิถุนายน  2563
372 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
373 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
374 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
375 จ้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
376 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
377 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
378 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
379 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายอัมพร ทัดแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
380 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางขวัญใจ ประกอบทรัพย์) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
381 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
382 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย  15 พฤษภาคม 2563
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค  14 พฤษภาคม 2563
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
386 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
387 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
388 จ้างก่อสร้างป้ายซอยหมู่บ้าน จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
389 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
390 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
391 จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
392 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
394 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
395 จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ปริมาณงานพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารน้ำเข้า 1 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  30 เมษายน 2563
397 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
398 จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค  28 เมษายน 2563
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค  28 เมษายน 2563
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
403 ซื้อซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพอันมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
406 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จัง  21 เมษายน 2563
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  20 เมษายน 2563
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  20 เมษายน 2563
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
410 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  13 เมษายน 2563
412 ซื้อเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
413 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก OKI ๔๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
414 ซื้อใบเสร็จเงินค่าน้ำประปา ในระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
415 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
416 จ้างซ่อมป้ายไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
417 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
418 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
419 จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
420 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
421 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
422 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
423 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
424 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
425 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
427 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  8 เมษายน 2563
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
429 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
430 ซื้อเจลล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
431 ซื้อเจลล้างมือ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
432 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
433 ซื้อเครื่องพ่นยาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
434 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
435 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
436 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
437 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศจังหวัดพังงา เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
438 ซื้อเจลล้างมือ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
439 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
440 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสำหรับฉีดพ่นสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
441 ซื้อแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
442 ซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
443 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
444 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
445 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
449 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
450 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
451 จ้างป้ายไวนิลโครงการพัฒนาทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
452 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
453 ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
455 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
456 ซื้อซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
457 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
458 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
459 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
460 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
461 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
462 จ้างจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
463 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
464 ซื้ออุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
465 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
466 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
467 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
468 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
469 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
470 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
471 ซื้อพัดลมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
472 ซื้อโต๊ะทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
473 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับประธานสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
474 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
475 ซื้อโต๊ะทำงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
476 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
477 ซื้อเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
478 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (ศพด.ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
479 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
480 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
481 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
482 ซื้อเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
483 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
484 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
485 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
486 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบปั๊มรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9433 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
487 ซื้อติดตั้งกล้องวรจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
488 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
489 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
491 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
492 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
495 จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
496 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
497 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
498 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
499 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
500 จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มนิรภัย และความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
501 จ้างป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
502 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
503 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 13เมตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
504 ซื้ออุปกรณ์สาธิตสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
505 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
507 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายอำพล ไทยฤทธิ์) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
508 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายทองสุข กันทะนันท์) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
509 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางเหวียง ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
510 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางสมสมัย ยมโดย) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
511 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางนารถ แสวงกิจ) หมู่ที่ 5 ตำบลโ่คกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
512 จ้างติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
513 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
514 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
515 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
516 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
517 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
518 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
519 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
520 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
521 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
522 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
523 จ้างทำป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
524 จ้างซ่อมแซมถนนสายลำแพน - สมพร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
525 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
526 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามฟุตซอลหมู่ที่6และอาคารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
527 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
528 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
529 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
530 ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง  22 มกราคม 2563
531 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
532 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดคณะผู้บริหารโรงเรียนเกษียณวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
533 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
534 ซื้อกล่องพสาลติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
535 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
536 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
537 ซื้อของขวัญการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
538 จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
539 จ้างป้ายไวนิลเวทีงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
540 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
541 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 56วันๆละ 20คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
542 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
543 จ้างรถโดยสาร ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
544 จ้างเช่าเวที,เช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
545 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
546 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (เหนือโตน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
547 จ้างทำป้ายทำเนียบรายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโกคเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
548 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
549 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
550 จ้างเช่าเวที,เช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
551 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
552 จ้างป้ายไวนิลอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนาอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
553 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
554 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
555 จ้างทำวารสารรายงานกิจการ ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
556 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2562
557 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2562
558 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2562
559 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2562
560 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
563 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารถนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
567 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
568 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
569 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหินลับพร้า ม.1 เชื่อมบางหิน ม.3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
570 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
571 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
572 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน ศพด.ทุ่งต่อเรือ ร.ร.วัดโคกสวย ร.ร.บ้านโคกเจริญ ร.ร.บ้านทุ่งต่อเรือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
573 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
574 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
575 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
576 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
577 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
578 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บ้านตลิ่งชัน - ฝายคลองลำไตรมาส หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
579 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย วัดโคกสวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
580 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ี 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
581 จ้างรถจักรยานยนต์กองคลัง เข้าตรวจเช็คและซ่อมประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
582 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน ศพด.ทุ่งต่อเรือ ร.ร.วัดโคกสวย ร.ร.บ้านโคกเจริญ ร.ร.บ้านทุ่งต่อเรือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562  31 ตุลาคม 2562
583 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
584 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
585 ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
586 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
587 ซื้อตัวรับสัญญาฯอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
588 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
589 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
590 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นผง 500 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
591 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
592 ซื้อไดร์ชาร์จรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2562
593 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
594 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-ฝายคลองลำไทรมาส และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
595 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2562
596 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
597 จ้างเปลี่ยนไดชาร์จรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
598 จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
599 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
600 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
601 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ เพื่อใช้ในโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
602 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
603 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
604 จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
605 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
606 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำของระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
607 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่งของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
608 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
609 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
610 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
611 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
612 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
613 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกค-7314 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
614 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมที่นั่งพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
615 จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
616 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเสริมส้รางความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
617 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลานใน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
618 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนวัด 2 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
619 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
620 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
621 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายจีบ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
622 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปราบนก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
623 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
624 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
625 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเอียด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
626 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
627 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
628 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
629 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
630 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
631 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
632 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
633 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
634 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
635 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
636 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
637 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 12 เมตร เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
638 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
639 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
640 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
641 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
642 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
643 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จ จำนวน 250 กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
644 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
645 จ้างเปลี่ยนทรายกรองระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
646 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
647 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
648 ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
649 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 44 วันๆละ52 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
650 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
651 จ้างทำป้ายไวนิลโคงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
652 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
653 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
654 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
655 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
656 ซื้อวัสดุจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
657 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
658 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
659 จ้างทำป้ายโครงการรักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
660 ซื้อขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 อัน และขาตั้งไมค์แบบตั้งพื้น จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
661 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
662 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
663 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ขนาด 3 X 3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
664 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
665 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
666 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
667 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
668 ซื้อตู้ลิ้นชักพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
669 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
670 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
671 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
672 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
673 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
674 ซื้อชุด อปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
675 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลงิชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
676 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสุขใจในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
677 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
678 ซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
679 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
680 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมุสลิมร่วมใจ หมู่ที่ ๑  22 กรกฎาคม 2562
681 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
682 ซื้อวัสดุงานบ้าานงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
683 ซื้อแผ่นยางตาราง๙ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
684 ซื้อวัสดุอื่นๆเพื่อใช้ในโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
685 ซื้อสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ VGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
686 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสุขใจในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
687 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
688 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
689 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
690 จ้างขุดลอกหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
691 ซื้อวัสดุงานบ้าานงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
692 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
693 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
694 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางปริ้ม ทิพย์บุญ) หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
695 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
696 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (บ้านนายทวี ผสมทรัพย์) หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
697 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางส้อง ประสิว) หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
698 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
699 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
700 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  1 กรกฎาคม 2562
701 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
702 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
703 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
704 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
705 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
706 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
707 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
708 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
709 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
710 จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
711 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
712 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
713 จ้างค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
714 จ้างตกแต่งสถานที่และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
715 จ้างเช่าเต็นท์ ,โต๊ะ,เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
716 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) จำนวน 3 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
717 จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร SBL Magazine จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
718 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
719 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
720 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
721 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
722 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
723 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
724 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
725 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
726 จ้างเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเดิน-วิ่งมินิมาราธอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
727 จ้างเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
728 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
729 อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562  22 พฤษภาคม 2562
730 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
731 ซื้อพานพุ่มดอกไม้พลาสติกสีเหลือง จำนวน 5 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
732 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
733 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
734 จ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 บริเวณหน้า อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
735 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
736 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
737 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
738 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
739 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
740 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
741 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
742 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
743 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
744 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
745 จ้างซ่อมเครื่องหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
746 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
747 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการสาธิตการทำผ้ามัดย้อม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
748 ซื้อสีสำหรับสาธิตการทำผ้ามัดย้อม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
749 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
750 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ณ อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
751 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายครอบครัวเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
752 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
753 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
754 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
755 จ้างทำอาหารรว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
756 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
757 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
758 ซื้อของรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
759 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
760 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
761 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 7 (ซอยวงเวียนใหญ่) ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
762 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายจีบ หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
763 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปราบนก หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
764 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลานใน (ตอนปลาย) หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
765 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมิตร หมู่ที่ 7 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
766 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
767 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
768 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
769 ซื้อกล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
770 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
771 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
772 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
773 ซื้อกล่องพลาสติกใสเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.