Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566

E-mail Address : kohprathong@gmail.com หรือ saraban@kohprathong.go.th
www.kohprathong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีวบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
3 ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริการส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
4 เก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง  17 พฤศจิกายน 2564
5 ซื้อไม้กระดานอัด โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
6 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำ 300 วัตต์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
7 ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
8 จ้างก่อสร้างกั้นห้อง สถานที่กักตัวพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพระทอง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
9 จ้างแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
10 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีเทา กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
11 จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
12 โครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำ อ่าวบอน หมู่ที่ 4  23 กันยายน 2564
13 จ้างปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
14 ปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  22 กันยายน 2564
15 จ้างซ่อมแซมโคมไฟโซล่าเซลล์ที่ป้ายประสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
17 ซื้อสื่อการเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
20 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเทา ทะเบียน กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
21 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
22 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
23 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  16 กันยายน 2564
24 เครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  16 กันยายน 2564
25 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
26 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
27 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
29 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง  10 กันยายน 2564
30 จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
31 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10 กันยายน 2564
32 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10 กันยายน 2564
33 ซื้อปลาทะเล โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป (กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
34 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
35 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
37 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
38 วัสดุสำนักงาน  7 กันยายน 2564
39 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
40 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4  2 กันยายน 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
43 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
45 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
46 ซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
47 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  24 สิงหาคม 2564
48 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  18 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
50 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
51 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  13 สิงหาคม 2564
52 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  6 สิงหาคม 2564
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
54 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด  2 สิงหาคม 2564
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
56 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ  2 สิงหาคม 2564
57 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
59 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
62 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์  29 กรกฎาคม 2564
63 จ้างโครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
64 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2  29 กรกฎาคม 2564
65 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
66 จ้างบริการรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
67 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
68 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
69 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
70 โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3  22 กรกฎาคม 2564
71 ซื้อติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมใช้งานสำหรับ Local Quarantine โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
72 จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
74 วัสดุคอมพิวเตอร์  15 กรกฎาคม 2564
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
76 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
78 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นละอองฝอย แบบสะพายหลัง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
80 จ้างค่าบริหารจัดการขยะติดเชื้อโรงพยาบาลสนาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ โดยวิ  30  มิถุนายน  2564
81 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
83 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  29  มิถุนายน  2564
84 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
86 วัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจและการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  28  มิถุนายน  2564
87 วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 )  28  มิถุนายน  2564
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
89 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
92 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
93 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์  22  มิถุนายน  2564
94 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์  21  มิถุนายน  2564
95 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
96 วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
97 วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
98 วัสดุคอมพิวเตอร์  15  มิถุนายน  2564
99 วัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2564
100 วัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2564
101 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อเก้าอี้  11  มิถุนายน  2564
102 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
103 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2564
104 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2564
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2564
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2564
112 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2564
113 ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน)  31 พฤษภาคม 2564
114 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
115 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง  27 พฤษภาคม 2564
116 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
117 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(กองคลัง)  25 พฤษภาคม 2564
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2564
119 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
121 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
125 ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13 พฤษภาคม 2564
126 ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13 พฤษภาคม 2564
127 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
128 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
129 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
130 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
131 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ  11 พฤษภาคม 2564
132 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
134 จ้างดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
136 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
137 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
138 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เตาแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
140 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
146 วัสดุสำนักงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล่น (มอแกน)  22 เมษายน 2564
147 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา)  22 เมษายน 2564
148 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - เรือหัวโทง (กองการศึกษา)  22 เมษายน 2564
149 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
150 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องถ่ายรูป (กองการศึกษา)  21 เมษายน 2564
151 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองการศึกษา)  21 เมษายน 2564
152 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
153 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer E5-575G-73WK หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0033 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
154 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน)  7 เมษายน 2564
155 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4  7 เมษายน 2564
156 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1  7 เมษายน 2564
157 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
158 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2  7 เมษายน 2564
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
160 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  1 เมษายน 2564
161 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน  1 เมษายน 2564
162 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
163 จ้างเหมาเรือสปีดโบ๊ท วันที่ 4 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2564
164 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  30 มีนาคม 2564
165 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
166 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
167 ติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  17 มีนาคม 2564
168 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
169 โครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
170 ติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
173 ประกวดราคาซื้อทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
174 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  5 มีนาคม 2564
175 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
176 ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)  1 มีนาคม 2564
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
178 เหมาเรือสปีดโบีท  23 กุมภาพันธ์ 2564
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
180 ขุดลอกแนวท่อส่งน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย  22 กุมภาพันธ์ 2564
181 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN ระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
182 ซื้อวัสดุเชื้อดพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
183 วัสดุคอมพิวเตอร์  8 กุมภาพันธ์ 2564
184 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
185 วัสดุสำนักงาน  27 มกราคม 2564
186 วัสดุคอมพิวเตอร์  27 มกราคม 2564
187 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
188 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
189 โครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่  21 มกราคม 2564
190 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
192 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
193 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
194 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
195 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
196 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
197 โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1  14 มกราคม 2564
198 วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  14 มกราคม 2564
199 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  13 มกราคม 2564
200 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
201 วัสดุโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  13 มกราคม 2564
202 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
203 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  12 มกราคม 2564
204 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  11 มกราคม 2564
205 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  11 มกราคม 2564
206 จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
207 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  6 มกราคม 2564
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
209 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
210 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  4 มกราคม 2564
211 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
212 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
214 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
215 ซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
216 ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ  30 ธันวาคม 2563
217 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
218 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
219 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
220 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
221 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2  24 ธันวาคม 2563
222 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1  24 ธันวาคม 2563
223 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4  24 ธันวาคม 2563
224 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3  24 ธันวาคม 2563
225 วัสดุคอมพิวเตอร์  23 ธันวาคม 2563
226 จ้างดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
227 จ้างจ้างเหมาซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
228 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  21 ธันวาคม 2563
229 จ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  17 ธันวาคม 2563
230 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
231 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
232 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
233 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
234 โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  15 ธันวาคม 2563
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
236 วัสดุก่อสร้าง  8 ธันวาคม 2563
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
238 ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  7 ธันวาคม 2563
239 ทำป้ายไวนิล  7 ธันวาคม 2563
240 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
241 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
242 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
243 เหมาเรือบรรทุกยางมะตอย  26 พฤศจิกายน 2563
244 วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)  26 พฤศจิกายน 2563
245 วัสดุคอมพิวเตอร์  24 พฤศจิกายน 2563
246 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  16 พฤศจิกายน 2563
247 จ้างออกแบบจ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
248 จัดดอกไม้ งานของวันที่ 23 ตุลาคม 2563  3 พฤศจิกายน 2563
249 วัสดุสำนักงาน (พรม)  28 ตุลาคม 2563
250 จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  28 ตุลาคม 2563
251 วัสดุสำนักงาน  22 ตุลาคม 2563
252 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  22 ตุลาคม 2563
253 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21 ตุลาคม 2563
254 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21 ตุลาคม 2563
255 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  21 ตุลาคม 2563
256 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21 ตุลาคม 2563
257 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21 ตุลาคม 2563
258 จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
259 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  12 ตุลาคม 2563
260 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
261 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
262 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  25 กันยายน 2563
263 จ้างจัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
264 จัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์  25 กันยายน 2563
265 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  23 กันยายน 2563
266 วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563  21 กันยายน 2563
267 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กันยายน 2563
268 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กันยายน 2563
269 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
270 วัสดุคอมพิวเตอร์  16 กันยายน 2563
271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
272 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
273 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
274 จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
275 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
276 จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
277 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
278 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
279 ก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที  3 กันยายน 2563
280 วัสดุอื่นๆ  26 สิงหาคม 2563
281 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
282 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รกการอ่านตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
283 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
284 จ้างโครงการรักการอ่าน (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
286 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
288 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
289 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
290 ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
291 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
292 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
293 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
295 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
296 จ้างด้วยสำนักปลัด อบต.เกาะพระทอง มีความจำเป็นจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัตองานในส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
298 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
299 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
301 วัสดุอื่นๆ  17 สิงหาคม 2563
302 จ้างซ่อมแซมฝ้าเเพดานและทาสีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
303 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
304 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
305 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
306 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
307 จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
308 จ้างโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
309 จัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท  6 สิงหาคม 2563
310 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2563
311 จ้างออกแบบ  5 สิงหาคม 2563
312 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2563
313 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
314 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
315 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
316 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2563
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
318 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
319 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
320 ซื้อสมอเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
321 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
322 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
323 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
324 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
325 จ้างรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
326 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
327 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
328 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
329 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
330 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
331 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
332 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน  30  มิถุนายน  2563
333 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
334 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
335 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
336 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  25  มิถุนายน  2563
337 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ในเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
340 ซื้อจัดวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
341 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียน กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
342 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมท่อ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
343 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
344 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
346 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
347 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
350 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
351 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2563
353 จ้างจัดจ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
354 ก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง  21 พฤษภาคม 2563
355 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
356 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
357 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
358 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ครั้งที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
359 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
360 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
361 รถบรรทุก(ดีเซล)  13 พฤษภาคม 2563
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
363 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
365 ซื้อถุงยังชีพ โครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือนร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
366 จ้าง้ป้ายไวนิล โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
367 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
368 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
369 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
370 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
371 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
372 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
373 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
374 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home System) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
375 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
376 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
377 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
378 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
379 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
380 จ้างออกแบบสะพานข้ามคลองเข้ หมู่ที่ 1  3 เมษายน 2563
381 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
382 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1  26 มีนาคม 2563
383 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
384 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
386 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
387 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
388 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
390 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
391 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
392 จ้างทำความสะอาดบ่อน้ำติื้นสาธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
393 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
394 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
395 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
396 ซื้อ้เครื่องเรือขนาด 25 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
397 ซื้อเครื่องเรือขนาด 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
399 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
400 ซื้อจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
401 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
402 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
404 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
405 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
406 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
407 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการบริหารบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohpratong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
408 จ้างการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
411 ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
412 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
413 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมวิธีป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
414 จัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter)  19 กุมภาพันธ์ 2563
415 จ้างโครงการ งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
416 จ้างค่าเรือรับส่ง โครงการอบรมวิธีการป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
418 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
419 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
420 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
421 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
422 ซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
423 จ้างโครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
424 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
425 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
426 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
428 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
429 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
430 จ้างลากเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
432 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
433 เช่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
434 ซื้อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
435 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
436 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
437 จ้างดูแลเว็บไซด์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
438 จ้างตกแต่งสถานหล่อเทียนและขบวนรถแห่เทียนพรรษา โครงการหล่อเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
439 จ้างซ่อมกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด XLT สีเขียว กข ๓๗๒๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
440 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียนรถ กข ๙๒๗๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
441 จ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ เรือหัวโทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
442 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
444 จ้างซ่อมแซมรถพ่วงบรรทุกเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
445 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2562
446 จ้างซ่อมแซมรถพ่วงบรรทุกเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
447 จ้างก่อสร้างป้ายหน่วยงานพร้อมรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2562
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2562
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
451 โครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง  15 พฤศจิกายน 2562
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2562
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2562
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2562
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ตุลาคม 2562
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
457 โครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล  17 ตุลาคม 2562
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ตุลาคม 2562
459 จ้างโครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
460 จ้างโครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2562
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2562
463 จ้างฝายกั้นน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งดาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2562
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2562
466 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2562
467 จ้างจัดสถานที่ โครงการประเพณีขอสิบชาวมอแกน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
469 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
470 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
471 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กันยายน 2562
472 เช่าสถานที่จอดเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
473 เช่าเช่าสถานที่จอดเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
474 จ้างจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
475 ติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems)  21 สิงหาคม 2562
476 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบปรมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
478 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
479 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
480 จ้างซ่อมแซมทางเบี่ยง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
481 จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
482 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
483 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานหล่อเทียนและขบวนรถแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
484 จ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำเค็มชั่วคราว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
485 จ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำเค็มชั่วคราว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
486 จ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำเค็มชั่วคราว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
487 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานตาเฉ็ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
488 จ้างโครงการแข่งกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครังที่ ๕ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
489 จ้างผูกผ้าประดับเวที โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
490 จ้างโครงการแข่งกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครังที่ ๕ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
491 จ้างจ้างเหมาในการจัดเตรียมกองอำนวยการ/สนามแข่งขันกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพดิด ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
492 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชการ 2562 ในวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
493 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ทีึ่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
494 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีขาว กนธ ๖๕๒ พังงา และ ฮอนด้า สีดำ กนค ๖๘๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
495 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีขาว กนธ ๖๕๒ พังงา และ ฮอนด้า สีดำ กนค ๖๘๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
496 ซิ้อวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  9 กรกฎาคม 2562
497 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
498 จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
499 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าอู่คานเรือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
500 จ้างโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
507 ซื้อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
508 จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง  26  มิถุนายน  2562
509 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2562
510 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2562
511 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2562
512 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2562
513 ซื้อวัสดุก้่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤษภาคม 2562
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤษภาคม 2562
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2562
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2562
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2562
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2562
528 จ้างโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
529 จ้างโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
530 ซื้อถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
531 โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1  24 เมษายน 2562
532 ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
533 ซื้อกล้องวงจรปิด(ภายนอกอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
534 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
535 รถตักหน้าขุดหลัง  23 เมษายน 2562
536 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
537 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ ๑  19 เมษายน 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566
E-mail Address : kohprathong@gmail.com หรือ saraban@kohprathong.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.