Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566

E-mail Address : kohprathong@gmail.com หรือ saraban@kohprathong.go.th
www.kohprathong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
4 โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 2  18 เมษายน 2565
5 จ้างอาหารและเครื่องดื่ม โครงการงานเปิดฟ้าอันดามัน สีสันคุระบุรี ประจำปี 2565 (งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
6 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ 2  7 มีนาคม 2565
7 จ้างเหมาบริการเรือบรรทุกรถส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
8 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
9 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือและหางเสือเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
11 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
13 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
14 ซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
15 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
16 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
17 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
18 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
19 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
20 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมทาสีกำแพงโรงเรียนคุระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
21 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
23 จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าอู่คานเรือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
25 จ้างป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
26 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2564
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
28 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือสปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
34 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ อาคารพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพระทอง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
35 จ้างเรือสปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
36 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีวบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
38 ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริการส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
39 เก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง  17 พฤศจิกายน 2564
40 ซื้อไม้กระดานอัด โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
41 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำ 300 วัตต์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
42 ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
43 จ้างก่อสร้างกั้นห้อง สถานที่กักตัวพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพระทอง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
44 จ้างแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
45 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีเทา กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
46 โครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำ อ่าวบอน หมู่ที่ 4  23 กันยายน 2564
47 จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
48 ปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  22 กันยายน 2564
49 จ้างปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
51 จ้างซ่อมแซมโคมไฟโซล่าเซลล์ที่ป้ายประสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
53 ซื้อสื่อการเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
54 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
55 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเทา ทะเบียน กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
56 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
57 เครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  16 กันยายน 2564
58 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  16 กันยายน 2564
59 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
60 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
61 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
62 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
64 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10 กันยายน 2564
65 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10 กันยายน 2564
66 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง  10 กันยายน 2564
67 จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
68 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
69 ซื้อปลาทะเล โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป (กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
70 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
72 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
73 วัสดุสำนักงาน  7 กันยายน 2564
74 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4  2 กันยายน 2564
75 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
78 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
80 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
81 ซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
82 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  24 สิงหาคม 2564
83 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  18 สิงหาคม 2564
84 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
85 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  13 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
87 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  6 สิงหาคม 2564
88 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด  2 สิงหาคม 2564
89 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ  2 สิงหาคม 2564
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
92 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
93 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
95 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
96 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
97 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์  29 กรกฎาคม 2564
98 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
99 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
100 จ้างบริการรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2  29 กรกฎาคม 2564
102 จ้างโครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
103 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
104 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
105 โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3  22 กรกฎาคม 2564
106 ซื้อติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมใช้งานสำหรับ Local Quarantine โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
107 จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
109 วัสดุคอมพิวเตอร์  15 กรกฎาคม 2564
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
111 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
113 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นละอองฝอย แบบสะพายหลัง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
114 จ้างค่าบริหารจัดการขยะติดเชื้อโรงพยาบาลสนาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ โดยวิ  30  มิถุนายน  2564
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
117 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  29  มิถุนายน  2564
118 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
119 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
120 วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 )  28  มิถุนายน  2564
121 วัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจและการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  28  มิถุนายน  2564
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
126 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
127 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์  22  มิถุนายน  2564
128 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
129 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์  21  มิถุนายน  2564
130 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
131 วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
132 วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
133 วัสดุคอมพิวเตอร์  15  มิถุนายน  2564
134 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
135 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อเก้าอี้  11  มิถุนายน  2564
136 วัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2564
137 วัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2564
138 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2564
139 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2564
140 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
142 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2564
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2564
147 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2564
148 ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน)  31 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
150 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง  27 พฤษภาคม 2564
151 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
152 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(กองคลัง)  25 พฤษภาคม 2564
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2564
154 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
157 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
160 ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13 พฤษภาคม 2564
161 ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13 พฤษภาคม 2564
162 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
163 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
164 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ  11 พฤษภาคม 2564
165 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
166 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
167 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
169 จ้างดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
171 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เตาแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
172 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
179 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
181 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - เรือหัวโทง (กองการศึกษา)  22 เมษายน 2564
182 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา)  22 เมษายน 2564
183 วัสดุสำนักงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล่น (มอแกน)  22 เมษายน 2564
184 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องถ่ายรูป (กองการศึกษา)  21 เมษายน 2564
185 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
186 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองการศึกษา)  21 เมษายน 2564
187 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
188 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer E5-575G-73WK หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0033 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
189 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
190 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1  7 เมษายน 2564
191 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน)  7 เมษายน 2564
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
193 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2  7 เมษายน 2564
194 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4  7 เมษายน 2564
195 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน  1 เมษายน 2564
196 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  1 เมษายน 2564
197 จ้างเหมาเรือสปีดโบ๊ท วันที่ 4 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2564
198 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
199 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  30 มีนาคม 2564
200 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
201 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
202 ติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  17 มีนาคม 2564
203 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
204 โครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
205 ประกวดราคาซื้อทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
208 ติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
209 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  5 มีนาคม 2564
210 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
211 ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)  1 มีนาคม 2564
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
214 เหมาเรือสปีดโบีท  23 กุมภาพันธ์ 2564
215 ขุดลอกแนวท่อส่งน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย  22 กุมภาพันธ์ 2564
216 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN ระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
217 ซื้อวัสดุเชื้อดพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
218 วัสดุคอมพิวเตอร์  8 กุมภาพันธ์ 2564
219 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
220 วัสดุสำนักงาน  27 มกราคม 2564
221 วัสดุคอมพิวเตอร์  27 มกราคม 2564
222 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
223 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
224 โครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่  21 มกราคม 2564
225 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
227 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
228 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
229 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
230 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
231 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
232 โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1  14 มกราคม 2564
233 วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  14 มกราคม 2564
234 วัสดุโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  13 มกราคม 2564
235 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  13 มกราคม 2564
236 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
237 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
238 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  12 มกราคม 2564
239 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  11 มกราคม 2564
240 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  11 มกราคม 2564
241 จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
243 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  6 มกราคม 2564
244 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
245 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  4 มกราคม 2564
246 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
247 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
249 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
250 ซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
251 ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ  30 ธันวาคม 2563
252 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
253 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
254 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
255 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
256 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2  24 ธันวาคม 2563
257 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1  24 ธันวาคม 2563
258 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4  24 ธันวาคม 2563
259 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3  24 ธันวาคม 2563
260 วัสดุคอมพิวเตอร์  23 ธันวาคม 2563
261 จ้างดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
262 จ้างจ้างเหมาซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
263 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  21 ธันวาคม 2563
264 จ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  17 ธันวาคม 2563
265 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
266 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
267 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
268 โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  15 ธันวาคม 2563
269 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
270 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
271 วัสดุก่อสร้าง  8 ธันวาคม 2563
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
273 ทำป้ายไวนิล  7 ธันวาคม 2563
274 ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  7 ธันวาคม 2563
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
276 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
277 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
278 เหมาเรือบรรทุกยางมะตอย  26 พฤศจิกายน 2563
279 วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)  26 พฤศจิกายน 2563
280 วัสดุคอมพิวเตอร์  24 พฤศจิกายน 2563
281 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  16 พฤศจิกายน 2563
282 จ้างออกแบบจ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
283 จัดดอกไม้ งานของวันที่ 23 ตุลาคม 2563  3 พฤศจิกายน 2563
284 วัสดุสำนักงาน (พรม)  28 ตุลาคม 2563
285 จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  28 ตุลาคม 2563
286 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  22 ตุลาคม 2563
287 วัสดุสำนักงาน  22 ตุลาคม 2563
288 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21 ตุลาคม 2563
289 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21 ตุลาคม 2563
290 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  21 ตุลาคม 2563
291 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21 ตุลาคม 2563
292 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21 ตุลาคม 2563
293 จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
294 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  12 ตุลาคม 2563
295 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
296 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
297 จ้างจัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
298 จัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์  25 กันยายน 2563
299 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  25 กันยายน 2563
300 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  23 กันยายน 2563
301 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กันยายน 2563
302 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กันยายน 2563
303 วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563  21 กันยายน 2563
304 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
305 วัสดุคอมพิวเตอร์  16 กันยายน 2563
306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
307 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
308 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
309 จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
310 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
311 จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
312 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
313 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
314 ก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที  3 กันยายน 2563
315 วัสดุอื่นๆ  26 สิงหาคม 2563
316 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
317 จ้างโครงการรักการอ่าน (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
318 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รกการอ่านตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
319 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
321 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
323 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
324 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
325 ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
326 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
327 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
328 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
330 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
332 จ้างด้วยสำนักปลัด อบต.เกาะพระทอง มีความจำเป็นจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัตองานในส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
333 วัสดุอื่นๆ  17 สิงหาคม 2563
334 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
335 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
337 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
338 จ้างซ่อมแซมฝ้าเเพดานและทาสีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
339 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
340 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
341 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
342 จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
343 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2563
344 จัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท  6 สิงหาคม 2563
345 จ้างโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
346 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2563
347 จ้างออกแบบ  5 สิงหาคม 2563
348 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
349 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
350 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
351 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
352 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2563
353 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
354 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
355 ซื้อสมอเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
356 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
357 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
358 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
359 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
360 จ้างรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
361 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
362 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
363 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
364 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
365 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
366 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
367 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน  30  มิถุนายน  2563
368 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
369 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
370 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
371 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  25  มิถุนายน  2563
372 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ในเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
374 ซื้อจัดวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
376 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมท่อ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
377 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียน กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
378 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
379 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
381 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
382 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
385 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
386 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2563
388 จ้างจัดจ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
389 ก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง  21 พฤษภาคม 2563
390 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
391 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
392 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
393 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ครั้งที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
394 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
395 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
396 รถบรรทุก(ดีเซล)  13 พฤษภาคม 2563
397 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
400 ซื้อถุงยังชีพ โครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือนร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
401 จ้าง้ป้ายไวนิล โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
402 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
403 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
404 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
405 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
406 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
407 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
408 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
409 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home System) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
410 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
411 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
412 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
414 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
415 จ้างออกแบบสะพานข้ามคลองเข้ หมู่ที่ 1  3 เมษายน 2563
416 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
417 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1  26 มีนาคม 2563
418 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
419 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
420 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
421 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
422 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
423 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
424 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
425 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
426 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
427 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
428 จ้างทำความสะอาดบ่อน้ำติื้นสาธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
429 ซื้อเครื่องเรือขนาด 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
430 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
431 ซื้อ้เครื่องเรือขนาด 25 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
432 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
433 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
434 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
435 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
436 ซื้อจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
437 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
439 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
440 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
441 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
442 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการบริหารบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohpratong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
443 จ้างการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
444 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
445 ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
446 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
447 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
448 จ้างค่าเรือรับส่ง โครงการอบรมวิธีการป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
449 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมวิธีป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
450 จัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter)  19 กุมภาพันธ์ 2563
451 จ้างโครงการ งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
453 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
454 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
456 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
457 ซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
458 จ้างโครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
459 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
460 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
461 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
462 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
463 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
464 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
465 จ้างลากเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
466 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
467 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
468 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
469 ซื้อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
470 เช่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
471 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
472 จ้างดูแลเว็บไซด์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
473 จ้างซ่อมกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด XLT สีเขียว กข ๓๗๒๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
474 จ้างตกแต่งสถานหล่อเทียนและขบวนรถแห่เทียนพรรษา โครงการหล่อเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
475 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียนรถ กข ๙๒๗๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566
E-mail Address : kohprathong@gmail.com หรือ saraban@kohprathong.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.