Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน ของอบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
3 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
5 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook หมายเลข 416-62-0053) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
6 จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองโตบ (บ้านนายยาเส็น) ตำบลเกาะลันตาใหญ่  28  มิถุนายน  2565
8 จ้างตัดหญ้าบริเวณรอบๆอาคารอเนกประสงค์ 1 บริเวณอาคารห้องประชุม และบริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อ) กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
10 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองโตบ-เจ๊ะหลี หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กต 2915 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
12 จ้างจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมของมุสลิมตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
13 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 479-55-0008) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
17 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บ่อขยะ และขุดฝังกลบพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย1 จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2565
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
20 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมเจาะตาไก่ จำนวน 1 ป้ายเพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
23 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
24 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
25 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
26 จ้างเหมาบริการจัดทำบัตรพนักงานแบบคล้องคอ จำนวน 49 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
27 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ม.3 บ้านเจ๊ะหลี,ม.6 บ้านคลองนิน ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
28 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ม.4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
29 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บ่อขยะ และขุดฝังกลบพื้นที่บ่อขยะ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย1 จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2565
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
32 ????????????????????????????????????????????? ?.3 ??????????? (???????????) ?.????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย1 จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2565
34 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กต 2915 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
36 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมเก็บกวาดขยะ เริ่มตั้งแต่สามแยกคลองนินสิ้นสุดเขตบ้านคลองโตบและสามแยกคลองนินถึงควนไอร์บัค ม.6 บ้านคลองนิน พร้อมตัดตกแต่งบริเวณหน้าป้ายอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
37 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-56-0026 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
38 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
39 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายพิมพ์สติกเกอร์ติดพลาสวูดภาพโลโก้ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ 150 ปี จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
40 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโต๊ะตุ้น หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
41 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
45 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บ่อขยะ และขุดฝังกลบพื้นที่บ่อขยะ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
46 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
47 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรางยาง) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
52 ซื้ออาหารและเครื่องดื่มละศีลอดเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมประชาชนและร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอนในเขตพื้นที่อบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
53 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเยี่ยมประชาชนและร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
54 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าบาลาย หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
55 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
56 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
57 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
58 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
59 เช่าอาคารและพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
60 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
61 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
62 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารจุดชำรุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังกาอู้ ม.7 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
63 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
64 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลฮูดา หมู่ 1 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
66 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พร้อมเจาะตาไก่ สำหรับโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
67 จ้างบุกเบิกถนนดินโรยลูกรังสายใต้นา หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2565
69 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองโตบซอย1-หัวควนหมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนขึ้นเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกุโบร์บ้านหัวนอน หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
75 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  4 มีนาคม 2565
76 ซื้อวัสุด/อุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
77 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
78 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า (ประจำปีงบประมาณ 2565) ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2565
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก CANON ) กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
82 เช่าอาคารและพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
83 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองโตบซอย1-หัวควนหมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกุโบร์บ้านหัวนอน หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนขึ้นเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2565
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
92 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  21 กุมภาพันธ์ 2565
93 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
94 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  21 กุมภาพันธ์ 2565
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
96 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  17 กุมภาพันธ์ 2565
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2565
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนขึ้นเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2565
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกุโบร์บ้านหัวนอน หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2565
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2565
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองโตบซอย1-หัวควนหมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2565
102 เช่าอาคารพร้อมพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
103 เช่าอาคารพร้อมพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
104 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
105 เช่าอาคารพร้อมพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
106 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่่บ้าน (งานเป่าล้างบ่อบาดาล) หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม และ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
107 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  10 กุมภาพันธ์ 2565
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้,ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
111 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อ) กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
113 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
115 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-64-0068 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
116 จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ทางเข้า อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
117 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
118 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -15 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
119 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2915 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อ) จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
122 จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
123 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
124 จ้างเหมาปรับพื้นที่บ่อขยะและขุดฝังกลบพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
125 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -15 พฤษภาคม 2565)  27 มกราคม 2565
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
127 จ้างเหมาขุดลอกฝายเก็บน้ำหมู่บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
128 จ้างเหมาจัดทำ สมอบก(เหล็ก) สำหรับปักเสียบเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
129 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
130 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000BTU แบบติดผนัง (สำนักปลัด)  24 มกราคม 2565
131 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
134 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ม.3 บ้านเจ๊ะหลี ม.6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
135 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
136 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
138 จ้างเหมาบริการปรับแต่งพื้นที่คลองด้านหลัง อบต. พร้อมตกแต่งต้นไม้ หมู่่ที่ 6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
139 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
140 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
141 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 5465 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร -กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
144 ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2546 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
145 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
146 จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
147 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฯ พร้อมเจาะตาไก่ ขนาด 1X2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
148 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
149 ซื้อน้ำดื่มขนาด 350 มล.จำนวน 84 โหลและน้ำแข็ง จำนวน 21 กระสอบ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
150 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0054 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
151 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
152 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958)  13 ธันวาคม 2564
153 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0028 และ 416-52-0016 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
155 ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอม 2/2564 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP M12A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
158 จ้างเหมาบริการเรือขนส่งวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยที่ 1 โรงเรียนบ้านเกาะปอ จำนวน 4 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
159 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
160 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก จอขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
161 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
162 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 550 ชุด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
163 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
164 จ้างเหมาบริการพนักง่านกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
165 จ้างเหมาจัดทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
166 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-9240 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
167 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่ล้านเทบ่อขยะตำบลศาลาด่าน ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
168 จ้างแก้ไขปัญหาดินสไลด์ (เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง) จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
169 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
170 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
171 เช่าอาคารพร้อมพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
172 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงพยาบาลเกาะลันตา หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
173 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านบังที หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
174 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย1 จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  18 ตุลาคม 2564
175 จัดซื้อรถเครนกระเช้าไฟฟ้า พร้อมดั้ม  18 ตุลาคม 2564
176 ซื้ออาหารเสริม(นม)ปิดเทอม 1/2564 (ระหว่างวันที่ 16-31 ต.ค.64)และอาหารเสริม(นม)เปิดเทอม 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.64) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
177 จ้างจัดทำเอกสารประกอบการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
178 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
179 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
180 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
181 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้านเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
182 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ตั้งแต่หลังคาแดงถึงร้านอาหารเซมเซมบัทดิฟเฟอร์เร้นท์ ม.5 บ้านคลองหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
183 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
184 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง พร้อมเก็บกวาดขยะ ตั้งแต่สามแยกคลองนินสิ้นสุดเขตบ้านคลองโตบและสามแยกคลองนินถึงควนไอร์บัค ม.6 พร้อมตัดตกแต่งบริเวณหน้าป้ายอบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
185 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้าง พร้อมเก็บขยะ ตั้งแต่ควนไอร์๋บัคจนถึงทางขึ้นกันเตียงสี ม.5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
186 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
187 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านเกี่ยวกับงานช่างสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
188 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านเกี่ยวกับ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
189 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
190 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
191 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
192 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านการออกแบบเขียนแบบ ด้านการโยธา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
193 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านเกาะปอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
194 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0021 และ 420-58-0023 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
195 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
196 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
197 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
198 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
199 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 18000BTU (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
200 ซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองนิน (เก่า) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
201 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
202 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
203 จ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซด์ http//www.kohlantayqi.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
205 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
206 ซื้อตู้เย็น ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
207 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับปฏิบัติการ(กองการศึกษา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
208 จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้บริเวณ อบต.เก็บกิ่งไม้พร้อมขนย้ายไปทิ้ง ม.6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
211 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) พร้อมติดตั้งไม่เกิน 4 เมตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
212 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโตบ หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
213 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้าบ้านเกาะปอ หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
214 จ้างเหมาบริการขุดลอกบ่อขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
215 จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
218 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้หน้าโฟเมก้าสีขาวแท้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2564
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA รุ่น BH 215)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
221 จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของอบต.เกาะลันตาใหญ่ จำนวน 5 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
222 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางตั้งแต่ร้านอาหารเซม เซม บัท ดิฟเฟอร์เรนท์จนถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ตกแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณริมถนน พร้อมทำความสะอาด ม.5 บ้านคลองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
223 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564-15 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KONICA) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ CANON PIXMA) กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 5275) กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
229 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา (เขื่อนคลองน้ำจืด) หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
230 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
231 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังกาอู้ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
232 จ้าง้เหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
234 จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2564
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2564
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
239 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต2915 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
240 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 (อบต.) ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7  มิถุนายน  2564
242 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 และนมปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
243 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุด มท 0816.2/ว 979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
244 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 /2564 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
245 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 และนมปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
246 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 และนมปิดภาคเรียน  31 พฤษภาคม 2564
247 จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2564
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2564
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2564
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2564
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP M12A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
258 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-59-0027 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
259 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2564
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
265 ซื้ออาหารและเครื่องดื่มละศีลอดเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมประชาชนและร่วมละศิลอดในเดือนรอมฎอร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
269 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกHP M12A) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
271 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
272 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
273 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2915 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
274 จ้างเหมาขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
275 จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงชนิดทึบแสง จำนวน 4 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
276 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
277 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-61-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
278 จ้างเหมาบริการ ยก ลาก รถขยะที่ติดหล่ม ตกหลุม บริเวณบ่อขยะตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
279 จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงชนิดทึบแสง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
280 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
283 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
285 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
286 จ้างปรุงปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
287 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
288 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
290 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา(บ้านหัวควน) ม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
291 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
293 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
294 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
295 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองน้ำจืด-บ้านบังแดง หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
296 จ้างปรุงปรุงถนนลูกรังสายทางขึ้นสวยผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
297 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
298 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านตีน) ม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
301 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
302 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) สำนักปลัด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
303 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาไม้แก้ว หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
304 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
306 ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
307 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
309 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2564 พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ป้้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
312 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคล (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บธ 5759 กบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
313 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจัดตกแต่งสถานที่(พิธีเปิด-ปิด) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
314 เช่าถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง พร้อมอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (Fire Rating 6A-30B) จำนวน 10 ถัง และถังแก๊สแอลพีจีพร้อมแก๊ส จำนวน 2 ถัง สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (หมึกปริ้นเตอร์ HP 680) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
322 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
323 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) หมายเลข 416-56-0028 และหมายเลข 416-62-0060 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
324 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
326 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2  30 พฤศจิกายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
328 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง  25 พฤศจิกายน 2563
329 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
330 จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 5759 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
331 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
332 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
333 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
334 จ้างบริการรถบรรทุก ๖ ล้อ เพื่อใช้เก็บ ขน กำจัด ขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
335 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2915 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
336 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
337 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  6 ตุลาคม 2563
338 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
339 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
340 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
341 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
342 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้ำตก ซอย 1 หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
343 จ้างโครงการเสียงตามสาย หมู่ ที่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
344 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 3 หมู่ 6 บ้านคลองนิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
345 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
346 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5465 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
347 ซื้อวัสดุอื่นๆ (คราดเหล็กพร้อมด้ามจับ) จำนวน 20 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
348 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลฮูดา ม.1 บ้านหัวแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
349 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ เป็นเวลา 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
350 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะ ม.6 บ้านคลองนิน ข้างละ 2 เมตร(เริ่มเขตบ้านเจ๊ะหลีตอนหัวควน-เขตถนนก่อสร้างใหม่ สายเข้าเขาไม้แก้ว สายซอยโต๊ะดะและสายสวนผีเสื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
351 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
352 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านเจ๊ะหลี (มัสยิดบ้านหัวควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
353 เหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน ๑ คัน  31 สิงหาคม 2563
354 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0043 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
355 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
358 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย ซอย 2 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
361 จ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแบบโคมไฟทุกจุดที่ขาด หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
362 จ้างเหมาดูแลหรือปรับปรุงเว็บไซต์อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
364 ซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
365 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด และ เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2563
367 จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านคลองนิน สุเหร่าหัวนอน (เปลี่ยนสารกรองน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
368 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
369 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-52-0019 และหมายเลข 416-55-0025 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
371 จ้างต่อเติมท่อ ค.ส.ล.สายบ้านนิทราลงมาถนนใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
372 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
373 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2563
376 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
377 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)  1 กรกฎาคม 2563
378 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP M๑๒A (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
380 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
381 เหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240  22  มิถุนายน  2563
382 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
385 จ้างเหมาบริการปรับปรุงเขื่อนเก็บน้ำประปาภูเขาบ้านหัวแหลม ม.1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
386 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะ ม.1 บ้านหัวแหลม ม.3 บ้านเจ๊ะหลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
390 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
391 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
392 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ ม.1 บ้านหัวแหลมและม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
396 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
397 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ ม.1 บ้านหัวแหลมและม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
399 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
400 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหาดกันเตียง หมู่ 5 บ้านคลองหิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
401 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นศาลาโต๊ะศรีกายา หมู่ 7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
402 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายซูโยด หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
403 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
404 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
405 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
406 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
407 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านคลองโตบ) หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
409 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกHP 6960) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
411 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
413 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP ๖๙๖๐) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
414 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด จำนวน 2 อัน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 48 ขวด สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
416 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกปริ้นเตอร์ HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
417 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
418 ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
419 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ให้ความรู้โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIP-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
420 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมให้ความรู้โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
421 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
423 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
425 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP P1102) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 680) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
427 จ้างจ้างเหมาเรือหางยาว เพื่อสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ เกาะไหง หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
428 จ้างจ้างเหมาบริการงานโครงการลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
429 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กุมภาพันธ์ 2563
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
432 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
433 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
438 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านเจ๊ะหลี (หน้าโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี) ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
439 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาดูงานของเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2563
441 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
442 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
443 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
444 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ (อบต.) ม.6 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
445 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  16 มกราคม 2563
446 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
447 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการทิ้งขยะ และเก็บขยะ บริเวณพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
448 จ้างปรับพื้นที่บริเวณสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
449 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติกครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2563 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
450 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ CANON จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
451 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
452 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง พร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
453 ซื้อวัสดุชุดกีฬาแข่งขัน สำหรับเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.