Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 5465 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
2 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร -กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
5 ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2546 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
6 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
7 จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
8 ซื้อน้ำดื่มขนาด 350 มล.จำนวน 84 โหลและน้ำแข็ง จำนวน 21 กระสอบ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
9 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
10 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฯ พร้อมเจาะตาไก่ ขนาด 1X2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
11 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0054 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
12 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
13 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958)  13 ธันวาคม 2564
14 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0028 และ 416-52-0016 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
16 ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอม 2/2564 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP M12A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
19 จ้างเหมาบริการเรือขนส่งวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยที่ 1 โรงเรียนบ้านเกาะปอ จำนวน 4 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
22 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก จอขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
23 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 550 ชุด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
24 จ้างเหมาบริการพนักง่านกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
26 จ้างเหมาจัดทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-9240 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
28 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่ล้านเทบ่อขยะตำบลศาลาด่าน ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
29 จ้างแก้ไขปัญหาดินสไลด์ (เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง) จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
31 เช่าอาคารพร้อมพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
32 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
33 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านบังที หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
34 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงพยาบาลเกาะลันตา หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
35 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย1 จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  18 ตุลาคม 2564
36 จัดซื้อรถเครนกระเช้าไฟฟ้า พร้อมดั้ม  18 ตุลาคม 2564
37 ซื้ออาหารเสริม(นม)ปิดเทอม 1/2564 (ระหว่างวันที่ 16-31 ต.ค.64)และอาหารเสริม(นม)เปิดเทอม 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.64) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
38 จ้างจัดทำเอกสารประกอบการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
39 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
40 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
41 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านการออกแบบเขียนแบบ ด้านการโยธา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
42 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้าง พร้อมเก็บขยะ ตั้งแต่ควนไอร์๋บัคจนถึงทางขึ้นกันเตียงสี ม.5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
43 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
44 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง พร้อมเก็บกวาดขยะ ตั้งแต่สามแยกคลองนินสิ้นสุดเขตบ้านคลองโตบและสามแยกคลองนินถึงควนไอร์บัค ม.6 พร้อมตัดตกแต่งบริเวณหน้าป้ายอบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
45 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
46 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้านเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
47 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านเกี่ยวกับ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
48 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
49 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
50 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
51 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านเกาะปอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
52 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านเกี่ยวกับงานช่างสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
53 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
54 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ตั้งแต่หลังคาแดงถึงร้านอาหารเซมเซมบัทดิฟเฟอร์เร้นท์ ม.5 บ้านคลองหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
55 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0021 และ 420-58-0023 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
56 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
57 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
59 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
60 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 18000BTU (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
61 ซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองนิน (เก่า) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
62 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
63 จ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซด์ http//www.kohlantayqi.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
64 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
66 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
67 ซื้อตู้เย็น ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
68 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับปฏิบัติการ(กองการศึกษา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
69 จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้บริเวณ อบต.เก็บกิ่งไม้พร้อมขนย้ายไปทิ้ง ม.6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
72 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) พร้อมติดตั้งไม่เกิน 4 เมตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
73 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้าบ้านเกาะปอ หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
74 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโตบ หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
75 จ้างเหมาบริการขุดลอกบ่อขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
76 จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
79 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้หน้าโฟเมก้าสีขาวแท้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA รุ่น BH 215)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
82 จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของอบต.เกาะลันตาใหญ่ จำนวน 5 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
83 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางตั้งแต่ร้านอาหารเซม เซม บัท ดิฟเฟอร์เรนท์จนถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ตกแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณริมถนน พร้อมทำความสะอาด ม.5 บ้านคลองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
84 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564-15 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KONICA) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
87 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ CANON PIXMA) กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 5275) กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
90 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา (เขื่อนคลองน้ำจืด) หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
91 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
92 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังกาอู้ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
93 จ้าง้เหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
94 จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2564
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2564
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
100 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต2915 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
101 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 (อบต.) ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7  มิถุนายน  2564
103 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 และนมปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
104 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 /2564 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
105 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุด มท 0816.2/ว 979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
106 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 และนมปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
107 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 และนมปิดภาคเรียน  31 พฤษภาคม 2564
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2564
109 จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2564
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2564
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2564
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP M12A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
119 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-59-0027 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
120 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2564
122 ซื้ออาหารและเครื่องดื่มละศีลอดเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมประชาชนและร่วมละศิลอดในเดือนรอมฎอร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2564
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
130 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกHP M12A) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
132 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
133 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
134 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2915 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
135 จ้างเหมาขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
136 จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงชนิดทึบแสง จำนวน 4 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
137 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
138 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-61-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
139 จ้างเหมาบริการ ยก ลาก รถขยะที่ติดหล่ม ตกหลุม บริเวณบ่อขยะตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
140 จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงชนิดทึบแสง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
143 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
145 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
148 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
149 จ้างปรุงปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
153 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา(บ้านหัวควน) ม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
154 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
155 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
156 จ้างปรุงปรุงถนนลูกรังสายทางขึ้นสวยผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
157 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองน้ำจืด-บ้านบังแดง หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
158 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
159 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านตีน) ม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
162 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
163 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาไม้แก้ว หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
164 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) สำนักปลัด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
165 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
167 ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
168 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
170 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2564 พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ป้้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
173 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคล (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บธ 5759 กบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
175 เช่าถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง พร้อมอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (Fire Rating 6A-30B) จำนวน 10 ถัง และถังแก๊สแอลพีจีพร้อมแก๊ส จำนวน 2 ถัง สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
176 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจัดตกแต่งสถานที่(พิธีเปิด-ปิด) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (หมึกปริ้นเตอร์ HP 680) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
183 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
184 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) หมายเลข 416-56-0028 และหมายเลข 416-62-0060 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
185 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
187 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2  30 พฤศจิกายน 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
189 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง  25 พฤศจิกายน 2563
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
191 จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 5759 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
192 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
193 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
194 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
195 จ้างบริการรถบรรทุก ๖ ล้อ เพื่อใช้เก็บ ขน กำจัด ขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
196 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2915 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
197 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
198 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  6 ตุลาคม 2563
199 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
200 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
201 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
202 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
203 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้ำตก ซอย 1 หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
204 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 3 หมู่ 6 บ้านคลองนิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
205 จ้างโครงการเสียงตามสาย หมู่ ที่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
206 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
207 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5465 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
208 ซื้อวัสดุอื่นๆ (คราดเหล็กพร้อมด้ามจับ) จำนวน 20 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
209 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลฮูดา ม.1 บ้านหัวแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
210 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ เป็นเวลา 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
211 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะ ม.6 บ้านคลองนิน ข้างละ 2 เมตร(เริ่มเขตบ้านเจ๊ะหลีตอนหัวควน-เขตถนนก่อสร้างใหม่ สายเข้าเขาไม้แก้ว สายซอยโต๊ะดะและสายสวนผีเสื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
212 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
213 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านเจ๊ะหลี (มัสยิดบ้านหัวควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
214 เหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน ๑ คัน  31 สิงหาคม 2563
215 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0043 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
216 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
219 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย ซอย 2 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
222 จ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแบบโคมไฟทุกจุดที่ขาด หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
223 จ้างเหมาดูแลหรือปรับปรุงเว็บไซต์อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
225 ซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
226 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด และ เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2563
228 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
229 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-52-0019 และหมายเลข 416-55-0025 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
230 จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านคลองนิน สุเหร่าหัวนอน (เปลี่ยนสารกรองน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
231 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
233 จ้างต่อเติมท่อ ค.ส.ล.สายบ้านนิทราลงมาถนนใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
234 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2563
237 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)  1 กรกฎาคม 2563
238 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP M๑๒A (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
241 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
242 เหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240  22  มิถุนายน  2563
243 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
246 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะ ม.1 บ้านหัวแหลม ม.3 บ้านเจ๊ะหลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
247 จ้างเหมาบริการปรับปรุงเขื่อนเก็บน้ำประปาภูเขาบ้านหัวแหลม ม.1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
251 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
252 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
254 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ ม.1 บ้านหัวแหลมและม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
258 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ ม.1 บ้านหัวแหลมและม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
260 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
261 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายซูโยด หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
262 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหาดกันเตียง หมู่ 5 บ้านคลองหิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
263 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นศาลาโต๊ะศรีกายา หมู่ 7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
264 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
266 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
267 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
268 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านคลองโตบ) หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
270 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกHP 6960) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
272 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
273 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP ๖๙๖๐) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
275 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด จำนวน 2 อัน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 48 ขวด สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกปริ้นเตอร์ HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
278 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
279 ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
280 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ให้ความรู้โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIP-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
281 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมให้ความรู้โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
284 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP P1102) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 680) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
288 จ้างจ้างเหมาเรือหางยาว เพื่อสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ เกาะไหง หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
289 จ้างจ้างเหมาบริการงานโครงการลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กุมภาพันธ์ 2563
291 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
294 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
299 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านเจ๊ะหลี (หน้าโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี) ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
300 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาดูงานของเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2563
302 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
303 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
304 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
305 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ (อบต.) ม.6 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
306 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  16 มกราคม 2563
307 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
308 จ้างปรับพื้นที่บริเวณสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
309 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการทิ้งขยะ และเก็บขยะ บริเวณพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ CANON จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
311 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติกครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2563 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
312 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
313 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง พร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
314 ซื้อวัสดุชุดกีฬาแข่งขัน สำหรับเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
315 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 800 คน สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
316 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
317 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
318 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563(รองชิงชนะเลิศระดับจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ธันวาคม 2562
320 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2562
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2562
325 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 680) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมึกปริ้นเตอร์ HP M12A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤศจิกายน 2562
330 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
331 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  24 ตุลาคม 2562
332 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ตุลาคม 2562
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ตุลาคม 2562
335 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
336 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-58-0049 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
337 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
338 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
339 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
340 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
341 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2562
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2562
344 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.1 บ้านหัวแหลม จากเขตบ้านหัวแหลม-ป้ายบ้านสังกาอู้,บ้านหัวแหลมอ่าวที่2 ข้างละ 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น HP Laser Jet M12A) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
346 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.1 บ้านหัวแหลม จากเขตบ้านหัวแหลม-ป้ายบ้านสังกาอู้,บ้านหัวแหลมอ่าวที่2 ข้างละ 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
348 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
349 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.4 บ้านเกาะปอ (บริเวณรอบเกาะ ข้างละ 2 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
353 จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของอบต.เกาะลันตาใหญ่ จำนวน 5 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
354 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP ๘๕A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
358 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2562
360 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
361 จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
362 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ (หมู่ 2 หมู่ 5 หมู 6 และ หมู่่ 8 ) ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
363 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน สำหรับโครงการอบรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
364 ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
369 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถังขยะ HD-Poleyethylene เกรด A (มอก.) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
370 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่คัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
371 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
372 จ้างเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ พร้อมตกแต่งเต็นท์ โต๊ะ สำหรับพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
373 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.6 บ้านคลองนิน เริ่มเขตหัวควนบ้านเจ๊ะหลี-เขตถนนก่อสร้างใหม่และสายเข้าเขาไม้แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
374 จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬาพร้อมติดตั้งป้ายสกอร์บอร์ดคะแนน และทำความสะอาดบริเวณสนามแข่งขัน สำหรับแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
375 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหวางวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
376 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
377 จ้างเหมาจัดทำผ้าธงหมู่บ้าน จำนวน 8 ผืน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
378 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครังที่ 16 ประจำปี 2562 จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
379 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ถนน สะพาน ขุดลอกคูคลองระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตตำบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
380 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
381 จ้างรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้เก็บขนขยะ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
382 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
383 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
384 จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬาพร้อมทำความสะอาด โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด(บ้านคลองนินเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
385 จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด (อูรักลาโวย คัพ บ้านสังกาอู้) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
386 จ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด (บ้านคลองนินเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
387 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
388 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
389 จ้างเหมาขุดลอกเขื่อนเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านหัวแหลม ม.1 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
390 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านถัยยาเสพติด (บ้านเจ๊ะหลีเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
391 จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬาพร้อมทำความสะอาด เพื่อใช้สำหรับแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด (บ้านเจ๊ะหลีเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
392 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 5 วัน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด (บ้านเจ๊ะหลีเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
393 จ้างจ้างเหมาดูและปรับปรุงเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (www.kohlantayai.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
394 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศและบริเวณบ้านนางจำปี)หมู่ที่1 บ้านหัวแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
395 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (มัสยิดหัวควน) ม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กรกฎาคม 2562
399 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลข 416-58-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
401 จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง ม.3 บ้านเจ๊ะหลี พร้อมตัดกิ่งไม้ จากหัวควน-สามแยกเจ๊ะหลี-บ้านนากลาง ป้ายบ้านทุ่งหยีเพ็ง-รอยต่อบ้านศรีรายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
402 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
403 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 8 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2562
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2562
406 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
407 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
409 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
410 ซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังกาอู้ หมู่ 7 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
411 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
412 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 250 คน ใช้ในโครงการส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
413 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมเช่าสถานที่สำหรับการโครงการส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
416 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
417 จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายเก็บน้ำหัวควน หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
418 จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายเก็บน้ำบ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
419 จ้างเหมาขุดลอกบ่อขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะของ อบต. เกาะลันตาใหญ่ ในเขตตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
420 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายเรียบ หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
421 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1-2562 และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
422 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
423 โครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294  15 พฤษภาคม 2562
424 จ้างก่่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
425 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านนา หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
426 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
427 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1-2562 และปิดเทอม  30 เมษายน 2562
428 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน เพื่อใช้ในโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี (Lanta open all year) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
429 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเยื่ยมประชาชนและร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
430 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (มัสยิดหัวควน) หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
431 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0020 และหมายเลข 420-58-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
432 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (มัสยิดหัวควน) หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
433 จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตขาวเล และจ้างเหมาชุดการแสดงรำวงถุ้งสามปล้อง สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
434 จ้างเหมาเวทีการแสดงพร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และจัดทำซุ้มและระบบไฟฟ้า พร้อมจัดเตรียมและทำความสะอาดสถานที่ สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
435 จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตชาวเล สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทังปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
436 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี (Lanta Open All Year) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
437 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน เพื่อใช้ในโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี (Lanta open all year) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
438 จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตขาวเล และจ้างเหมาชุดการแสดงรำวงถุ้งสามปล้อง สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
439 ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน 50 ผืน สำหรับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
440 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
441 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-56-0012) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
442 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
443 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 130 ชุดเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
444 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
445 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
446 จ้างเหมารื้อถอนซุ้มป้ายคำขวัญ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
447 จ้างเหมาเครื่องเสียง และตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
448 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด สำหรับโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
449 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด สำหรับโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
450 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
451 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
452 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.