Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลกระบี่น้อยดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กง-6541 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564- มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
3 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
5 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น 2200 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
8 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
9 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
10 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
14 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
15 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
16 จ้างปรับปรุงรั้ว ประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
17 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอาก่าศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
18 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
19 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
20 จ้างทำป้ายรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พิมพ์ UV ลงบนพลาสวู้ด จำนวน ๒ ภาพ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
21 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
22 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
23 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0126 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
24 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2)  11 พฤศจิกายน 2564
25 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
26 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
27 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
28 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนพฤศจิกายน)  29 ตุลาคม 2564
29 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
30 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
31 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
32 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
33 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
34 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
35 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
36 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยทับไอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
37 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังมิตซูชูเกียรติ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
38 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
39 จ้างเหมาบริการทำความสะอ่าดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
40 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
41 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
42 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
43 จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
44 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2564
45 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
47 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
50 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานตามโครกงารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
51 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
53 จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตูพร้อมกุญแจ(ห้องน้ำคนพิการชั้น๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
54 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา)  10 กันยายน 2564
55 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
56 ซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
60 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
61 ซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก  9 กันยายน 2564
62 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๕๓๙ กบ จำนวน ๑ โครงการ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
63 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
65 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2564
66 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2564
67 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
68 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  7 กันยายน 2564
69 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๗ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
70 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
74 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
76 จ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินพร้อมรางรับน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
77 จ้างปรับปรุงรางรับน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
78 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
79 จ้างจัดทำแผ่นพับตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
80 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
81 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
83 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
87 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
88 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
89 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
90 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
91 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
92 ซื้อชุดส่งเสริมสุขภาพโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เขิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
93 จ้างซ่อมเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖- ๖๐ - ๐๐๓๗ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
94 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
95 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  11 สิงหาคม 2564
96 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
97 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยบุญประกอบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
98 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
99 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม)  9 สิงหาคม 2564
100 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก  6 สิงหาคม 2564
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
102 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
103 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
104 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
105 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
106 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
108 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
109 จ้างซ่อมแซมกล่้องวงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
110 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
111 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภท รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
112 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
113 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
114 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
115 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
116 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน  13 กรกฎาคม 2564
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
118 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยคลองเนียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
119 จ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยหยีบู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
120 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยลุงดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
121 ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) ในโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
122 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
123 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
124 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
125 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
126 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
131 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
132 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
133 จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
136 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
137 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนมิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
138 จ้างเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้งจุดเชื่อมต่อพร้อมอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
139 จ้างเหมบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
140 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2564
142 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2)  7  มิถุนายน  2564
143 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
144 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนห้องอนุบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
145 ซื้อจัดทำตรายาง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
146 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อวัดสุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
149 วัสดุก่อสร้างและประปา  27 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
153 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
155 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
156 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
157 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
158 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
159 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดแคปทิ้วบ์เครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
160 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
161 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
163 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
164 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
165 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
166 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
167 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
168 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโควิด - 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
169 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
170 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
171 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
172 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
173 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
175 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2564
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2564
178 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
179 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
180 จ้างเหมาบริการทำโครงเหล็กสำหรับประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
181 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
182 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
183 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
184 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
185 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
186 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
190 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียบ 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
191 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
192 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
193 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
194 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
195 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
197 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
199 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
200 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
201 จ้างเหมาบริการซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
202 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะบียน 80-4539 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
203 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการโครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
204 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
205 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
206 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
207 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
208 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
209 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
210 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
211 จ้างเหมาบริการเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
212 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
213 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
214 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
215 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
216 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์และจัดสถานที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
217 จ้างผลิตสปอตและรถแห่โฆษณารณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
218 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
219 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ - 6029 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
220 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0075 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
221 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
222 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
223 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
224 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
225 จ้างออกแบบและผลิตแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
227 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
228 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 43 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
229 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพ แวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
230 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ท่อเมนประปาภูเขาบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
231 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
232 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
233 ซื้อน้ำยาพ่นยุงโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
234 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
236 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
237 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
238 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
241 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
242 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
243 เหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  25 กุมภาพันธ์ 2564
244 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
247 จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
248 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
249 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
250 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
251 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
252 จ้างปรับเปลี่ยนความถี่วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
253 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
254 ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
255 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
256 ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
257 จ้างทำป้ายโครงไม้พร้อมขาตั้ง จำนวน 23 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
258 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
259 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
260 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
261 จ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
262 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0059 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
263 จ้างจัดทำป้ายบุคลากร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
264 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓  8 กุมภาพันธ์ 2564
265 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
266 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC)  3 กุมภาพันธ์ 2564
267 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
268 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
269 ซื้อครุภัณฑ์(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
271 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
272 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
273 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
274 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ ถนนลูกรังสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
275 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชั้นวางของเอนกประสงค์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
276 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
277 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
278 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
279 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
280 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
281 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 1077 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
282 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
283 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
284 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
285 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
286 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
287 จ้างบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ และ หมายเลขทะเบียน กธข 248 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
289 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
290 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
291 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
292 ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
293 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
295 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
296 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
298 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
299 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
300 จ้างเหมาบริการค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ กองการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
301 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายปากคลอง - พุทธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
302 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
303 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
304 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
306 จ้างจ้างทำฉากกั้นอะคริลิคใส ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
307 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
308 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
309 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
310 จ้างบริการรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ เช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
311 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
312 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
313 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
314 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
315 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
316 ซื้อซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
317 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นท่ี่เกี่ยวข้อง(อุปกรณ์ตกแต่ง) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
318 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
319 จ้างบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
320 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
321 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
322 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
324 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
325 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
326 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
327 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
328 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
329 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
330 จ้างเหมาบริการติดตั้งม่านปรับแสง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
331 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
332 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
333 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
335 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
336 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
338 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
339 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
340 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
341 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
342 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
343 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
344 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
345 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสียงบรรยาย ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
346 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
347 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
349 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
350 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
351 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
352 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  24 พฤศจิกายน 2563
353 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji - Xerox Coler จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
354 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
355 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินในรูปแบบแขวนเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
356 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
357 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
358 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
359 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
360 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
361 ซื้อชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
362 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ 11 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
363 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
364 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
365 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
366 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
367 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
368 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
369 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
370 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
371 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
372 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
373 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
374 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
375 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
376 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
377 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
378 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
379 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
380 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
381 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
382 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
383 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปกครอง หมู่ที่ 4 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
384 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
385 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู้ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
386 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
387 ซื้อจัดซื้อของขวัญและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
388 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5307 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
389 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
390 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
391 จ้างจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
392 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
393 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
394 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนบ้านไร่ - คลองเนียง ซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
395 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายนายผล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
396 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ สป.416-58-0100 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
397 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
398 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ,เดินท่อน้ำทิ้ง, ตรวจเช็คระบบ และเติมน้ำยาทำความเย็น (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
400 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
401 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหลังมัสยิดบ้านไร่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
402 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
403 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
404 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
405 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตน้ำผักผลไม้ ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 อบรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเกิดทักษะในเรื่องสุขภาพหัวข้อโภชนาการ โ  19 สิงหาคม 2563
406 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเหลิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
407 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
408 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอดนัคเรศน์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
409 จ้างจ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
410 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 การเล่นแสนสนุกส่งเสริมสุขภาพ ด้านพัฒนาการให้สมวัย ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยวิธีเฉพา  19 สิงหาคม 2563
411 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
412 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบตามโครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
413 ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
414 จ้างจ้างทำบล็อกตะกร้าตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
415 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
416 จ้างทำป้ายพลาสวูดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
417 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
418 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
419 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
420 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานอก 3 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
421 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  9 สิงหาคม 2563
422 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
423 จ้างบริการสแกนแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
424 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
425 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
426 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
427 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
428 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
429 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
430 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
431 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนบริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
432 จ้างจ้างบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
433 จ้างเหมาบริการติดฟิลม์กรองแสงอาคาร(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
434 จ้างจัดจ้างตกแต่งประดับผ้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
435 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
436 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
437 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
438 ซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
439 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
440 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านนาหัวนอน - สะพานหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
441 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
442 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
443 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
444 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
445 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
446 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
447 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
448 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ,ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว ) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
449 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 156 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
450 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
451 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
452 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
453 จ้างเหมาบริการ เช่าเก้าอี้ เครื่องเสียง พัดลม ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
454 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
455 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
456 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห่างไกลเหาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
457 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนก.ค. - ส.ค. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
458 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
459 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
460 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
461 จ้างทำแผ่นพับถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
462 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
463 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
464 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
465 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
466 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
467 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
468 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
469 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
470 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับ 3-4 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
471 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
472 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
473 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
474 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
475 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
476 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
477 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
478 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
479 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
480 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
481 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TA 220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
482 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนพ.ค. - มิ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
483 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
484 ซื้อซื้อชุดเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จำนวน 3,171 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
485 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
486 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2563  7 พฤษภาคม 2563
487 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคสล.สายนานอกซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
488 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
489 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
490 จ้างบริการนำรถเข้าศูนย์บริการเช็คระยะ 60000กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
491 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
492 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
493 จ้างทำป้ายไวนิลป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
494 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
495 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
496 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
497 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
498 จ้างจ้างซ่อมป้ายสามเหลี่ยมไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
499 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
500 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
501 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
502 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
503 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
504 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
505 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกฝายน้ำล้น และคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
508 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
509 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
510 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
511 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
512 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดดินเพื่อซ่อมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
513 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
518 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
519 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
521 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
522 ซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
523 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
524 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
525 ซื้อซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
526 ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
527 จ้างจ้างเหมาเชื่อมโครงเหล็กวางกระสอบบนสันฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
528 จ้างจ้างทำป้ายโรลอัพโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
529 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
530 จ้างจ้างจัดสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
531 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
532 จ้างจัดทำแผ่นพับสีโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
533 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
534 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
535 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
536 ซื้อซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
537 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
538 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
539 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
540 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ DocuPrint CM๓๐๕ df (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
541 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
542 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
543 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
544 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
545 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
546 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
547 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
548 จ้างจ้างเหมาค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบและโครงสร้างติดตั้ง โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
549 จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์/เครื่้องเสียง/ค่าติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ซุ้มประตู โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
550 ซื้อการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
551 จ้างบริการตรวจวินิจฉัยสายตาโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
552 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
553 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
554 จ้างจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
555 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7  20 มกราคม 2563
556 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
557 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
559 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกกอ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
560 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสาายน้ำจาน - ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
561 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนคอนกรีตหลังโลตัส - สี่แยกธิดาแม่พระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
562 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนซอยหน้าเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
563 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
565 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
566 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
567 จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ และรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนปรับพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
568 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกเศษไม้ และวัชพืชหน้าปากท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 และถนนสายบ้านนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
569 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
570 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
571 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
574 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
576 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
578 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
579 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2563
580 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2563
581 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
582 จ้างจ้างเหมาเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
583 จ้างเหมาบริการติดตั้งอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน ๑ หมายเลข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
584 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2562
585 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2562
586 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2562
587 ซื้อซื้อของรางวัลชุดการแสดงคละแบบ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
588 จ้างจ้างเหมาค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการพร้อมโครงติดตั้ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
589 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
590 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
591 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2562
592 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
593 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2562
594 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2562
595 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
596 ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
597 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเล่นพลาสติก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
598 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ธันวาคม 2562
600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ธันวาคม 2562
601 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ธันวาคม 2562
602 จ้างจ้างทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสียงบรรยาย ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
603 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ธันวาคม 2562
604 จ้างเหมาจัดตกแต่งเวที จัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
605 จ้างเหมาบริการเวทีพร้อมนั่งร้าน/เครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแช่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
606 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
607 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ธันวาคม 2562
608 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนท้อน - เกาะยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ธันวาคม 2562
609 จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟประดับรอบบริเวณงานตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งชันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
610 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ธันวาคม 2562
611 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
612 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ธันวาคม 2562
613 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ธันวาคม 2562
614 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2562
616 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
617 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลาง และแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2562
619 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
620 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 ธันวาคม 2562
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 ธันวาคม 2562
623 จ้างจ้างทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนท้อน - เกาะยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2562
625 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนท้อน - เกาะยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2562
626 จ้างโครงการซ่อมหลุม - บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
627 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
628 จ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนสายซอยสามัญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
629 ซื้อซื้อสีทาถนนพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
630 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
631 จ้างบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
632 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
633 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
634 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๔๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
635 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
636 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
637 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด)  21 พฤศจิกายน 2562
638 จ้างจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
639 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง)  18 พฤศจิกายน 2562
640 จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
641 โครงการวางท่อขยายเจตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมู่ที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง)  5 พฤศจิกายน 2562
642 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
643 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
644 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
645 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
646 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มพร้อมสติ๊กเกอร์ห้องประชาสัมพันธ์และห้องทำงานคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
647 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
648 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2562
649 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2562
650 จ้างบริการเข้ารอบเช็คระยะ 50000 กม. หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
651 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  16 ตุลาคม 2562
652 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
653 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
654 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
655 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
656 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
657 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)  25 กันยายน 2562
658 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กันยายน 2562
659 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
660 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
661 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุม-บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
662 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
663 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
664 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุม-บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
665 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุม-บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
666 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
667 จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาล พร้อมกับปรับปรุงระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
668 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2562
669 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2562
670 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2562
671 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
672 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหว่างคลองแขก - บ้านนาตีน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
673 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
674 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
675 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
676 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
677 จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
678 จ้างต่อสัญญาดำเนินงานรับประกัน บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
679 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
680 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ยี่ห้อ Canon รุ่น ImageRUNNER 2520) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
681 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2562
682 จ้างจ้างจัดตกแต่งสถานที่พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
683 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2562
684 จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
685 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
686 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
687 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 220) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
688 จ้างจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
689 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
690 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
691 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กันยายน 2562
692 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กันยายน 2562
693 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
694 โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  4 กันยายน 2562
695 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
696 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บฉ 6209 กระบี่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
697 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
698 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
699 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
700 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
701 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
702 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
703 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
704 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
705 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
706 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
707 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 33 รายการ สำหรับโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
708 จ้างเหมาบริการเช่า เครื่องเสียง/เต็นท์/โต๊ะพร้อมผ้าปู/เก้าอี้ ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
709 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๔๔ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
710 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
711 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
712 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
714 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
715 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
716 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
717 วัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  19 สิงหาคม 2562
718 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
719 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
720 ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
721 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
722 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า(โครงการถนนน่ามองเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
723 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
724 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
725 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
726 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Fuji Xerox DocuPrint PM305 df จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
727 ซื้อวัสดุหุ้มเสากันกระแทก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
728 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
729 จ้างโครงการต่อเติมห้องประชาสัมพันธ์และห้องเลขานุการนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
730 จ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุหุ้มเสากันกระแทก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
731 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
732 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ม่านปรับแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
733 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
734 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
735 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
736 ซื้อต้นโกศลและปุ๋ย (โครงการถนนน่ามอง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
737 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(หลังที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
738 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
739 จ้างทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
740 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
741 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
742 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
743 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
744 จ้างเหมา โครงการก่อสร้างป้ายซื่อและปรับปรุงซ่อมแซม รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
745 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
746 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
747 วัสดุ อุปกรณ์ทำลูกประคบตามโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศทางสังคม  22 กรกฎาคม 2562
748 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
749 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
750 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
751 จ้างทำป้ายพลาวู๊ดติดสติ๊กเกอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
752 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
753 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
754 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
755 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
756 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
757 จ้างโครงการ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
758 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียงภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
759 จ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุหุ้มเสากันกระแทก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
760 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.  3 กรกฎาคม 2562
761 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
762 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
763 จ้างเหมาบริการ เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
764 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
765 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
766 จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
767 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
768 จ้างจ้างเหมาบริการเช่า โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
769 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
770 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่ คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
771 จ้างรายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
772 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
773 จ้างรายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
774 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
775 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
776 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
777 จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา บ้านนาตีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
778 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
779 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
780 จ้างบริการติดฟิล์มกรองแสง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
781 จ้างบริการติดฟิล์มกรองแสง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
782 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
783 จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
784 จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับโครงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
785 จ้างรายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
786 จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
787 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทาสี เพื่อจัดทำลานกิจกรรม BBL ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
788 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการห่างไกลจากเหาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
789 จ้างบริการติดฟิล์มกรองแสง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
790 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
791 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่-บางขนุน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
792 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
793 ซื้อจัดซื้อถาดหลุมสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
794 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA e-STUDIO3008A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
795 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
796 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
797 ซื้อพร้อมติดตั้งจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
798 ซื้อชุดรับแขกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
799 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
800 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหมู่่บ้านตรีทิพย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
801 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านตรีทิพย์ - วรารมณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
802 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
803 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทเกอร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
804 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
805 ซื้อเครื่องหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
806 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปกครอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
807 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางล้อหลังรถบรรทุกน้ำ (บฉ 6209 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
808 จ้างเหมาประดับตกแต่ง ผ้าเหลือง ขาว ตามอาคารและสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
809 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
810 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
811 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
812 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
813 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่ - คลองเนียง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2562
814 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
815 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2562
816 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
817 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
818 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
819 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  29 เมษายน 2562
820 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
821 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่ - คลองเนียง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2562
822 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่ - คลองเนียง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2562
823 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
824 ซื้อเก้าอี้พลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
825 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2562
826 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2562
827 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12  19 เมษายน 2562
828 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการกระบี่เมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
829 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
830 จ้างเหมาโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
831 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
832 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาตั้ง หมู่ที่ 8 - บ้านโพธิ์เรียง หมู่ที่ 7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ (ช่วงที่ 3)(MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มีนาคม 2562
833 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านตีนกลาง - โคกยูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มีนาคม 2562
834 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
835 จ้างโครงการ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
836 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๕๐๓๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
837 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียงภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
838 จ้างจัดทำแผ่นป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
839 จ้างจ้างเหมาชุดการแสดงในพิธีเปิด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
840 จ้างจ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
841 ซื้อจัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
842 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็ก ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
843 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามและสถานที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
844 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
845 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
846 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/ชุดนักกีฬา/ถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.