Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลกระบี่น้อยดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ????????????????? (???????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
5 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2565
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
8 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์โครงการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานและชุมชน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 พฤษภาคม 2565
10 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
11 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
13 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
15 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2565
17 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
19 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ 1536 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
20 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๑๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง (งานพัสดุฯ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
21 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
22 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยถ้ำเสือซิตี้โฮม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
23 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงสิงห์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
26 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  12 เมษายน 2565
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
29 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
30 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายและคดี จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
31 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
32 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการเพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
33 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ฺเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ -๕๙ -๐๑๒๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
34 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่) จำนวน8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
35 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
37 จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
39 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
40 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
42 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
43 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
44 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0095 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
45 จ้างเปลี่ยนกระจกพร้อมติดฟิล์ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
46 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายควนท้อน - หนองเทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
47 ซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
48 จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
49 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
50 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
52 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
53 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังกุโบร์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
54 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
55 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
56 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำหมอเขียว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
57 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
58 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
59 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565- มีนาคม 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
62 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
63 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไสกล้วย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
64 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก-ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
65 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาตีน-โคกยูง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
66 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
68 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
69 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์และงานติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
70 จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
71 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
72 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
73 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
75 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ระบบช่วงล่าง และฝาครอบล้อ (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
76 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  24 มกราคม 2565
77 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
79 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นไทร - หนองเทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
80 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยในบ้าน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
81 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพุทธรรม - เกาะยาง หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
82 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
84 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน เช็คระบบแอร์ ฟิล์มรถยนต์ ใบปัดน้ำฝน (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
85 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
86 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
87 จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาการกำหนดส่วนราชการแบบห่วง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
88 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
89 จ้างโครงการซ่อมแซมงานจ้างก่อนคืนหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
90 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กระบี่ ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
92 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
93 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
94 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการถนนปลอดถังขยะ จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
95 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
97 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
99 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศถังบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
100 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
101 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
103 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
104 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นกระท่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
105 จ้างจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
106 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
107 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
108 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กง-6541 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
109 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564- มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
110 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
111 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น 2200 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
113 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
116 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
120 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
121 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
122 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอาก่าศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
123 จ้างปรับปรุงรั้ว ประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
124 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
125 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
126 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
127 จ้างทำป้ายรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พิมพ์ UV ลงบนพลาสวู้ด จำนวน ๒ ภาพ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
128 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
129 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
130 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0126 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
131 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2)  11 พฤศจิกายน 2564
132 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
133 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนพฤศจิกายน)  29 ตุลาคม 2564
134 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
135 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
136 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
137 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
138 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
139 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
140 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
141 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
142 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
143 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยทับไอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
144 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังมิตซูชูเกียรติ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
145 จ้างเหมาบริการทำความสะอ่าดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
146 จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
147 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
148 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
149 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
150 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
151 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2564
152 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
154 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
155 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
156 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานตามโครกงารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
158 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
162 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
163 ซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
164 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
165 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา)  10 กันยายน 2564
166 จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตูพร้อมกุญแจ(ห้องน้ำคนพิการชั้น๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
168 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
169 ซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก  9 กันยายน 2564
170 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
171 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๕๓๙ กบ จำนวน ๑ โครงการ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
172 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2564
173 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2564
174 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
175 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  7 กันยายน 2564
176 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๗ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
177 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
179 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
181 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
182 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
183 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
184 จ้างปรับปรุงรางรับน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
185 จ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินพร้อมรางรับน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
186 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
187 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
188 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
189 จ้างจัดทำแผ่นพับตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
190 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
194 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
195 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
196 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
197 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
198 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
199 จ้างซ่อมเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖- ๖๐ - ๐๐๓๗ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
200 ซื้อชุดส่งเสริมสุขภาพโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เขิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
201 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  11 สิงหาคม 2564
202 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
203 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
204 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
205 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยบุญประกอบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
206 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม)  9 สิงหาคม 2564
207 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก  6 สิงหาคม 2564
208 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
210 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
211 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
212 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
214 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
215 จ้างซ่อมแซมกล่้องวงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
216 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
217 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภท รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
218 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
219 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
220 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
221 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
222 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
223 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน  13 กรกฎาคม 2564
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
225 จ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยหยีบู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
226 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยคลองเนียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
227 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยลุงดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
228 ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) ในโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
229 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
230 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
231 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
232 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
233 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
235 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
238 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
239 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
242 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
243 จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
244 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนมิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
245 จ้างเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้งจุดเชื่อมต่อพร้อมอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
246 จ้างเหมบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
247 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2564
249 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
250 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2)  7  มิถุนายน  2564
251 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนห้องอนุบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
252 ซื้อจัดทำตรายาง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
253 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
256 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
257 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
258 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
259 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
260 ซื้อวัดสุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
262 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
263 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
265 วัสดุก่อสร้างและประปา  27 พฤษภาคม 2564
266 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
267 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
268 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
269 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
270 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
271 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดแคปทิ้วบ์เครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
273 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
274 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
275 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
276 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโควิด - 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
277 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
278 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
280 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
281 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
282 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2564
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2564
285 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
286 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
287 จ้างเหมาบริการทำโครงเหล็กสำหรับประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
288 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
289 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
290 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
291 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
292 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
293 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
297 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียบ 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
298 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
299 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
300 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
302 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
303 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
304 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
305 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
306 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะบียน 80-4539 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
307 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
308 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
309 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
310 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการโครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
311 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
313 จ้างเหมาบริการซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
314 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
315 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
316 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
317 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
318 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
319 จ้างเหมาบริการเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
320 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
321 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
322 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
323 จ้างผลิตสปอตและรถแห่โฆษณารณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
324 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์และจัดสถานที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
325 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0075 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
326 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
327 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ - 6029 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
328 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
329 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
331 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
332 จ้างออกแบบและผลิตแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
333 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
334 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 43 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
335 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
336 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพ แวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
337 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ท่อเมนประปาภูเขาบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
338 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
339 ซื้อน้ำยาพ่นยุงโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
340 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
341 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
342 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
343 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
344 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
346 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
348 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
349 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
350 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
351 เหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  25 กุมภาพันธ์ 2564
352 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
353 จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
354 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
355 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
356 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
357 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
358 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
359 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
360 ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
361 ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
362 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
363 จ้างปรับเปลี่ยนความถี่วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
364 จ้างทำป้ายโครงไม้พร้อมขาตั้ง จำนวน 23 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
365 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
366 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
367 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
368 จ้างจัดทำป้ายบุคลากร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
369 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0059 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
370 จ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
371 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓  8 กุมภาพันธ์ 2564
372 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
373 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC)  3 กุมภาพันธ์ 2564
374 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
375 ซื้อครุภัณฑ์(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
376 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
377 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
379 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
380 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
381 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ ถนนลูกรังสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
382 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
383 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชั้นวางของเอนกประสงค์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
384 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
385 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
386 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
387 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
388 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 1077 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
389 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
390 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
391 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
392 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
393 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
394 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
395 จ้างบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ และ หมายเลขทะเบียน กธข 248 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
396 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
397 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
398 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
399 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
400 ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
401 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
402 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
403 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
404 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
405 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
406 จ้างเหมาบริการค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ กองการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
407 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
408 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายปากคลอง - พุทธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
409 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
410 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
411 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
412 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
413 จ้างจ้างทำฉากกั้นอะคริลิคใส ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
414 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
415 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
416 จ้างบริการรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ เช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
417 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
418 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
419 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
420 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
421 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
422 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นท่ี่เกี่ยวข้อง(อุปกรณ์ตกแต่ง) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
423 ซื้อซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
424 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
425 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
428 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
429 จ้างบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
430 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
431 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
432 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
433 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
434 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
435 จ้างเหมาบริการติดตั้งม่านปรับแสง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
436 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
437 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
438 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
439 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
440 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
441 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
442 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
443 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
444 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
445 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
446 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
447 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
448 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
449 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
450 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
451 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
452 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
454 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
455 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
456 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสียงบรรยาย ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
457 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
458 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
459 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  24 พฤศจิกายน 2563
460 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji - Xerox Coler จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
461 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินในรูปแบบแขวนเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
462 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
463 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
464 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
465 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
466 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
467 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
468 ซื้อชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
469 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
470 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ 11 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
471 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
472 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
473 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
474 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
475 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
476 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
477 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
478 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
479 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
480 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
481 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
482 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
483 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
484 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
485 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
486 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
487 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
488 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
489 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปกครอง หมู่ที่ 4 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
490 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
491 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
492 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู้ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
493 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
494 ซื้อจัดซื้อของขวัญและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
495 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5307 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
496 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
497 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
498 จ้างจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
499 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
500 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
501 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
502 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายนายผล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
503 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนบ้านไร่ - คลองเนียง ซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
504 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ,เดินท่อน้ำทิ้ง, ตรวจเช็คระบบ และเติมน้ำยาทำความเย็น (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
505 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ สป.416-58-0100 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
507 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหลังมัสยิดบ้านไร่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
508 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
509 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
510 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
511 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
512 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
513 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเหลิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
514 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตน้ำผักผลไม้ ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 อบรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเกิดทักษะในเรื่องสุขภาพหัวข้อโภชนาการ โ  19 สิงหาคม 2563
515 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 การเล่นแสนสนุกส่งเสริมสุขภาพ ด้านพัฒนาการให้สมวัย ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยวิธีเฉพา  19 สิงหาคม 2563
516 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอดนัคเรศน์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
517 จ้างจ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
518 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบตามโครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
519 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
520 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
521 จ้างทำป้ายพลาสวูดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
522 จ้างจ้างทำบล็อกตะกร้าตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
523 ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
524 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
525 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  9 สิงหาคม 2563
526 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
527 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
528 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานอก 3 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
529 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
530 จ้างบริการสแกนแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
531 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
532 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
533 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
534 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
535 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนบริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
536 จ้างเหมาบริการติดฟิลม์กรองแสงอาคาร(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
537 จ้างจ้างบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
538 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
539 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
540 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
541 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
542 จ้างจัดจ้างตกแต่งประดับผ้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
543 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
544 ซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
545 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
546 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านนาหัวนอน - สะพานหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
547 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
548 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
549 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
550 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
551 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
552 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
553 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
554 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ,ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว ) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
555 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 156 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
556 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
557 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
558 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
559 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
560 จ้างเหมาบริการ เช่าเก้าอี้ เครื่องเสียง พัดลม ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
561 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
562 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
563 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนก.ค. - ส.ค. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห่างไกลเหาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
565 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
566 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
567 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
568 จ้างทำแผ่นพับถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
569 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
570 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
571 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
572 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
573 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
574 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
575 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
576 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
577 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
578 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับ 3-4 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
579 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
580 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
581 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
582 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
583 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
584 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
585 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
586 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
587 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
588 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TA 220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
589 ซื้อซื้อชุดเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จำนวน 3,171 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
590 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
591 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนพ.ค. - มิ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
592 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
593 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2563  7 พฤษภาคม 2563
594 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคสล.สายนานอกซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
595 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
596 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
597 จ้างบริการนำรถเข้าศูนย์บริการเช็คระยะ 60000กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
598 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
599 จ้างทำป้ายไวนิลป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
600 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
601 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
602 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
603 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
604 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
605 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
606 จ้างจ้างซ่อมป้ายสามเหลี่ยมไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
607 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
608 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
609 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
610 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
611 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
612 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกฝายน้ำล้น และคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
613 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
614 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
616 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
617 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
618 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
619 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดดินเพื่อซ่อมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
620 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
623 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
625 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
626 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
627 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
628 ซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
629 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
630 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
631 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
632 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
633 จ้างจ้างทำป้ายโรลอัพโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
634 จ้างจ้างเหมาเชื่อมโครงเหล็กวางกระสอบบนสันฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
635 ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
636 ซื้อซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
637 จ้างจ้างจัดสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
638 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
639 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
640 จ้างจัดทำแผ่นพับสีโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
641 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
642 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
643 ซื้อซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
644 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
645 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
646 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ DocuPrint CM๓๐๕ df (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
647 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
648 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
649 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
650 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
651 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
652 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
653 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
654 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
655 จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์/เครื่้องเสียง/ค่าติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ซุ้มประตู โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
656 ซื้อการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
657 จ้างจ้างเหมาค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบและโครงสร้างติดตั้ง โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
658 จ้างบริการตรวจวินิจฉัยสายตาโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
659 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
660 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
661 จ้างจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
662 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7  20 มกราคม 2563
663 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
664 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกกอ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
665 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
666 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
667 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนคอนกรีตหลังโลตัส - สี่แยกธิดาแม่พระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
668 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
669 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนซอยหน้าเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
670 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
671 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสาายน้ำจาน - ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
672 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
673 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
674 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
675 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกเศษไม้ และวัชพืชหน้าปากท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 และถนนสายบ้านนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
676 จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ และรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนปรับพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
677 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
678 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
679 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
680 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
681 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
682 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
683 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
684 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
685 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
686 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2563
687 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2563
688 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.