Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
www.kuanthong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาโพ๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  1 กรกฎาคม 2565
2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)  30  มิถุนายน  2565
3 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
4 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
5 ซื้อหินเกล็ดสำหรับปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
6 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
7 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร(Printer) ยี่ห้อ Hp Laserjet P๑๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
8 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำนงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
9 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
10 ซื้อธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
12 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงระบบน้ำประปาและปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
13 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
16 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
17 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายเขาวัง-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IRADV๔๕๕๑l) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
19 ซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
20 ซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
21 ซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
22 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2565
23 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
27 จ้างเปลี่ยนชุดสร้างภาพ (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI รุ่น MC ๓๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
28 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง จำนวน ๒๒ สาย ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๑ สาย และซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
29 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
30 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
31 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
32 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๕,๖,๘,๑๐,๑๑และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง จำนวน ๓๘ สาย และซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
33 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  8  มิถุนายน  2565
34 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนานนท์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
35 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านเขาปน หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
36 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านคลองเหลง หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
37 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยเขาน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
38 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
39 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
40 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
41 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้รับทราบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
42 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
43 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
44 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
45 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
46 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
47 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
48 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
49 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ  30 พฤษภาคม 2565
50 จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
51 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
55 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสระเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
58 ซื้อผ้าสีเหลือง จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
59 จ้างทำป้ายอะคริลิคชื่อหน่วยงานพร้อมด้ามจับ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
60 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
67 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
68 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
69 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
70 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
71 ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
72 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
73 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บ้านสำนักสร้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
74 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
77 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
78 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
79 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยทุ่งหลง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
80 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
82 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
83 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
84 โต๊ะโฟเมก้า พร้อมม้านั่งยาว จำนวน ๒ ตัว  9 มีนาคม 2565
85 ซื้อถังรองรับมูลฝอย จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
86 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๕๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายวัดธารทอง - บ้านเตล็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
89 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยลึก - บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2565
91 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2565
93 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
94 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำชั้นวางของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
95 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายวัดธารทอง - บ้านเตล็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2565
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2565
98 ซื้อกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมแบบมีฝาปิด จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
99 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
100 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยลึก - บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2565
102 ซื้อวัสดุคอมพวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
103 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
104 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยลึก - บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง  14 กุมภาพันธ์ 2565
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2565
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
108 ซื้ออะไหล่โถปัสสาวะ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
109 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง  4 กุมภาพันธ์ 2565
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกและน้ำหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
112 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
113 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
114 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
115 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
116 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
117 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิ้ลซิเบิ้ล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
120 ซื้อเครื่องดื่มตามโครงการจัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
121 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
123 ซื้ออุปกรณ์ล็อคประตูวาวล์น้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
124 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
125 ซื้อกล่องอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
126 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
127 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
129 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)  3 ธันวาคม 2564
130 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
131 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ุ 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.ซอยนางพร้อม-ท่าน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง  2 ธันวาคม 2564
132 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
133 จ้างเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ ต่ออายุโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภายใต้ www.kuanthong.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
134 จ้างโดยการเช่าเต็นท์พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับที่เลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
135 จ้างซ่อมแซมถมปรับพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
136 จ้างโดยการเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมตามโครงการ อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
137 จ้างดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
138 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
139 จ้างทำสปอตรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง พร้อมการประชาสัมพันธ์ด้วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
140 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
141 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
142 ซื้อยางนอกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
143 ซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
144 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
145 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
146 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  26 ตุลาคม 2564
147 จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
148 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
149 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
150 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
151 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
152 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๗๐-๐๑๕ จากสายบางคู ถึงสายเจดีย์หลวง บ้านบางคู,บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีคัดเลือก  1 ตุลาคม 2564
153 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
154 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
155 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
156 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
157 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
158 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
159 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
160 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
161 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
162 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
163 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
164 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
165 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอมบ้านคลองเหลง หมู่ที่ ๖ บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
166 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังเเรงดันขนาด ๕๐๐ ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือนซอยคลองกัด หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
167 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุดเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
168 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
169 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2564
171 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
172 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
173 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิ้ลซิเบิ้ล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
174 ซื้อสิ่งของบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
175 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
176 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลควนทอง  14 กันยายน 2564
177 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
178 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
179 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
180 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
181 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
182 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
183 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
184 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
185 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
189 จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิงใส่ถังดับเพลิง ABC ขนาด ๑๕ ปอนด์ (ถังสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
190 ซื้อถังเคมีดับเพลิง ABC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
192 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2564
193 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
194 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
196 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
198 ซื้อดินลูกรังบรรทุกด้วยรถสิบล้อ 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 30 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
199 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายมนัส หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
200 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าปั๊ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2564
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2564
203 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
204 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
205 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๗๐-๐๑๕ จากสายบางคู ถึงสายเจดีย์หลวง บ้านบางคู,บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลควนทอง  1 กันยายน 2564
206 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
207 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยในหุบ หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
208 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)  31 สิงหาคม 2564
209 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายมุก-นายสงัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
210 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2564
212 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
213 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๑๐๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
214 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
216 ซื้อเครื่องมือในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
217 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  25 สิงหาคม 2564
218 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
219 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
220 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
221 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
222 จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
223 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
224 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
225 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
226 จ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
227 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
228 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องนอนในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
229 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
230 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
231 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
232 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
233 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
234 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 สิงหาคม 2564
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 สิงหาคม 2564
237 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยตามโครงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
238 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยตามโครงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
239 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
240 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
241 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
242 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
243 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
244 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
245 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
246 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
247 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
248 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
249 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
250 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
251 ซื้อผงหมึกและน้ำหมึกเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ทั้ง ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
252 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
253 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา บ้านหน้าควน หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
254 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา สามแยกช่องลด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
255 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
256 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  13 กรกฎาคม 2564
257 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
258 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
259 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
260 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  1 กรกฎาคม 2564
261 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)  1 กรกฎาคม 2564
262 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
263 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
264 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
266 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
267 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
268 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
269 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
270 จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
271 จ้างทำแผ่นป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
273 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  18  มิถุนายน  2564
274 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
275 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
276 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กม./ถุง จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
277 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๓ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
278 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง สำหรับการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
279 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๙๐๐๕๙ และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๓๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
283 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง สำหรับการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  9  มิถุนายน  2564
284 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
285 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
286 จ้างโดยการเปลี่ยนอะไหล่ชุดสร้างภาพ (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๙๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
287 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
289 ซื้อถังรองรับมูลฝอย จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
290 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง  24 พฤษภาคม 2564
291 จ้างซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๙๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
292 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๒๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
293 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  21 พฤษภาคม 2564
294 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
296 จ้างโดยการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เอกสารยี่ห้อ OKI รุ่น MC ๓๖๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
297 ซื้อยางนอก ยางใน ยางรอง รถยนต์บรรทุกท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๔๒๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
298 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง จำนวน ๑๙ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
299 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๖๕๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
300 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
301 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
302 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
303 ซื้อยากำจัดวัชพืช (ปริมาณสุทธิ ๔ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
305 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
306 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำนงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
307 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
308 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
309 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
310 จ้างเป่าล้างบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
311 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
312 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
313 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
314 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตอน ๒ (ซอยจ่าธรรม) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
315 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้าวัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
316 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
317 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
318 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
319 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้วพร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถังเพิ่มแรงดันขนาด ๕๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
320 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
322 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
323 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๒ ป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
324 ซื้อเครื่องดื่ม จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
325 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
326 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
327 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
328 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
329 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
330 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
331 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
332 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๘,๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง จำนวน ๑๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
333 ซื้อผงหมึกและน้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
334 ซื้อวัสดุสำนักงานผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IRADV๔๕๕๑l หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๓ ๐๐๐๔ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๓ และเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
336 จ้างโครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน แยกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
337 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๙๔๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
338 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
339 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
340 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
341 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
342 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
343 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
344 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
345 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
346 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการโครงการมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
347 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
348 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินตามโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
349 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
350 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
351 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
352 จ้างถ่ายเอกสารการอบรมและเอกสารการประเมินโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
353 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
354 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
355 ซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กล๔๔๐๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
356 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
358 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
359 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
360 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
361 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
362 จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
363 จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
364 จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
365 จ้างขยายเขตประปาซอยพังไทรพร้อมที่กักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
366 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
367 จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ และหมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
368 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
369 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หน้าวัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
370 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
371 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 15000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
372 ซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
373 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
374 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
375 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
376 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
377 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
378 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
379 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ สน.ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
380 ซื้อธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จำนวน ๓ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
381 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
382 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
383 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
384 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
385 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
386 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
387 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
388 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
389 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
390 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
391 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๐ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
392 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
393 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
394 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
395 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
396 ซื้อเครื่องดื่มสำเร็จรูปและแก้วกาแฟกระดาษโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
397 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
399 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
400 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
401 ซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ  17 ธันวาคม 2563
402 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
403 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
404 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
405 ซื้อโครงการจัดหาและสนับสนุนอาหารกลางวันเสริม(นม)ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
406 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
407 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
408 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
409 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
410 ชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย  30 พฤศจิกายน 2563
411 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
412 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
413 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๑๐๕๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
414 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสอด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง  18 พฤศจิกายน 2563
415 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
416 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๔ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
417 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๒๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
418 จ้างถ่ายเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
419 จ้างเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ เปลี่ยนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภายใต้ www.kuanthong.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
420 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
421 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
422 จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
423 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
424 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ๑๕๐๘ นศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
425 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
426 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
427 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
428 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
429 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
430 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
431 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
432 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆสำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
433 จ้างโดยการเช่าเครื่องปั่นไฟสำหรับภายในงาน ขนาด ๒๕๐ KVA จำนวน ๑ เครื่องพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
434 จ้างโดยการเช่าไฟฟ้า แสงสว่าง และประดับไฟแสงสีในงานพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
435 จ้างโดยการเช่าเวทีกลางพร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๖x๑๒ เมตร พร้อมเครื่องเสียงครบชุด ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
436 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
437 ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วยพร้อมแช่เย็น จำนวน ๓๖ โหล ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
438 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสมโภชกระทงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
439 จ้างจัดเตรียมสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงาน โดยให้มีดอกไม้ประดับหน้าโพลเเดียม จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
440 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
441 จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยอ่าวทองเหลือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
442 จ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยช่องลด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
443 จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
444 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  14 ตุลาคม 2563
445 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
446 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
448 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๔ สาย ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
449 จ้างโครงการจัดทำป้ายแนวเขต ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
450 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
451 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยวัดเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
452 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
453 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา ๑ (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
454 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายปรารถนา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
455 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
456 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์คลองวัง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
457 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยจ่าบูลย์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
458 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยด้วน (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
459 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
460 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
461 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๙๐ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
462 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
463 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
466 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
467 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง  15 กันยายน 2563
468 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
469 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
470 ซื้อเครื่องพิมพ์เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
471 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
472 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
473 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
474 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
475 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
476 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๑๑ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
477 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
478 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
479 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
480 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
481 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
482 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
483 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
484 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
485 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
486 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
487 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
488 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
489 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
492 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
493 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
494 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
495 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
496 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
497 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
498 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
499 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
500 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง แก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
501 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
502 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
503 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
504 จ้างทำตรายางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคูและตรายางรับหนังสือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ็านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
505 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
506 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
507 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
508 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
509 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
510 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
511 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
512 จ้างโครงการติดตั้งระบบประปาซอยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
513 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมอาชีพโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
514 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
515 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
516 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
517 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
518 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
519 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
520 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด ๔๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
521 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  10 สิงหาคม 2563
522 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  10 สิงหาคม 2563
523 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
524 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
525 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
526 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
527 เป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ  9 สิงหาคม 2563
528 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
529 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐ V ๑๒ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
530 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
531 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
532 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
533 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V ๘๐ แอมป์ สำหรับรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๔๒๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
534 จ้างจ้างศิลปิน กล้วยแสตมป์ โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
535 จ้างจ้างรำวงย้อนยุค วงไชยมนตรี เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
536 จ้างรำวงย้อนยุค วงกำแพง เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
537 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
538 จ้างเหมาจัดสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
539 จ้างศิลปินวงกางเกง โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
540 จ้างรำวงย้อนยุค วงบินหลา เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
541 จ้างทำประกาศนียบัตรผู้รับรางวัล โครงการส่่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
542 จ้างเตรียมสถานที่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
543 จ้างติดตั้งเวทีกลางโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
544 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟสำหรับการใช้ไฟภายในงานเพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
545 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฟแสงสีประดับในงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
546 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
547 จ้างการแสดงรำวงย้อนยุค วงเดอะวู โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคืนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
548 ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการการจัดงานและสำหรับประธานเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
549 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
550 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๖ ป้าย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
551 ซื้อแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ขนาด ๔๕๐ มล. จำนวน ๕๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
552 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
553 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
554 ซื้อผ้าเหลือง และ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
555 ซื้อโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
556 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
557 จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
558 จ้างเหมารถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
559 จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
560 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
561 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
562 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
564 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
567 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
568 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  26  มิถุนายน  2563
569 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
570 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
571 ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสำนักงาน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
572 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
573 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
574 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
575 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับ ศพด.ชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
576 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
577 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
578 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
579 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
580 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
581 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
582 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
583 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
584 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
585 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
586 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
587 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
588 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp หมายเลขครุภัรฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
589 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
590 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
591 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
592 ซื้อผ้าเพื่อประดับตกเเต่งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
593 จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนโครงการ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
594 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
595 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
596 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
597 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IRADV 4551l หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๓ ๐๐๐๔ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
600 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI MC ๓๖๓ สีดำ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
601 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
603 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
604 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
605 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
606 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
607 ซื้อวัสดุเครื่องมือช่างไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
608 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
609 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ (ตอนที่ ๒ ) ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
610 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายทบ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
611 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
612 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
613 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
614 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  15 พฤษภาคม 2563
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
616 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๖๕๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
617 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
618 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอเเสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
619 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
620 จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
622 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๔๒๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
623 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
625 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอเเสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
626 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
627 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอเเสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
628 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
629 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
630 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
631 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
632 จ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลสัตว์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจทำทะเบียนสัตว์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
633 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
634 จ้างถ่ายเอกสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการคัดเเยกขยะครัวเรือนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
635 จ้างโครงการไฟกระพริบโซล่าเซล บ้านเขาวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
636 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
637 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI B๔๓๒ และ เครื่องพิมพ์ OKI C๓๓๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
638 ซื้อโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
639 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๑และยี่ห้อ OKI รุ่น MC๓๖๓ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
640 ซื้อยางนอก ยางใน ผ้ารองยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๙๔๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
641 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
642 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
643 จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
644 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
645 จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
646 จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
647 ซื้อดินลูกรัง จำนวน 300 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
648 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
649 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิ้ลซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
650 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
651 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
652 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
653 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
654 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
655 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
656 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
657 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
658 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
659 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
660 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
661 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๔๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
662 จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพและกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖ ๕๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
663 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
664 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
665 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
666 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด1.20x3.00 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
667 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวนัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
668 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอเเสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ 3 ชุุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
669 จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
670 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง  18 มีนาคม 2563
671 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวนัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
672 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวนัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
673 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
674 จ้างโครงการขุดลอกดินหน้าฝายกักเก็บน้ำ คลองท่ากลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
675 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ เส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
676 จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
677 จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยน้ำใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
678 เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด (จำนวน ๓๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
679 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว  11 มีนาคม 2563
680 ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
681 ซื้อโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด สูง๒.๐๐x กว้าง๑.๕๐ เมตร และขนาดสูง๒.๐๐x กว้าง๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
682 ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
683 ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
684 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
685 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลที่ใช้ในการผลิต-จ่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเดิม จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
686 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
687 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพิ่มเติมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
688 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7039 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
689 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศพด.ชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
690 ซื้อธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีภิเษก และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
691 ซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
692 ซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
693 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเเบบถังเพิ่มเเรงดัน บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
694 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่12 และศูนย์กีฬาประจำตำบลควนทอง จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
695 ซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
696 ซื้อโครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
697 ซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
698 ซื้อโครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
699 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๙๔๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
701 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่12 และศูนย์กีฬาประจำตำบลควนทอง จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
702 ซื้อโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด สูง๒.๐๐x กว้าง๑.๕๐ เมตร และขนาดสูง๒.๐๐x กว้าง๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
703 ซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
704 ซื้อโครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
705 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่12 และศูนย์กีฬาประจำตำบลควนทอง จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
706 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง  2 มีนาคม 2563
707 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
708 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
709 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการโรคมือเท้าปาก ในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
710 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
711 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
712 จ้างถ่ายเอกสารการอบรมและเอกสารการประเมินโครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
713 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินการโครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
714 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
715 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
716 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
717 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรม จำนวน 103 ชุด ประกอบด้วย สมุด ปากกา ดินสอ และซองใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
718 ซื้อยางนอกรถยนต์พร้อมเปลี่ยน ขนาดยาง ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
720 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
721 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครืีอง  12 กุมภาพันธ์ 2563
722 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาชาติ - ช่องลด หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
723 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
724 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครืี่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
725 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า (ตอนที่ 9) หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
726 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
727 ซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
728 จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งผู้เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองไปยังสนามหน้าเมืองและวัดพระธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ ๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดเวลารับผู้เข้าร่วมพิธี เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จนเสร็จพิ  5 กุมภาพันธ์ 2563
729 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๓ เมตร ขนาด ๑ ป้าย ตามโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน ตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
730 ซื้อผ้าสีเหลือง สำหรับเข้าร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
731 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
732 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 6445 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
733 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
734 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
735 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
736 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
737 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
738 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
739 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
740 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า ( ตอนที่ ๓ ) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2563
741 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
742 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
743 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
744 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง จำนวน ๑ อัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
745 จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ อัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
746 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
747 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
748 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
749 ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
750 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมไมล์ลอย ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
751 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคสำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
752 วัสดุสำหรับกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  8 มกราคม 2563
753 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๒-๔๖๕๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
754 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
755 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
756 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
757 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๖ ป้าย ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
758 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๖ ป้าย ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
759 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง  2 มกราคม 2563
760 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๖ ป้าย ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-754230 โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.