Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 – 673963
โทรสาร : 074 – 673962
E-mail Address : saraban@khaohuachang.go.th
www.khaohuachang.goth
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
3 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
4 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
7 ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
8 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กรุงเทพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
10 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
11 ซื้อเครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
13 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
14 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
15 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
16 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
17 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
18 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
19 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
20 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
21 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอตะโหมด คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
22 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
23 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
24 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแบกลาย หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
25 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
26 จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโพธิ์ - สายควน ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
27 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - หน้าควน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
28 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ต้อนรับสู่เดือน รอมฎอน) ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 ป้ายขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
29 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kid (ATK) และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
30 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
31 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
32 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
33 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
34 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2565
35 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ส่วนกลาง/รถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
36 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
37 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
40 จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง พร้อมดูแลและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
41 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
42 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
43 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
44 จ้างจ้างจัดปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ให้เป็นจุดเช็คอินระหว่างทาง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางตามโครงการเขาหัวช้างสวยด้วยมือเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
45 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
46 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเจาะดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
47 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
48 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
49 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
50 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
54 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
55 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้มาติดต่อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
57 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6) จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
60 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนบานกระจก จำนวน 4 ช่อง1. บานประตู ขนาด 2 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง2. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 2.60 เมตร จำนวน 1 ช่อง3. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
61 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
62 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
63 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
64 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสถานกักกันและศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
68 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
70 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
71 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
72 จ้างจ้างเหมารื้อถอนฝาผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนห้องสำนักปลัด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
73 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
74 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
75 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
76 ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 45 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
77 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
78 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  22 พฤศจิกายน 2564
79 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
80 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 – 673963 โทรสาร : 074 – 673962
E-mail Address : saraban@khaohuachang.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.