Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072
โทรสาร : 077-539072
E-mail Address : saraban@phato.go.th
www.phato.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
2 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
3 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
5 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
6 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
7 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
8 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกเทศมนตรี) หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
9 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
10 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
11 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
12 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
13 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
14 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
16 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
17 เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
18 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
19 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
20 จ้างซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
21 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
23 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
24 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
26 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
28 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
29 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
30 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
31 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
32 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
33 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเคร่าและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
34 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๓ ซอย ๔ และบ้านพักนายอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
35 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1-30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
36 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2565
37 จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องน้ำ พื้นที่บริเวณท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
38 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
39 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กอาคาร ๑ และอาคาร ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
44 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
45 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
46 วัสดุสำนักงาน  7 มีนาคม 2565
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
49 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2565
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
51 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
52 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
53 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2565
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
55 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  8 กุมภาพันธ์ 2565
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
57 จ้างเหมาบริการเสริมไหล่ทางถนนทางลงท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
58 จ้างเหมาบริการเกลี่ยดินตกตะกอนทับถมผิวจราจรถนนสายท่าไทรและสายกลางนา หมู่ที่ ๒,๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
60 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
62 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
63 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
64 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ศปก.ทต.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
65 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  20 มกราคม 2565
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
67 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
68 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ เคลื่อนย้าย และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
69 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
71 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
72 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2565
73 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
74 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
75 จ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณและชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
76 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
77 จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างบุคลากรเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
78 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
80 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
81 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓  21 ธันวาคม 2564
82 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
83 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
84 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2564
85 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2564
86 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
87 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
88 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2564
89 จัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง  30 พฤศจิกายน 2564
90 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
91 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
92 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
93 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
94 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
95 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
96 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
97 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
98 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๙๓๓๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
99 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
101 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
102 จ้างบริการดูแลระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
103 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
104 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม และเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
105 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
106 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
107 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
108 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
109 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
110 จ้างถ่ายเอกสาร ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
111 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
112 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
115 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
116 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
118 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
121 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
123 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
125 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
126 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3054 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
127 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายป้องกันและกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
128 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
130 จ้างทำป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
131 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๘ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
132 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
133 ซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมประชาคมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
134 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
135 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
137 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
138 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
139 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
140 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
141 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
142 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
143 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
145 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
146 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
147 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ  17 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเติมปั๊มรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
150 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๑ (หน้า สภ.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
151 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
152 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
153 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
154 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
155 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
157 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
158 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
162 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเทศบาล ๒ ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
164 จ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งและจัดพิมพ์คู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
165 ซื้อคูหาเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
166 เช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
167 เช่าไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
170 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
171 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
174 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2564
176 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและคู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2564
178 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ ,หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
179 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางโสม หมู่่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
180 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
181 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
182 จ้างทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
183 ซื้อวัสดุจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีแจ้งเจ้าบ้าน ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
184 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
185 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
186 เหมาติดตั้งราวเหล็กกันตกถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๔ (โค้งตาจิตร)  9 กุมภาพันธ์ 2564
187 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
188 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่าง ๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง และสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
189 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
191 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
192 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ประกาศรับสมัคร) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
193 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
194 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
195 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
196 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
197 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
199 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
200 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
202 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
203 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
204 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
206 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
207 ซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP๓๐๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
208 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๐๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
209 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
210 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
211 เช่าเต้นท์ บริเวณด่านคัดกรองบ้านพะโต๊ะ ณ สะพานพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
212 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
213 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
214 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
215 จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
216 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
217 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
221 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
222 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
223 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  1 ธันวาคม 2563
224 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
225 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
226 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
227 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม ๕๙๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
229 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
230 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
231 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
233 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
234 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
235 จ้างชุดการแสดงบนเวทีเพื่อส่งเสริม/สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของนักเรียนและตัวแทนของชุมชน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
236 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
237 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
238 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
242 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ตุลาคม 2563
245 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
246 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
247 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
248 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
249 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
250 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
251 จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
252 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
253 จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล ๑ (หน้าโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
254 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
257 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
260 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
261 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
262 จ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
263 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และประตูทางเข้า ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
265 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
266 จ้างตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
267 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
268 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
269 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
270 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
271 จ้างซ่อมแซมงานประติมากรรม (รูปปั้นช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
272 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่่น MP ๓๐๕๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
273 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
275 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
276 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
277 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
279 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
282 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
283 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
286 เช่าเต้นท์โดม ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
288 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วย บ้านอุโมงค์สไลด์เดี่ยว จำนวน ๑ ชุด สองสไลด์บันไดลิง จำนวน ๑ ชุด เครื่องเล่นปีนป่าย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
289 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
290 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายธรรมรงค์-ไสงอและถนนธรรมรงค์-ท่าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
291 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
293 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
295 ซื้อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
296 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
297 จ้างเหมาจัดทำระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
300 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
301 ซื้อตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
302 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
303 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
304 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
305 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
306 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
308 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
310 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP๓๐๕๕ SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
311 จ้างซ่อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
314 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
315 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
317 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๓ (สามแยกบ้านคุณชาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
318 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
319 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
320 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
321 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
322 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ กศน.อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
323 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
324 เช่าเต็นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติหน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
328 ปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓  12 พฤษภาคม 2563
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2563
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
331 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
332 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4  29 เมษายน 2563
333 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๘๘๖๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
334 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
335 จ้างซ่อมครุภัณฑ์อื่น รายการ แผงกั้นจราจรเฉพาะกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
336 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม - ๙๕๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
337 เช่าเต้นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติ หน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
338 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
339 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมปรับปรุงถนน คสล.สายบางโหก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
340 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
341 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
343 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
344 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
345 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
346 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
348 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเทศบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
349 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 3492 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
350 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
353 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
354 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
355 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
357 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
358 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
359 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
360 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
361 ปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  10 มีนาคม 2563
362 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
363 ซื้อวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
366 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
367 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
368 จ้างซ่อมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
369 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
370 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
371 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
372 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
373 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
374 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
376 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
377 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
378 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
380 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไปรษณีย์อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
381 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
382 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
383 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
384 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
385 จ้างเหมาซ่อมแซมบันไดอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
386 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
388 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
389 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
390 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
391 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
392 ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
393 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
394 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
395 เช่าเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : 077-539072
E-mail Address : saraban@phato.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.