Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077-359267
โทรสาร : 077-359267
E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
www.bannacity.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านนา
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
3 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
4 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
5 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจพ ๓๑ สุราษฎร์ธานี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๖-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
6 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
9 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
10 จ้างทำเอกสารสรุปโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
11 จ้างทำรายงานโครงการซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
12 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
14 ซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
15 ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ  4 สิงหาคม 2565
16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
17 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP P๑๑๐๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 สิงหาคม 2565
19 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิล และโฟมบอร์ดการ์ตูนตัวละครวรรณคดีไทยโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
20 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
21 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
22 ซื้อยางรถยนต์ (รถตู้หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
23 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต ๑๒๖ สุราษฎร์ธานี (รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กรกฎาคม 2565
28 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2565
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กรกฎาคม 2565
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
32 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
38 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
39 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
40 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
41 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2565
43 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นทางเท้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
44 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยม ๖๖ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
47 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
50 ซื้อคลอรีน จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
51 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
52 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๔๐๙ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
53 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
54 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
55 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
56 ซื้อผ้าม้วน (สำนักปลัด) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2565
62 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ ๔๗๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
63 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
64 จ้างซ่อมรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
65 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
66 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
67 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
68 ซื้อแบตเตอรี่รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
69 จ้างเหมาบริการถมหินคลุกพร้อมเกลี่ย ถนนสายบ้านนา - หนองเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
70 ??????????????????????? (???????????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
71 ????????????????? (???????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
72 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
73 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9331 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
74 จ้างเหมาตัดสติกเกอร์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์และหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
76 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2565
81 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
82 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
83 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้องกัน) จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
85 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
86 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
89 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
90 จ้างซ่อมแซมประตูสวิงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
92 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2565
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2565
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
96 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
97 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
98 เช่าเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
99 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
101 จ้างต่ออายุการให้บริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านนา  24 มีนาคม 2565
102 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-46-0011  23 มีนาคม 2565
103 จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
105 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
107 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
108 ซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
109 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดทำเอกสารประกอบโครงการ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
111 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
112 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
113 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
114 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
115 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
116 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
117 จ้างเหมาขุดลอกบ่อตะกอนประปา จำนวน 410 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
118 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
119 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยเจียรพันธ์ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
120 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
121 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
123 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
124 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
125 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
126 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
127 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
128 ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
129 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
130 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
131 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
132 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
133 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง โดยวิธีคัดเลือก  30 ธันวาคม 2564
134 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
135 เช่าเต้นท์และเช่าเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
136 จ้างซ่อมแซมเครื่องกระแทก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
137 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
138 ซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
139 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์และปั้มน้ำ จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
140 จ้างจัดสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
141 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง  16 ธันวาคม 2564
142 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
143 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
144 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
145 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฎ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
148 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
149 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
150 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
151 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเสงี่ยม แยก 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
152 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
153 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
154 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
155 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสถานที่สำหรับลอยกระทง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
156 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) จำนวน 1,300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
157 จ้างเหมารถแบคโฮปรับพื้นที่สำหรับจัดทำสถานที่ลอยกระทง จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
158 จ้างเหมาแต่งซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์ (รวมวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรง) จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
159 จ้างเหมาเสียง สี เสียง ประดับสถานที่ลอยกระทงประบริเวณทางขึ้นลงทุ่นลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
160 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
161 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
162 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
163 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
164 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมปั้มน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
165 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพาราพร้อมขนเข้าโรงเก็บฟืน จำนวน 14,655 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
166 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองข้างทาง  27 ตุลาคม 2564
167 โครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า  27 ตุลาคม 2564
168 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ AV ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  27 ตุลาคม 2564
169 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
170 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  27 ตุลาคม 2564
171 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 35 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
172 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
173 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
174 จ้างตรวจเช็คล้างตู้แอร์และท่างเดินลม พร้อมทั้งเติมน้ำยาแอร์ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
175 จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจสวิง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
176 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
177 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
178 จ้างเช่าเครื่อถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
179 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
180 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
181 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
182 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
183 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  27 กันยายน 2564
184 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
185 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ บ.4718 สฏ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
189 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
191 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
192 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
195 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขยม 66 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
196 ซื้อน้ำมันเบนซิลและแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
197 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
198 จ้างจัดทำบอร์ดแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการ คำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
199 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
200 จ้างทำสีและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
203 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
205 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2564
206 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต 127 สฏ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
207 จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงาน จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
209 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
210 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
214 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
215 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
216 ซื้อสว่านไฟฟ้ากระแทกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
219 ซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
220 ซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
221 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
222 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
224 ซื้อน้ำมันเบนซิลและแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
225 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
226 จ้างเหมาซ่อมระบบ Battery UPS 12 V พร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
227 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
228 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
231 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
232 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
233 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 98 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
234 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
235 จ้างจ้างเหมาพิมพ์ไวนิล และป้ายชื่อห้องสมุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
236 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพาราพร้อมขนไว้าเก็บในโรงเก็บฟืน จำนวน 27,655 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
237 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
238 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
239 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
240 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
241 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
242 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
243 ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM IC-G80 จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
244 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
246 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
247 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
248 ซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  6 สิงหาคม 2564
249 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
251 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย)  4 สิงหาคม 2564
252 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
253 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
254 จ้างเหมาปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
255 จ้างปรับปรุงป้ายอะคริลิคสีน้ำเงิน จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
256 จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกด้วยอวน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
257 จ้างซ่อมแซมระบบหัวดูดหัวดูดน้ำฉุกเฉิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
258 จ้างซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
259 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
260 ซื้อจัดซื้อ กระดาษ A4 จำนวน 100 รีม โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
261 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 7 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
262 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
263 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ กิจกรรมประกวดห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
264 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรีตำ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-60-1255 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
265 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
266 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
267 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
268 ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
269 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
270 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
271 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
272 ซื้อถ่าย 4A (แบบธรรมดา) จำนวน 100 ก้อน(ผลิตในประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
273 ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารโทนเนอร์สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
275 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
276 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
277 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
278 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
279 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
280 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
282 จ้างทำป้ายบอร์ดบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
283 จ้างจ้างเหมาบุคคลภานนอกประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน เป็นเวลา 93 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
284 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
285 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
286 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
287 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
288 ซื้อแบตเตอรี่ FB F-135 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
289 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 4,560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
290 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 4,704 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
291 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 4,704 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
292 จ้างจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
293 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  2  มิถุนายน  2564
294 จ้างซ่อมแซมรุบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
295 ซื้อจัดซื้อไม้ยางกลมยางพารา พร้อมขนเข้าโรงเก็บฟืน จำนวน 28,880 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
296 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
298 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
299 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
300 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
301 จ้างจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
302 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 400 โต๊ส ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
304 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
305 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
307 ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 6,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
308 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
309 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเช่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
310 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
311 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำจุดเช็คอิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
312 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 25,400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
313 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
314 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ ขนาด 45 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
315 จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
316 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  19 มีนาคม 2564
317 ซื้อจัดซื้อไม้ 11/2x3x3.00 เมตร จำนวน 38 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
318 จ้างต่อสัญญาเว็บไซด์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
319 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เกี่ยวกับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
320 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  19 กุมภาพันธ์ 2564
321 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 10 ปอนด์ และกระดิ่งไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
322 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
323 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
324 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
325 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
326 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
327 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
328 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
329 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
330 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานเลือกตั้งสมาชุกสำาเทศบาลตำบลบ้านนาและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
332 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
333 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
334 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
335 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
336 จ้างปรับปรุงทางเท้าซอยบ้านนา 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
337 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
341 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 23 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
343 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกบ่อบำบัดกำจัดวัชพื้ช จำนวน 13.5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
344 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 30,125 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
345 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
349 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
350 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
351 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
352 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาซอยไชยยศ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
353 จ้างตีเส้นช่องจอดรถจักรยานยนต์และช่องแผงจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
354 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
355 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
356 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
357 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
360 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
361 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
362 ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
363 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
365 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
366 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
367 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
369 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร (ปฏิทิน) ประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
370 ซื้อวัสดุกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
371 ซื้อยางมะตอย จำนวน 35 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
372 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
373 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
374 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
375 ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
377 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
378 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
379 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
380 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
381 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
382 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
383 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
384 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
385 โครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร  11 พฤศจิกายน 2563
386 ซื้อกระดาษ A4 70g จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
387 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 27,170 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
388 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำและตู้ควบคุม จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
390 จ้างเหมาแบ็คโฮปรับพื้นที่ จำนวน 10 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
391 เช่าไฟแสงสี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
392 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
393 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่นางนพมาศด้วยดอกไม้สดพร้อมผูกผ้าประดับสวยงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
394 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
395 เช่าออุุปกรณ์ในการจัดงานในพิธีเปิดประเพณีลอยกระทง จำนวนว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
396 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
397 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
398 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
399 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (กองช่าง) จำนวน 6.4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
400 ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 5 รายการ  15 ตุลาคม 2563
401 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
402 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
403 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
404 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
405 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
406 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
407 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ งานการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
408 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 14,720 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
409 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  16 กันยายน 2563
410 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร ฝามีช่องทิ้ง มีล้อ พร้อมสกรีน จำนวน 58 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
411 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
412 จ้างเหมาจัดทำบอร์ด ผังบุคลากร พื้นไม้พร้อมช่องสอดรูปและชื่ออะคริลิค พร้อมติดตั้ง ขนาด 115x395 เซนติเมตร จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
414 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตามเอกกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
416 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
417 ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 8,000 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
418 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
419 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
420 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
421 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาห้องสมุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
422 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
423 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
424 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
425 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
426 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
427 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผฉ 390 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
428 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ป-9828 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน (9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
429 ซื้อสายไฟพร้อมขั้ว จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
430 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
431 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความมลึก 80.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
432 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วประตูด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
433 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ 3k จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
434 จ้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (หลังใหม่) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
435 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
436 ซื้อจัดซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,245 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
437 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลเทศบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
438 จ้างเหมาจัดทำกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.2X2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
439 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
440 จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างมือเด็ก และก่อบันไดทางเข้าอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
441 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
443 ซื้อสื่อการเรียนการวัสดุการศึกษา จำนวน 58 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
444 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
445 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (เล็ก) จำนวน 9 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
446 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
447 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
448 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
449 ซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
450 ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
451 ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 200 รีม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
452 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 31 รายการ โครงการนิเทศภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
453 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
454 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
455 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 60 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
456 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 60 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
458 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 140 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
459 จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 16.63 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
460 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
461 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
462 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
463 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 26,100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
464 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
465 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
466 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
467 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
468 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 232 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
469 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
470 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
471 ซื้อจัดซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
472 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
473 วัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  1 พฤษภาคม 2563
474 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
475 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
476 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
477 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
478 จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
479 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
480 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
481 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
482 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
483 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
484 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
485 จ้างซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
486 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว 2 ชั้น จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
487 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
488 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
489 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
490 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
491 ซื้อถังฉีดหญ้า 2 ระบบ (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
492 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
493 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
494 ซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
495 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 85 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
496 จ้างซ่อมจักรยานแม่เหล็กแบบนั่งปั่นและเครื่องออกกำลังกายแลลลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
497 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
498 จัดซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา  20 มีนาคม 2563
499 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
500 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
501 ซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
502 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
503 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
504 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
505 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
506 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
507 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
508 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
509 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
510 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
511 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
512 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
513 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
514 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
515 ซื้อบันไดขึ้นลงสำหรับรถยนต์ตู้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
516 จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
518 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มดูดน้ำดับและปั้มจ่ายน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
519 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
520 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกหน้าฝาย จำนวน 46 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
521 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
522 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประเมินพัฒนาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
523 จ้างเหมารถแบ็คโฮใหญ่ตักสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
524 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
525 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
526 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฎ.จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
528 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หนองเรียน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
529 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายโรงมัน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
530 จ้างปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
531 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
532 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
533 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น จำนวน 16 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
534 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
535 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
536 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
538 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
539 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
540 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
541 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 24,475 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
542 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหลังฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
543 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
544 ซื้อของขวัญของรางวัลกิจกรรมบนเวที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
546 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
547 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
548 จ้างประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
549 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
550 เช่าเต็นท์ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
551 จ้างเหมาจัดดอกไม้บริเวณเวทีและประดับตกแต่งด้วยวัสดุอื่นภายในบริเวณงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
552 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
553 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
554 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
555 จ้างโครงการขยายเขตะประปาซอยกลางทุ่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
556 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077-359267 โทรสาร : 077-359267
E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.