Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377060-2
โทรสาร : 077-370602
E-mail Address : saraban@kohphangancity.go.th
www.kohphangancity.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
2 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้(ท่าเทียบเรือหัวเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
5 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  15  มิถุนายน  2565
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
7 จ้างจ้างเหมาการแสดงโครงการต้อนรับนักท่องเที่ยวเสริมความสุขประทับใจ ด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านในเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
9 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
10 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และจัดเลี้ยงอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
11 เช่าอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
12 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนศรีทองอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6  มิถุนายน  2565
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนศรีทองอุทิศ(ครั้งที่2)  6  มิถุนายน  2565
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเลียบรางบ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6  มิถุนายน  2565
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเลียบรางบ้านใต้(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2565
17 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเลียบรางบ้านใต้(ครั้งที่2)  2  มิถุนายน  2565
18 จ้างเหมาจัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ โทรทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนศรีทองอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2565
20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ  24 พฤษภาคม 2565
21 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งคา-วัดเขาถ้ำ และก่อสร้างรางระบายน้ำและบ่อพักพร้อมท่อลอด  24 พฤษภาคม 2565
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยชนิดเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
24 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้ (ท่าเทียบเรือหัวเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2565
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้ (ท่าเทียบเรือหัวเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2565
27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้(ท่าเทียบเรือหัวเทียน)  20 พฤษภาคม 2565
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนศรีทองอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2565
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2565
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2565
31 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2565
32 จ้างเหมาโครงการต้อนรับนักท่องเที่ยวเสริมความสุขประทับใจ ด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเลียบรางบ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2565
34 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเลียบรางบ้านใต้  10 พฤษภาคม 2565
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
43 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2565
44 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
45 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด  22 เมษายน 2565
46 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
47 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
48 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
49 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง  21 เมษายน 2565
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2565
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2565
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2565
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2565
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2565
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2565
57 จ้างเหมาการแสดงโครงการตอนรับนักท่องเที่ยวเสริมความสุขประทับใจ ด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
58 เช่าเครื่องเสียงและเต้นท์เก้าอี้โครงการส่งเสริมอนุรักษฺ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
59 จ้างประดับตกแต่งดอกไม้บริเวณบริเวณรูปเหมือนบูรพาจารย์วัดราษฎร์เจริญและพุทธรูปโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนศรีทองอุทิศ  5 เมษายน 2565
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายซ่อมรางระบายน้ำ และเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 เมษายน 2565
68 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายซ่อมรางระบายน้ำ และเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  4 เมษายน 2565
69 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้ (ท่าเทียบเรือหัวเทียน)  4 เมษายน 2565
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2565
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2565
72 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2565
73 จ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
74 จ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
75 จ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
76 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อมิตชูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
77 จ้างซ่อมเปลี่ยนแปลงการใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทเดิมรถกวาดดูดฝุ่น เป็นรถบรรทุกเทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
79 จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
81 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.กง.042-61-0090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
82 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
83 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
84 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
86 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
87 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
88 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2565
90 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2565
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2565
92 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร  21 มีนาคม 2565
93 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร  21 มีนาคม 2565
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
95 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
96 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
97 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
98 จ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
99 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแปดเหลี่ยม (ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2565
101 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาน้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
102 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเรือหัวเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
103 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเรือหัวเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
104 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. บ้านเหนือ-วัดเขาถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
105 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแปดเหลี่ยม (ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน)  15 มีนาคม 2565
106 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเรือหัวเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
107 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเรือหัวเทียน  15 มีนาคม 2565
108 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565) ครั้งที่ 2  15 มีนาคม 2565
109 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565) ครั้งที่ 2  14 มีนาคม 2565
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
111 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2565
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
114 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
115 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
116 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารพื้นที่บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอย  8 มีนาคม 2565
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
118 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
119 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
120 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
121 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
122 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
123 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน มีนาคม - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2565
124 จ้างโครงการซ่อมแซม ถนน คสล.และท่าระบายน้ำ ตลาดเก่าท้องศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
125 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
126 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
127 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน มีนาคม - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2565
128 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน มีนาคม - กันยายน 2565)  9 กุมภาพันธ์ 2565
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
130 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน มีนาคม - กันยายน 2565)  28 มกราคม 2565
131 จ้างทำตรายาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
132 จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
133 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
134 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
136 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
137 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 7760 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
138 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร  13 มกราคม 2565
139 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร  13 มกราคม 2565
140 จ้างเหมาโค่นต้นสนพร้อมเก็บขนความสะอาดให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
141 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
142 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
143 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
145 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร  29 ธันวาคม 2564
146 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร  29 ธันวาคม 2564
147 จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
148 จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
149 จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
152 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
153 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
154 จ้างติดตั้งผ้าม่านในห้องจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
155 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
156 อาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่2  26 พฤศจิกายน 2564
157 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
158 จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
160 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ ชนิดปั๊มจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
161 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานควบคุมตาชั้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
162 จ้างเหมาวางระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอดไฟสี จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
163 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
164 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขก 8249  9 พฤศจิกายน 2564
165 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
166 เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
167 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565  8 พฤศจิกายน 2564
168 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย  8 พฤศจิกายน 2564
169 ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องปั่นไฟ (ท่าเทียบเรือ) หมายเลขครุภัณฑ์ 492-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
170 ซื้อเครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
172 จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
173 ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
174 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยา Surface Cleaner/F.O.G Digester 20 Lt) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
175 จ้างจัดสถานที่จัดงานเนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
176 จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยการจัดทำเว็บไซด์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
177 เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (Local Quarantine) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
178 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
179 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
180 เหมาเก็บขนขยะมูลฝอย  29 กันยายน 2564
181 ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล และอาคารสามชั้นโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  22 กันยายน 2564
182 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2564
183 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
184 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2564
185 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2564
186 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2564
187 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
188 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
189 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
190 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
191 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
192 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้่าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
193 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
194 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
195 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
196 วัสดุงานก่อสร้าง  10 กันยายน 2564
197 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
198 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
199 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงผ้าม่านที่อาคารใหม่ชั้น 2 ในห้องคลังเก่า(ห้องบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
200 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
201 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ 10 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
202 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
203 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เยน ขนาด 13 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
204 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
205 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
206 จ้างโครงการซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ งานฝ้าเพดาน และงานสีห้องน้ำ กั้นผนังประตู อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
207 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
208 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
209 โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  7 กันยายน 2564
210 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  7 กันยายน 2564
211 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย  7 กันยายน 2564
212 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเลียบรางบ้านใต้  6 กันยายน 2564
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
214 ซื้อเก้าอี้ขา C โครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยมกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
215 จ้างเหมาวางระบบสาย LAN เพื่อรองรับระรบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
216 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
217 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ และลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงขยะสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
220 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ (รอบที่2)  27 สิงหาคม 2564
221 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ (รอบที่2)  27 สิงหาคม 2564
222 ซื้อเก้าอี้ขา C โครงสร้างเหล็กชุบโครเมื่ยมกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
223 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
224 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งคา-วัดเขาถ้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำและบ่อพักพร้อมท่อลอด  26 สิงหาคม 2564
225 จ้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
226 เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมแห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
227 จ้างซ่อมสาลี่เรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
228 เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
229 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
230 ซื้อเก้าอี้ขา C โครงสร้างเหล็กชุบโครเมื่ยมกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
231 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
232 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
234 จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-4480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
236 ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
237 เช่าจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
238 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กล้องวงจรปิด)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
239 ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  29 กรกฎาคม 2564
240 จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างการบริหารงาน จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
241 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
242 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
243 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ  21 กรกฎาคม 2564
244 ซื้อพัดลมฝาผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
245 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
246 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารโรงอาหารและรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
247 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารโรงอาหารและรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  9 กรกฎาคม 2564
248 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ  6 กรกฎาคม 2564
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
250 จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศตั้งแขวนของสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
251 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(ส่วนของท่าเทียบเรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
252 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
253 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
254 จ้างซ่อมและล้่างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
255 ซื้อสับปะรดสีพร้อมปลูกลงกระถาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
256 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
257 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
258 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  22  มิถุนายน  2564
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
262 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
263 จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างการบริหารงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
269 จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างการบริหารงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
270 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
271 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
272 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
273 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (งบประมาณเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
274 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน (งบประมาณเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ)  7  มิถุนายน  2564
275 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
276 จ้างเหมาปรับปรุงผ้าม่านในกองคลังอาคารหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
278 เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
279 เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
280 เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
281 เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
282 เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
283 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
284 จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
285 ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
286 ซื้อวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
287 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
288 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
289 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
290 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาพะงัน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
291 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
292 ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
293 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
294 จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือช่องที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
295 จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
296 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
298 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
299 จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับใช้ในวันอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
300 จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
301 จ้างจัดหาป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
302 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
303 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
304 จ้างจัดหาป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
305 จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตั้งแขวนของสำนักงานเทศบาลของกองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
306 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
308 ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
309 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
311 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
312 ซื้อโต๊ะทำงานขนาด ๕ ฟุต แบบเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
313 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
314 ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
315 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
316 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
317 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
318 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
319 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
320 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
321 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
322 ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
324 ซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
325 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
326 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
327 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
328 จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
329 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
330 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
331 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
332 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
333 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
334 จ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ (ท่อลอดถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
335 โครงการซ่อมปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ (ท่อลอดถนน)  12 มกราคม 2564
336 จ้างโครงการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาครอบสันโค้ง เชิงชาย รางระบายน้ำ โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
337 โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาครอบสันโค้ง เชิงชาย รางระบายน้ำ  11 มกราคม 2564
338 โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาครอบสันโค้ง เชิงชาย รางระบายน้ำ โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  11 มกราคม 2564
339 จ้างเหมาต่อสายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
340 จ้างทำป้ายไวนิลอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
341 จ้างวิศวกรรับรองความมั่นคงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ท้องศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
342 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
343 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
344 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
345 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
346 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
347 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน  15 ธันวาคม 2563
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเทียบเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2563
349 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
350 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
351 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
352 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
353 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเทียบเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 ธันวาคม 2563
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเทียบเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 ธันวาคม 2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเทียบเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
357 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายในวก  11 พฤศจิกายน 2563
358 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายในวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
359 ซื้อตู้ใส่เอกสารแบบกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
360 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเทียบเรือ  3 พฤศจิกายน 2563
361 จ้างเปลี่ยนระบบสายเมนไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  28 ตุลาคม 2563
362 จ้างจ้างเปลี่ยนระบบสายเมนไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
363 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน 81-4480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
364 จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
365 จ้างซ่อมรถกระบะ Toyota hilux vigo หมายเลขทะเบียน กจ 6542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
366 โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  27 ตุลาคม 2563
367 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  27 ตุลาคม 2563
368 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
369 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
370 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
371 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
372 จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
373 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
374 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
375 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  22 ตุลาคม 2563
376 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
377 จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
378 จ้างการจัดสถานทีี่การจัดงาน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
379 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  19 ตุลาคม 2563
380 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
381 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
382 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
383 จ้างเหมาจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
384 จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
385 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  2 ตุลาคม 2563
386 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  2 ตุลาคม 2563
387 ซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
388 ซื้อน้ำดื่มสำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
389 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2563
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
391 ซื้อน้ำดื่มสำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
392 ซื้อน้ำดื่มสำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
393 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเติมอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
394 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
395 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
396 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเติมอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
397 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
398 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเติมอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนนอกนุ้ย-เมืองชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2563
400 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
401 ซื้อพันธุ์ไม้จัดสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
403 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
405 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
406 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
407 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
408 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
409 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
410 โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  25 สิงหาคม 2563
411 ซื้อเก้าอี้ขา C โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
412 ซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
413 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
414 ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 30 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
415 ซื้อโต๊ะไม้ยางพารานั่งพื้น แบบเหลี่ยมขาพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
416 ซื้อชุดโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
417 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนนอกนุ้ย-เมืองชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2563
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนนอกนุ้ย-เมืองชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2563
420 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ  18 สิงหาคม 2563
421 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (ครั้งที่ 3)  18 สิงหาคม 2563
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
423 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
424 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
425 ซื้อชั้นวางของไม้ 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
426 ซื้อรถเข็นลากพ่วง 2 ล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
427 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
428 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
429 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
430 ซื้อเก้าอี้พลาสติกทรงกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
431 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนนอกนุ้ย-เมืองชัย  29 กรกฎาคม 2563
432 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กรกฎาคม 2563
434 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
435 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
436 ซื้อโทรทัศน์สี LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
437 จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
438 จ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
439 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
440 ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ไม้สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
441 จ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
442 ขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะวางของ 4 ชั้นมีกุญแจล็อค  16 กรกฎาคม 2563
443 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร  16 กรกฎาคม 2563
444 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
445 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
446 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
447 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
448 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
449 จัดซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  16 กรกฎาคม 2563
450 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
451 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะวางของ 4 ชั้นมีกุญแจล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
452 ซื้อตู้ใส่เอกสารแบบกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
453 ขออนุมัติจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  16 กรกฎาคม 2563
454 จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2  16 กรกฎาคม 2563
455 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
456 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  16 กรกฎาคม 2563
457 จ้างทำป้ายห้ามรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าลานคอนกรีตท่าเทียบเรือหัวเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
458 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
459 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
460 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ-ถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
461 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ-ถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
462 จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
463 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ-ถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กรกฎาคม 2563
466 จ้างโครงการลอกรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
467 โครงการลอกรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  8 กรกฎาคม 2563
468 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
469 ซื้อพัดลมเพดานขาสั้น ใบพัดขนาด 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
470 ซื้อพัดลมฝาผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
471 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
472 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
473 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  2 กรกฎาคม 2563
474 ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
477 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
478 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
482 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
483 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
484 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
485 จ้างทาสีอาคารเรียนสามชั้นโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
486 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2563
488 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายท่านุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2563
490 โครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล  22  มิถุนายน  2563
491 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายท่านุ้ย  22  มิถุนายน  2563
492 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ  22  มิถุนายน  2563
493 โครงการซ่อมแซมศาลาเรือจ้าง 100 ปี ม.1 บ้านท้องศาลา  19  มิถุนายน  2563
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
497 จ้างโครงการซ่อมแซมศาลาเรือจ้าง 100 ปี ม.1 บ้านท้องศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
498 จ้างโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้อาคาร เพื่อจัดทำแผนที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
499 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้อาคาร เพื่อจัดทำแผนที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน  18  มิถุนายน  2563
500 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
503 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
504 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
505 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
507 โครงการซ่อมแซมศาลาเรือจ้าง 100 ปี ม.1 บ้านท้องศาลา  11  มิถุนายน  2563
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2563
509 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
510 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
511 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
512 จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
513 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
514 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1  27 พฤษภาคม 2563
515 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3  27 พฤษภาคม 2563
516 โครงการปรับปรุงภูมิทััศน์ท่าเทียบเรือหัวเรือหัวเทียน 3  27 พฤษภาคม 2563
517 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2  27 พฤษภาคม 2563
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
521 ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
522 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
523 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
528 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า ซอย1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเถรพริก ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาไม้งามช่วงที่ 1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
532 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
533 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน  14 พฤษภาคม 2563
534 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
536 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
538 โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและไหล่ทางถนนลุ่มงาช้าง  5 พฤษภาคม 2563
539 จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
540 จ้างทำที่นั่งโครงเหล็กติดตั้งท้ายรถกระบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
541 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและไหล่ทางถนนลุ่มงาช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
542 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและไหล่ทางถนนลุ่มงาช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
543 เครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ)  29 เมษายน 2563
544 เครื่องบริโภค(ถุงยังชีพ)  29 เมษายน 2563
545 ซื้อเครื่องบริโภคเพื่อการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยตนเองในการดำรงชีพในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า ซอย1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
550 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาไม้งามช่วงที่ 1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
551 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาไม้งามช่วงที่ 1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
554 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเถรพริก ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
557 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า ซอย1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเถรพริก ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
559 ซื้อครุภัณฑ์ชุดเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
560 เครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ)  24 เมษายน 2563
561 เครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ)  24 เมษายน 2563
562 ซื้อเครื่องบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยตนเองในการดำรงชีพในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19X โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
563 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-3337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
564 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ ชนิดปั๊มชักพร้อมมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2563
566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ  22 เมษายน 2563
567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2563
568 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและไหล่ทางถนนลุ่มงาช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
569 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาไม้งามช่วงที่ 1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2563
570 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2563
571 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า ซอย1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2563
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเถรพริก ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2563
573 โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและไหล่ทางถนนลุ่มงาช้าง  22 เมษายน 2563
574 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
575 โครงการติดตั้งไฟกระพริบจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล  20 เมษายน 2563
576 จ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
577 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 1453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
578 จ้างเหมาบริการขุดรื้อบ่อน้ำตื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
579 จ้างซ่อมแท่นปืนฉีดน้ำด้านบนและสวิตช์ยกเลี้ยวของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
580 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟสัญญาณไซเรนของรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
581 ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
582 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
583 จ้างซ่อมรถกระบะ Toyota hilux vigo หมายเลขทะเบียน กจ 6542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
584 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
585 วัสดุงานก่อสร้าง  9 มีนาคม 2563
586 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
587 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
588 น้ำดื่ม(โรงเรียนเทศบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)  4 มีนาคม 2563
589 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
590 วัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด)  4 มีนาคม 2563
591 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
592 ซื้อน้ำดื่ม(โรงเรียนเทศบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
593 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งานการศึกษา)  4 มีนาคม 2563
594 การจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  2 มีนาคม 2563
595 ซื้อการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
596 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
597 วัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)  28 กุมภาพันธ์ 2563
598 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
599 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  27 กุมภาพันธ์ 2563
600 ซื้อซื้อยาเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
601 ซื้อยาเวชภัณฑ์  24 กุมภาพันธ์ 2563
602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
603 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
604 จ้างซ่้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
605 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
606 ซ่้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  18 กุมภาพันธ์ 2563
607 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
608 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
609 วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)  11 กุมภาพันธ์ 2563
610 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
611 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
612 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
613 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
614 ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีั  6 กุมภาพันธ์ 2563
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2563
616 ซ่อมเครื่องปรับอากาศตั้งแขวนสำนักงาน  5 กุมภาพันธ์ 2563
617 ซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB  5 กุมภาพันธ์ 2563
618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2563
619 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศตั้งแขวนสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
620 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
621 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี  5 กุมภาพันธ์ 2563
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2563
623 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2563
624 จ้างการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
625 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์และเครื่องสำรองไฟ  30 มกราคม 2563
626 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
627 จ้างการจัดจ้างซ่อมเกียร์ปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
628 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
629 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานการศึกษา)  30 มกราคม 2563
630 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
631 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2563
632 การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว  29 มกราคม 2563
633 จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาพะงัน  29 มกราคม 2563
634 จ้างจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ุและรถแห่ประชาสัมพันธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
635 จ้างจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ุและรถแห่ประชาสัมพันธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
636 การจัดจ้างซ่อมเกียร์ปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  29 มกราคม 2563
637 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2563
638 จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ุและรถแห่ประชาสัมพันธ์ุ  27 มกราคม 2563
639 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
640 วัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ)  24 มกราคม 2563
641 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ  24 มกราคม 2563
642 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ  24 มกราคม 2563
643 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
644 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร  23 มกราคม 2563
645 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
646 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานประเพณีตรุษจีน  22 มกราคม 2563
647 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานประเพณีตรุษจีน  22 มกราคม 2563
648 ซื้อจัดซื้อโคมไฟจีนสีแดง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
649 จัดซื้อโคมไฟจีนสีแดง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน  21 มกราคม 2563
650 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง  16 มกราคม 2563
651 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
652 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน  15 มกราคม 2563
653 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2  15 มกราคม 2563
654 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1  15 มกราคม 2563
655 ซื้อจัดซื้อชุดของขวัญและของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
656 จ้างเช่าเครื่องเสียงและเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
657 จัดซื้อชุดของขวัญและของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  8 มกราคม 2563
658 เช่าเครื่องเสียงและเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  8 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377060-2 โทรสาร : 077-370602
E-mail Address : saraban@kohphangancity.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.