Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566

E-mail Address : kohprathong@gmail.com หรือ saraban@kohprathong.go.th
www.kohprathong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
หมวดหมู่ :  P0 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ 2  7 มีนาคม 2565
2 โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 2  18 เมษายน 2565
3 เก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง  17 พฤศจิกายน 2564
4 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง  10 กันยายน 2564
5 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10 กันยายน 2564
6 โครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำ อ่าวบอน หมู่ที่ 4  23 กันยายน 2564
7 ปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  22 กันยายน 2564
8 เครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  16 กันยายน 2564
9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  16 กันยายน 2564
10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4  2 กันยายน 2564
11 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  24 สิงหาคม 2564
12 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  18 สิงหาคม 2564
13 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  13 สิงหาคม 2564
14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  6 สิงหาคม 2564
15 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ  2 สิงหาคม 2564
16 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด  2 สิงหาคม 2564
17 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2  29 กรกฎาคม 2564
18 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์  29 กรกฎาคม 2564
19 โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3  22 กรกฎาคม 2564
20 วัสดุคอมพิวเตอร์  15 กรกฎาคม 2564
21 วัสดุสำนักงาน  7 กันยายน 2564
22 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  29  มิถุนายน  2564
23 วัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจและการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  28  มิถุนายน  2564
24 วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 )  28  มิถุนายน  2564
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์  22  มิถุนายน  2564
26 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์  21  มิถุนายน  2564
27 วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
28 วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
29 วัสดุคอมพิวเตอร์  15  มิถุนายน  2564
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566
E-mail Address : kohprathong@gmail.com หรือ saraban@kohprathong.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.